Vegetačná strecha

Číslo patentu: U 482

Dátum: 08.06.1994

Autor: Janiš Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka vegetačnej strechy, určenej najmä na ploché strešné konštrukcie, ktorá je tvorená súvrstviami uloženými na hydroizolačnej vrstve tvoriacej vonkajší plášť strešnej konštrukcie, za účelom výsadby rastlín, alebo úpravyU doteraz známych konštrukcií vegetačných striech sa na vytvorenie drenážnej vrstvy používajú výlisky z umelých hmôt alebo gumy, do ktorých sa umiestňuje materiál 2 hydroakumulačnými vlastnosťami.Takéto úpravy vegetačných striech sú 2 hľadiska technologických postupov veľmi komplikovaná a náročné na materiály, z ktorých sa jednotlivé vrstvy vytvárajú. Špeciálna úprava podkladu vyžaduje tiež špeciálnu úpravu substrátov na výsadbu rastlin s bežne nedostupnými komponentami ako napr. liapor, pemza alebo lávový piesok. Vysoká materiálová náročnost a komplikovanost technologických postupov takýchto konštrukciiznižuje cenovú dostupnosť na tuzemských trhoch.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje vegetačná strecha, najmä na ploché strešné konštrukcie, tvorená súvrstviami uloženými na hydroizolaćnej vrstve jestvujúceho vonkajšieho strešného plášta, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že hydroizolačná vrstva je opatrená drenážou, na ktorej je uložená celoplošne filtračná vrstva pokrytá hydroakumulačnými agrodoskami, ktoré sú prektyté zemným substrátom.Výhodné je, keď medzi hydroakumulačnými agrodoskami a zemnýmsubstrátom je uložený systém podpovrchovej závlahy.K hlavným prednostiam tohoto technického riešenia sa radi predovšetkým jednoduchosť zloženia a konštrukcie súvrstvi ako aj materiálová nenároćnost a cenová dostupnost komponentov.K sekundárnym účinkom patri ochrana strešnej konštrukcie a hydroizolačnej vrstvy pred účinkami UV žiarenia. Okrem toho sa eliminujú tepelné výkyvy V jednotlivých ročných obdobiach, čim saupravuje tiež mikroklima v priestoroch pod strechouPrehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostrednictvom výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 priećny rez skladbou vrstiev vegetačnej strechy a obr. 2 priečny rez vegetačnou strechou s použitím materiálu VHVD ako drenáže, napr pre výsadbuVegetačná strecha pozostáva z drenáže g, uloženej na hydroizolačnej vrstve L, pričom drenáž g je opatrená celoplošne filtraćnou vrstvou g, na ktorej sú uložené hydroakumulačné agrodosky 3, prekryté zemným substrátom §.Pre zvýšenie účinnosti postrekového zavlažovania je medzi hydroakumulačnými agrodoskami 3 a zemným substrátom § uloženýMontáž vegetačnej strechy podľa obr. 1 sa uskutočňuje priamo na plochej strešnej konštrukcii po dokonalej úprave nepriepustnosti hydroizolačnej vrstvy l na ktorej sa vytvorídrenáž 2 nasypanim štrku alebo keramzitu po celej ploche strechy.Na štrkovú drenáž g sa uloží filtraćná vrstva tvorená geotextiliou, Pásy sa ukladajú celoplošne so vzájomným prekrytím a povytiahnutím cca 200 mm pri atike a nad vpustami sa vyrežúkruhové otvory Hydroakumulaćné agrodosky 4 v rôznej hrúbke sa ukladajú vedľa seba na dotyk tak, aby bola pokrytá celá plocha určená na výsadbu rastlín alebo úpravu trávnika. Vynechávajú sa len miesta spevnených plôch, odpočívadiel a prvkov, ktoré nadväzujú na filtračnú vrstvu 3, napr. kotvenie konštrukčnýchsa uložia cca 100-200 mm od atiky, kde sa po navezení zemného sustrátu Ě uloží pás z PVC alebo betónové obrubníky, poza ktoré sa vytiahne geotextilia a do pásu medzi atikou a hydroakumulaćnými agrodoskami 4 sa nasype štrk alebo keramzit až do výšky zemnéhosubstrátu §. zemný substrát § sa navezie na hydroakumulaćnéagrodosky 3 do plôch výsadby V rôznych hrúbkach, podľa konkrétnej skladby vegetácie.Na hydroizolačnú vrstvu ÄL ktoruou je opatrená jestvujúca plochá strešná konštrukcia (podľa obr. 2) sa rozprestrie drenáž 2 materiálu typu VHVD. Na drenáž 2 sa uloží filtraćná vrstvaZ Q z geotextílie, ktorá sa prekryje hydroakumulaćnými agrodoskami izna ktoré sa navezie zemný substrát §. Do zemného substrátu 5sa vysadia rastliny podľa konkrétneho architektonického zámeru.Pod zemný substrát § sa uloží systém § podpovrchovej závlahy, ktorý sa môže kombinovat pri nároćnejšej vegetácii s rôznymi formami postrekového zavlažovania. Systémy závlahy je možné ovládat počítačovou technikou s možnostou poloautomatickej alebo automatickej regulácie závlahových dávok vody.Drenážnym materiálom typu VHVD je možné v konkrétnych prípadoch úpravy tiež armovat zemný substrát 5.Použitie keramzitu umožňuje modelovanie terénu bez väčšíchK nesporným výhodám montáže vegetaćnej strechy pri použití tuzemských základných materiálov patri malá nároćnost na prípravné stavebné práce bez nutnosti použitia tažšej stavebnej mechanizácie. zvislý presun je zabezpečený zostavou jednoduchýchVegetačné strechy a terasy na obytných objektoch stavajú hodnotu bývania na vyššiu úroveň. Zvyšujú estetiku bývania a pozitivne vplývajú rozšírením plôch vegetácie na životné prostredie. Napr. u terasových obytných domov je možné dosiahnutúroveň bývania v rodinnom alebo átriovom dome.

MPK / Značky

MPK: E04D 11/02

Značky: vegetačná, střecha

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u482-vegetacna-strecha.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vegetačná strecha</a>

Podobne patenty