Stropný dielec na osadenie na oceľové stropné nosníky

Číslo patentu: U 6179

Dátum: 03.07.2012

Autor: Vláčil Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stavebného stropného dielca, osadzovaného na oceľové stropné nosníky z valcovaných proñlov pri konštrukcii oceľovobetónových stropov.Oceľovobetónové stropy, t. j. stropy, ktoré sú pre nosnú funkciu kombináciou oceľových valcovaných nosníkov a betónových konštrukcií, sú rozšírené a často používané z dôvodu možnej vysokej únosnosti, jednoduchosti návrhu a jednoduchosti vyhotovenia V súčasnosti sa tieto stropy robia najmä dvomi spôsobmi. Robí sa to bud tak, že sa na oceľové nosníky zhora pripevnia oceľové trapézové plechy a na ne sa zabetónuje železobetónové doska, alebo sa musí strop naplno poddebniť so stojkami, na debnenie uložiť oceľové nosníky, betonársku výstuž a strop zabetónovať.Nevýhodou prvého spôsobuje nerovná spodná lícna časť stropu, pod ktorý je nutné zavesiť podhľad, väčšinou ohňovzdorný, pri druhom spôsobe je síce po uskutočnení rovná spodná lícna časť stropu, nevýhodouje ale nutnosť plnoplošného debnenia so stojkami a tiež nutnosť dodatočnej ochrany nechránených dolných pásnic oceľových nosníkov z hľadiska požiarnej odolnosti, bežná omietka pásnice proti požiaru nechráni.Možno sa tiež stretnúť s ďalším typom vyhotovenia oceľovobetónového stropu, používaného občas pri svojpomocnej výstavbe, ked sa na spodné pásnice oceľových nosníkov ukladajú betónové prefabrikované dosky. Tu pásnice oceľových nosníkov vyčnievajú pod spodnú lícnu časť dosiek, takže je nutné riešiť jednak zrovnanie veľkých výškových rozdielov pri povrchovej úprave, jednak nutnosť dodatočnej ochrany nechránených dolných pásnic oceľových nosníkov z hľadiska požiarnej odolnosti, bežná omietka pásnice proti požiaru nechráni.Uvedené nevýhody odstraňuje stropný dielec na osadenie na oceľové stropné nosníky podľa technického riešenia, podstatou ktorého je, že je urobený ako dielec strateného debnenia alebo ako nosný dielec. Teleso dielca, ktoré má tvar dosky alebo tvar kvádra s ozubením a drážkami alebo podobného útvaru, je pripojené pomocou závesov k oceľovým stropným nosníkom. Zavesenie je uskutočnené tak, že teleso dielca prekrýva svojimi koncovými časťami spodnú lícnu časť dolných pásnic stropných nosníkov. Viac telies dielcov vytvára rovnú plochu spodnej lícnej časti stropu.Podstatou technického riešenia je aj to, že teleso dielca strateného debnenia alebo nosného dielcaje tvorené doskou z vystuženého betónu a je pripojené k dolným pásniciam nosníka skrutkovými závesmi alebo vo variantnom riešení je teleso dielca pripojené k horným pásniciam nosníka drôtenými závesmi, ktoré sú zabetónované v doske. Výstuž dielca, únosnosť a vyhotovenie závesov sa nadimenzuje podľa požadovanej únosnosti dielca, bud na plné zaťaženie stropu pri nosných dielcoch, alebo iba na zaťaženie následne uskutočnenou železobetónovou konštrukciou dielcov strateného debnenia.Podstatou je tiež to, že teleso dielca strateného debnenia predstavuje zložený dielec, tvorený z protipožiarnej sadrokartónovej dosky, ktorá je spevnená doskami OSB alebo drevenými doskami. Teleso dielca je pripojené k dolným pásniciam nosníka skrutkovými závesmi. Vo variantnom vyhotovení je na protipožiarnej sadrokartónovej doske zhora pripevnený dutý kváder bez dna z dosiek OSB alebo drevených dosiek a celý dielecje pripojený k horným pásniciam nosníka drôtenými závesmi, ktoré sú pretiahnuté dutým kvádrom.Výhodou nového riešenia stropného dielca je, že dielec je vyhotovený buď ako nosný, alebo ako dielec strateného debnenia. Teleso dielca môže byť zhotovené z rôznych bežných stavebných materiálov, ktoré umožnia montáž a zavesenie dielca pomocou oceľových závesov k oceľovým stropným nosníkom. Rovná plocha spodnej lícnej časti stropu, ktorá je zjedného druhu materiálu, je okamžite pripravená na tinálnu povrchovú úpravu, napríklad na omietku. Závesy sú vyrobené z oceľových súčastí (skrutiek, podložiek, matíc,plechov, drôtov, pásovín, oceľových profilov a pod.) a umožňujú spoľahlivú ručnú montáž dielcov buď k dolným, alebo k homým pásniciam stropných nosníkov, bez nutnosti použitia zvárania a bez iných zásahov do stropných nosníkov. Kotvy po dokončení celej stropnej konštrukcie zostávajú skryté vnútri konštrukcie stropu a udržujú dielce v stropnej konštrukcii.Nosné stropné dielce ihneď po montáži preberajú trvalú nosnú funkcii, na ne sa urobia už len vyrovnávacie, násypové nebo výplňové vrstvy, podkladové podlahové vrstvy a pochôdzkové vrstvy podláh, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu v konkrétnej projektovej dokumentácii.Dielce strateného debnenia tvoria po osadení zadebnenú plochu, na ktorej sa potom urobia ďalšie vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu v konkrétnej projektovej dokumentácii. Týmito vrstvami sú nosné železobetónové dosky alebo rebrá, násypovej alebo výplňovej vrstvy, podkladovejpodlahovej vrstvy a pochôdzkovej vrstvy podláh. Stratené debnenie plní funkciu debnenia pri betonáži železobetónovej konštrukcie, po vytvrdnutí nosného betónu zostává zabudované V konštrukcii, s funkciou výplňovou a vytvára rovné povrchové plochy konštrukcie, ktoré sa vybavia ñnálnou povrchovou úpravou, napríklad omietkou.Ďalšie výhody stropného dielca podľa technického riešenia, oproti iným systémom oceľovo betónových stropov, sú nasledovné- dielce vytvárajú rovnú plochu spodnej lícnej častí stropu z jedného druhu materiálu, bez použitia klasického debnenia so stojkami a bez nutnosti použitia dodatočných podvesených podhľadov,- dielce prekrývajú dolné pásnice oceľových stropných nosníkov, tým zabezpečujú ich požiarnu odolnosť dielce umožňujú ľahkú ručnú montáž bez použitia zdvíhacej techniky, čo je výhodne najmä na dodatočné výmeny a dostavby stropov vnútri budov, pri opravách a rekonštrukciách a pri svojpomocnej výstavbe.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie stropného dielca je v základnom vyhotovení v perspektívnych pohľadoch znázornené na obr. l a 2 pripojených výkresov. Jednotlivé varianty konkrétneho riešenia stropných dielcov sú- na obr. 3 a 4 je stropný dielec strateného debnenia z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, s dvomi skrutkovými závesmi, pričom na obr. 3 je dielec zobrazený z perspektivneho nadhľadu, na obr. 4 z perspektivneho podhľadu,- na obr. 5 a 6 je stropný dielec strateného debnenia z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, so štyrmi drôtenými závesmi, pričom na obr. 5 je dielec zobrazený z perspektivneho nadhľadu, na obr. 6 z perspektivneho podhľadu,- na obr. 7 a 8 je stropný dielec strateného debnenia zo sadrokartónových dosiek a dosiek OSB, s dvomi skrutkovými závesmi, pričom na obr. 7 je dielec zobrazený z perspektivneho nadhľadu na obr. 8 z perspektivneho podhľadu,- na obr. 9 a l 0 je stropný dielec strateného debnenia zo sadrokartónových dosiek a dosiek OSB, so štyrmi drôtenými závesmi, pričom na obr. 9 je dielec zobrazený z perspektivneho nadhľadu, na obr. 10 z perspektivneho podhľadu,- na obr. ll a 12 je nosný stropný dielec z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, so štyrmi skrutkovými závesmi, pričom na obr. ll je dielec zobrazený z perspektivneho nadhľadu, na obr. 12 z perspektivneho podhľadu.V základnom vyhotovení je teleso g stropného dielca pripojené pomocou závesov ą k oceľovým stropným nosníkom l. Teleso g prekrýva svojimi koncovými časťami spodnú lícnu časť dolných pásnic l stropných nosníkov l a viac telies g stropných dielcov vytvára rovnú plochu spodnej lícnej časti stropu.Konkrétne príklady uskutočnenia sú opísané ďalejStropný dielec strateného debnenia z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, s dvomi skrutkovými závesmiV tomto konkrétnom variante je teleso g stropného dielca strateného debnenia, zaveseného na oceľové stropné nosníky l navrhnuté z vystuženého betónu ako obdĺžniková doska Q. Doska Qje osadená podložkami E a vyvŕtanými otvormi na skrutky 3 L dvoch oceľových skrutkových závesov Q. Použitý betón telesa dielca je betón triedy C-l 2/ 15 (B 15) z prírodného kameniva, alebo betón s kamenivom LiaporLiaporbeton LB 20-1050. Skrutkový záves g kotví dosku Q k dolnej pásnici Q stropného nosníka a obsahuje ďalej vytvarované rameno lg závesu z pásoviny, s vyvŕtaným otvorom na skrutku l. Skrutka 3.l.l sa osadí do otvoru v podložke i v dielci, hlavou do priehlbne po podložku v spodnom líci dosky Q. Na hornom líci dosky sa na skrutku nasadí podložka 3.12 a maticou í sa pritiahne k doske QA. Potom sa na skrutku nasadí rameno kotvy, ďalšia podložka a ďalšia matica, zatiaľ bez dotiahnutia, dotiahne sa pri osadení dielca.Po osadení dosiek .l sa urobia ďalšie vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu v konkrétnej projektovej dokumentácii. Po dokončení nosnej železobetónovej dosky stropu sa môže uskutočniť finálna povrchová úprava spodnej lícnej časti dielcov niektorým z ucelených omietkových systémov na betónové povrchy, napr. Cemix 073.Stropný dielec strateného debnenia z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, so štyrmi drôtenými závesmiV tomto konkrétnom variante je teleso stropného dielca strateného debnenia z, zaveseného na oceľové stropné nosníky l, navrhnuté z rovnakých materiálov, s rovnakým vystužením a rovnakých rozmerov a tvaru ako v príklade č. l, teda ako doska 21 z vystuženého betónu. Líšia sa vyhotovením závesov, keď sa do dielca neosadzujú podložky na skrutky, ale súčasne s osadzovaním výstuže sa do dielca zabetónuje drôtený záves Q. Oceľové ťahadlá í závesu v tomto variante kotvia dielec k hornej pásnici stropného nosníku 1 a sú tvorené z mäkkého drôtu, zabetónovaného do telesa dielca. Na každom konci dielca vyčnievajú dve ť ahadlá (vytvorené jedným kusom drôtu, podvlečeným pod výstuž dielca), celkovo štyri ťahadlá pre dielec. Dlžka je určená tak, aby bolo možné stropný dielec zavesiť na najvyšší predpokladaný stropný nosník. Pri osadzovaní dosiek 21 medzi oceľové nosníky 1 sa oceľové ťahadlá g závesu kladivom prehnú cez hornú pásnicu l stropných nosníkov tak, aby sa vytvoril ostrý ohyb, ktorý prenesie požadované zaťaženie.Po osadení dielcov sa urobia ďalšie vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu a povrchová úprava spodnej lícnej časti dielcov, rovnako ako v príklade č. l.Stropný dielec strateného debnenia zo sadrokartónových dosiek a dosiek OSB s dvomi skrutkovými závesmiV tomto konkrétnom variante je teleso stropného dielca strateného debnenia 2, zaveseného na oceľové stropné nosníky l, navrhnuté ako zložený dielec Q. Ten pozostáva z protipožiarnej sadrokartónovej dosky í, ktorá je spevnená tromi vrstvami dosiek á OSB, zoskrutkovanými so sadrokartónovou doskou i dojedného celku. Sadrokartónová doska i presahuje dosky i OSB súmerne na všetkých stranách a vytvára tým ozubenie Z. V sadrokartónovej doske i sú vyfrézované dva otvory, na osadenie podložiek ąg skrutiek í skrutkových závesov a na hlavy skrutiek. Celý dielec Q. s výnimkou spodného líca sadrokartónu, sa vybaví impregnačným náterom, proti prenikaniu vlhkosti pri betonáži, Skrutkový záves ukotvuje dielec Q k dolnej pásnici 12 stropného nosníka prostredníctvom vytvarovaného ramena závesu í z pásoviny, s vyvŕtaným otvorom na skrutkuSkrutka sa osadí hlavou na podložku do otvoru v sadrokartóne, prevlečie sa otvorom v doskách OSB. Na hornej lícnej časti dosiek OSB sa na skrutku navlečie podložka i a maticou i sa pritiahne k doske. Potom sa na skrutku nasadí rameno kotvy, ďalšia podložka a ďalšia matica, zatiaľ bez dotiahnutia, dotiahne sa pri osadení dielca.Po osadení dielcov sa urobia ďalšie vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu. Po dokončení nosnej železobetónovej dosky stropu sa môže uskutočniť finálna povrchová úprava spodnej lícnej časti dielcov (sadrokartónu), plnoplošným pretmelením s použitím výstužuhjúcej tkaniny a vyhotovením tenkovrstvej omietky na sadrokanón. Dalšou možnosťou je pretmeliť škáry a pridať ďalšiu vrstvu sadrokartónu, pripevňovanú vrutmi k doskám dielcov, potom pretmeliť škáry a povrch prebrúsiť.Stropný dielec strateného debnenia zo sadrokartónových dosiek a dosiek OSB so štyrmi drôtenými závesmiTeleso stropného dielca strateného debnenia 2, zaveseného na oceľové stropné nosníky l je navrhnuté ako zložený dielec Ľ. Ten pozostáva z protipožiarnej sadrokartónovej dosky i, ku ktorej je zhora pripevnený dutý kváder Q bez dna z dosiek OSB, zoskrutkovaný s doskou pomocou vrutov do jedného celku telesa dielca 22. Sadrokartónová doska i presahuje kváder Q z dosiek OSB na všetkých stranách a vytvára tým ozubenie 7. Ozubenie na kratšich stranách dielca slúži na prekrytie dolných pásnic stropných nosníkov l,ozubenie 1 na ďalších stranách vytvorí debnenie na nosné rebrá stropu. Do pozdlžnych stien kvádra Q sa vyvŕtajú otvory, ktorými sa pretiahnu oceľové ťahadlá í drôteného závesu g, Celý dielec 2 s výnimkou spodnej lícnej častí dosky g sadrokartónu, sa opatrí impregnačným náterom, proti prenikaniu vlhkosti pri betonáži. Drôtený záves Q kotví dielec k hornej pásnici stropného nosníka aje tvorený oceľovými ťahadlami ągg z mäkkého drôtu. Na každom konci dielca vyčnievajú dve ťahądlá (vytvorené jedným kusom drôtu, prevlečeným otvormi V kvádre Q), celkovo štyri ťahadlá pre dielec. Dlžkaje určená tak, aby bolo možné dielec Z.2 zavesiť na najvyšší stropný nosník. Pri osadzovaní dielcov medzi oceľové nosníky sa drôty ť ahadiel kladivom prehnú cez hornú pásnicu l.l stropných nosníkov tak, aby sa vytvoril ostrý ohyb, ktorý prenesie požadované zaťaženie.Po osadení dielcov sa do miest budúcich rebier osadia armokoše a uskutočnia sa ďalšie vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu v konkrétnej projektovej dokumentácii. Po dokončení nosnej železobetónovej dosky a rebier stropu sa môže previesť finálna povrchová úprava spodnej lícnej časti dielcov, rovnako ako v príklade č.3.Nosný stropný dielec z vystuženého betónu z prírodného kameniva alebo z ľahkého Liaporbetonu, so štyrmi skrutkovými závesmiV tomto konkrétnom variante je teleso 2 nosného stropného dielca, zaveseného na oceľové stropné nosníky j, navrhnuté z vystuženého betónu, ako obdĺžniková doska Q s dvomi ozubeniami Z na kratších koncoch. Súčasne s osadzovaním výstuže sa do dielca zabetónujú štyri skrutky í štyroch skrutkových závesov 31. Vždy dve skrutky sú telesom dielca spojené oceľovým uholníkomPoužitý betón telesa dielca je betón triedy C-l 6/20 (B 20) z prírodného kameniva, alebo betón s kamenivom Liapor-Liaporbeton LB 201050. Skrutkový záves g kotví dosku Q k dolnej pásnici Q stropného nosníka a obsahuje ďalej rameno m závesu z oceľového L profilu, s vyvŕtanými otvormi na skrutku závesu 3 L a na rektifikačnú skrutku Pod otvor rektifikačnej skrutky je privarená maticaRameno kotvy sa nasadí na skrutku závesu i priamo na betón telesa dielca E, potom sa na skrutku navlečie oceľová podložka 34.2 a maticou 34,3 sa pritiahne k telesu Q. Pri osadzovaní dielca sa osadia rektiñkačné skrutky 3.l.§ a dotiahnu sa k spodným pásniciam Q stropných nosníkov.Po osadeni dielcov zá sa cementovou maltou zalejú ramená kotiev a rektiñkačné skrutky, potom sa urobia ďalšie výplňové a podlahové vrstvy stropnej konštrukcie, podľa konkrétneho návrhu skladby stropu v konkrétnej projektovej dokumentácii. Finálna povrchová úprava spodnej lícnej časti dielcov sa urobí niektorým z ucelených omietkových systémov na betónové povrchy, napr. Cemix 073.Výpočet opísaných konkrétnych príkladov uskutočnenia technického riešenia nie je úplný, možno využiť aj ine materiály (napr. drevo) na výrobu telesa dielca, využiť rôzne tvary dielcov a použiť iné konkrétne riešenia pripojenia stropného dielca k nosníkom.Stropné dielce sú využiteľné v stavebníctve pri zhotovovaní oceľovobetónových stropov v bytových, občianskych í priemyselných stavbách.l. Stropný dielec na osadenie na oceľové stropné nosníky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vyhotovený bud ako nosný, alebo ako dielec strateného debnenia a že teleso (2) dielca, ktoré má tvar dosky alebo tvar kvádra s ozubením a drážkami alebo podobného útvaru, je pripojené pomocou závesov (3) k oceľovým stropným nosníkom (l) tak, že teleso (2) prekrýva svojimi koncovými časťami spodnú lícnu časť dolných pásnic (1.2) stropných nosníkov (l), pričom viac telies (2) dielcov vytvára rovnú plochu spodnej lícnej časti stropu.2. Stropný dielec podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vyhotovený ako dielec strateného debnenia, teleso (2) ktorého je tvorené doskou (2.1) z vystuženého betónu a je pripojené k dolným pásniciam (1.2) nosníka (l) skrutkovými závesmi (3. l).3. Stropný dielec podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je vyhotovený ako dielec strateného debnenia, teleso (2) ktorého je tvorené doskou (2.1) z vystuženého betónu a je pripojené k horným pásniciam (1.1) nosníka (l) drôtenými závesmi (3.2. l), ktoré sú zabetónované V doske (2. l).4. Stropný dielec podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že je vyhotovený ako dielec strateného debnenia, teleso (2) ktorého predstavuje zložený dielec (2.2), tvorený z protipožiarnej sadrokartónovej dosky (4) spevnenej doskami OSB alebo drevenými doskami (5), aje pripojene k dolným pásniciam (1.2) nosníka (l) skrutkovými závesmi (3.1).5. Stropný dielec podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vyhotovený ako dielec strateného debnenia, teleso (2) ktorého predstavuje zložený dielec (2.2), tvorený z protipožiarnej sadrokartónovej dosky (4), na ktoré je zhora prípevnený dutý kváder (6) bez dna z dosiek OSB alebo drevených dosiek a je pripojené k horným pásníciam (1.1) nosníka (l) drôtenými závesmi (3.2.2), ktoré sú pretiahnuté dutým kvádrom (6).6. Stropný dielec podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že je vyhotovený ako nosný dielec, teleso (2) ktorého je tvorené doskou (2.3) z vystuženého betónu aje pripojené k dolným pásniciam (1.2) nosníka (l) skrutkovými závesmi (3.1), s ramenom závesu (3. l .6).

MPK / Značky

MPK: E04C 2/04, E04B 9/22, E04B 2/26, E04B 9/04

Značky: nosníky, stropné, ocelové, dielec, stropný, osadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6179-stropny-dielec-na-osadenie-na-ocelove-stropne-nosniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stropný dielec na osadenie na oceľové stropné nosníky</a>

Podobne patenty