Transdermálny terapeutický systém

Číslo patentu: U 5009

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kibele Ralf, Schlüter Hans-jürgen, Klokkers Karin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložene technické riešenie sa týka transdermálneho terapeutického systému.Transdermálne terapeutické systémy s údajmi o účinnej látke alebo o množstve účinnej látky sú známe. Bolo by výhodné dat k dispozicii transdermálny terapeutický systém, ktorý je označený údajom o účinnej látke a údajom o množstve účinnej látky, pričom údaj o rrmožstve účinnej látky je pri polení resp. deleni transdermálneho terapeutického systému na polovicu zmenený alebo zničený, zatial čo údaj o účinnej látke zostáva zachovaný.Táto úloha je riešená transdermálnym terapeutickým systémom, obsahujúcim pre účinnú látku nepriepustnú povrchovú vrstvu, vrstvu obsahujúcu účinnú látku a sťahovaciu fóliu, pričom povrchová vrstva je vybavená deliacou čiarou poliacou transdermálny terapeutický systém, pripadne prerušovanou, ktorá prebieha cez nápis s údajom či údajmi o množstve účinnej látky.Úloha je ďalej riešená pomocou transderrnálneho terapeutického systému, ako sa opisuje vyššie, pričom povrchová vrstva obsahuje údaje o účinnej látke alebo látkach, ktoré sú obsiahnuté vo vrstve nesúcej účinnú látku, pričom údaje o účinnej látke alebo látkach sú uvedené na oboch stranách poliacej deliacej čiary.Ďalej je úloha riešená transdermálnym terapeutickým systémom, ako sa opisuje vyššie, pričom smer pisma nápisu je smer deliacej čiary.Ďalej je úloha riešená pomocou transdermálneho terapeutického systému, ako sa opisuje vyššie, pričom množstvo účinnej látky alebo látok je udané ako množstvo za jednotku času.Ďalej je úloha riešená transdermálnym terapeutickým systémom, ako sa opisuje vyššie, pričom údaj alebo údaje o množstve účinnej látky alebo látok je alebo sú usporiadané v prerušení deliacej čiary a prebieha cez neho alebo cez ne myslená spojnica prerušenej deliacej čiary.Úloha je ďalej riešená pomocou transdermálneho terapeutického systému, ako sa opisuje vyššie, pričom na oboch stranách poliacej deliacej čiary je usporiadaný ďalší nápis s údajom o polovičnom množstve účinnej látky alebo látok.Úloha je ďalej riešená pomocou transderrnálneho terapeutického systému, ako sa opisuje vyššie, pričom nápis alebo nápisy udávajú množstvá účinnej látky pre každú účinnú látku obsíahnutú v transdermálnom terapeutickom systéme.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky l - 6 ukazujú pohľady na transdermálne terapeutické systémy podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko sa dá odvodit z obr. 1, zahrnuje transdermálny terapeutický systém podľa technického riešenia povrchovú vrstvu 2 a ju presahujúcu sťahovaeiu fóliu 1, pričom povrchová vrstva pokrýva vrstvu obsahujúcu účinnú látku a je vybavená poliacou, prípadne prerušenou deliacou čiarou. Povrchová vrstva môže byť ďalej vybavená údajom o účinnej látke, ktorá je obsiahnutá vo vrstve nesúcej účinnú látku.Údaj alebo údaje o účinnej látke alebo látkach môžu byť uvedene na oboch stranách poliacej deliacej čiary, Povrchová vrstva môže ďalej niest údaj alebo údaje o množstve účinnej látky alebo látok, prednostne ako množstvo účinnej látky za časovú jednotku, napríklad v g/h. Tento údaj alebo údaje o množstve účinnej látky alebo látok sa prednoslne nachádzajú vo výške deliacej čiary, ktorá je prípadne prerušená. Rozdelením transdermálneho terapeutického systému pozdĺž deliacej čiary je údaj alebo sú údaje o množstve účinnej látky alebo látok zničené, pripadne sa stanú nečitateľnými, zatiaľ čo údaj alebo údaje o účinnej látke alebo látkach zostanú zachované.V ďalšej preferovanej forme uskutočnenia má transdermálny terapeutický systém po každej strane poliacej deliacej čiary ďalší nápis s údajom o polovičnom množstve účinnej látky alebo látok, Tieto údaje o polovičnom množstve účinnej látky alebo látok zostávajú zachované po rozdelení transdermálneho terapeutickeho systému pozdlž deliacej čiary.Ak obsahuje vrstva nesúca účinnú látku viac než jednu účinnú látku, uvádza nápis údaj o množstve pre každú z účinných látok, výhodne vo výške deliacej čiary.l. Transdennálny terapeutícký systém obsahujúci povrchovú vrstvu nepriepustnú pre účinnú látku, vrstvu obsahujúcu účinnú látku a sťahovaciu fóliu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povrchová vrstva je vybavená deliacou čiarou poliacou transdermálny terapeutícký systém, pripadne prerušenou, ktorá prebieha cez nápis s údajom alebo údajmi 0 množstve účinnej látky alebo látok.2. Transdermálny terapeutícký systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že povrchová vrstva nesie údaje o účinnej látke alebo látkach, ktoré sú obsiahnuté vo vrstve nesúcej účinnú látku, pričom údaje o účinnej látke alebo látkach sú uvedené na oboch stranách poliacej delíacej čiary.3. Transdermálny terapeutícký systém podľa nároku l a/alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že smer písma nápisu je smer deliacej čiary.4. Transdermálny terapeutícký systém podľa nároku l, 2 a/alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že množstvo účinnej látky alebo látok je udané ako množstvo za jednotku času.5. Transdermálny terapeutícký systém podľa najmenej jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že údaj alebo údaje o množstve účinnej látky alebo účinných látok je alebo sú usporiadané V prerušení deliacej čiary a prebieha cez neho alebo cez ne myslená spojnica prerušenej deliacej čiary.6. Transdennálny terapeutícký systém podľa najmenej jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na každej strane poliacej deliacej čiary je uvedený ďalší nápis s údajom o polovičnom množstve účinnej látky alebo látok.7. Transdennálny terapeutícký systém podľa najmenej jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nápis alebo nápisy udávajú množstvo účinnej látky pre každú účinnú látku obsiahnutú v transdermálnom terapeutickom systéme.

MPK / Značky

MPK: A61L 15/16

Značky: transdermálny, terapeuticky, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u5009-transdermalny-terapeuticky-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transdermálny terapeutický systém</a>

Podobne patenty