Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Číslo patentu: U 6402

Dátum: 01.03.2013

Autor: Ambrož Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zabezpečovacieho zariadenia pre motorové vozidlá.Dosiaľ známe riešenie uvažovaného druhu je prídavné zariadenie pre uzamykanie riadiacej páky motorových vozidiel, ktoré zahrnuje v skrini výkyvne usporiadanú západku ovládanú od zámkovej vložky pomocou posuvníka, pri ktorom zámková vložka je uložená na homej stene skrine pri výreze na riadiacu páku, zatiaľ čo západka je uložená z druhej strany výrezu výkyvne do výrezu časťou vybavenou tvarovou dosadacou plochou na styk s riadiacou pákou, pričom zámková vložka je kinematicky spojená so západkou prostredníctvom posuvníka. Zámková vložka je kinematicky spojená s posuvníkom prostrednictvom kľuky, ktorej čap zaberá do vedenia na posuvníku. Posuvník je vybavený opornou plochou pre západku a pre kinematické spojenie so západkou nosom. Západka je zaťažená pružinou. Prídavné zariadenie je uložené vedľa hlavice riadiacej páky a puzdro zámkovej vložky prechádza otvorom v krycej manžete riadiacej páky.Nevýhodou tohto riešenia je že, pozostáva z veľkého množstva dielov, ktoré zaberajú príliš veľký konštrukčný priestor.Úlohou technického riešenia je prekonať uvedené technické nedostatky zabezpečovacím zariadením pre motorové vozidlá s uzamykacím segmentom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva hlavne v tom, že uzamykací segment je otočne uložený na konzole a spriahnutý ozubeným prevodom so zámkovou vložkou.Z funkčného hľadiska sa javí výhodné, keď uzamykací segment je tvarovaný a ked zámková vložka je vybavená ozubeným segmentom.Pre motorové vozidlá s manuálnou prevodovkou sa javí výhodné, ked ozubený segment zámkovej vložky je spriahnutý vybraniami na pomocnom jazdcovi posuvne uloženom na konzole, ktorý svojím tvarovaným koncom je pohybovo spriahnutý s vybraním na uzamykacom segmente.Pre motorové vozidlá s automatickou prevodovkou sa javí výhodné, keď ozubený segment zámkovej vložkyje spriahnutý s ozubením vytvoreným na uzamykacom segmente.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć s použitím výkresov, na ktorých je znázomené na obr. 1 zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá s manuálnou prevodovkou v odomknutom stave, na obr. 2 pohľad zboku zvnútra na zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l, na obr. 3 zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l v uzamknutom stave, na obr. 4 zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá s automatickou prevodovkou v odomknutom stave, na obr. 5 zabezpečovacie zariadenie podľa obr. 4 v uzamknutom stave.Zabezpečovacie zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z uzamykacieho segmentu j otočne uloženého prostredníctvom čapu 6 na konzole j uloženej v neznázomenom tuneli motorového vozidla a vybavenej krytom lg. Uzamykací segment j je tvarovaný a je vybavený výrezom g na riadiacu páku 1 motorového vozidla a výrezom g a zobáčikom i 31 na pomocný jazdec 5. Pomocný jazdec Q vybavený vybraniami g a tvarovým koncom g pre uzamykací segment j je posuvne uložený v konzole i medzi stenou konzoly i a uzamykacím segmentom i. Z vonkajšej strany steny konzoly l je pripevnená zámková vložka z, výhodne rotačná,na ktorej spodnej časti 2 l zasahuj úcej do vnútomého priestoru konzoly L podľa obr. 2 je pripevnený ozubený segment ž, ktorého zuby 31 sú v zábere s vybraniami il pomocného jazdca ž. Na obr. l je zabezpečovacie zariadenie v odomknutom stave, kedy riadiaca páka zje voľne pohyblivá.Pri uzamknutí riadiacej páky 1 dôjde otočením zámkovej vložky g k otočeniu ozubeného segmentu g,ktorého zuby g zapadajúce do vybraní g pomocného jazdca i posunu pomocného jazdca A vnútri konzoly,pričom svojím posuvným pohybom sa odvaľuje vo výreze S 2 uzamykacieho segmentu Q až do krajnej polohy uzamykacieho segmentu j, v ktorej zobáčik Q uzamykacieho segmentu j zapadne do tvarového konca 4 pomocného jazdca g a výrez 5 l uzamykacieho segmentu § zaistí riadiacu páku 1 podľa obr. 3. Pri odomykaníV altematívnom uskutočnení zabezpečovacie zariadenie pre automatickú prevodovku podľa obr. 4 a 5 pozostáva z uzamykacieho segmentu j otočne uloženého prostredníctvom čapu Q na konzole l uloženej V neznázomenom tuneli motorového vozidla a vybavenej krytom Q. Uzamykací segment j je tvarovaný a je vybavený výrezom 5 l na riadiacu páku 1 motorového vozidla a v časti vonkajšej strany ozubením E. Z vonkajšej strany steny g konzoly l je pripevnená zámková vložka g, výhodne rotačná, na ktorej spodnej časti 21 zasahujúcej do vnútomého priestoru konzoly l je pripevnený ozubený segment 3, ktorého zuby 3 l sú v zábere s ozubenim 54 uzamykacieho segmentu 5. Na obr. 4 je zabezpečovacie zariadenie v odomknutom stave,kedy riadiaca páka lje voľne pohyblivá.Pri uzamknutí riadiacej páky Z dôjde otočením zámkovej vložky z k otočeniu ozubeného segmentu j,ktorého zuby Q sú v zábere s ozubením 54 uzamykacieho segmentu j, a tým i otočením uzamykacieho segmentu 5, ktorý svojím výrezom 5 l zaistí riadiacu páku Z podľa obr. 5 V uzamknutej polohe. Pri odomykaní je pohyb opačný.Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidláje využiteľné pri motorových vozidlách s manuálnou aj automatickou prevodovkou.l. Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá s uzamykacím segmentom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uzamykací segment (5) je otočne uložený na konzole (l) a spríahnutý ozubeným prevodom so zámkovou vložkou (2).2. Zabezpečovacie mriadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uzamykací segment (5) je tvarovaný.3. Zabezpečovacie zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zámková vložka (2) je vybavená ozubeným segmentom (3).4. Zabezpečovacie zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ozubený segment(3) zámkovej vložky (2) je spríahnutý s vybraniami (41) na pomocnom jazdcovi (4) posuvne uloženom na konzole (l), ktorý svojím tvarovaným koncom (42) je pohybovo spríahnutý s výrezom (52) na uzamykacom segmente (5).5. Zabezpečovacie zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ozubený segment(3) zámkovej vložky (2) je spríahnutý s ozubením (54) vytvoreným na uzamykacom segmente (5).

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, motorové, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6402-zabezpecovacie-zariadenie-pre-motorove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá</a>

Podobne patenty