Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Janda Jiří, Čupera Pavel, Hellebrandt Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrokTechnické riešenie sa týka upevňovacieho člena na spojovanie prútových prvkov, najmä tyčí, rúrok a pod. do obecne pries torovo usporiadanej prútovej sústavy.Obecné priestorovo usporiadané prútové sústavy sú vytvárané z prútových prvkov s rôznou geometriou strednice a priečneho prierezu, ďalej iba tyčí, ktoré sa vzájomne spájajú upevňovacimi členmi. Je známych niekoľko riešení upevňovacieho člena, ktorý je prispôsobený na upevnenie tyčí. spravidla sa jedná o teleso,z ktorého na strany vybiehajú ramená upravené a pre nasunutie alebo zastrčenie tyče. Tieto riešenia sa vyznačujú hlavne tým,že upevňovaci člen je konštrukčne prispôsobený pre upevnenie úplne určitej geometrie (napr. tvarové otvory v telese upevňovacieho člena), alebo naopak tyče vyžadujú také konštrukčné úpravy, aby ich bolo možné upevňovacím členom fixovat ( napr. otvory na koncoch tyčí). Preto hlavnou nevýhodou takých riešení je konštrukčná závislost upevňovacieho člena a spájaných tyčí. Z toho potom plynie nemožnosť použit určitý upevňovaci člen bez náročných konštrukčných úprav variantne pre tyče s rôznou geometriou. Naviac u niektorých riešení nerozoberateľné či nehybné spojenie upevñovacieho člena a tyče zmenšuje okruh ich použitia či znižu je úžitkové Vlastnosti celej sústavy. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené upevňovacím členom na spájanie prútových prvkov, najmä tyčí,rúrok a pod. do obecne usporiadanej prútovej sústavy, podľa tohto technickéhoriešenia, ktorého podstata spočíva hlavne V tom, že pozostávaz dvoch rozoberateľne spojených časti, z ktorých jednu čast tvorí púzdro, ktoré je opatrené vybraniami a po stranách týchto vybraní uchyteniami pre ćapy kolikov a druhú čast veko, pričom v oboch častiach sú protiľahle usporiadané montážne otvory.Je výhodné s ohľadom na univerzálnost použitia, ak veko a púzdro je opatrené montážnymi otvormi rôzneho priemeru na upevnenie dekorativnych a funkčných prvkov.Je výhodné pre zaistenie dekorativnych a funkčných prvkov na upevňovacom člene, ak sú medzi montážnymi otvormi veka a púzdra upravené poistky.S ohľadom na jednoduché konštručné uskutočnenie je výhodné, ak poistky sú umiestnené v drážke s výstupkami.Pre bezpečné zaistenie funkčných prvkov je výhodné, ak aspoň je den z montážnych otvorov je opatrený závitom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je schematicky znázornené na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je pôdorys púzdra upevňovacieho člena s vloženým kolikom, obr. 2 bokorys púzdra podľa obr. 1 bez upevňovacieho kolika, obr. 3 pôdorys veka upevňovacieho člena, obr.4 bokorys veka a obr. 5 kolik.Upevňovaci člen na spojovanie prútových prvkov, najmä tyčí,rúrok a pod. do obecne usporiadanej prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy § kolika g.Koliky 3osadené V uchyteniach 1 sú zakryté vekom g. Veko g a púzdro l súnavzájom rozoberateľne spojené, napr. neznázornenými skrutkami, pre ktoré sú vo veku g a púzdre 1 upravené otvory 3. V púzdre 19, a veku g sú ďalej protiľahle usporiadané montážne otvory §,lg, ll rôzneho priemeru pre dekorativne a funkčné prvky, ako sú napr. dištančné a nosné tyče, ozdobné hlavice a pod. Montážny otvor g v púzdre l je opatrený závitom na skrutkové spojenie upevňovaného prvku, zatiaľ čo s nim súosé montážne otvory 9, lgvo veku g a púzdre l sú rozdielneho priemeru a prvok je do nich zasúvaný. Ďalšie montážne otvory ll sú umiestnené V rohoch púzdra l a veka g. Vo veku g sú montážne otvory ll v mieste drážky łg pre poistku lg osadenú v drážke lg pomocou výstupku lâ. S výhodou sú výstupky lg bližšie ku stredu veka g vyššie, aby zapadali do otvorov lg vytvorených V púzdre 2,čim je uľahčenévzájomné osadenie veka 2 v púzdre 1.Koliky 3 V uchyteniach 1 sú opatrené funkčnou častou Q upravenou podľa tvaru tyče, ktorá má byt umiestnená na upevňovacom ćlene. Pri použití je upevňovaci člen zložený, t.j. v púzdre l sú nasadená v uchyteniach 1 pomocou čapov § koliky 3 a púzdro je zoskrutkované s vekom g. Montáž sústavy sa uskutočňuje nasadzovanim tyčí na funkčné časti koliliku 5. Vzniknutá priestorová sústava sa tvarovo fixuje pomocou dištančných tyčí alebo dosák upevňovaných pomocou neznázornených kolikov pripadne skrutkou opatrených koncoviek uložených v montážnych otvoroch g, g, lg, ll. Nevyužité montážne otvory §,9, lg, ll je možné zakryť ozdobnými prvkami.Upevňovaci prvok je určený na montáž variabilných priestorových sústav ako sú reklamné panely, oddelovacie priečky, aleaj ľahké konštrukcie striech a podobne.Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov, najmä tyčí,rúrok a pod. do obecne priestorovo usporiadanej prútovej sústavy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že pozostáva 2 dvoch rozoberateľne spojených časti, 2 ktorých jednu časť tvori púzdro (1), ktoré je opatrené vybraniami (14) a po stranách týchto vybraní (14) uchyteniami (7) pre čapy (5) kolikov (4),a druhú časť veko (2), pričom v oboch častiach sú protiľahleusporiadané montážne otvory (8,9,10,l 1).Upevňovaci člen podľa bodu 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m, že veko (2) a púzdro (1) je opatrené montážnymi otvormi (8,9,10,11) rôzneho priemeru pre upevnenie dekorativnych aUpevňovaci člen podľa bodu 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m, že medzi montážnymi otvormi (11) veka (2) a púzdra (1) sú upravené poistky (13).Upevñovaci člen podľa bodu 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že poistky (13) sú umiestnené v drážke (12) s výstupkami (15).Upevňovaci člen podľa bodu 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že aspoň jeden z montážnych otvorov (8,9,10) je opatrený závitom.

MPK / Značky

MPK: F16B 7/08, E04B 1/58

Značky: tyčí, najmä, člen, spojovanie, prvkov, rúrok, podobně, upevňovací, prútových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u485-upevnovaci-clen-na-spojovanie-prutovych-prvkov-najma-tyci-rurok-a-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne</a>

Podobne patenty