Spôsob konštrukčného osadenia tepelnoizolačných sendvičových stenových panelov

Číslo patentu: U 5580

Dátum: 07.10.2010

Autor: Vnuk Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov, t. j. stavebnej konštrukcie a prefabrikovaných prvkov panelových budov na báze betónu (resp. keramzitového betónu).Doposiaľ sa používa na konštrukčné osadenie stien pri víacpodlažných stavbách, priemyselných stavbách alebo pri bytovej výstavbe najmä železobetónové stenové. konštrukcia zhotovené z filigránových stenových panelov sendvičovej konštrukcie, ktorá pozostáva z dvoch tenkých betónových platní spojených priestorovou zváranou výstužou. Medzera medzi nimi sa vyplní betónom aplikovaným priamo na stavbe. Prvky sa na stavbu dopravujú vo zvislej polohe v špeciálnych prepravných rámoch. V paneloch sú zabudované zdvíhacie oká, ktoré slúžia na manipuláciu na stavbe. Po pripojení zdvíhacích lán do ôk sa panely opatrne postavia do zvislej polohy a bez prudkých trhnutí sa začnú pomaly zdvíhať. Prvky sa opatrne umiestnia nad kotevnú výstuž (vystupnjúcu zo stropnej alebo základovej konštrukcie) a presne sa uložia na vyznačené miesto. Počas montáže sa upevňujú ich šikmé vzpery k pevnému podkladu. Každý prvok treba podopríet aspoň dvoma šikmými vzperami. Vzpery sú ukotvené do prvkov pomocou skrutkových spojov a zabudovaných rozpier. Do základovej konštrukcie sa vzpery uchytávajú pomocou mechanických skrutkových kotiev. Závesné háky žeriava možno odpojiť od osadeného prvku až po uchytení šikrných vzpier o prvok a podklad a po skontrolovaní spojov. Až potom sa môže osadiť ďalší prvok. Nastavením dĺžky šikmých vzpier sa prvok osadí do presnej zvislej polohy. Pri osádzani ďalšieho prvku treba dávať pozor, aby sa už osadený nastavený prvok nepohol a nepoškodil. Počas osádzania sa musia do prvkov vkladať aj prepojovacie koše (rovné, rohové alebo typu T),ktoré zabezpečujú styčné plochy susedných prvkov počas betonáže. Pri rovných stykoch sa na horný okraj prvkov prilepí drevený hranol a spodný okraj sa zabezpečí oceľovým uholníkom, ktorý je uchytený do rozpier samoreznýmí skrutkami. Pri rohových stykoch sa v hornej i spodnej časti použije oceľová pásovina ohnutá do pravého uhla a prichytená samoreznými skrutkami do rozpier. Pri styku typu T sa prvky uchytia,podobne ako pri rohových spojoch, ohnutou pásovinou. Vyplnenie dutiny medzi platňami stenových panelov sa vykonáva betónom. Betonáž stien sa musi urobit rovnomerne a po každej vrstve s výškou cca 50 cm sa musí betónová zmes zhutniť. Hlavnými nevýhodarni takéhoto konštrukčného osadenia stien stavieb sú dlhá doba výstavby, malá tepelná izolácia stenových panelov, vysoká pracnosť a presnosť pri ich osadzovaní, čím je výstavba stavieb i finančne nákladná.Podľa CS AO 268715 je známy spôsob výroby doskovitých stavebných dielcov, pri ktorom sa najskôr zostaví obvodový rám z vopred vyrobených železobetónových dielcov. Rám sa zopne, utesní tmelom, vybaví výstužou a následne vyplní betónom. Hlavnou nevýhodou takéhoto konštrukčného osadenia stien stavieb je však taktiež malá tepelná izolácia stenových panelov, ktorá spravidla vyžaduje dodatočné nákladné vonkajšie zateplenie.Prevažne sú známe stavebné prefabrikované dielce na silikátovej báze (panely), ktoré sa vyrábajú vo formách z betónovej zmesi, ktorá je v celom dielci rovnaká. Aby bolo možné dielce rýchlejšie odformovať (na zvýšenie ich obrátkovosti) urýchľuje sa proces tvrdnutia betónu obvykle pretepľovanim celej hmoty dielca s priľahlou časťou formy. Tým vzniká veľká spotreba tepla. Panel na riadne spojenie s nadväzujúcou konštrukciou stavby býva vybavený na okrajoch konštrukčne zložitým drážkovým systémom, zazubením alebo časťou armatúry, čo robí problémy pri ich odformovani s následnou manipuláciou ešte nie s celkom tvrdými dielcami. Známe sú i viaceré iné spôsoby spájania panelov, napr. podľa CS AO 215 357 prechodovým stavebným prvkom zloženým z dvoch plnostenných koncových častí hore spojených priečnikom, ktorý spoločne obmedzuje dolné vybranie, v ktorom sú obe plnostenné koncové časti spojené najmenej s jedným tiahlom. V hornom príečniku je vytvorené homé pozdĺžne vybranie ako odľahčovacia medzera medzi stenovým panelom a stavebným prechodovým prvkom. Takéto riešenia sú však konštrukčne náročné a nákladné. Taktiež je známa i výroba jednovrstvových panelových dielov z ľahčených betónov (agloporit betónu, kerarrizitového betónu, troskobetónu a pod), ktoré svojími fyzikálno-technickými vlastnosťami spĺňajú požiadavky na obvodové konštrukcie stavieb, ale majú malú tepelnú izoláciu a vyžadujú dodatočné nákladné vonkajšie zateplenie.Podľa CS AO 262 604 je známa i výroba vrstvených fasádnych dielcov obvodového plášťa vyrábaných fasádnou stranou zhora tak, že sa po vybetónovaní spodnej železobetónovej vrstvy a osadení vrstvy tepelnej izolácie uložia zhora do formy na určené miesta vopred vyrobené prefabrikáty, ktoré sa ďalej prepoja na výstuž homej dosky vrstveného dielca a dobetónovanim sa zrnonolitnia do jedného konštrukčného celku. Vopred vyrobené prefabrikáty môžu byt pritom na homej strane výrazne proñlované a upravené s ñnálnym povrchom a na spodnej strane tvarované tak, že vytvárajú vzduchovú medzeru alebo umožnia vytvoriť zvýšenú hrúbku tepelno-izolačnej vrstvy v časti panelu. Nakoľko takéto riešenie neobsahuje tepelno-izolačnú vrstvuna celom povrchu panelu, celková tepelná izolácia takýchto stenových panelov je Inalá a spravidla vyžaduje úplné dodatočné nákladné vonkajšie zateplenie.Podľa CS AO 265 284 je známe zariadenie na vypenenie sendvičových panelov obsahujúce základovú a prítlačnú dosku, medzi ktoré je vložený sendvičový panel. Na odstránenie vplyvu nerovnosti a pružných deformácii jeho stien od výstuh stojok počas vypeňovania je medzi prítlačnou doskou a stenou sendvičového panelu vytvorená tlaková komora, do ktorej ústí prívod tlakového vzduchu. Toto riešenie však nerieši osadenie takto vytvorených tepelne izolačných sendvičových panelov.Známe sú i viaceré spôsoby riešenia kotviaceho prvku sendvičového panelu, napr. podľa CS AO 251 551 pozostávajúce z nosnej a vonkajšej betónovej vrstvy, medzi ktorými je osadená vrstva z tepelno-izolačného materiálu, pričom samotný kotviaci prvok pozostáva z dvoch kusov kovových tyčí a jednej spojovacej tyče z materiálu odolného proti korózii. Spojovacia tyč je na koncoch vybavená okami alebo objímkami ľubovoľných tvarov. Jedna spojovacia tyč je spojená s výstužou nosnej betónovej vrstvy a druhá s armovacou sieťou vonkajšej betónovej vrstvy sendvičového panelu a obe sú prestrčené okarni spojovacej tyče, pričom tvar ôk alebo objímok sa riadi prierezom kovových tyčí. Ďalej je známe napr. riešenie podľa CS AO 228222, kde je záves tvorený výstupkarni na priľahlých stenách vonkajšej a vnútornej vrstvy sendvičového panelu, ktoré sú osadené svojimi stykovýmí plocharni s pozdĺžnymi vodorovnými osami na sebe, medzi ktorými je klzná vložka. Spojenie výstupkov je uskutočnené čapmi alebo stykovými plochami s prierezom tvaru písmena V,valcovými alebo šikrnými plochami. Obe takéto ukotvenia prvku sendvičového panelu je však zložité a časovo i finančne nákladné.Bežne známe sú aj sendvičové samonosné izolačné panely tvorené dvomi kovovými vrstvami, medzi ktorými sa nachádza izolačné hmota z polyuretánovej peny alebo minerálnej vlny, ktoré sa však používajú len na technicky jednoduché a rýchle opláštenie a zakrytie najmä priemyselných budov a hál.Podstatou technického riešenia sendvičových stenových panelov je spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov, ktoré sú tvorené kombináciou keramzitového vonkajšieho(krycieho) a vnútorného (nosného) prefabrikovaného plášťa medzi ktorými je prilepená polyuretánová výplň,ktorá zabezpečuje nadštandardné tepelné technické parametre obvodového plášťa. Keramzitový betón má pritom nízku objemovú hmotnosť, vysokú pevnosť, priaznivý súčiniteľ tepelnej vodivosti s vynikajúcou schopnosťou pohlcovať zvuk a v neposlednom rade vysoký stupeň požiamej odolnosti. Polyuretánová výplň v týchto keramzitových plášťoch zabezpečuje vynikajúci tepelný odpor a priezdušnosť izolantu s dostatočnou možnosťou v celoročnej bilancii zamedziť vznik plesní, čim zaručuje hygienické kritéria na celú obvodovú konštrukciu. Podľa tohto riešenia aspoň jeden keramzitový plášť z bočných strán presahuje polyuretánovú výplň o vzdialenosť väčšiu alebo rovnú ako je jej hrúbka, pričom v čelách aspoň jedného z keramických obvodových plášťov je vytvorené aspoň jedno spojovacie zahlbenie s aspoň jednou šikmou stenou. Pri montáži sú pritom vzájomne spojené susedné konce sendvičových stenových panelov pevným spojorn, výhodne zvarom, ñxačných výstuží v hornej i spodnej časti a následne vyplnené spojovacie zahĺbenia vnútomých keramzitových betónových plášťov spojovacou výplňou a susedné drážky medzi polyuretánovými výplňarni polyuretánovou penou.J e výhodné, ak je časť spojovacieho zahlbenia niektorej z dvojice keramzitových betónových plášťov vytvorená v čele keramzitovej betónovej priečky so šikmými stenami.Ďalej je výhodné, ak je spojovacia výplň vytvorená z keramzitovej maltovej Zálievky alebo betónu, prípadne keramzitového betónu.Taktiež je výhodné ak je spojovacia výplň a/alebo aspoň jeden keramzitový betónový plášť vybavený železnou armatúrou.Rovnako je výhodné, ak je keramická betónová priečka vybavená železnou armatúrou.Technické riešenie umožňuje voči doterajšiemu stavu techniky veľmi rýchlu presnú, jednoduchú ľahkú manipuláciu a nízku pracnosť na stavenisku. Vypenením sendvičových panelov izolačnou polyuretánovou výplňou medzi vnútorným a vonkajším keramzitovýrn betónovýrn plášťom sa pri výrobe vytvárajú veľmi pevné steny sendvičového panelu bez ohľadu na ich vzájorrmé nerovnosti a pružné deformácie. Technické riešenie výrazne zvyšuje i tepelnú izolačnú schopnosť stavby a odstraňuje vytvárame tepelných mostov v kútoch a stykoch panelov a zabraňuje užívateľovi stavby vznik rizika plesní. Taktiež technické riešenie umožňuje zabezpečenie správnych uhlov stien v stavbe a skracuje i zlacňuje výrobu a montáž stavby.Prehľad obrázkov na výkresochNiektoré príklady uskutočnenia konštrukčného tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa technického riešenia sú znázomené na pripojených výkresoch, kde je zobrazený na obr. l horizontálny prierez za sebou upevnenej dvojice tepelne izolačných sendvičových stenových panelov steny budovy, na obr. 2 horizontálny prierez upevnenej dvojice tepelne izolačných sendvičových stenových panelov stien budovy s priečkou a na obr. 3 horizontálny prierez v rohu upevnenej dvojice tepelne izolačných sendvičových stenových panelov steny budovy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukčná osadenie tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa technického riešenia zobrazené na pripojených obr. 1 až 3 je tvorené sendvičovýrni panelmi vyrobenými výrobcom s tepelnoizolačnou polyuretánovou výplňou 2.1 prilepenou medzi vnútorným keramzitovým betónovým plášťom 1.1 a vonkajším keramzitovým betónovým plášťom 1.2, z ktorých aspoň jeden býva spravidla známym spôsobom spevnený nezobrazenou bežne známou vnútomou armatúrovou mriežkou. Keramzitové betónové plášte 1.1 a 1.2 sú vybavené železnou sieťovou armatúrou a sú vyrobené z prírodného keramzitového štrku, ktorého základnou výrobnou surovinou je tepelne upravený pálený íl vystavený tepelnému spracovaniu V priemyselnej,tzv. rotujúcej peci, pri teplote cca 1200 °C. Jeho granuly majú rôznu veľkosť, sú nehorľavé, mrazuvzdomé,pevné, ale pritom je ich možné ľahko rezať a majú vynikajúce tepelne-izolačné vlastnosti. Takýto materiál neobsahuje prísady, je ekologicky čistý bez rádioaktivity a je ľahký, pevný, odolný voči korózii, mikróbom a plesniam. Má tiež výbomé tepelno-izolačné vlastnosti (zamedzuje kondenzácíu pár a vznik plesni) s dlhou mechanickou životnosťou.Polyuretánové výplň 2.1 je pritom vytvorená už pri výrobe tepelne izolačných sendvičových stenových panelov, napriklad bežným vypenením známou polyuretánovou penou medzi vnútomým keramzitovým betónovým plášťom 1.1 a vonkajším keramzitovým betónovým plášťom 12. Na obr. 1 a 2 vnútorný keramzitový betónový plášť 1.1 i vonkajší keramzitový betónový plášť 12 na stykových bočných stranách presahuje polyuretánovú výplň 2.1 o vzdialenosť väčšiu alebo rovnú ako jej hrúbka a na obr. 3 iba vonkajší keramzitový betónový plášť 1.2 na stykových bočných stranách presahuje polyuretánovovú výplň 2.1 o vzdialenosť väčšiu alebo rovnú ako jej hrúbka. Súčasne sú vytvorené na obr. l na stykových bočných stranách vnútomého keramzitového betónového plášťa 1.1 spojovacie zahĺbenia s dvoma proti sebe zrkadlovo orientovanými šikmými stenami, na obr. 2 na stykových bočných stranách vnútorného keramzítového betónového plášťa 1.1 spojovacie zahĺbenia s jednou proti sebe zrkadlovo orientovanou šikrnou stenou pokračujúce do keramzitovej betónovej priečky 1.3 so spojovacím zahĺbením s dvoma proti sebe zrkadlovo orientovanými šikmými stenami a na obr. 3 je na stykovej bočnej a čelnej strane vnútorného keramzitového betónového plášťa 1.1 vytvorené spojovacie zahlbenie s dvoma proti sebe zrkadlovo orientovanými šikmými stenami.Sendvičové stenové panely sa na stavbu dopravujú v špeciálnych prepravných rámoch spravidla v zvislej alebo šikmej polohe. V paneloch sú zabudované zdvíhacie oká, ktoré slúžia na manipuláciu na stavbe. Po pripojení zdvíhacích lán do ôk sa panely opatrne postavia do zvislej montážnej polohy a bez prudkých trhnutí sa začnú pomaly zdvíhať Panely sa opatrne a presne osadia na vyznačené miesta a to v niektorej z príslušných polôh zobrazených na obr. 1 až 3, kde sa zaistíavzperami. Závesné háky žeriava možno odpojit od osadeného prvku až po dokonalom uchytení šikmých vzpier o susedný sendvíčový panel a podklad po skontrolovaní spoj ov. Až potom sa môže osadiť ďalší prvok. Nakoniec sú na stavbe vzájomne spojené susedné konce sendvičových stenových panelov zvarením nezobrazených bežne známych fixačných výstuží v hornej i spodnej časti a následne vyplnené spojovacie zahĺbenia vnútorných keramzitových betónových plášťov 1.1 spojovacou výplňou 3 z keramzitovej maltovej zálievky a susedné drážky 2.2 medzi polyuretánovými výplňami 2.1 polyuretánovou penou.Opisané a zobrazené konštrukčné osadenie tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa technického riešenia nie sú jedinými možnými varíantrni technického riešenia, lebo spojovacia výplň 3 môže byť tvorená betónom a spojovacia výplň 3 môže byť vybavená železnou armatúrou. Rovnako i keramzitová betónová priečka 1.3 môže byt vybavená železnou armatúrou a naopak niektorý z keramzitových betónových plášťov 1.1, 1.2 nemusi byť vybavený železnou armatúrou. Pevný spoj ñxačných výstuží v hornej i spodnej časti sendvičových stenových panelov môže byť vytvorený spojovacim členom alebo tiahlom, napríklad na nich priskmtkovaným a pod.Taktiež tepelno-izolačná polyuretánové výplň 2.1 môže byť iba plošné lepidlom prilepená medzi vnútorným a vonkajším keramzitovým betónovým plášťom 1.1, 1.2 a spojovacie zahĺbenia medzi spájanýrni vnútomými keramzitovými betónovým plášťami 1.1 môžu byt vytvorené vedľa seba i vo väčšom počte, pričom tvar spoja v konštrukčnom osadení jednotlivých tepelne izolačných sendvičových stenových panelov môže byt odlišný od vyobrazení na pripojených výkresoch.Konštrukčná osadenie tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa technického riešenia je využiteľné pri výrobe a montáži sériovo montovateľných jedno i viacpodlažných stavieb, najmä pri výstavbe priemyselných stavieb alebo bytov.l. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sendvičové stenové panely, tvorené tepelno-ízolačnou polyuretánovou výplňou (2.1) prilepenou medzi vnútorným keramzitovým betónovým plášťom (1.1) a vonkajším keramzitovýrn betónovým plášťom (1.2), z ktorých aspoň jeden z bočných strán presahuje polyuretánovovú výplň (2. l) o vzdialenosť väčšiu alebo rovnú ako jej hrúbka a majú v čelách aspoň jedného z keramzitových betónových plášťov(1.1, 1.2) vytvorené aspoň jedno spojovacie zahĺbenie s aspoň jednou šikmou stenou, majú pri montáži vzájomne spojené susedné konce sendvičových stenových panelov pevným spojom ñxačných výstuži v homej i spodnej časti a následne vyplnené spojovacie zahĺbenia vnútorných keramzitových betónových plášťov (1.1) spojovacou výplňou (3) a susedné drážky (2.2) medzi polyuretánovými výplňami (2.1) polyuretánovou penou.2. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku l,v y z n a č uj ú ci s a tý m , že pevný spoj ñxačných výstužíje zvarom3. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že časť spojovacieho zahlbenia niektorej z dvojice keramzitových betónových plášťov (l .l, 1.2) je vytvorená v čele keramzitovej betónovej priečky (1.3) so šikrnými stenami.4. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 1 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovacia výplň (3) je tvorená z kerarnzitovej maltovej zálievky.5. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 1 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovacia výplň (3) je tvorená betónom alebo keramzitovým betónom.6. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 4 alebo 5, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovacia výplň (3) je vybavená železnou arrnatúrou.7. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 1 až 6, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že aspoň jeden keramzitový betónový plášť (1.1, 1.2) je vybavený železnou armatúrou.8. Spôsob konštrukčného osadenia tepelne izolačných sendvičových stenových panelov podľa nároku 1 až 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že keramzitová betónová priečka (1.3) je vybavená železnou armatúrou.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/26

Značky: spôsob, panelov, konštrukčného, sendvičových, osadenia, tepelnoizolačných, stěnových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u5580-sposob-konstrukcneho-osadenia-tepelnoizolacnych-sendvicovych-stenovych-panelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob konštrukčného osadenia tepelnoizolačných sendvičových stenových panelov</a>

Podobne patenty