Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných komunikácií

Číslo patentu: U 6664

Dátum: 04.02.2014

Autori: Žídek Radim, Pachlopník Radim, Molin Stanislav, Noháč Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka jednostranného zvodidla, obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic,ktoré obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez medzikus priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedno oceľové zvodidlo. Zvodidlo je vyrobené V priereze tvaru roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, sploštenými konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami. Stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy vopred.Zvodidlá pre krajnice podľa doterajšieho stavu techniky zahŕňajú stĺpiky z tyče s prierezom UElOO valcovanej za tepla. Stlpiky sú umiestnené s rozstupom R každé 4 alebo 2 metre v pozdlmom smere zvodidla. Na stĺpiky sa pomocou dištančných dielov a spojovacieho materiálu pripevňujú zvodidla. Výška nad vozovkou je 750 milimetrov. Všetky diely zvodidla sú vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele, Zvodidlá sú vyrábané z materiálu S 235 JR podľa normy STN EN 10025-2 s minimálnou medzou klzu R, 235 MPa a hrúbkou 4 mm. Chemické zloženie tejto ocele v percentách hmotnostných jeAko dištančný diel sa používa rúrka, ktorá má jeden koniec zavarený viečkom. Pri montáži má rúrka svoju pozdĺžnu os vertikálne a viečkoje nahor. Zvodidlo je priskrutkované k rúrke zboku. Z protiľahlej strany je potom nirka priskrutkovaná k stĺpiku. Ako dištančné diely je zo stavu techniky ďalej známe použitie dvoch profilov, ktoré aspoň vo svojej časti vzájomne lícujú, kde prvý profil je vytvorený V tvare nerovnoramenného U (pozri CZ 22247 Ul, obr. l a zodpovedajúci opis).Iný známy stĺpik zo stavu techniky vychádza z profilu tvaru V so sploštenými vrcholom, pričom profil tvaru V má výšku 140 mm a łuúbku steny 5 mm.Pokiaľ ide o tvar zvodidla, dištančných dielov, stlpikov aj celkového usporiadania zvodidiel, je možne ďalej pre názomosť odkázať napr. na riešenie podľa CZl 7437 U 1 s názvom Zvodidlo, obzvlášť pre mostové objekty rýchlostných komunikácií a CZl 9250 U 1 s názvom Jednostranné zvodidlo, obzvlášť pre krajnice rýchlostných komunikácií rovnakého prihlasovateľa.Za najbližší stav techniky je považované v úvode uvedené zvodidlo, v ktorom je stĺpik vytvorený z tyče UElOO.Technické riešenie si kladie za ciel navrhnúť zvodidlo v úvode uvedeného druhu, ktoré poskytuje rovnakú úroveň zadržania a minimálne rovnaké parametre ako zvodidlo v úvode uvedeného typu, konkrétne úroveň zadržania H 1 podľa STN EN 1317-1 a STN EN 1317-2, a to pri zníženej hmotnosti zvodidiel oproti riešeniu zo stavu techniky.Táto úloha je riešená jednostranným zvodidlom, obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic, obsahujúcim vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez medzikus priečne k stĺpiku skrutkovaným spojom upevnené aspoň jedno oceľové zvodidlo, pričom zvodidlo má v priereze tvar roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, splošteným konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami a stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou V smere jazdy dopredu. Podľa predloženého technického riešenia je medzikus tvorený oporou v tvare U z oceľovej plochej tyče s rozmermi 70 x 5 mm, pričom vonkajšie rozmery vytvarovanej opory sú výška 200 mm, hĺbka 82 mm a šírka 70 mm, pričom opora je medzi zvodidlo a stĺpik prostredníctvom skrutkového spoja usporiadaná tak, že je spojnicou tvaru U opretá o stĺpik a voľné konce ramien tvaru U sa zvnútra opierajú vo vrcholoch tvaru M zvodidla.Výhodné uskutočnenie spočíva vtom, že ramená aj spojovacia časť tvaru U opory sú v priereze priamočiare.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že oporaje vyrobená z materiálu S 235 JR podľa normy STN EN 10025-2 s minimálnou medzou klzu R, 235 MPa, pričom chemické zloženie tejto ocele V percentách hmotnostnýchje(Dalšie výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že stĺpik je vyrobený z tyče C 150. Dalšie výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že stlpík je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa nomiy STN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou materiálu 3 až 4 mm. Chemické zlo ženie V percentách hmotnostných tejto ocele je C max.Vo výhodnom uskutočnení stĺpika je jeho hrúbka 3,5 mm.Zvodidlá sú určené obzvlášť pre krajnice rýchlostných komunikácií a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 1. Takéto zvodidlá pre cestné komunikácie spĺňajú požiadavky na úroveň zadržania H 1 podľa STN EN 1317-1 a STN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhlom nárazu 20 °, nárazovej rýchlosti 100 km/h a náraz nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou 10 000 kg, uhlom nárazu 15 °, nárazovej rýchlosti 70 km/h.Výhody spočívajú V znížení hmotnosti ako zvodidla, tak aj stĺpikov. Navrhnuté zvodidlo je jednoduchšie aj z pohľadu montáže.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavujeobr. l uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa stavu techniky, obr. 2 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovkyobr. 3 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V priereze v pohľade V smere jazdy, obr. 4 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pôdoryse v oblasti stlpika, obr. 5 profil stlpika C 150 podľa predloženého technického riešenia aJednostranné zvodidlo, ktoré je určené obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic, obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky g, na ktorýchje cez medzikus ą priečne k stĺpiku 2 skmtkovaným spojom upevnené aspoň jedno oceľové zvodidlo l. Vzájomný rozstup L stlpikov g je 4 metre.Zvodidlo lje vyrobené V priereze V tvare roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, splošteným konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami. Hrúbka materiálu zvodidla je 2,3 až 2,7 mm, výhodne 2,5 mm.Materiál zvodidla l je S 420 MC podľa normy STN EN 10149-2 s minimálnou medzou klzu R, 420 MPa.Chemické zloženie tejto ocele v percentách hmotnostnýchje C Mn Si P S Al Nb V Ti Mo B max. max. max. max. max. min. max. max. max. max. max.Materiál aj hrúbka zvodidla l podľa predloženého technického riešenia boli Volené s ohľadom na minimálne porovnateľné pevnostné charakteristiky so zvodidlom l zo stavu techniky.Výhodne môže byť zvodidlo i vybavené ochranným povlakom, obzvlášť žiarovo pozinkované.Medzikus 3 je tvorený oporou V tvare U ztyče oceľovej plochej tvorenej za studena s rozmermi 70 x 5 mm,pričom vonkajšie rozmery vytvarovanej opory sú výška 200 mm, hĺbka 82 mm a šírka 70 mm. Opora je medzi zvodidlo l a stĺpik g prostredníctvom skrutkového spoja usporiadaná tak, žeje spojnicou tvaru U opretá o stĺpik g a voľné konce ramien tvaru U sa zvnútra opierajú vo vrcholoch tvaru M zvodidla l. Ramená aj spojovacia časť tvaru U opory sú v priereze príamočíare.Opora je vyrobená z materiálu S 235 JR podľa normy STN EN 10025-2 s minimálnou medzou klzu R,235 MPa, pričom chemické zloženie tejto ocele V percentách hmotnostných jeOpora je do požadovaného tvaru vyrobená z tyče oceľovej plochej tvámenim za studena. Opora je ako medzikus g vybavená montážnym otvorom na pripojenie zvodidla 1 skrutkovaným spojom k stĺpiku g.Stĺpik g je vyrobený z tyče C 150, a to s príslušnými otvomii na pripevnenie opory a zvodidla l, a to z materiálu S 420 MC podľa normy STN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu R., 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele jeStĺpiky g sú usporiadané otvorenou stranou profilu tvaru C v smere jazdy dopredu. Zvodidlo 1 a/alebo stlpik g a/alebo medzikus g je vybavený ochranným povlakom, obzvlášť žiarovo pozinkovaný.l. Jednostrarmé zvodidlo, obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic, obsahujúce vertikálne usporiadané stĺpiky (2), na ktorých je cez medzikus (3) priečne k stĺpiku (2) skmtkovaným spojom upevnené aspoň jedno oceľové zvodidlo (l), pričom zvodidlo (l) je vyrobené v priereze v tvare roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, splošteným konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami, a stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzikus (3) je tvorený oporou v tvare U z tyče oceľovej plochej s rozmermi 70 x 5 mm, pričom vonkajšie rozmery vytvarovanej opory sú výška 200 mm,hĺbka 82 mm a šírka 70 mm, pričom opora je medzi zvodidlo (l) a stĺpik (2) prostredníctvom skrutkového spoja usporiadaná tak, že je spojnicou tvaru U opretá o stlpik (2) a voľné konce ramien tvaru U sa zvnútra opierajú vo vrcholoch tvaru M zvodidla (l).2. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ramená aj spojovacia časť tvaru U opory sú V priereze priamočiare.3. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že opora je vyrobená z materiálu S 2351 R podľa normy STN EN 10025-2 s minimálnou medzou klzu Re 235 MPa, pričom chemické zloženie tejto ocele v percentách hmotnostných jei 4. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c e s a stlpik (2) je vyrobený z tyče C 150. 5. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c estĺpik (2) je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy STN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je6. Jednostranné zvodidlo podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.7. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že zvodidlo (l) a/alebo stĺpik (2) a/alebo medzikus (3) je vybavený ochranným povlakom, obzvlášť žiarovo pozinkovaný.

MPK / Značky

MPK: E01F 15/04

Značky: komunikácií, cestných, zvodidlo, jednostranně, krajnice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6664-jednostranne-zvodidlo-pre-krajnice-cestnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných komunikácií</a>

Podobne patenty