Domová čistiareň odpadových vôd

Číslo patentu: U 513

Dátum: 06.07.1994

Autor: Sojka Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Domové čistiareň odpadových vôdTechnické riešenie sa týka čistiarne odpadových vôd z ma lých zdrojov, ako sú napr.rodinné domy a rekreačné zariadenia.Nevýhoda väčšiny čistiarni odpadových vôd je V tom, že na čistenie potrebujú elektrickú energiu. Je známa i čistiareň odpadových vôd ktorá nepoužíva elektrickú energiu a skladá sa z usadzovacieho priestoru, aerobného filtra i anaerobnéhó filtra. Táto čistiareň nezachytáva dokonale nerozpustené látky utrhnuté z povrchu náplne aerobného filtra a nedáva možnosť využívať vyčistenú vodu na závlahy. Ďalšou nevýhodou je jej uskutočnenie V troch oddelených betőnových častiach.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje domova čistiareň odpadových vôd podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata je v tom, že čistiareň odpadových vôd zložená z usadzovacieho priestoru, anaerobného filtra, aerobného filtra,dousadzovacieho priestoru a retenčného priestoru, je umiestnená v nádoba s vekom so vstupným a montážnym otvorom. Na povrchu aerobného filtra je dierovaná tkanina.Výhodou technického riešenia je umiestnenie všetkých častí čistiarne v jednej nádobe. Dousadzovacia nádrž znižuje zby tkové znečistenie na odtoku a zadržané vyčistená voda môže slúžiť na závlahu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riesenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch Na obr. 1 je schématicky znázornený bočný rez čis~ tiarňou odpadových vôd. Na obr. 2 je pohľad na čistiareň po odstránení veka. Na obr. 3 je rez a pohľad sprava na nornú stenu a vetraci otvor(Príklad uskutočnenia technického riešeniaDomová čistiareň odpadových vôd pozostáva z nádoby lg valcového tvaru s vekom lg so vstupným otvorom l, výstupným otvorom lg, montážnym otvorom Ž a vetracím komínom §. Pod vstupným otvorom l je usadzovací priestor g oddelený prednou nornou stenou gg, nad ktorým je anaerobný filter Q spojený s privodným žľabom lg a rozvodným žľabom 1. Pod rozvodným žľabom 7 je aerobný filter 2, na ktorom je položená dierovanátkanina §. Pod aerobným filtromg je dousadzovací priestor lg s druhou nornou stenou lg a oddelený výplňou li od kalového priestoru ll. Nad druhou nornou stenou lg je vetrací otvor lg na prúdenie vzduchu pod aerobný filter 2 V prednej časti nádobýl§ je retenčný priestor A a priestor lg pre čerpanie kalu z dousadzovacej časti, ktorý je spodkom prepojený s kalo~ vým priestorom ll Oba filtre Q, 2 sú vyplnené sekanými fleXibilnými trubkami.Zo vstupného otvoru l priteká voda do usadzovacieho priestoru g. Voda z nad usadeniny preteká pod prednou nornou stenou gg a potom z dola nahor anaerobným filtrom Q. Usadzovaním sedimentujúcich nerozpustených látok a pôsobením anaerobných a fakultatívnych mikroorganizmov v anaerobnom filtre Q sú odstraňonané organické látky prítomné v odpadovej vode. Kal je odsávaný v časti usadzovacieho priestoru 2, nad ktorou nie jeumiestnený anaerobný filter Q, t.j. medzi prednou nornou ste nou go a retenčným priestorom 4. Predčistená voda je pomocou§ rozvedená na plochu aerobného filtra g, v ktorom pokračuje degradácia organických látok. Aerobne vyčistená voda s utrh~ nutou biocenőzou je dočistená v dousadzovacom priestore lg. Vyčistená voda potom preteká pod druhou nornou stenou łê do priestoru lg, dalej cez retenčný priestor 5 do výstupného otvoru li alebo je čerpané neznázorneným čerpadlem do vyššej nivelačnej úrovne. Kal z kalového priestoru je čerpaný cez priestor lg určený na jeho čerpanie.Nádoba lg môže mať i iný ako valcový tvar, napr. oválny, štvorcový alebo obdľžnikový.Vzájomná poloha a tvar jednotlivých časti čistiarne sú závislé na tvare nádoby l§ a polohe vstupného otvoru l i výstupného otvoru lg.Pre konkrétne podmienky sú skonštruované dva typy domových čistiarní, ktoré sa líšia len vybavením. Prvý typ je určený pre prietok odpadovej vody samospádom, pričom odsávanie kalu je uskutočňované napr. fekálnym vozom. Čistiareň nemá vetrací komín Q lebo prístup vzduchu je dostatočný z kanalizácie cez výstupné hrdlo li. Ďalej táto čistiareň neobsahuje elektroinštaláciu s čerpadlom.Druhý typ je určený pre prípady, keč vyčistenú vodu ne~ možno odvádzať samospádom a ked chceme kaly Vyčerpávať vlastným čerpadlom. Tento typ čistiarne obsahuje okrem vlastnej nádrže čistiarne i vetrací komíny elektroinštaláciu s čerpadlom a s meraním hladiny. Neobsahuje Výstupný otvor li. Vyčistená voda je odčerpávaná a odteká hadicou montážnym otvorom Ž.Domové čistiareň odpadových vôd podľa tohto technického riešenia je určená hlavne pre čistenie odpadových vöd z ma lých zdrojov.lo Domová čistiareň odpadových vôd zložená z nádoby s vekom so vstupným a mànipulačným otvorom v y Z n a č u j ú c a s a t ý m, že vo vnútri nádoby /l 8/ je umiestnený usadzovací priestor /2/, aneerobný filter /3/, aerobný filter /9/, dousadzovaci priestor /lo/ a retenčný priestor /4/.2. Domová čistiareň odpadových vôd podľa bodu l v y Z n a c u j ú c a s a t y m, že na aerobnom filtre /9/ je dierovaná tkanina /8/.3. Domová čistiareň odpadových vôd podľa bodu l v y z n a ~

MPK / Značky

MPK: C02F 3/12

Značky: čistiareň, odpadových, domová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u513-domova-cistiaren-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Domová čistiareň odpadových vôd</a>

Podobne patenty