Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií

Číslo patentu: U 6793

Dátum: 03.06.2014

Autor: Brna Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka filtračného zariadenia na vyčistenie najmä zaolejovaných dažďových vôd z plôch a cestných komunikácií, vôd z čistenia po haváriách s prítomnosťou olejových látok a zaolejovaných odpadových vôd. Kompaktný filter s vložkou je určený na osadenie do uličného alebo iného podzemného kanalizačného vpustu. Vyčistenie zaolejovaných dažďových alebo odpadových vôd sa uskutočňuje z ekologických dôvodov s cieľom ich následného vsiaknutia do podložia alebo ich zadržania na ich ďalšie zužitkovania. Technické riešenie spadá do oblasti vodného hospodárstva a cestného stavebnictva.Retenčné a vsakovacie systémy, ktoré zhromažďujú a vsakujú dažďové vody z ciest a komunikácií, vyžadujú dažďové vody kvalitne predvyčistené od ropných látok. Čistenie sa v súčasnosti uskutočňuje viacerými spôsobmi a veľa výrobcov ponúka rôzne typy čistiacich filtrov čistenie dažďových vôd z komunikácií. Tie sa takmer výhradne umiestňujú pod úroveň terénu. Vyčistenie vôd následne z ekologického hľadiska dovoľuje vsiaknuť dažďovú vodu do podložia. Systémy sú rôzne prepracované, rôznych veľkostí a skladajúce sa aj z viacerých častí. Známe sú ORL - odstraňovače ropných látok z parkovísk pozostávajúce zo štyroch častí,pričom zaberajú veľa miesta Je známy aj systém, kde sa znečistené vody zhromažďujú z veľkých plôch a mnohých vpustí a až následne sa centrálne čistia. Pri používaní známych typov cestných filtrov sa prejavujú mnohé nevýhody. Nevýhodou doterajších systémov je hlavne ich technická komplikovanosť, veľkosť, ich vysoká cena, nižšia čistiaca účinnosť, veľké rozmery či náročnosť čistenia.Prax kladie požiadavky na lokálne malé čistiace zariadenia, pokiaľ možno umiestnene lokálne. Výsledkom úsilia odstrániť nevýhody čistiacich zariadení zo stavu techniky je ďalej opisovaná konštrukcia kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií konštruovaného ako kompaktná vložka vkladaná do cestných vpustov určeného na vyčistenie a následné vsakovanie dažďových odpadových vôd z komunikácií priamo do podložia.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou modulu integrovaného cestného filtra ropných látok na čistenie dažďových alebo odpadových vôd od ropných látok podľa tohto technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ide o valcový kompaktný filtračný modul určený na osové uloženie do cestného uličného vpustu na odvádzanie odpadovej vody. Kompaktný filtračný modul pozostáva z valcového vnútomého plášťa a valcového vonkajšieho plášťa s prepadovou hranou, ktoré sú navzájom prepojené odvádzacou rúrkou. Cez prepadovú hranu už vyčistená dažďová voda gravitačne prepadá do kanalizácie alebo priamo do vsakovacieho zariadenia. Odvádzacia rúrka má osadenie s gumovým tesnením pre valcový koalescenčný filter s centrálne uloženou koalescenčnou vložku. Homá časť vnútomého plášťa je vybavená lemom a hrubým sitovým filtrom na zachytenie väčších pevných častíc. Na hlave koalescenčného filtra je umiestnená nádobka na zachytávanie štrku. Pre potreby monitorovania čistoty prefiltrovanej vody je kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácii ďalej riešený tak, že medzi vnútorný plášť a vonkajší plášť je vsunutá odbemá rúrka na odber vzoriek a je vodotesne uzatvorená skrutkou. Odber vzoriek sa teda uskutočňuje pomocou odskrutkovania uzatváracej skrutky a nasatím cez odsávaciu odbemú rúrku. Z dôvodu ľahkej manipulácie s kompaktným filtrom zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií je lem je vybavený rúčkarni. V najvyššej časti sa zachytávajú veľké nečistoty ako drevo a kamene, V spodnej časti filtra sa usadzujújemné frakcie ~ piesok a kal, v homej časti stálej vodnej hladiny zabezpečovanej nomou stenou sa zachytávajú ropné a plávajúce časti.Výhody kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Predovšetkým je to jeho vysoká účinnosť, ľahké čistenie, ľahká vyberateľnosť z cestného uličného vpustu na odvádzanie odpadovej vody,jednoduchý odber vzoriek ajeho nízka cena. Po zavesení zariadenia do cestného vpustu je okamžite pripravené k činnosti. V homej časti sú odfiltrované a zhromažďované väčšie hrubé nečistoty a ťažšie tuhé látky, v dolnej časti sa zachytávajú sedímenty ako piesok a kal, V medzikruží na hladine pomocou nomej steny - trvalo udržiavanej hladiny vody - sa zhromažďujú ropné a plávajúce látky. Odstraňovanie nečistôt - odfiltrovaných tuhých a ropných látok sa uskutočňuje mimo cestného vpustu, a to celkovým vybratím cestného filtra mimo vpustu a následným mechanickým odstránením nečistôt z neho do zbemého vozidla. Čistenie je možné aj oddeleným vyčistením iba jednej zo štyroch zbemých zón nečistôt bez celkového vybratia zariadenia - mechanickým vyčistením alebo odsatím zachytených nečistôt - čiže len niektorej zóny, a to podľa stupňa znečistenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je zobrazená uskutočnená realizácia kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa technického riešenia aj konštrukčnými detailmi. Na obr. l je znázomená celkové zariadenie kompaktného filtra v axonometrickom pohľade. Na obr. 2 je znázomený celkový rez zariadením kompaktného filtra. Na obr. 3 je znázornená hydraulická prietočná schéma. Na obr. 4 je znázornené osadenie kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií do uličného vpustu.Rozumie sa, že uskutočnenie technického riešenia je predstavené na ilustráciu a nie ako obmedzenie technických riešení. Odbomici znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálny návrh konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia kompaktného filtra zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácii znázomená na obr. l až 3. Pozostáva z valcového vnútomého plášťa Q a valcového vonkajšieho plášťa l s prepadovou hranou 2, ktoré sú navzájom prepojené odvádzacou rúrkou ll. Cez prepadovú hranu 9 dažďová voda gravitačne prepadá už vyčistená do kanalizácie alebo priamo do vsakovacieho zariadenia. Odvádzacia rúrka má osadenie s gumovým tesnením Q pre valcový koalescenčný filter Q s centrálne uloženou koalescenčnou vložku g. Homá časť vnútomého plášťa gje vybavená lemom g a hrubým sitovým filtrom g na zachytenie väčších pevných častíc. Na hlave koalescenčného filtra lQ je umiestnená nádobka § na zachytávanie štrku. Medzi vnútomý plášť Q a vonkajší plášť lje vsunutá odbemá rúrka Q na odber vzoriek aje vodotesne uzatvorená skrutkou. Lem i je vybavený rúčkami l.Ako vidno z obr. 4, kompaktný filter sa vkladá do cestného vpustu Q pomocou dvoch rúčok 1 a má vo svojej osi vytvorený priestranný valcový priestor na osadenie vyberateľného koalescenčného filtra l 0 s koalescenčnou vložku g, nad ktorou sa nachádza vyberateľný sitový filter i dosadajúci na lem A, pričom celé zariadenie v uličnom vpuste 6 je osadené na protileme pomocou presahujúceho lemu i, na ktorom celé zariadenie V cestnom vpuste 6 vlastne visí. Už je len prekryté kanalizačnou mrežou j. Znečistená dažďová voda z komunikácie padá cez kanalizačnú mrežu á cestného vpustu Q najprv na lem 4 a odtiaľ steká na hrubý sitový filter ą. Vodaje sitovým filtrom g hrubo prefiltrovaná od väčších nečistôt ako drevo, papier a následne steká do zbemej nádobky 5, vytvorenej na hlave koalescenčného filtra lQ, kde sa usadzuje veľký a stredný štrk. Zo zbemej nádobky § cez obvodový lem nádobky voda vyčistená od hmbých ťažkých frakcií následne prepadá do medzikružia vnútomého plášťa Q, ktorý je trvalo zaplnený vodou. Jemné nečistoty ako piesok a kal tu sedimentujú a usadzujú sa na dne dolného medzikružia nádoby vnútomého plášťa g. Osovo, a to pomocou navádzacích - vycentrovacích líšt l 5 je presne v osi vonkajšieho plášťa l osadený koalescenčný filter m kruhového - valcového tvaru, vyvýšene stojaci nad dnom nádoby vnútorného plášťa Q umiestnenom na vyvýšenom rtukovom prechode , utesnený vodotesne gumeným tesnením E. Koalescenčný filter mje z telesa plášťa vyberateľný pomocou rúčky 1. Voda prechádza cez koalescenčnú vložku g, je to už voda odseparovaná od ropných látok, ktoré sa následne zhromažďujú na hladine vody v homej časti medzikružia vnútorného plášťa Q, pričom výška trvalej hladiny vodyje udržovaná pomocou nornej steny vnútomého plášťa lg a prepadovej hrany 2. Cez prepadovú hranu 2 vyčistená dažďová voda gravitačne prepadá do odtokového potrubia H do kanalizácie alebo priamo do vsakovacieho zariadenia. Odber vzoriek sa uskutočňuje pomocou odskrutkovania uzatváracej skrutky na odsávacej rúrke Lg.Technicke zariadenie je využiteľné na kvalitnú filtráciu dažďových vôd stekajúcich najmä z ciest a komunikácii od pevných a ropných látok tak, aby mohli vyčistená dažďové vody priamo vsakovať do podložia.1. Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z vnútorného plášťa (12) a vonkajšieho plášťa (l) s prepadovou hranou (9) navzájom prepojených odvádzacou rúrkou (l l) odvádzacia rúrka (l l) má osadenie s tesnením (16) pre koales 10cenčný ñlter (10) s koalescenčnou vložku (2) homá časť vnútomého plášťa (12) je vybavená lemom (4) a sítovým ñltrom (3) na hlave koalescenčného filtra (l 0)je umiestnená nádobka (8).2. Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa nároku l,v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že medzi vnútomý plášť (2) a vonkajší plášť (l) je vsunutá odbemá rúrka (13) na odber vzoriek vodotesne uzatvorená skrutkou.3. Kompaktný ñlter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií podľa nároku l,v y z n a č uj ú ci s a tý m , že lem (4)je vybavený rúčkami (7).

MPK / Značky

MPK: E03F 5/16, B01D 17/025

Značky: cestných, odvádzaných, filter, komunikácií, najmä, zaolejovaných, kompaktný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6793-kompaktny-filter-zaolejovanych-vod-odvadzanych-najma-z-cestnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompaktný filter zaolejovaných vôd odvádzaných najmä z cestných komunikácií</a>

Podobne patenty