Upínací klin

Číslo patentu: U 476

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka upinacieho klina pre upinanje hobľovacieho noža do nožového valca alebo nožovej hlavy používaných u drevoobrábacích strojov, napr. zarovnávacieV súčasnej dobe vyrábané a používané nožové valce majú upínacie kliny rôznych konštrukcii, ktorých upinanie hobľovacieho noža v nožovom valci pracuje na odlišných princípoch. Poznáme upinacie kliny, ktoré upinajú hobľovaci nôž tak, že sú odtlačovanć na dlhšiu stranu noža pomocou skrutiek. Nevýhodou takto konštruovaných klinov je, že sú značne náročné na Čas potrebný k uvoľneniu 2 nožového valca. dochádza k nevhodnćmu odvádzaniu triesky a v neposlednom rade sú zdrojom nadmernej hlučnosti celého nástroja. Iné konštrukčné stvárnenie upinacích klinov využíva k vyvodeniu potrebnej upínacej sily skrutiek, ktoré upinaci klin odtlaćujú od dna drážky na upinaci klin. Nevýhodou tejto konštrukcie upínacieho klina sú vysoké nároky na presnosť výroby a opracovanie drážky na upi naci klin.Ďalej poznáme upinacie lišty obdĺžnikovćho prierezu, na ktoré tlačia skrutky posúvajúce sa v smere sečnic k nožovému valcu. Táto konštrukcia je veľmi prácna pri výrobe a výmena hobľovacieho noža je časovo náročná. Ďalšia známa konštrukcia upínacieho klina pracuje na princípe vyvodenia upinacej sily odstredivou silou, ktorá pôsobí na upinaci klin pri otáčanínožovćhu valca. Nevýhodou tejto konštrukcie je aj vysoká ná ročnosť na presnosť výroby.Spoločnou nevýhodou vyššie uvedených známych konštrukciíupinacích klinov je nadmerná hlučnosť celého nástroja.Vyššie uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje upínací klin pre upinanie hobľovacieho noža do nožovćho valca alebo nožovej hlavy podľa technického riešenia umiestnený v drážke nožovćho valca. ktorého podstata spočíva v tom, že V telese upínacieho klina je vyvŕtaný aspoň jeden valcový otvor s priemerom, ktorý zodpovedá priemeru valčeka a v ostávajúcej časti upínacieho klina je v ose valcového otvoru vyvŕtaný další otvor s vyrezaným závitom. pričom vo valcovom otvore je posuvne uložený valček, ktorého výška je menšia než hĺbka valcových otvorov V upínacom kline. Bočná stena valćeka je zrezaná podľa úkosu upinacieho klina a v ose valčeka jevyvŕtaný priechodný otvor s vyrezaným závitom.Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlučnosti nástroja , menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu z valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacie nože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením výkonu stroja. Zmenší sa tiež veľkosť nárazov od nožovćho valca pôsobiacich na obrábaný ma teriál a tým sa zvýši pohodlie obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou prilože ných výkresov, kde na obr. 1 je konštrukcia zrezanćho val~ćeka s vnútorným závitom a na obr. 2 je priećny rez nožovýmvalcom so zobrazeným umiestnením upinacieho klina.Upinaci klin na upinanie hobľovacieho noža do nožového valca alebo nožovej hlavy podľa technického riešenia umiestnený V drážke 1 nožového valca 3 ( obr.1 ) je konštruovaný tak, že V telese upínacieho klina l je vyvŕtaný aspoň jeden valcový otvor Q. s výhodou Q až 5 na dĺžku nožového valca. ktorého priemer zodpovedá priemeru valčeka g. Do ostávajúcej Časti upínacieho klina ł je v ose valcovćho otvoru Q vyvŕtaný otvor Lg, ktorý je vybavený závitom lb, napr. pravým metric kým závitom.Vo valcovom otvore Q je posuvne uložený valček 3, ktorého výška je menšia než hĺbka valcového otvoru Q v upinacom kline L. Bočná stena valčeka g je zrezaná podľa úkosu upinacieho ina l a v ose valčeka je vyvŕtaný otvor ga vybavený závitom, napr. ľavým metrickým závitom. Do valčeka g je naskrutko vaná skrutka à s vnútorným šesťhranom.Upinací klin podľa technického riešenia pracuje nasledov nePodstata funkcie upínacieho klina 1 spočíva V tom, že pri otáčani skrutky Q v závite gg valčeka 3 dochádza k vysúvaniusteny nožového valca 4 k upinanćmu hobľovaciemu nožu Š . Výsledkom tohto pôsobenia je vznik dostatočne veľkej sily, po trebnej k zaísteniu hobľovacieho noža 5 proti výsunutiu z no žového valca 4 po jeho roztoćeni. Na spravne výškové nastave nie hobľovacieho noža Q v nožovom valci 5 je nutné pomocouskrutky 3 vyvodiť takú prítĺaćnú silu, aby boĺo možné s hohľovacím nožom § voľne posunovaü vo vertikálnom smere. Po na stavení hobľovacieho noža 5 sa všetky skrutky 3 dotjahnú tak, aby vzniknutá prítlačná sila zaistila hobľovací nôž Q protiUpínaci klin podľa technického riešenia je možné využiť všade tam, kde sa upínajú hobľovacie nože do nožovćho valca alebo nožovej hlavy. U drevoobrábacích strojov sa jedná najmä

MPK / Značky

MPK: B23C 5/26, F16B 7/18, F16B 3/00

Značky: upínací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u476-upinaci-klin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínací klin</a>

Podobne patenty