Vesta, najmä na bojové účely

Číslo patentu: U 6656

Dátum: 08.01.2014

Autor: Hanuš Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka vesty, najmä na bojové účely, ktorá je určená predovšetkým na ochranu životne dôležitých orgánov používateľa proti účinkom bojovej čirmosti a súčasne na pripevňovanie puzdier a predmetov na túto časť oblečenia. Vesta tohto charakteru musí splňovať aj rad požiadaviek na rýchle, presné a jednoducho rozpojiteľné zapínanie.V súčasnosti je známy rad viest na uvedené účely, ktoré sú na svojom povrchu vybavené štruktúrou na nesenie puzdier na zbrane, zásobníky, nástroje a ďalšie dôležité pomôcky. Často ide o výstroj s veľkou hmotnosťou. Tieto vesty spravidla slúžia aj ako nepriestrelné vesty, ktoré sú obvykle určené na vrchné nosenie na odeve. Vo väčšine prípadov sa skladajú vesty tohto charakteru z predného a zadného dielu alebo sú uvedené diely ďalej spojované ďalšími bočnými díelrni. Všetky uvedené požiadavky vyžadujú, aby bola vesta na tele dobre upevnená a upevnenie bolo rýchle, presné a umožňovalo rýchle odopnutie.Na upevnenie vesty na tele a jej zapínanie sa preto používa rad technických opatrení. Je možné vestu zapínať klasickými gombíkmi, zipsom, drukmi alebo prostrednictvom suchého zipsu alebo popruhmi, ktoré môžu byť vybavené sponkami. Zapínanie je riešené spravidla na boku alebo vpredu. Zvláštne požiadavky sú kladené na rýchlosť upevnenia vesty na tele používateľa, a to jednoduchou manipuláciou s pokial možno minimálnou potrebou počtu operácií. Klasické spojovanie gombíkmi je pomalé a v daných podmienkach nejednoduché, rovnakoje to v pripade drukov.Podobné problémy je možné zaznamenať v prípade, keď sa využíva rad sponiek na to, aby prípadne prostrednictvom popruhov mohli byť spojované diely presne a rýchle spojené a súčasne boli schopné veľkej variability na individuálne požiadavky jednotlivých používateľov a prispôsobeniu sa anatómii trupu každého z nich. Obvyklou požiadavkou je zapínanie a zvlášť presné uloženie vesty na tele užívateľa s využitím len jednej voľnej ruky. Pri plnom zaťažení zapnutej vesty nesmie dochádzať k vzájomnému pohybu predného a zadného spojovaného dielu.Suché zipsy, najmä veľkoplošné síce umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie spojenie spojovaných dielovvesty, ale ich spojenie nie je na dané účely dostatočne spoľahlivé, najmä potom v prašnom prostredí, vo vode, pri daždi alebo keď dochádza ku kombinácii týchto nepriaznivých okolností. Uvedené požiadavky často zhoršuje skutočnosť, že je prepojenie spojovaných dielov problematické z toho dôvodu, že jednotlivé diely vesty sú veľmi rozdielne zaťažené puzdrami a nástrojmi, ktoré nesú. Rozdielne zaťaženie spôsobuje problémy približení jednotlivých spojovaných dielov a prostriedkov na ich spojenie do polohy, v ktorej sú použité prostriedky schopné spojenia. To všetko vystupuje do popredia s prihliadnutím na to, že používateľ často nemá k dispozícii na spojenie alebo úpravu vesty voľné obidve ruky. Keď už k spojeniu dôjde, rozdielne zaťaženie jednotlivých častí vesty často vedie ku kríženiu jednotlivých dielov alebo ich krčeniu, krúteniu a natáčaniu. To všetko zapínanie spomaľuje a hlavne vedie k nedokonalému upevnenia na tele a k zníženiu komfortu používateľa.Uvedené nevýhody sú z podstatnej časti odstránené vestou podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva aspoň zo zadného a predného dielu, prípadne je vybavená aj bočným dielom,pričom bud zadný diel alebo v prípade, že vesta obsahuje bočný diel, je práve tento bočný diel vesty vybavený jazykom, a predný diel vesty je vybavený vreckom, v ktorom je jazyk v zapnutej polohe vesty uložený. Zapnutá poloha vesty je zaistená rozoberateľnou väzbou. Alternatívne riešenie by mohlo vychádzať z opačného systému, teda že je jazyk upevnený bud na prednom alebo bočnom diele, a v zapnutej polohe by bol uložený vo vrecku, vytvorenom v zadnom diele vesty.Jazyk je vybavený zaoblenou výstuhou, ktorej tvar zodpovedá obvyklému zakriveniu brušnej partie tela,pričom zaoblená výstuhaje výhodne vytvorená z polyetylénu. Musi ísť o materiál, ktorý odoláva extrémnym klimatickým podmienkam, ako mrazu, tak aj vyšším teplotám pri obvyklom oužití v bojových podmienkach. Jazyk je pripevnený k zadnému, resp. bočnému dielu vesty tak, aby pozd žna os jazyka bola V zapnutej polohe vesty v podstate v horizontálnej polohe, pričom voľný koniec jazyka je zaoblený alebo vybavený najmenej jednou šikmou nábehovou časťou.Vrecko na uloženie jazyka v zapnutej polohe je vytvorené na vnútomej strane predného dielu vesty a aspoň jedna vnútomá stena vrecka je vybavená výstuhou. Do technického riešenia úplne patrí aj riešenie, ked by bolo vrecko vytvorené na vonkajšej strane predného dielu vesty. Výstuha vrecka je vytvorená ako prehnutá, aby udržiavala vrecko v mieme pootvorenej polohe.Zapnutá poloha vesty je zaistená rozoberateľnou vázbou vesty, ktorá pozostáva z homej a spodnej sponky,ktoré sú pripevnené k prednému dielu vesty, popruhu a ďalej z homého a spodného priechodzieho očká, ktore sú pripevnené k zadnému alebo bočnému dielu vesty. Popruh je na jednom svojom konci vybavený horným pripojovacírn členom homej sponky a ďalej po popruhu posuvným spodným pripojovacím členom spodnej sponky, ktorá je vybavená funkčnou brzdou. Altematívne rozoberateľná väzba vesty, zaisťujúca vestu v zapnutej polohe, pozostáva z homej a spodnej sponky, ktoré sú pripevnené k prednému dielu vesty, a ďalej z popruhu a jediného očká, ktoréje pripevnene k zadnému alebo bočnému dielu vesty.Rozoberateľná väzba vesty, zaisťujúca vestu v zapnutej polohe, môže byť v prípade menšieho zaťaženia a lepších podmienok použitia tvorená suchým zipsom alebo sústavou popruhov a sponiek.Uvedené technické riešenie umožňuje rýchle, jednoduché a spoľahlivé zapnutie vesty, a to najmä v rámci nepriaznivých podmienok, najmä veľkého a rozdielneho zaťaženia jednotlivých častí vesty od pripojených zbraní, zásobníkov až po nástroje. Veľký vystužený jazyk umožňuje jednoduchý kontakt s vreckom, ktoré je vytvorené na druhom spojovanom diele vesty. Výstuha vrecka umožňuje, aby bola udržiavaná V mieme pootvorenej polohe, a to spoločne so zaoblenim jazyka vytvára optimálne podmienky najmä pri prvotnej fáze spojenia obidvoch alebo jedného silne zaťaženého dielu.Vystuženie jazyka a vrecka silne obmedzuje všetku deformáciu týchto dielov, a teda odstraňuje krčenie,pootáčanie alebo križenie jednotlivých dielov vesty, ktoré majú byť spojené. Okrem toho zaisťuje správne spojenie aj počas užívania vesty po jej zaistení v zapnutej polohe. Ani v tejto polohe nemôže dochádzať ku krčeniu, krúteniu alebo natáčaniu spojených dielov, a takje zaistené zodpovedajúce pohodlie pre používateľa.Konštrukcia rozoberateľnej väzby umožňuje veľmi rýchle zaistenie spojenia obidvoch dielov vesty, a to V záverečnej fáze len s využitím jednej voľnej ruky užívateľa. Umožňuje, aby vesta aj po veľkom zaťažení z rôznych smerov zachovávala V zásade rovnakú polohu ako pred zaťažením, Zaisťuje pevne a presné upnutie vesty podľa telesných parametrov užívateľa a stabilitu nastavenia V priebehu užívania. Vestu je možné užívať okrem iného aj na odev v letnom aj zimnom obdobi, pričom dochádza len k minimálnemu obmedzeniu pohybu používateľa pri jej užívaní.Prehľad obrázkov na výkresochVesta, najmä na bojové účely, je bližšie opísaná na príkladoch jej uskutočnenia pomocou obrázkov na pripojených výkresoch. Obrázok číslo l znázorňuje vestu v axonometrickom pohľade v rozopnutej polohe,obrázok číslo 2 znázorňuje bočný pohľad na vestu v rozopnutej polohe, obrázok číslo 3 znázorňuje bočný pohľad na vestu v polohe, keď dochádza k spojeniu jazyka bočného dielu vesty s vreckom, ktoré je vytvorené v prednom diele vesty. Obrázok číslo 4 znázorňuje bočný pohľad na vestu, ktorá je už V zapnutej polohe, ale zatiaľ nezaístená, obrázok číslo 5 znázorňuje bočný pohľad na vestu, ktorá je už zaisťovaná rozoberateľnou väzbou, a obrázok číslo 6 znázorňuje bočný pohľad na vestu V zapnutej a zaistenej polohe, pripravenej na používanie. Obrázok číslo 7 znázorňuje uskutočnenie vesty V druhom varíante v rozopnutej polohe, obrázok číslo 8 znázorňuje vestu V druhom variante, ked je už popruh zapnutý v homej sponke, a obrázok číslo 9 znázorňuje variantné uskutočnenie vesty v zapnutej polohe.V príkladnom uskutočnení pozostáva vesta na bojové účely zo zadného dielu l, ku ktorému prilieha bočný diel z. Obidva zmienené diely, teda zadný a bočný diel l, z, môžu byt spojené do jediného dielu. Kjednému z týchto dielov j, z je pripojený jazyk g, ktorý je V zapnutej polohe vesty uložený vo vrecku 5, ktoré je vytvorené V spodnej časti predného dielu i vesty, ktorá prilieha k telu užívateľa.Jazyk g je vybavený zaoblenou výstuhou, ktorá nie je na pripojených obrázkoch znázomená, a jej zaoblenie zodpovedá obvyklému zakriveniu brušnej partie tela používateľa. Môže byť vytvorená po celej ploche jazyka g alebo len na jeho časti a je výhodné, aby bola vytvorená z polyetylénu. Inou možnosťou je vytvoriť výstuhu z iného materiálu, napríklad plechu, kože a podobne.Voľba materiálu výstuhy sa uskutočňuje podľa predpokladaného zaťaženia jednotlivých partií vesty pri jej používaní.Voľný koniec § jazyka g je vybavený nábehovou časťou 2, ktorá zjednodušuje uloženie jazyka g do vrecka g. V príkladnom uskutočnení technického riešenia, ako je znázomené na priložených obrázkoch, je nábehová časť Qjazyka g uskutočnená ako výrazné obojstranne zošikmenie konca jazyka, ale je možné to uskutočniť aj v tvare jednostranného zošíkmenia alebo celkového zaoblenia. Toto uskutočnenie vychádza z toho,že jazyk g je pripevnený k bočnému dielu g vesty tak, aby v zapnutej polohe vesty bol v zásade v horizontál 10nej polohe. Pre hlavný účel tohto technického riešenia to ale nie je podstatné, lebo aj v šikmej polohe by jazyk významne zjednoduší a podporoval rýchlosť zapnutia vesty.Vrecko j, do ktorého v zapnutej polohe vesty zapadá jazyk ž, je tiež vystužené, a to aspoň na jednej zo svojich stien. Výstuha 1 vrecka 5 zaisťuje vrecko v mierne pootvorenej polohe, a tým veľmi zjednodušuje a urýchľuje proces zapínania vesty. V danom konkrétnom uskutočnení je vrecko Q vytvorené v spodnej časti predného dielu i vesty, ktorá prilieha k telu používateľa, ale bolo by možné ho vytvoriť aj na vrchnej časti predného dielu 5 L vesty. Aj táto výstuha 1 je optimálne vytvorená z polyetylénu, ale je možné ju vytvoriť aj z plechu, kože alebo iných známych vystužujúcich materiálov.Uvedené uskutočnenie zaisťuje jednoduché a rýchle zapnutie vesty, a to najmä v prípadoch veľkého zaťaženia jednotlivých časti vesty zbraňami, zásobníkmi a nástrojmi, a to bez ohľadu na to, kde sú tieto predmety na veste pripevnené. Ďalej zaisťuje elimináciu krčenia, krútenia a natáčania jednotlivých dielov vesty tak pri zapínaní, ako aj následnom používaní v zapnutej polohe. To spôsobuje veľmi zvýšené pohodlie v rámci používania týchto typov viest.Uvedené usporiadanie je na viklade získaných skúseností optimálnym riešením. V rámci tohto riešenia a jeho účinkov si je možné predstaviť aj celkové obrátenie celého systému usporiadania vesty tak, že jazyk 3 by bol pripevnený k prednému dielu Q vesty a zapadal by do vrecka i, ktoré by bolo vytvorené v zadnom alebo bočnom diele l, z vesty. Tiež usporiadanie jazyka i na druhom boku obsluhy patrí do rozsahu tohto technického riešenia a mohlo by byť výhodné pre obsluhu, ktorá uprednostňuje ľavú ruku.Správna poloha jednotlivých dielov vesty musí byť riadne a jednoducho zaistiteľná. Optimálny spôsob zaistenia správnej vzájomnej polohy jednotlivých dielov vesty je uskutočnený v rámci tohto technického riešenia prostredníctvom rozoberateľnej väzby. Táto väzba pozostáva z homej a spodnej sponky g, g, ktoré sú pripevnené k prednému dielu g vesty, ďalej z popruhu l§ a homého a spodného očka g, l ktoré sú prípevnené k bočnému dielu g vesty.Popruh gje na jednom zo svojich koncov vybavený pripojovacím členom g homej sponky ll. Týmto pripojovacím členom l 6 je výhodne bežný trojzubec obvykle používaných sponiek. Ďalej je na popruhu l§ posuvne nastavený spodný pripojovací člen g spodnej sponky l 2, ktorý je vybavený obvyklou funkčnou brzdou 10.Uvedené technické riešenie umožňuje rýchle a správne zaistenie jednotlivých dielov vesty, a to dokonca s využitím lenjednej ruky. Opisaný popruh l ako bol zhora opísaný a ako je znázomený na priloženom obrázku číslo i je zavesený na homom priechodnom očku g a spodnom priechodnom očku g. Používateľ nasledovne po nastavení jednotlivých častí vesty do správnej polohy zasunie homý pripojovací člen g do hornej sponky ll, ako je namačené na pripojenom obrázku číslo g, a s oporou priechodných očiek g, l 5 utiahne jednotlivé diely vesty do polohy, ktorá mu vyhovuje. Nasledovné zapne spodný pripojovací člen l 7 do spodnej sponky 12, a tým je zaistenie vesty do správnej polohy, ako naznačuje pripojený obrázok Q, skončené.Druhý variant uskutočnenia tejto vesty je znázomený na obr. 7 až 9. Vychádza z toho, že namiesto pôvodných priechodných očiek g, g je na bočnom alebo zadnom diele vesty pripevnené jediné očko l 8, najlepšie na úrovni pozdĺžnej osi jazyka s. Tým je dosiahnuté celkové menšie trenie pri upínaní vesty a proces upínania sa tak zjednoduší.V tomto prípade je homá a spodná sponka g a g pripevnená k prednému dielu 3 vesty šikmo tak, aby ich osi zodpovedali osi popruhu Li, ktorý smeruje do jediného očka g.Najmä v prípadoch, ked je zaťaženie zbraňami, zásobníkmi a nástrojmi malé, je možné nahradiť hore opísanú rozoberateľnú väzbu suchým zipsom, čo je možné aj v prípadoch, ked nie je potrebné uskutočňovať zapínanie rýchlo prostredníctvom dvoch alebo viacerých sponiek.Opísaná vesta a spôsob jej nastavenia do potrebnej správnej polohy vrátane zaistenia tejto polohy môžu byť využité najmä v prípade viest na bojové účely. Ďalej môže byť toto technické riešenie využité na účely policajnej a dozomej činnosti. Môže prispieť aj na lepšie vybavenie záchranných zborov a činnosti v rámci náročných montážnych prác.l. Vesta, najmä na bojové účely, pozostávajúca aspoň zo zadného a predného dielu, ktorá je prípadne vybavená aj bočným dielom, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je bud zadný diel (l) alebo v prípade, ževesta obsahuje bočný diel (2), tak tento bočný diel (2), vybavený jazykom (3) a predný diel (4) vesty je vybavený vreckom (5), do ktorého jazyk (3) zapadá aje zaistený prostredníctvom rozoberateľnej väzby.2. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jazyk (3) je vyformovaný zaoblenou výstuhou, ktorej tvar zodpovedá obvyklému zakriveniu brušnej partie tela.3. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zaoblená výstuha jazyku (3) je vytvorená z polyetylénu.4. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že jazyk (3)je pripevnený k zadnému resp. bočnému dielu (l, 2) vesty tak, aby bola pozdĺžna os jazyka (3) v zapnutej polohe vesty v podstate v horizontálnej polohe a voľný koniec (8) jazyka (3) je zaoblený alebo zúžený najmenej jednou šikmou nábehovou časťou (9).5. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vrecko (5)je vytvorené na vnútomej strane predného dielu (4) vesty a aspoň jedna vnútomá stena vrecka (5) je vybavená výstuhou (7).6. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že rozoberateľná väzba vesty na zaistenie vesty v zapnutej polohe pozostáva z homej a spodnej sponky (11, 12), ktoré sú pripevnené k prednému dielu (4) vesty, a ďalej z popruhu (13) a homého a spodného priechodného očka (14,15), ktoré sú pripevnené k mdnćmu resp. bočnému dielu (l, 2) vesty.7. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rozoberateľná väzba vesty, zaisťujúca vestu v zapnutej polohe, pozostáva z homej a spodnej sponky (l l, 12), ktoré sú pripevnené k prednému dielu (4) vesty, a ďalej z popruhu (13) ajediného očka (18), ktoré je pripevnené k zadnému resp. bočnému dielu (l, 2) vesty.8. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nárokov l a 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že popruh (13) je na jednom svojom konci vybavený horným pripojovacím členom (16) homej sponky (11) a ďalej po popruhu (13) posuvným spodným pripojovacím členom (17) spodnej sponky (12) s funkčnou brzdou (10).9. Vesta, najmä na bojové účely, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rozoberateľná väzba vesty, zaisťujúca vestu v zapnutej polohe, je tvorená suchým zipsom alebo sústavou popruhov a sponiek.

MPK / Značky

MPK: A41D 13/05, A41D 13/00, F41H 1/02, A41D 13/015

Značky: najmä, vesta, bojové, účely

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6656-vesta-najma-na-bojove-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vesta, najmä na bojové účely</a>

Podobne patenty