Automatický dávkovač tekutín

Číslo patentu: U 492

Dátum: 08.06.1994

Autori: Lipták Jaroslav, Medzihradský Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Automatický dávkovać tekutín spadá do oblasti výroby špeciálnych zariadení využívaných v potravinárskom a chemickom priemysle, ale najmä v strediskách reštauračného stravovania na dávkovanie liehovín.Na dávkovanie tekutín v potravinárskom a Chemickom priemysle sa v súčasnosti používajú rozne typy dávkovačov. V zariadeniach reštauračneho stravovania sa na dávkovanie liehovin používajú mechanické dávkovače, v ktarých sú upevnené fľaše s liehovinami, alebo sa dávkuje priamo z fliaš do ciachovan§H nádob. Mechanické dávkovače v zariadeniach reštauraćného stravovania častokrát slúžia len ako dekoratívny doplnok, pretože počítadlo dávkovaného množstva liehovin je pre súčasné potreby nevyhovujúce. Takýmto spôsobom vykonávaný predaj liehovín 1 v strediskách reštauračného stravovania a občerstvenie vytvára priestor pre Špekulácie obsluhujúceho personálu, pretože nie je dôsledne zamedzený predaj vlastného tovaru a tým krátenie tržieb, čim sú vytvorené podmienky pre nekalú činnosť vo vzťahu k subjektu podnikateľa s priamym následkom aj pre štátny rozpočet. V minulosti sa takejto nekalej činnosti zamedzovalo tým, že základné konzumné druhy alkoholických nápojov,napr. rum, Vodka a borovička, boli rozdielne označované pre maloobchod a pre strediská reštauražného stravovania. V súčasnosti výrobcovia liehovin uvedené rozlišovanie neuživajú, preto si podnikateľské subjekty samé zabezpečujú ochranu proti ne kalej činnosti obsluhujúceho personálu.Uvedené nedostatky odstraňuje využívanie technického riešenia, spočivajúce vo vytvorení zariadenia, ktorým je automatický dávkovać tekutín. Pozostáva zo skladovacích a vyrovnávacích nádrží prepojených pctrubím s odmernými telesami a snímačmi podloženia pohárov, riadených riadiacou procesorovou jednotkou cez ovládacie prvky.Skladovacie nádrže sú umiestnene v chladiarenskom zaríadení a v nich sú zavedené ponorne čerpadlá tekutín.Vyrovnávacie nádrže tekutín so snímačmi hladín sú potrubím spojené 5 odmernými telesami tekutín a prepojené cez snímače podloženia pohárov jednotlivých tekutín na di 5 ~ play automatického dávkovače tekutín. Vyrovnávacie nádrže sú tepelne izolované.Celý proces je riadený riadiacou procesorovou jednotkous ovládacími prvkami. Zariadenie je možne doplniť prídavnými zariadeniami, napr. elektronickou kontrolnou pokladňou,čítačom magnetických kariet a pod.Všetky základné súčasti zariadenia sa vyrábajú z potravinársky nezávadného materiálu. Na cpláštenie je vhodné použiť nerezový materiál, farebne upravený podľa priania užívateľa.Potrubia na prepravu tekutín sú kompaktne uložená a tepelne izolované.Umiestnenie jednotlivých súčastí automatického dávkovača tekutín je variabilné podľa dispozície použitého priestoru.Automatický dávkovać tekutín pracuje v uzavretom pracovnom cykle, čo bráni neoprávnenému zásahu obsluhujúceho personálu do jeho činnosti. Dávkovanie tekutín je veľmi presne,čím je zabezpečená statoćnosť predaja najmä liehových nápojov. Tekutiny sú v tepelne izolovanom prostredí. Udmeraný objem dávkovaných tekutín sa ukladá do dennej pamäte, pričom celkový objem odmeranej tekutiny môže byť ukladaný do zakodovanejpamäte počítača s možnosťou využitia podľa použitého programo vého produktu pre podnikateľský subjekt, prípadne tzv. čierna skrinka pre kontrolu daňovými úradmi.Pri konštrukcii zariadenia je použité minimum mechanických prvkov, čo vytvára predpoklad vysokej spoľahlivosti pri používaní.Priame pripojenie kontrolnej pokladne umožňuje splniť povinnosti vyplývajúce 2 ustanovení zákona o povinnosti užívania kontrolných pokladní od 1. 7. 1994.Funkčnosť automatického dávkovača tekutín je blokovaná snímačmi správneho podloženia pohárov. Jeho využívanie umožní zníženie nákladov na obalový materiál vo veľkokapacitnombalení pri vylúčení predaja liehovín vo ťľasiach.Na obr. l je formou blokovej Schémy znázornený automatický dávkovač tekutín, ktorý poskytuje prehľad U usporiadaní a prepojení jednotlivých súčastí, z ktorých je zariadeniePríklady uskutočnenia technického riešeniaV chladiarenskom zariadení sú umiestnené tri skladovacie nádrže l, Ä a Ä tekutín, ktorými sú napríklad rum, vodka a borovička, ktoré sú konzumentami najviac požadované. Cez hrdlo sú do skladovacích nádrží spustené ponorné čerpadlá 5, Ž a Q.ktoré po uvedení zariadenia do činnosti pretláćaju tekutinydo vyrovnávacích nádrží 7, a Ž so snímaćmi hladín lg, ll alg. Vyrovnávacie nádrže 1, 5 a Z sú tepelne izolované. Odmerné telesá lł, l§a lj zabezpečia presnosť nameraného objemu tekutín podľa požadovanej voľby. Na snímače podloženia pohárov lg, ll a lg je prepojený akustický signalizátor gg, ktorý ohlási ukončenie dávkovanie meranej tekutiny. Dovkovanie objemovej jednotky meranej tekutiny je evidované do dennej pa mäte.Príklad Č. 2 Automatický dávkovać tekutín doplnený o kontrolnú elektronickú pokladňu g vykoná registráciu napr. predaja lieho vin podľa druhu a v peňažnom vyjadrení.Automatický dávkovač tekutín doplnený prídavným zariadením, napr. čítačom magnetických kariet alebo špeciálnych kľúčov, umožní jeho využitie viacerým osobám a jeho umiestnenie napr. v office alebo inom odbytovom priestore pri zachovaní pôvodných výhod, ktoré rozšíri o úsporu stálej pra~Automatický dávkovač tekutín je technicke zariadenie, ktoré je možné priemyselne vyrábať, obchodovať 5 ním a využívať ho v potravinárskom a chemickom priemysle, ale najma na dávko vanie liehovin v zariadeniach reštauračného stravovania.

MPK / Značky

MPK: B67D 1/06

Značky: automatický, tekutin, dávkovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u492-automaticky-davkovac-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický dávkovač tekutín</a>

Podobne patenty