Rolovacia sieťka proti hmyzu

Číslo patentu: U 5194

Dátum: 05.06.2009

Autor: Várdai Iveta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rolovacej sieťky proti hmyzu, ktorej rám je vytvorený z dutých profilov.Dosiaľ známe rolovacie sieťkove systémy používajú hliníkové profily. Výroba týchto hliníkových profilov je veľmi náročná, pretože ide o tenkostenné profily, ktorých hrúbka steny je v reze menej ako 1 mm. Výrobu takýchto profilov zvládnu len vysoko špecializované pracoviská.EP l 333 148 opisuje rolovaciu sieťku proti hmyzu, obsahujúcu Stacionárne horné vodiace prostriedky a pohyblivé dolné vodiace prostriedky, pričom táto sieťka je samonavíjacia do vhodného bočného vertikálne usporiadanćho puzdra. Na vrátenie sieťky do puzdra sa používa reťaz usporiadaná v dolných vodiacich prostriedkoch.GB 2 391 895 opisuje nastaviteľnú rolovaciu sieťku proti hmyzu, v ktorej je vyriešený jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob uzavretia puzdra medzi ramenami v ktorých je inštalovaná sieťka proti hmyzu. Táto sieťka však vyžaduje úpravu existujúcich rámov dverí a okien.Uvedené problémy a nedostatky rieši rolovacia sieťka proti hmyzu na osadenie do okien a dverí obsahujúca bubon vybavený dutým hriadeľom vybavený samonavíjacím mechanizmom, na ktorom je usporiadaná samotná sieťka, vodiace koľajnice a závesná lišta. Podstatou tohto riešenia je, že bubon, vodiace koľajnice tvaru písmena U a Závesná lišta sú vyrobené extrudovaním tvrdeného plastu, pričom bubon obsahuje vonkajší plášť a vnútorný plášť valcovitého tvaru, ktore sú spojené minimálne tromi vnútomými rebrami, a po celej svojej dĺžke obsahuje štrbinu na prechod sieťky. Podľa výhodného uskutočnenia bubon je v mieste štrbiny opatrený prinajmenšom jednou drážkou na osadenie tesniaceho prostriedku.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia bubon rolovacej sieťky proti hmyzu podľa tohto technického riešenia na vonkajšom plášti po celej svojej dĺžke môže byť opatrený prinajmenšom jednou drážkou na osadenie tesniaceho prostriedku na utesnenie rámu sieťky a okenného rámu.Vodiace koľajnice môžu byť rovnako opatrené minimálne jednou drážkou na osadenie tesniaceho prostriedku, ktorým môže byť kefkové tesnenie.Podľa výhodného uskutočnenia celá zostava sieťky proti hmyzu podľa tohto technického riešenia môže byť vyrobená z tvrdeného PVC.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vonkajší plášť bubna môže byť v blízkosti štrbiny opatrený krátkym vertikálne orientovanýrn rebrom na zabránenie prieniku dažďovej vody stekajúcej po povrchu bubna do vnútomého priestoru bubna.Uvedená zostava sieťky proti hmyzu môže byt do okna namontovaná tak, že bubon bude umiestnený rovnobežne s hornou časťou rámu okna a sieťka sa bude sťahovať smerom dole, alebo bubon môže byt umiestnený rovnobežne s bočnou časťou rámu okna a sieťka sa bude zaťahovať sprava doľava alebo opačne. Samozrejme, že všetky ostatné súčasti sieťkovej zostavy budú prispôsobené polohe bubna.Oproti stavu techniky je najväčšou výhodou tohto riešenia veľmi hladký povrch vnútorných plôch a hrán bubna. Toto riešenie zabraňuje možnému predratiu vlákien sieťky pri prípadnom kontakte a tým predlžuje jej životnosť.Rebrovaná vystuž bubna zabezpečuje jeho vysokú stabilitu aj pri väčších dĺžkach. Je to mimoriadne dôležitý parameter, nakoľko sa jedná o otvorený profil, bez akejkoľvek možnosti ñxácie.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornená rolovacia sieťka proti hmyzu podľa tohto technického riešenia,tak, aby boli dobre viditeľné jednotlivé jej súčasti.Na obr. 2 a 3 je znázornený bubon v perspektívnom pohľade a jeho prierez. Na obrázkoch 4 a 5 sú v tých istých pohľadoch znázornená vodiace koľajnice a na obrázkoch 6 a 7 je v tých istých pohľadoch znázornená závesná lišta.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZostava sieťky proti hmyzu tak ako je Znázomená na obr. l v rozloženom stave pozostáva z bubna 1, v ktorom je uložený hriadeľ 11 s navinutou sieťkou 8 proti hmyzu. Jeden koniec sieťky 8 je pevne pripojený k hriadeľu 11 na jej druhý koniec je pripojená spodná háková lišta 10. Hliníkový hriadeľ 11 je opatrený vnútri pružinovým setom na zabezpečenie plynulého rozvinutia a navinutia sieťky do bubna 1 po uvoľnení spodnej hákovej lišty 10 Zo Závesnej lišty 3 v spodnej úvrati. Konce hriadeľa 11 sú uložené v bočných čelách 12, ktoré uzatvárajú bubon 1 z oboch strán a V smere vyťahovania sieťky sú opatrené výbežkami, na pripojenie vodiacich koľajníc 2. Na každé bočné čelo je pripojená jedna vodiaca koľajnica 2, ktorá je na svojom druhom konci opatrená spojovacím prvkom, pomocou ktorého je k vodiacirn koľajniciam pripojená Závesná lišta 3.Na obrázku 2 a 3 sú znázomené detaily bubna 1. Bubon 1 je vyrobený extrudovanim tvrdeného PVC a pozostáva Z vonkajšieho plášťa 6 a vnútorného plášťa 7, ktoré sú spojené vnútomými rebrami 5, na zabezpečenie dostatočnej pevnosti po celej svojej dĺžke je bubon 1 opatrený štrbinou 4. Vnútomý plášť 7 je valcovitého tvaru a má veľmi hladký povrch, ukončený štrbinou 4 na umožnenie výstupu sieťky 8. Vnútomý povrch 7 bubna 1 je v mieste štrbiny 4 opatrený drážkou 9 na tesniaci prostriedok, ktorým môže byť ketkové tesnenie. Aj vonkajší povrch 6 bubna 1 je opatrený drážkou 9 na kefkové tesnenie. Na obr. 3 je vidiet štyri okrúhle otvory, ktoré slúžia na priskmtkovanie bočného čela 12. Vonkajší plášť 6 bubna 1 je v blízkosti štrbiny 4 opatrený krátkym vertikálne orientovaným rebrom 13 na zabránenie prieniku dažďovej vody stekajúcej po povrchu bubna 1 do vnútorného priestoru bubna 1.Na obrázku 4 a 5 sú Znázomené detaily vodiacej koľajnice 2, ktorá má v podstate tvar písmena U, pričom pri Základní má priehradkou oddelenú časť, na prijatie výbežku bočného čela 12. Na konci ramien Z vnútornej strany je vodiaca koľajnica 2 opatrená drážkami 9 na zasunutie tesniaceho prostriedku, ktorým môže byť kefkové tesnenie. Vnútorný priestor vodiacej koľajnice 2 je opatrený dvomi šikmýmí rebrami, ktoré tvoria nespojené ramená písmena V na lepšie usmerňovanie sieťky 8 pri navíjani. Medzi uvedenými vnútomými rebrami vodiacej koľajnice 2 na jednej strane sa nachádza spojovací prvok na pripojenie vodiacej koľajnice 2 k závesnej lište 3.Na obrázkoch 6 a 7 je znázornená Závesná lišta 3, ktorá je tvorená dutým profilom v podstate tvaru písmena L, ktorého základňa je hákovito ohnutá na zachytenie hákovej lišty 10 pripevnenej na voľnom konci sieťky 8.Háková lišta 10 je tvorená dutým proñlom a obsahuje pripevňovací prostriedok na sieťku a hák na Záber s hákovito ohnutou Závesnou lištou 3, pri použití sieťky proti hmyzu.Samonavijacia sieťka proti hmyzu podľa tohto úžitkového vzoru sa vyrobí a zmontuje nasledujúcirni krokmil. Do na mieru odrezaného bubna 1 sa vloží hliníkový hriadeľ 11 s navinutou sieťkou 8 proti hmyzu, ktoráje s týmto hriadeľom pevne spojená. Na jej opačnom konci je prichytená spodná háková lišta 10.2. Do dutiny hriadeľa 11 sa vloží tzv. pružinový set, ktorý zabezpečuje pljmulé navinutie sieťky 8 späť do bubna, po jej uvoľnení v spodnej úvrati, ktoré sa nazýva aj samonavíjací mechanizmus.3. Pružinový set sa pomocou čapov spojí s bočnými čelami 12 a tie sa následne priskmtkujú k telu bubna 1.4. K bočným čelám 12 bubna 1 sa pripoja bočné vodiace koľajnice 2. Tieto sa len nasunú na výbežky bočných čiel 12.5. Pomocou spojovacích prvkov vložených do spodnej Závesncj lišty 3 sa bočné vodiace koľajnice 2 spoja s touto spodnou závesnou lištou 3.6. Takto pripravená rolovacia sieťka sa pomocou samorezných skrutiek prichyti cez bočné vodiace koľajnice k rámu okna.Ako príklad je na obrázku 1 znázornená sieťka proti hmyzu na vertikálne sťahovanie ale rovnaké konštrukčné prvky môžu byť použité aj na sieťku proti hmyzu sťahovanie v horizontálnom smere a potom prívlastky ako homý a dolný pri niektorých konštrukčných prvkoch budú Zamenené za bočný a naopak.l. Rolovacía sieťka proti hmyzu na osadenie do okien a dveri obsahujúca bubon vybavený dutým hriadeľom so samonavíjacím mechanizmom, na ktorom je usporiadaná sieťka, vodiace koľajnice a Závesná lišta,v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že bubon (l), vodiace koľajnice (2) tvaru písmena U a Závesná lišta sú vyrobené extrudovaním tvrdeného plastu, pričom bubon obsahuje vonkajší plášť (6) a vnútorný plášť (7) valcovitého tvaru, ktoré sú spojené minimálne tromi vnútomými rebrami (5), a po celej svojej dĺžke je opatrený štrbinou (4) na prechod sieťky (8).2. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že bubon (l) je v mieste štrbiny (4) opatrený prinajmenšom jednou drážkou (9) na osadenie tesniaceho prostriedku.3. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že bubon(1) je na vonkajšom plášti (6) po celej svojej dĺžke opatrený prinajmenšom jednou drážkou (9) na osadenie tesniaceho prostriedku na utesnenie priestoru medzi rámom sieťky (8) a okenným rámom, 4. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa nároku 1, 2 alebo 3, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že vodiace koľajnice (2) sú opatrené minimálne jednou drážkou (9) na osadenie tesniaceho prostriedku.5. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa nároku 1, 2, 3 alebo 4, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že tesniacim prostriedkom je kefkové tesnenie.6. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že plastomje tvrdené PVC.7. Rolovacia sieťka proti hmyzu podľa hociktoreho z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vonkajší plášť (6) bubna (1) je v blízkosti štrbiny (4) opatrený krátkym vertikálne orientovaným rebrom (13) na zabránenie prieniku dažďovej vody stekajúcej po povrchu bubna (1) do vnútorného priestoru bubna.

MPK / Značky

MPK: E06B 9/52

Značky: sieťka, proti, rolovacia, hmyzu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u5194-rolovacia-sietka-proti-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rolovacia sieťka proti hmyzu</a>

Podobne patenty