Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka pružných či ohybných spojov, predovšetkým pre vzájomné spojenie aspoň dvoch súčastí oblečenia, kde obe súčasti sú pružné alebo aspoň chybné a spoj je rozoberateľný.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sú známe rôzne spoje pre pružné či ohybné súčasti, najmä pre súčasti typu oblečenia. Tak je známe vzájomné spojenie pomocou zipsu, tzv. suchého zipsu, gombíkov, drukov, pomocou šnúry či popruhu,striedavo prechádzajúceho tunelíkmi v jednej a v druhej spájanej súčasti, a pod. Každé takéto spojenie vykazuje určité výhody i nevýhody v porovnaní s ostatnými spoj eniami, pričom pri voľbe konkrétneho druhu spojenia je potrebne vychádzať z požiadaviek na typ namáhania spoja, z požiadavky na rýchlosť a jednoduchosť spojenia a rozpojenia súčastí a taktiež hrá väčšiu či menšiu rolu požiadavka cenová. Pokiaľ je dôležité, aby spojenie bolo pomeme jednoducho a rýchlo zostaviteľné i rozoberateľné, nevyhovejú väčšinou spoje so striedavým prevliekaním šnúry či popruhu, kde v niektorých uskutočneniach je síce riešené rýchle rozpojenie, ale prepáj anie je vždy relatívne namáhavé a pomalé. Pri spojení pomocou gombíkov je taktiež nevýhodou pomerne pomalé spájanie i rozpájanie. Pokiaľ je dôležitá požiadavka, aby spojenie i po viac opakovaných cykloch spojenia a rozpojenia, a to vrátane vystavenia vlhkosti a/alebo nečistotám, fungovalo bez zhoršenia technických parametrov, potom spravidla nevyhovie zips, a nevyhovie ani tzv. suchý zips, pretože v oboch týchto prípadoch spôsobujú nečistoty, napríklad prach, piesok, a pod., opotrebenie a zadieraníe zipsu,resp. znižovanie únosnosti suchého zipsu, a vlhkosť potom znamená nebezpečenstvo korózie pre bežné kovové zipsy, pričom riešením takéhoto problému nie sú ani plastové zipsy, pretože tie vykazujú zase nižšiu únosnosť. Podobne je vlhkosťou a/alebo nečistotami ohrozená spoľahlivosť a životnosť spojenia pomocou drukov. Navyše pri požiadavke na možnosť určitého jednoduchého a rýchleho nastavenia vzájomnej polohy spájaných častí, v smere menšieho namáhania spojenia, a to v už spojenom stave, a navyše pri požiadavke na vysokú pevnosť spoja v smere väčšieho namáhania, nevyhovie žiadny vyššie uvedený typ spojenia.Uvedené nevýhody sa v podstatnej miere riešia a ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia, sa získava u spoja podľa predkladaného technického riešenia, kde spoj pozostáva z tvarovaných pripojovacich miest na spájaných súčastiach a z aspoň dvoch prepojovacich členov a kde podstata spočíva v tom, že aspoň jedno tvarované prepojovacie miesto je vytvorené ako tvarovaný pripojovací okraj prvej súčastí, vytvorený ako ohnutý a súbežne s okrajom tohto ohybu prešitý textilný materiál, kde V tunelíku, vzniknutom medzi okrajom ohybu a súbežným prešitirn, je uložený tlakovo tuhý, ale ohybovo poddajný podlhovastý člen a súčasne prepojovacie členy sú vytvorené ako aspoň jednoduché stnnene so strmeňovýrni priestormi,upravenýrni na bočné vsunutie aspoň jedného tvarovaného pripojovacieho okraja aspoň jednej zo súčastí. Výhodne v jednej altemative je, ak prepojovací člen je vytvorený ako jednoduchý strmeň s jediným strmeňovým priestorom, vyčnievajúci z kotviacej základne, ktorá má tvar plochej dosky s obvodovo i axiálne zaoblenýrn obvodom, kde táto kotviaca základňa je prepojené s jednoduchým strmeňom spojovacou stojinou a kde kotviaca základňa je upravená pre uchytenie na textilný materiál alebo pod textilný materiál alebo do priestoru medzi plochami z textilného materiálu. V tomto variante je ďalej výhodné, ak je úprava na uchytenie kotviacej základne pod textilný materiál uskutočnené tak, že kotviaca základňa je uložená pod plochou textilného materiálu, spojovacia stojina prechádza otvorom v tomto textilnom materiáli a jednoduchý strmeň prepojovacíeho člena vyčnieva nad plochu tohto textilného materiálu, pričom kotviaca základňa je s textilným materiálom spojená šitím a/alebo lepenim a/alebo zváraním. Prípadne v tejto alternative je výhodná verzia, kde úprava pre uchytenie kotviacej základne do priestoru medzi textilné materiály je uskutočnená tak, že kotviaca základňa je uložená pod plochou licového textilného materiálu, spojovacia stojina prechádza otvorom v tomto lícovom textilnom materiáli a jednoduchý strmeň vyčnieva nad plochu tohto licového textilného materiálu, pričom kotviaca základňa je s lícovým textilným materiálom a/alebo s rubovým textilným materiálom spojená šitím a/alebo lepenim a/alebo zváraním. V druhej celkovej variante je potom výhodné, ak je tvarované pripojovacie miesta sú vytvorené ako tvarované pripojovacie okraje, ktoré sú vytvorené vždy ako ohnutý a súbežne s okrajom tohto ohybu prešitý textilný materiál, kde v timeliku, vzniknutom medzi okrajom ohybu a súbežným prešitím, je uložený tlakovo tuhý, ale ohybovo poddajný podlhovastý člen a súčasne prepojovacie členy sú vytvorené ako aspoň dvojité strmene, so strmeňovými vyústeniami, zvierajúcimi navzájom uhol v rozmedzí 60 až 180 uhlových stupňov, a so strmeňovými priestormi, upravenými na bočné vsunutie tvarovaných pripojovacich okrajov príslušnej súčasti. V tomto druhom variante je výhodou, ak na jednom z tvarovaných pripoj ovacích okrajov je vytvorené priečne prepásanie a/alebo prešitie, upravené na blokova 10nie posuvu prepojovacích členov v smere pozdĺž tohto tvarovaného pripojovacieho okraja. V takejto úprave je na jednom z tvarovaných pripoj ovacích okrajov obmedzený posuv prepoj ovacích členov pozdĺž tohto okraja, čim sa jednak zamedzí pri zavádzaní tvarovaného pripojovacieho okraja druhej súčasti do strmeňov prepojovacích členov posuvu alebo i vyvlečeniu týchto prepojovacích členov z tvarovaného pripojovacieho okraja prvej súčasti, jednak sa pri tejto akcii a v následných prevádzkových podmienkach zachová vzájorrmý odstup medzi týmito prepojovacími členmi, čo je výhodné z hľadiska rovnomerného rozloženia pevnosti spoja a i z hľadiska ohybností pozdĺž celého spoja. V uvedenom druhom variante je ešte ďalej výhodou, ak sú pripojovacie členy vytvorené ako dvojité strmene, so strmeňovými vyústcniarni, zvierajúcimi navzájom uhol 180 uhlových stupňov. Takto vzniknuté strmene sú kompaktné, symetrické a priestorovo úspomé a pritom vo väčšine prípadov vyhovejú i požadovanému smeru vzájomného prepojenia príslušných spájaných súčastí. Pokiaľ však v špeciálnych prípadoch vznikne požiadavka na podporu určitého vzájomného nauhlovania spájaných súčastí, alebo ak je treba medzi tvarovanými pripojovacími okrajmi týchto súčasti vytvoriť s týmito okrajmi súbežný priechodný priestor, potom zase práve variant so strmeňovými vyústeniami u toho istého dvojitého strmeňa, zvierajúcimi navzájom uhol menší než 180 uhlových stupňov, môže byť riešením takejto požiadavky. Pre uskutočnenie v oboch opísaných variantoch je ešte potom výhodné, ak medzi prepojovacími členmi sú vytvorené bočné odstupy, rovné aspoň dĺžke týchto prepojovacích členov. Tak sa pri dostatočnej pevnosti spoja len minimálne obmedzuje jeho ohybnosť. Obzvlášť výhodné sa pritom javí, ak medzi prepojovacími členmi sú vytvorené bočné odstupy, rovné 1,5 až 3 násobku dĺžky týchto prepojovacích členov. Pre oba uvedené varianty je taktiež výhodou, ak ako strmeňové vyústenia, tak i kruhové axiálne vstupy do strmeňových priestorov sú zaoblené. Takáto úprava môže byť síce pre výrobu prepojovacích členov určitou technologickou nevýhodou, ale tu prevažuje požiadavka na zaoblenie okrajov jednak na uľahčenie montáže spoja, jednak na ochranu povrchu textilného materiálu pri styku a vzájorrmom pohybe prepojovacích členov voči tomuto textilnému materiálu za prevádzkových podmienok celého spoja. Taktiež vo vzťahu k obom uvedeným variantom výhodne podlhovastý člen, uložený v tunelíku pri tvarovanom pripoj ovacom okraji spájaných súčastí, je vytvorený ako plastový valcovitý či trubicovitý člen.Čo sa týka potom ešte spôsobu nastavenia vôle či predpätia v rozoberateľnom spoji, vytvorenom s vyššie opísaným telesným vytvorením, a to v oboch vaiiantoch, je výhodné zvoliť taký spôsob, kde vôľa alebo predpätie sa nastavuje v uložení aspoň jedného z tvarovaných prípojovacích okrajov voči nemennému strmeňovému priestoru príslušného prepojovacieho člena, a to pomocou voľby lmibky textilného materiálu, obopínajúceho na tomto okraji podlhovastý člen, použitý vždy s nemenným valcovým prierezom a s nemenným priemerom.Celkovo sa tak dosiahne vytvorenie chybného spoj a, ktorý je dostatočne tuhý v smere súbežnom s tvarovanými pripojovacimi okrajmi spájaných súčasti a mimoriadne pevný v smere kolmom k týmto olqajom, pričom tuhosť v smere súbežnom s týmito okrajmi je daná tesnosťou či presahom v uložení príslušného tvarovaného pripojovacieho okraja v strmeňovom priestore príslušného prepojovacieho člena, čo možno nastavovať výhodne pomocou voľby hrúbky textilného materiálu, a kde tuhosť v smere kolmom na tieto okraje možno zase podľa potreby nastavovať predovšetkým tuhosťou materiálu a/alebo konštrukcie prepojovacích členov samotných. Ohybnosť celého spoja v smere pozdĺž tvarovaných pripojovacích olcrajov prvej a druhej súčasti je daná predovšetkým ohybnosťou samotného tvarovaného pripojovacieho okraja, pretože i pre relatívne vysokú pevnosť celého spoja možno voliť dĺžku prepojovacích členov, ktoré by ohybnosť spoja všeobecne mohli obmedzovať, ako pomeme malú a medzery medzi prepojovacími členmi možno zase voliť pomerne veľké.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej podrobnejšie opísané a vysvetlené na prikladnom uskutočnení, a to tiež pomocou priložených výkresov, kde na obr. 1 je celý spoj, v prvom variante, znázomený v zvislom priečnom reze, na obr. 2 je ten istý spoj znázornený v pôdoryse a na obr. 3 je pre tento variant spoja znázornený v perspektívnom pohľade samotný prepojovací člen, potom ďalej je celý spoj v druhom variante znázornený, v zvislom priečnom reze, na obr. 4, ten istý spoj podľa druhej varianty je potom znázomený na obr. 5 v pôdoryse a konečne na obr. 6 je pre tento spoj podľa druhého variantu znázornený ešte v perspektívnom pohľade samotný prepojovací člen. Pre zreteľnejšie znázornenie detailov sa na jednotlivých obrázkov používajú rôzne míerky zobrazenia, takže obr. 1 a 3 sú zväčšené oproti obr. 2 a obr. 4 a 6 sú zväčšené oproti obr. 5.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV príkladnom uskutočnení je opisaný spoj ramenného okraja textilnej bundy či vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v prevádzkových podmienkach, kde sa vyskytuje prach a piesok, pričom žiadna z mechanických vlastností a ani životnosť a spoľahlivosť spoja nesmie byť v týchto podmienkach zhoršená. Konštrukcia takéhoto spoja je potom nasledujúca. Ohybný rozoberateľný spoj, určený tu pre súčasti oblečenia, má spoj vytvorený z tvarovaných pripojovacích miest na spájaných súčastiach a z aspoň dvoch prepojovacích členov. Jedno tvarované prepojovacie miesto je tu vytvorené ako tvarovaný pripojovací okraj l prvej súčasti 10, vytvorený ako ohnutý a súbežne s okraj om tohto ohybu prešitý textilný materiál l 00, kde v tunelíku Q, vzniknutom medzi okrajom ohybu a súbežným prešitím l 1, je uložený tlakovo tuhý, ale ohybovo poddajný podlhovastý člen g. Súčasne prepojovacie členy à sú vytvorené ako jednoduche strmene so strmeňovými priestormi E, upravenýrni pre bočné vsunutie jedného tvarovaného pripojovacicho okraja l prvej súčasti lO. Konkrétne je tu prepojovací člen 3 vytvorený ako jednoduchý strmeň Q s jediným strmeňovým priestorom § 14 kde tento jednoduchý strmeň m vyčnieva z kotviacej základne QQ. Táto kotviaca základňa QQ má tu tvar plochej dosky s obvodovo i axiálne zaobleným obvodom a je prepojené. s jednoduchým strmeňom 300 spojovacou stojinou i Kotviaca základňa E je tu súčasne upravená na uchytenie do priestoru medzi plochami z textilného materiálu QC. Všeobecne je však možné i uchytenie na taký materiál alebo pod taký materiál l 00. Tu konkrétne kotviaca základňa 19 je uložená pod plochou lícového textilného materiálu l 10, spojovacie stojina 3 L 2 prechádza otvorom 101 v tomto lícovom textilnom materiáli llQ a jednoduchý strmeň E vyčnieva nad plochu tohto lícového textilného materiálu i, pričom kotviaca základňa E je s lícovýrn textilným materiálom 1 a taktiež s rubovým textilnýrn materiálom m spojená šitím.Funkcia spoja je nasledujúca. Druhá súčasť 2 O, tu odevný ramenný chránič, opatrený už všitými jednoduchými strmeňmí EQ, sa navlečie bočné strmeňovými priestormi 3 L) prepojovacích členov i na tvarovaný pripojovací okraj l prvej súčasti ro, tu teda na taký okraj textilnej bundy alebo vesty. Toto navlečenie je uskutočnené proti určitému mechanickému odporu, ktorý po navlečení bráni nechcenému bočnému posuvu,ale na druhej strane je umožnené dodatočné nastavenie vzájomnej polohy týchto súčasti a taktiež možno opačným krokom uskutočniť nekomplikovanú demontáž takéhoto spoja. Vytvorený ohybný spoj je dostatočne tuhý v smere súbežnom s tvarovanými pripojovacími okrajmi spájaných súčastí a mimoriadne pevný v smere kolmom na tieto okraje, pričom tuhosť v smere súbežnom s týmito okrajmi je daná tesnosťou či presahom v uložení príslušného tvarovaného pripojovacieho okraja V strmeňovom priestore príslušného prepojovacíeho člena. Tuhosť posuvu možno nastavovať prednostne pomocou voľby hrúbky textilného materiálu. Tuhost spoja v smere kolmom na tvarované pripojovacie okraje možno zase podľa potreby nastavovať predovšetkým tuhosťou materiálu a/alebo konštrukcie prepojovacích členov samotných. Ohybnosť celého spoja v smere ozdlž tvarovaných pripojovacích okrajov prvej a druhej súčasti zostáva vždy pomeme vysoká a záleží na dlžke prepojovacích členov a na medzerách, resp. odstupoch, medzi prepojovacími člemni. Prepojovacie členy tu nie je treba prídavne ñxovať proti pozdĺžnemu posuvu, pretože sú už tixované svojim všitím do textilného materiálu ramenného chrániča.V príkladnom ďalšom uskutočnení je opísaný spoj ramenného okraja textilnej bundy či vesty a okraja pridavného ramenného chrániča, a to v druhom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie tohto spoja je analogicky taktiež požiadavkou ako ohybnost vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa i tu predpokladá nasadenie týchto súčastí v prevádzkových podmienkach, kde sa vyskytuje prach a piesok, pričom žiadna z mechanických vlastností a ani životnosť a spoľahlivosť spoja nesmie byť v týchto podmienkach zhoršená. Konštrukcia takéhoto spoja je potom nasledujúca. Spoj v tomto druhom variante pozostáva z tvarovaného pripojovacieho okraja l prvej súčasti m, tvarovaného pripojovacieho okraja g druhej súčasti E a z aspoň dvoch prepojovacích členov ž. Tu sú znázornená dva prepojovacie členy i, avšak spoj na výkrese nie je týmto ukončený a môže teda obsahovať viac prepojovacích členov. Funkčné dôležité je predovšetkým to, že tvarované prípojovacie okraje l, g sú vytvorené vždy ako ohnutý a súbežne s okrajom tohto ohybu prešitý textilný materiál Ä, kde v prvom tunelíku Q i v druhom tunelíku Q, vzniknutom vždy medzi okrajom ohybu a súbežným prvým prešitím , resp. druhým prešitím gr, je uložený tlakovo tuhý, ale ohybovo poddajný podlhovastý člen fl a že súčasne prepojovacie členy ě sú vytvorené ako dvojité strmene, so strmeňovými vyústeniarni 32, zvierajúcimi navzájom uhol 180 uhlových stupňov, videné v priečnom reze, pričom v prepojo l 0vacích členoch g vytvorené strmeňové priestory Q sú upravené pre bočné vsunutie tvarovaných pripojovacích olcrajov l, g prvej a druhej súčasti Q, gg. Tieto strmeňové priestory 31 by všeobecne mohli byť tvarované jednotlivo i podľa uvedených okrajov l, g, ktoré by malí každý iný rozmer, ale vo väčšine prípadov bude rozmer oboch týchto okraj ov l, g i oboch strmeňových priestorov 3 l rovnaký, ako je zrejmé i na predloženom príkladnom uskutočnení. V tomto príkladnom uskutočnení potom ďalej medzi prepojovacími členmi g sú bočné odstupy, rovné približne dĺžke týchto prepojovacích členov g. Všeobecne možno tento odstup voliť väčší i menší, a to podľa požadovanej únosnosti spoja a súčasne podľa požiadavky na zachovanie pozdĺžnej ohybnosti spoja. Týrnito odstupmi, a predovšetkým vytvorením spoja pomocou viacerých prepojovacích členov namiesto napríklad jediného priebežného a nedeleného prepojovacieho člena, sa pri dostatočnej pevnosti spoja len minimálne obmedzuje jeho ohybnosti Ďalej potom na jednom z tvarovaných pripojovacích okrajov, tu na tvarovanom pripojovacom okraji g, je vytvorené priečne prepásanie 23 s prešitim, upravene a umiestené pre blokovanie posuvu prepojovacích členov g v smere pozdĺž tohto tvarovaného pripojovacieho okraja g druhej súčasti gQ. V tejto úprave je na tvarovanom pripojovacom okraji g obmedzený posuv prepojovacích členov g pozdĺž tohto olcraja. Tak sa jednak zamedzí pri zavádzaní tvarovaného pripojovacieho okraja l prvej súčasti m do strmeňových priestorov 3 l prepojovacích členov g posuvu alebo i vyvlečeniu týchto prepojovacích členov z tvarovaného pripojovacieho okraja g druhej súčasti E, jednak sa pri tejto akcii a v následných prevádzkových podmienkach zachová vzájomný odstup medzi týmito prepojovacími členmi g, čo je výhodné z hľadiska rovnomemého rozloženia pevnosti spoja a i z hľadiska ohybnosti pozdĺž celého spoja. V tomto príkladnom prevedení sú ešte ako strmeňove vyústenia 32, tak i kruhové axiálne vstupy Q do strmeňových priestorov g zaoblené. Je tu tak uplatnená požiadavka na opísané zaoblenie okrajov jednak na uľahčenie montáže spoja, jednak na ochranu povrchu textilného materiálu pri styku a vzájomnom pohybe prepoj ovacích členov voči tomuto textilnému materiálu za prevádzkových podmienok celého spoja. Podlhovastý člen i, uložený V tunelíku lg, gg pri tvarovanom pripojovacom okraji l, g prvej i druhej súčasti 19, 2 Q je tu vytvorený ako plastový valcovitý podlhovastý člen. Pri vytvorení z plného plastu, nie teda napr. z penového plastu, bude tento valcovitý podlhovastý člen i dostatočne tuhý na tlak a pritom pomeme poddajný na ohyb, najmä v prípade, keď v praxi obvyklý prierez bude kruhový, s priemerom len niekoľkých milimetrov.Funkcia spoja je nasledujúca. Druhá súčasť 20, tu príkladne opäť odevný ramenný chránič, opatrený už hotovým tvarovaným pripojovacírn okrajom g s navlečenýrni a priečnym prepásaním 23 s prešitim zañxovanými prepoj ovacirni členmi g, sa navlečie bočne strmeňovýrni priestormi gl prepojovacích členov g na tvarovaný pripojovací okraj l prvej súčasti lQ, tu teda na taký okraj textilnej bundy alebo vesty. Toto navlečenie je uskutočnené proti určitému mechanickému odporu, ktorý po navlečení bráni nechcenému bočnému posuvu, ale na druhej strane je umožnené dodatočné nastavenie vzájonmej polohy týchto súčastí a taktiež možno opačným krokom uskutočniť nekornplikovanú demontáž takéhoto spoja. Vytvorený ohybný spoj je dostatočne tuhý v smere súbežnom s tvarovanými pripojovacími olcrajmi spájaných súčastí a mimoriadne pevný v smere kolmom na tieto okraje, pričom tuhosť V smere súbežnom s týmito okrajmi je daná tesnosťou či presahom v uložení príslušného tvarovaného pripojovacieho okraja v strmeňovom priestore príslušného prepojovacieho člena. Tuhosť posuvu možno opäť nastavovať prednostné pomocou voľby hrúbky textilného materiálu. Tuhosť spoja v smere kohnom na tvarované pripojovacie okraje možno zase podľa potreby nastavovať predovšetkým tuhosťou materiálu a/alebo konštrukcie prepojovacích členov samotných. Ohybnosť celého spoja v smere pozdĺž tvarovaných pripojovacích olcrajov prvej a druhej súčasti zostáva vždy pomeme vysoká a záleží na dĺžke prepojovacích členov a na medzerách, resp. odstupoch, medzi prepojovacimi členmi.Spoje podľa predkladaného technického riešenia sú využiteľne predovšetkým pri spáj ani textilných súčastí oblečenia, určených pre náročné prevádzkové podmienky, ale všeobecne je využitie možné i u iných spojov, kde sa používa textilný alebo podobný materiál a spoj má byť ľahko zostaviteľný a rozpojiteľný, má byť pritom pevný a odolný, ale má zostávať i naďalej ohybným a prípadne iv jednom smere nastaviteľným.l. Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia, kde spoj pozostáva z tvarovaných pripojovacích miest na spájaných súčastiach a z aspoň dvoch prepojovacích členov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň jedno tvarované pripojovacie miesto je vytvorené ako tvarovaný pripojovací okraj (l) prvej súčasti (10), vytvorený ako ohnutý a súbežne s okrajom tohto ohybu prešitý textilný materiál (100), kde v timelíku (12), vzniknutom medzi okrajom ohybu a súbežným prešitim (11), je uložený tlakovo tuhý, ale ohybovo poddajný podlhovastý člen (4) a súčasne prepojovacie členy (3) sú vytvorené ako aspoň jednoduché

MPK / Značky

MPK: A41H 37/00, A44B 17/00

Značky: predovšetkým, súčastí, spoj, ohybný, oblečenia, rozoberateľný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u5700-ohybny-rozoberatelny-spoj-predovsetkym-pre-sucasti-oblecenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia</a>

Podobne patenty