Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile

Číslo patentu: U 4995

Dátum: 05.02.2008

Autor: Chrudina Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka novej konštrukcie upevnenia navíjača ovládacích prvkov, najmä textilných pásikov alebo šnúrok, žalúzií v homom nosnom profile.V súčasnosti je známy celý rad konštrukčných riešení ovládacích systémov horizontálnych žalúzií,ktoré sú závislé na spôsobe upevnenia a navinovania ovládacích prvkov, najmä textilných pásikov alebo šnúrok. Tieto riešenia sú opísanć napríklad v spisoch US 4886102, US 5318090, WO 93/03250,US 4621673, GB 2163202 alebo EP 373787. Spoločným znakom a nevýhodou týchto riešení je, že ovládacie systémy sa vkladajú do horného nosného profilu žalúzie bud zboku a najmä zhora, pričom pri montáži sa naj skôr musí ovládací systém nasunúť do profilu a až potom následne je možné k nemu pripevniť textilný pásik alebo šnúrku. Takáto montáž preťahovaním ovládacích prvkov cez úzke otvory vytvorené V profile je pomerne náročná i zdlhavá a vyžaduje veľkú zručnosť montéra.Uvedené nevýhody sú riešené konštrukciou podľa CZ UV 15694 týkajúcej sa upevnenia lôžka ovládacích prvkov žalúzií v homom nosnom profile, ktorého spodná stena je vybavená aspoň dvoma prienikrni a kde je lôžko prispôsobené ako na osadenie koncových častí textilného pásika a rebríčka,tak na zabezpečenie ich priechodu von cez spodnú základňu jeho telesa. Podstatou tohto riešenia je, že lôžko je v nosnom profile osadené vyberateľne smerom von cez prienik spodnej steny zospodu zasunuteľným osadením celého montážneho komplexu lôžka, vrátane upevnených koncových častí textilného pásika a rebríčka žalúzií. Týmto uskutočnením sa oproti pôvodným konštrukciám výrazne zjednoduší a skráti celková montáž žalúzie, ked odpadne prácne a zdlhavé zachytávanie rebríčka na rolky priamo v nosnom profile. Tým sa značne znížia náklady na výrobu žalúzií, čo má Vplyv najmä na zníženie ich celkovej ceny. Ďalším prínosom je, že taktiež sa znižuje prácnosť pri prípadných opravách žalúzií, keď je možne jednoduchým spôsobom vybrať lôžko z profilu, čím sa zníži čas demontáže a spätnej montáže. Problémom využívania tohto riešenia však je, že sa do nosného profilu zasúva celý montážny komplex lôžka, čo komplikuje rozdelenie jednotlivých výrobných a montážnych operácií na upevnenie ovládacích prvkov žalúzií.Predkladané riešenie si kladie za úlohu odstrániť uvedený nedostatok a vyriešiť nový spôsob upevnenia navíjača v hornom nosnom puzdre a tým značne znížiť prácnost pri kompletovaní koncových častí textilného pásika a rebríčkov žalúzií.Uvedený cieľ sa do značnej miery dosahuje novým upevnením navíjača ovládacích prvkov žalúzií v homom nosnom profile prostredníctvom puzdra umiestneného medzi jeho ramenami, kde spodná stena nosného profilu je vybavená aspoň dvoma prienikrni na zabezpečenie priechodu koncových častí textilného pásika a rebríčka, pričom navíjač je v nosnom profile osadený prostredníctvom kolísky, v ktorej je umiestnený a ktorá je do nosného profilu nasunutá zospodu cez prienik, kde je spojená s puzdrom posuvne osadenýrn medzi ramenami nosného profilu a vytvoreným tak, že jeho vonkajšie obrysy sú väčšie ako rozmery prieniku.Ďalšou podstatou technického riešenia je, že kolíska je tvorená základňou, z ktorej je vertikálne vztýčená súprava tvarových nosníkov so sedlanii na osadenie navíjača, pričom základňa je na svojej ploche vybavená súpravou montážnych otvorov na zabezpečenie priechodu textilného pásika a rebríčka.Vo výhodnom uskutočnení puzdro pozostáva z bočných stien, ktoré sú v spodnej časti spojené pozdĺžnyrni rebrarni a V hornej časti oblúkovým krytom rozmerovo zodpovedajúcim priemeru rolky navíjača a bočnej steny, pričom pozdĺžne rebrá puzdra sú prispôsobené na rozoberateľné spojenie s kolískou.Nakoniec podstatou technického riešenia je, že navíjač pozostáva z náboja a rolky, ktoré sú do seba nasunuté svojimi spojovacími puzdrami vybavenými rozmerovo identickým vybraním a štrbinou na umožnenie pretiahnutia a upevnenie textilného pásika, pričom rolka je vybavená kladkou na osadenie rebríčka.Prínosom nového riešenia je ďalšie zjednodušenie kompletizácie žalúzií ako pri výrobe, tak pri ich montáži a demontáži v prípade vykonávania oprav ich funkčných dielcov.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne uskutočnenie technického riešenia je schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kdeobr. l je axonometrický pohľad na žalúziu pred nasunutím kolísky s navíjačom do puzdra vloženého do profilu cez jeho otvorenú časť, obr. 2 je axonometrický pohľad na zostavu navíjača ovládacích prvkov explodovanú na jednotlivé konštrukčné prvky, obr. 3 je axonometrický pohľad na čiastočne zloženú zostavu z obr. 2 s puzdrom nasadeným do profilu a navíjačom osadeným v kolískea obr. 4 je axonometrický pohľad na zostavu z obr. 2 osadenú v nosnom profile.Vlastný konštrukčný uzol, ktorý je predmetom technického riešenia, pozostáva z tvarovaného horného nosného profilu 1, puzdra 3, kolísky 4 i navíjača 7 na upevnenie koncových častí rebríčka 6 a textilného pásika 5 žalúzií 2. Ramena 11 nosného profilu 1 sú prispôsobené na upevnenie na neznázomený rám okna i upravené na prichytenie neznázomených krycích líšt a na upevnenie neznázomeného pohonu ovládacieho ústrojenstva žalúzií 2. Nosný profil 1 je na svojej spodnej stene 12 vybavený mínirnálne dvoma prienikmi 13, výhodne prestrihmi štvorcového alebo obdlžnikového prierezu,ktorých rozmery sú menšie ako veľkosť vonkajších obrysov puzdra 3 ovládacích prvkov žalúzií 2. Puzdro 3 pozostáva z bočných stien 31, ktoré sú v spodnej časti spojené pozdĺžnyrni rebrami 32 a v hornej časti oblúkovým krytom 33 rozmerovo zodpovedajúcim priemeru rolky 72 navíjača 7. Bočné steny 31 a pozdĺžne rebrá 32 puzdra 3 sú pomocou bežných technických prostriedkov prispôsobené na spojenie s kolískou 4, napríklad sú vybavené radom protiľahlo vytvorených neznázomených západiek a ozubov.Kolíska 4 je tvorená základňou 41, z ktorej je vertikálne vztýčená súprava tvarových nosníkov 411 so sedlami 4111 na osadenie navíjača 7. Základňa 41 je na svojej ploche vybavená súpravou montážnych otvorov 412 umožňujúcich priechod textilného pásika 5 a rebríčka 6. Na vonkajších plochách nosníkov 41 1 sú ďalej vytvorené neznázomené spojovacie prvky rozmerovo a tvarovo zodpovedajúce protiľahlým prvkom puzdra 3. Vonkajšie rozmery aspoň dvoch stien základne 41 kolísky 4 sú väčšie ako rozmery prienikov 13 nosného profilu l, čo bráni celému zasunutiu kolísky 4 do vnútomého priestoru medzi ramena 11 nosného profilu 1.Navíjač 7, ktorý je voľne osadený na sedlách 4111 nosníkov 411 kolísky 4, pozostáva z náboja 71 a rolky 72, ktoré sú do seba nasunuté svojimi spojovacími puzdrami 711 a 721 vybavenými rozmerovo identickým vybraním 7111 a štrbinou 7211, slúžiacimi na pretiahnutie a zachytenie textilného pásika 5. Rolka 72 je ďalej vybavená kladkou 723 na osadenie rebríčka 6.Pri montáži sa najskôr prevlečú rebríčky 6 a textilné pásiky 5 lamelami žalúzií 2 a ich koncové časti sa po pretiahnutí príslušnými otvormi 412 upevnia na kladku 723 rolky 72 a do vybrania 7111 štrbín 7211 spojovacích puzdier 711, 721. Následne sa náboj 71 i rolka 72 osadí do sediel 4111 nosníkov 411 a táto časť konštrukčného uzla je potom určená na osadenie do nosného profilu 1. Potom sa táto nasunie medzi ramená 11 nosného profilu 1 nad jeden z prienikov 13 puzdra 3 a medzi jeho bočné steny 31 sa zospodu zasúva kompletný navíjač 7 do okamihu, ked do seba zapadnú neznázomené západky a ozuby. Tým je montáž žalúzie skončená.Opisané uskutočnenie nie je jedinou možnosťou konštrukcie upevnenia navíjača 7, ktorý nemusi byť na nosníkoch 411 voľne osadený, ale bez vplyvu na podstatu technického riešenia je možné náboj 71 a rolku 72 altematívne nasunúť zboku do kolísky 4, ktorá je riešená tak, že umožňuje nasadenie rebríčka 6 na kladku 723 zo strany bez preťahovania otvormi 412. Ďalšou možnosťou je, že základňa 41 je rozmerovo v podstate identická s rozmermi prieniku 13 a kolíska 4 je celkom nasunutá do puzdra 3, ktoré je aretované v prieniku 13 profilu 1 pomocou osadenia na puzdre 3. Ďalej je možné uskutočniť spojenie puzdra 3 s kolískou 4 pomocou prvkov, ktoré umožňujú ich rozoberateľné spojenie.Priemyselná využiteľnost Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v homom nosnom profile môže byť použité vo všet kých typoch ínteriérových a exteriérových žalúzií a to pre rôzne typy profilov, vrátane celkovo uzatvorenćho, a ľubovoľne tvary líšt, vrátane lišty s jedným prevýšeným ramenom.1. Upevnenie navíjača (7) ovládacích prvkov žalúzií (2) v hornom nosnom profile (1) prostrednictvom puzdra (3) umiestneného medzi jeho ramenami (l l), kde spodná stena (12) nosného profilu (l) je vybavená aspoň dvoma prienikini (13) na zabezpečenie priechodu koncových častí textilného pásika (5) a rebríčka (6), V y z n a č u j ú c e s a tým , že navíjač (7) je v nosnom profile (1) osadený prostredníctvom kolísky (4), V ktorej je umiestnený a ktorá je do nosného profilu (1) nasunutá zospodu cez prienik (13), kde je spojená s puzdrom (3) posuvne osadeným medzi ramenami (1 l) nosného profilu (l) a vytvoreným tak, že jeho vonkajšie obrysy sú väčšie ako rozmery prieniku (13).2. Upevnenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kolíska (4) je tvorená základňou (41), z ktorej je vertikálne vztýčená súprava tvarových nosníkov (411) so sedlami (4111) na osadenie navíjača (7), pričom základňa (41) je na svojej ploche vybavená súpravou montážnych otvorov (412) na zabezpečenie priechodu textilného pásika (5) a rebríčka (6).3. Upevnenie podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že puzdro (3) pozostáva z bočných stien (31), ktoré sú v spodnej časti spojené pozdĺžnyrnj rebrami (32) a v hornej časti oblúkovým krytom (33) rozmerovo zodpovedajúcim priemeru rolky (72) navíjača (7) a bočnej steny (31) a pozdĺžne rebrá (32) puzdra (3) sú prispôsobené na rozoberateľnć spojenie s kolískou (4).4. Upevnenie podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že navijač (7) pozostáva z náboja (71) a rolky (72), ktoré sú do seba nasunuté svojimi spojovacími puzdrami (711, 721) vybavenýrni rozmerovo identickým vybraním (7111) a štrbinou (7211) na umožnenie pretiahnutia a upevnenie textilného pásika (5), pričom rolka (72) je vybavená kladkou (723) na osadenie rebríčka (6).

MPK / Značky

MPK: E06B 9/28

Značky: ovládacích, nosnom, žalúzií, hornom, prvkov, profile, navíjača, upevnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u4995-upevnenie-navijaca-ovladacich-prvkov-zaluzii-v-hornom-nosnom-profile.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile</a>

Podobne patenty