Klapka a zapojenie na jej ovládanie

Číslo patentu: U 502

Dátum: 06.07.1994

Autor: Snopek Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom úžitkového vzoru je mechanické a elektricke riešenierotácie uzaveru klapky, ktorá je určená na uzatváranie danéhoDoteraz známe klapky podobného určenia pozostávajú z telesa klapky, na ktorom je uchytená ovládacia elektroskrinka. Elektricke prvky sú mechanicky upevnené na doske a mechanicky poprepájané vodičmi. Nevýhodou tohoto riešenia je menšia spoľahlivosť v dôsledku uvoľñovania spojov a väčšia stavebná výška, čo núti krytovanie vyrábať z plechu. V dôsledku toho sa zvyšuje prácnosť výroby.Vyššie uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje klapka, ktorej podstata spočíva v tom. že pozostáva 2 duteho telesa,na ktoré je zboku upevnený držiak majúci priebežný otvor. Na držiak je upevnený plošný spoj prostrednictvom rozperných elementov. Na plošný spoj je upevnený servopohon, na ktorého rotačnú časť je rozoberateľne upevnený doraz a tento je rozoberateľne spojený s hriadeľkou, na ktorú je súoso upevnený usáver v osi telesa. Plošný spoj je ďalej opatrený e relé a svorkovnicou a z druhej strany piošného spoja sú uchytená dva míkrospinače. Do ich pracovného priestoru zasahuje doraz. Na držiak je rozoberateľneSvorkovnica pozostáva zo vstupu, na ktorý je napojený elektro~ ventil a je prepojený s termostatom, ktorý je spojený s druhým spojom na.svorkovnici. Jedna vetva od termostatu je spojená s relé, ktoré.je spojené so zberným vedením. Druhá vetva je napojená na relé. ktoré je spojené s mikrospinačom, ktorého jedna vetva je napojená na servopohon a druhá vetva na elektroventil. Ďalej je vstup prepojený na relé, ktoré je spojené s druhým mikrospinačom a tento je spojený so servopohonom, ktorého výstup je spojený so zberným vedením.Výhoda navrhovaného riešenia je v tom, že plošný spoj umožňuje spoľahlivejěí prenos elektrických veličín a možnosť použitia menších elektrických prvkov, čo má vplyv na menšiu stavebnú výšku. Mala stavebná výška umožňuje použiť jeden celoplastový kryt, čimsa odstraňuje prácnosť pri výrobe plechových krytov.Prehľad obrázkov na gýkresochNa priloženom vyobrazeni znázorňuje obr.l pozdĺžny rez klapky. Obr.2 znázorňuje pohľad zpredu na mechanickú a elektrickú časťklapky. Obr.3 znázorňuje zapojenie elektročasti klapky.Príklady uskutočnenia technického rieseniaKlapka pozostáva z dutého telesa 1, na ktoré je zboku upevnený držiak g majúci priebežný otvor ZL. Na držiak Q je upevnený plošný spoj 3 prostrednictvom rozperných elementov lg. Na Plošný spoj 3 je upevnený servopohon Z, na ktorého rotačnú cast je rozoberateľne upevnený doraz Q a tento je rozoberateľne spojený e hriadeľkou 3, na ktorú je súoso upevnený uzáver lg v osi telesa L. Plošný spoj 3 je ďalej opatrený s relé § a svorkovnicou 2 a z druhej strany ploäného spoja Q sú uchytené dva mikrospinače lg a ll, do ktorých pracovného priestoru zasahuje doraz §. Na držiak gje rozoberateľne upevnený dutý kryt Q.Svorkovnica 2 pozostáva zo vstupu SL, na ktorý je napojený elektroventil lg a je prepojený s termostatom lg, ktorý je spojený so spojom 22 na svorkovnici 2. Jedna vetva od termostatu lg je spojená s relé Q, ktoré je spojené so zberným vedením 5 spoja 2 svorkovniçe 2. Druhá vetva spoja 22 je napojená na relé 3, ktoré je spojene s mikrospinačom ll, ktoreho jedna vetva je napojená na servopohon 1 a druhá vetva na elektroventil Li. Ďalej je vstup 2 prepojený na relé g, ktoré je spojené s mikrospinačom lg a tento je spojený so servopohonom Z, ktorého výstup je spojený so zber ným vedením × napojeným na spoj 2 svorkovnice 3.Klapka je ovládaná riadiacim prvkom zo systému ( napr. termostat lg, elektroventil lä a pod. ) V ktorom je zabudovaná. V kľude je klapka zatvorená a mikrospínač lg je zatlačený. Elektrickým signálom zo systemu sa zopne relé 5 a cez mikrospínač ll sa zapne otáčanie servopohonu Z do polohy otvorené. Nabehnutim dorazu § do polohy otvorene sa zopne mikrospínač ll, čím vypne chod servopohonu Z.Po zrušení elektrického signálu zo systému sa vypne relé § a servoponon Z sa začne otáčať do polohy zatvorene,až kým doraz §nezopne mikrospínač lg, čim sa vypne chod servopohonu Z.Riešenie otáčania klapky je možne aplikovať na zatváranie a otváranie dymovodov, vzduchotechnických potrubí, protipožiarnýchKlapka a zapojenie nljej ovládanie v y z n a č e n a t ý m,že pozostáva z duteho telesa (1),držiak (2)na ktoré je zbokumajúci priebežný otvor (21), upevnený pričom na držiak (2) je upevnený plošný spoj (3) prostrednictvom rozperných elemen tov (13) a na plošný spoj (3) je upevnený servopohon (7). naktoreho rotačnú časť je rozoberateľne upevnený doraz (5) atento je rozoberateľne spojený s hriadeľkou (4), na ktorú jespoj ďalej opatrený s relé (8) a svorkovnicou (9) azdruhej strany plošného spoja (3) sú uchytené dva mikrospinače(10) a (11),do ktorých pracovného priestoru zasahuje doraz (5)a na držiak (2) je rozoberateľne upevnený dutý kryt (6).Zapojenie klapky podľa bodu 1. v y z n a č e n é t y m , žesvorkovnica (9) pozostáva zo vstupu (91), na ktorý je napojenýelektroventil (15) a je prepojený s termostatom (14), ktorý je spojený so spojom (92) na svorkovnici (9), ktoreho jedna vetva je spojená s relé (8), ktoré je spojené so zberným vedením (x) spoja (93) svorkovnice (9) a druhá vetva spoja (92) je napoje ná na relé (8), ktoré je spojené s míkrospinačom (11), ktorého(7) je prepojený na relé (8),(10) a tentojedna vetva je napojená na servopohon a druhá vetva na elektroventil (15), ktoré jeďalej vstup (91) spojené s mikrospinačom je spojený so servopohonom (7), ktorého výstup je spojený so zberným vedením(x) napojeným na spoj (93) svorkovníce (9).

MPK / Značky

MPK: F16L 55/10

Značky: ovládanie, klapka, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u502-klapka-a-zapojenie-na-jej-ovladanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klapka a zapojenie na jej ovládanie</a>

Podobne patenty