Krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka krištáľového skla bez olova,bária a nióbu a ich zlúčenín, ako aj spôsobu prípravy krištáľového skla s indexom lomu najmenej 1,5200, s hustotou najmenej 2450 kg.m 3 a pre ktoré platí, že suma obsahov oxidov zinočnatého ZnO a draselného KZO je najmenej 10 hmotn., pričom toto sklo spĺňa náročné technické, estetické,ekologické i hygienické požiadavky. Pripravuje sa z technicky dostupných východiskových surovín a pomocných látok.Stúpajúce nároky na silikátové materiály Levender M.D. indoor Built Environt, 8 (2), 89 - 93 (1999), ale zvlášť na krištáľové sklo, kladú vysoké požiadavky nielen na technické vlastnosti (čo najlepšia svetelná priepusmosť,vysoký index lomu), ale aj na ekologickú a hygienickú bezchybnosľ. Tieto požiadavky viedli k vytvoreniu tzv. bezolovnatého krištáľového skla, pozostávajúceho (v hmotn.) z 50 až 65 oxidu kremičitého SiOQ, 0,5 až 17 oxidu zirkoničitého ZrO 2,10 až 22 oxidu draselného K 2 O alebo oxidu sodného NazO, 2 až 10 oxidu vápenatého CaO a/alebo oxidu horečnatého MgO, ďalej oxidu bámatého BaO, zinočnatého ZnO, bizmutitého BizO 3, antimonitého Sb 2 O 3, oxidu hlinitého A 120, a titaničitého TiOZ, ako aj z kontrolovaných, spravidla minimálnych množstiev oxidu železitého Fe 2 O 3, sulfátov a chloridov, dokonca aj s využitím ďalších komponentov, ako oxidu ciničitého SnO 2, oxidu niobičného NbzOs a oxidu tantaličného T 21205 Šašek L.,Rada M., Šašek L. SK 277 737 (1994) WO 95/13 993 - C 03 C 3/087, 3/095, 3/1 1. Avšak niektoré z uvedených oxidov sú ako komponenty krištáľového skla nežiaduce. A to jednak z hľadiska negatívneho vplyvu na fyzikálnomechanické a estetické vlastnosti výrobkov z krištáľového skla, ale aj z hľadiska ekologicko-hygienického, ako je to v prípade oxidu bámatého BaO Naumann K. at al, (Schott) DE 1985 927 (2000) a oxidu strontnatého SrO. Navyše,multikomponenmé krištáľové sklo je technicky náročné na výrobu ako aj na dostupnosť surovín. Navyše, čoraz vyššie hygienické nároky na výrobky z krištáľového skla, najmä prichádzajúceho do styku s potravinami, si nástojčivo vyžadujú v maximálnej miere sa vyhnúť problémovým komponentom krištáľového skla. Podobne je to aj v ďalších prípadoch, keď sa akcentuje aj prítomnost oxidu bámatého BaO, oxidu strontnatého SrO a fluorídov, ale aj inak vhodných komponentov, ako oxidu horečnatého MgO, hoci postačuje oxid vápenatý CaO a oxid titaničitý T 102 Lenhart A. US 6391810 (2002) Komiya Hidetoshi at al EP 0893417 ( 1997) i ďalších primesí, vrátane oxidu niobičného NbzOs Sakoske G. EP 1006088 (2000) Eichholz R. EP 1306353 (2003), bez významného pozitívneho vplyvu na výrobu a kvalitu krištáľového skla. Nie ojedinelo sú navrhnuté hranice koncentrácii komponentov také široké, že pri ich akceptovaní sa niekedy nedosahujú ani deklarované fyzikálne-mechanické, estetické alebo aj hygienické parametre krištáľového skla.Adekvátne na tieto nároky reagujú aj Významní výrobcovia krištáľového skla. Tak Schott Zwiesel chráni lcrištáľové sklo Clement M., Brix P., Gaschler L. SK 280 058(1993), CZ 286 934(2000) s vysokou priepustnosťou svetla, bez olova, bária, s vysokým indexom lomu svetla a hustotou, pričom je však multikomponentné, okrem iného obsahujúce aj oxid niobičný Nb 1 O 5, pričom môže obsahovat aj oxid strontnatý SrO, oxid tantaličný Ta 205, oxid ce ričitý CeOZ, oxid titaničitý TiOZ, ako aj fluoridy. Podobne krištáľové bezolovnaté sklo s indexom lomu vyšším ako 1,52 chráni Rada M., Šašek L., Šašek L. Sl( 278 662(1993), pričom toto sklo obsahuje popri SiOJ, CaO, KZO,NalO, Aigog, ZrOg aj HÍOZ a TiOz. Z technického, ale hlavne výrobného i surovinového hľadiska najmä ich multikomponentnost, ako aj prítomnost problémových komponentov, ako siranov, chloridov, lluóru a železa, napriek zaujímavým technickým vlastnostiam takýchto krištáľ vých skiel, neuspokojuje najnáročnejšie požiadavky.Dobré fyzikálne-mechanické parametre dosahuje aj bezolovnaté sklo podľa ďalšieho patentu Rytychová K.(Preciosa) CZ 281 030 (1996), ale pritorrmost hlavne oxidu bámatého BaO neuspokojuje najnáročnejšie chemickohygienické parametre to platí aj pre bezolovnaté krištáľové sklo podľa Halfar J. (0 mela) SK 277744 (1994). Aj v prípade bezolovnatého skla Comier G., Vasseur D. (Baccarat Cristalleries) EP 553586 (l 993) sa jedná o multikomponentné sklo, ktoré má navyše príliš vysoký obsah oxidu zinočnatého ZnO (16 až 21 hmotn.), čo nepriaznivo ovplyvňuje tavenie, vedie k separácií na nemiešateľnú fázu a k vzniku šlírovitého skla, ale aj k nadmemej korózii žiaruvzdomého materiálu.V mnohých prípadoch sú chránené príliš široké hranice koncentrácii komponentov, ktoré sú pre potencionálnu priemyselnú výrobu prakticky sotva použiteľné, pretože neumožňujú výrobu kvalitného krištáľového skla s požadovanými náročnýrni fyzikálno-mechanickými, estetickými a hygienickými vlastnosťami.Cieľom predloženého technického riešenia je poskytnúť krištáľové sklo, ktoré odstraňuje resp. aspoň minimalizuje negatívne vlastnosti známych, najmä multikomponentných skiel, optimálne využíva dostupné východiskové suroviny a pritom má zachované náročné fyzikálno-mechanické, estetické a hygienické vlastnosti.Nastolenú požiadavku rieši krištáľové sklo prosté olova, bária, nióbu a ich zlúčenín, s indexom lomu najmenej 1,5200, s hustotou najmenej 2450 kg.m 3, pre ktoré platí, že suma obsahov oxidov zinočnatého ZnO a draselného KZO je najmenej 10 hmotn., na báze ekologicky prijateľných zlúčenín prvkov IA, lI.A, IV.A, ll.B až 1 V.B podskupín periodického systému prvkov, podľa predloženého technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že krištáľové sklo obsahuje v celkovom množstve zlúčeniny siedmych vybraných prvkov, hlavne vo forme oxidov, a to kremíka, sodíka, draslíka, vápnika, hliníka, zirkónu a zinku v rrmožstve najmenej 99,2 hmotn., kde- suma obsahu oxidu kremičitého SiOz a oxidu zirkoničitého 21.02 ako sieťotvomých komponentov v krištáľovom skle je 65,1 1 až 74,0 hmotn., pričom obsah oxidu kremičitého SiOZ je 65,10 až 71,90 hmotn. a obsah oxidu zirkoničitého ZrO 2 0,01 až 2,1 hmotn.,- obsah oxidu sodného NaZOje 8,0 až 14,0 hmotn.,- obsah oxidu draselného KZOje 6,5 až 9,9 hmotn.,- obsah oxidu vápenatého CaOje 8,6 až 13,0 hmotn.,- obsah oxidu zinočnatého ZnO je 0,5 až 3,6 hmotn. a- obsah oxidu hlinitého A 110 je 0,0 l až 3,0 hmotnĎalej môže obsahovat prípustné prímesi ako oxid horečnatý MgO spolu s oxidom antimonitým Sb 2 O, alebo ich síranmi, v množstve najviac 0,6 hmotn., a zvyšok do 100 hmotn. znečisteniny a zlúčeniny kovov, vrátane oxidov kovov s premenlivým mocenstvom, pochádzajúce z východiskových surovín.Je výhodné, ak obsah krerníka, sodíka, draslíka, vápnika, hliníka, zírkónu a zínku, najmä vo forme oxidov, je najmenej 99,3 hmotnZistilo sa, že výhodne je aj krištálové sklo, v ktorom suma obsahu oxidu kremičitého SiO 2 a oxidu zirkoničitého ZrO 2 ako sieťotvomých komponentov v krištáľovom je 65,11 až 72,0 hmotn., pričom obsah oxidu kremičitého SiO je 65,10 až 70,00 hmotn. a obsah oxidu zirkomčitého ZrOZ 0,0 l až 2,0 hmotn.,- obsah oxidu sodného NaZO je 9,9 až 12,5 hmotn.,- obsah oxidu draselného KZO je 7,6 až 9,0 hmotn.,- obsah oxidu vápenatého CaO je 8,6 až 11,5 hmotn.,- obsah oxidu zinočnatého ZnO je 1,0 až 3,6 hmotn. a- obsah oxidu hlinitého A 120, je 0,01 až 3,0 hmotn., ako aj krištáľové sklo, kde suma obsah oxidu kremičitého SiOZ a oxidu zirkoničitého ZrO 2 je 65,11 až 72,0 hmota.,pričom obsah oxidu kremičitého SiOZ je 65,1 až 70,0 hmotn. a obsah oxidu zirkoničitého ZrOZ 0,0 l až 2,0 hmotn.,- obsah oxidu sodného NazO je 8,0 až 11,0 hmotn.,- obsah oxidu draselného KzO je 7,5 až 9,8 hmom.,- obsah oxidu vápenatého CaO je 8,6 až 11,0 hmotn.,- obsah oxidu zinočnatého ZnO je 2,0 až 3,2 hmotn. a- obsah oxidu hlinitého A 120, je 0,2 až 1,5 hmotnPodstatou technického riešenia je aj krištáľove sklo s obsahom oxidu kremičitého SiOZ 66,0 až 70,0 hmotn. a obsahom oxidu zirkoničitého ZrOZ 0,5 až 2,0 hmotnTaktiež sa zistilo, že je výhodné, ak predmetné krištáľové sklo má obsah kovov s premenlivým mocenstvom, okrem oxidu zirkoničitého a oxidov antimónu, vo ñnálnom krištáľovom výrobku najviac 0,2 hmotn., výhodnejšie 0,1 hmotnVýhodou krištáľového skla podľa predloženého technického riešenia je skutočnosť, že napriek tomu, že neobsahuje oxid olovnatý a oxid bárnatý, ktoré inak významne zvyšujú hustotu a index lomu skla, má vynikajúce fyzikálno-mechanické, estetické, ekologické, chemické a hygienické vlastnosti a zároveň spĺňa podmienku zaradenia skla do skupiny lcrištalínu suma oxidov zinočnatého ZnO, bárnatého BaO, olovnatého PbO a draselného KZO je najmenej 10 hmota. Okrem toho spĺňa požiadavky vysokého indexu lomu (najmenej 1,5200) a hustoty (najmenej 2450 kgmâ). Ďalšou významnou prednosťou je jeho pomeme vysoká chemická odolnost (či stabilita), vyjadrená parametrom odolnosti voči vode (OVV). Tento parameter ho zaraďuje do 1 II. hydrolytickej triedy, pričom platí čim nižšia hydroIytická trieda, tým vyššia chemická odolnosť skla.Ďalšou nespornou výhodou je, že krištálove sklo podľa predmetného technického riešenia obsahuje nízky počet - len sedem - vybraných komponentov, schopných vytvorit kvalitné krištáľové sklo. Práve ich vyvážený obsah,so zreteľom na významný vplyv každej zo zložiek, sa hlavnou mierou podieľa na vlastnostiach uvedeného krištáľového skla.Oxid kremičitý SiOŽ znižuje hustotu, tepelnú vodivosť a čiastočne aj index lomu, ale zvyšuje viskozitu taveniny sklárskeho kmeňa, chemickú odolnost a mechanickú pevnosť lcrištáľového skla.Oxid sodný NaIO síce znižuje viskozitu taveniny, ale aj chemickú odolnosť, tepelnú vodivosť, hustotu, vnútome väzby, pevnosť a tvrdosť skla. Podobne ovplyvňuje vlastnosti aj oxid draselný KZO, ktorý však pri nižších teplotách(okolo 1300 °C) naopak, zvyšuje viskozitu. Znižuje však aj povrchové napätie, teplotu likvidus (teplota rovnováhy medzi kvapalinou a kryštalickou látkou), kryštalizačnú schopnosť a hustotu i index lomu.Naproti tomu, oxid vápenatý CaO zvyšuje pevnosť a tvrdost skla, ako aj chemickú odolnosť, stabilitu, hustotu,index lomu a pevnosť väzby, zároveň však znižuje dielektrické straty krištáľového skla, jeho tepelnú i elektrickú vodivosť.Oxid hlinitý A 120, (do 2 ) zlepšuje taviace podmienky komponentov skla, zvyšuje viskozitu taveniny a chemickú odolnost skla, ako aj modul pmžnosti, wypovú tvrdost, povrchové napätie a odolnost voči teplomým zmenám krištáľového skla.Oxid zinočnatý ZnO (do 4 ) zvyšuje hustotu a viskozitu skla, zvyšuje chemickú odolnost skla a mieme zlepšuje tvrdost skla.Ďalšou nespomou výhodou skla podľa predloženého technického riešenia je, že prípadne prítomné síce atoxické,ale predsa len vedľajšie prímesi v skle, ako oxidy titánu,horčíka, antimónu, ale aj jednoznačne nežiaduce prímesi,ako oxidy železa, mangánu, medi, či dokonca toxické prvky, sú eliminovanć na také množstvo, ktoré nemá vplyv na rozhodujúce vlastnosti skla.Práve využitím uvedených, ale aj ďalších nových efektov jednotlivých komponentov skla bolo možné minimalizovat ich počet v krištáľovom skle podľa technického riešenia na kombináciu siedmich vybraných, ktoré nielen umožnili získat estetické krištáľové sklo, s indexom lomu najmenej 1,5200 a hustotou najmenej 2450 kg.m 3, bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín, ale zároveň odstránili potrebu technicky náročnej fortiñkácie oxidom niobičným Nbgog, oxidom tantaličným TazOs (oxid niobičný pôsobí v kombinácii s oxidom tantaličným ako podmienené sklotvomý oxid), oxidom hafničitým HfOz, oxidom neodymitým Ndzog prípadne ďalšími oxidmi prechodných kovov. Požadované vlastnosti skla boli dosiahnuté vhodnou kombináciou ZrOZ s ostatnými zložkami.Prekvapivo účinná kombinácia množstiev a kvality východiskových surovín v zložení Vsádzky umožňuje tak technicky ľahšie vyrábať kvalitné krištáľové spĺňajúce nielen požadované estetické, fyzikálne a chemické vlastnosti,ale jednoznačne aj hygienicky a ekologicky bezchybné úžitkové vlastnosti. Kvalita skla podľa predmetného technického riešenia, pripraveného z technických surovín (pri dodržaní prípustných hraníc prímesi), je prekvapujúco vysoká - veľmi blízka vlastnostiam skla pripraveného z vysokočistých surovín.Síce prípustné, ale nie nevyhnutné prímesi v krištáľovom skle môžu tvoriť kontrolované množstvá najmä oxidu horečnatého MgO s oxidom antimonitým Sb 2 O 3 a prípadne ich síranmi. Možno ešte pripustiť stopové množstvá až mikrorrmožstvá zlúčenín, najmä oxidov, lítia, titánu, železa,mangánu aj medi a prípadne ďalších atoxických oxidov,pochádzajúcich z menej účinne ratinovaných východiskových surovín.Je samozrejme, že je potrebne dbať na čo najvyššiu čistotu vstupných surovín, hlavne čo sa týka nežiaducich prímesi zlúčenín kovov s premenlivým mocenstvom. Zistilo sa, že v kremičitom piesku prípustný obsah oxidu železitého Fe 2 O 3 má byť pod 0,02 hmotn., vo vápenci pod 0,035 hmotn., v uhličitane sodnom (ťažká sóda) pod 0,002 hmotn., v kremičitane zirkoničitom pod 0,09 hmotn. a V oxide, resp. hydroxide hlinitom pod 0,1 hmotn. a ani V oxide zinočnatom obsah oxidov nežiaducich kovov nesmie prevyšovať 0,1 hmotnĎalšie podrobnejšie údaje o zložení lo-ištáľového skla a formulácii jeho komponentov, o spôsoboch jeho prípravy,ako aj o jeho dosiahnutej vysokej kvalite pri dodržaní hraníc zastúpenia zložiek, a to tak v porovnaní so sklom pripraveným z vysokočistých surovín na strane jednej ako ajso sklom pripraveným z technických surovín na priemyselne použitie na strane druhej, sú zrejmé z príkladov. Predmeme príklady však slúžia len na ilustráciu a neobmedzujú rozsah uvedený V nàrokoch.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa prípravu krištáľového skla sa použili vysokočisté východiskové chemikálie - suroviny s takmer 100 čistotou (čistota takmer p.a.), ktoré sa v priemyselnom meradle kvôli vysokým nákladom nepoužívajú. Množstvo prímesí je nízke a tvoria ich (v hmotn.)(ako síra) 0,003 chlorid 0,0005 fosfáty so silikátmi 0,002 Vápnik 0,002 kadmium 0,0005 kobalt 0,0005 med 0,0005 železo 0,0002 draslík 0,005 nikel 0,0005 olovo 0,0005 hliník 0,0005 mangán 0,0005 chróm 0,0005 a horčík 0,0002- v uhličitane vápenatom CaC 03 chlorid 0,03 síran (ako síra) 0,05 kadmium 0,005 kobalt 0,005 med 0,005 železo 0,005 draslík 0,01 sodík 0,01 nikel 0,005 olovo 0,005 a zinok 0,005- v oxide zinočnatom ZnO chlorid 0,005 síran (ako síra) 0,005 Vápnik 0,005 kadmium 0,005 kobalt 0,005 med 0,005 železo 0,005 draslík 0,01 sodík 0,01 nikel 0,005 a olovo 0,005- v oxide zirkoničitom Zr 02 oxid hafničitý 0,0 l a oxid kremičitý 0,0 l- v oxide kremičitom síran (ako síra) 0,005 Vápnik 0,02 kadmium 0,005 kobalt 0,005 med 0,005 železo 0,02 draslík 0,05 sodík 0,01 nikel 0,005 olovo 0,005 a zinok 0,005.Všetky tieto chemikálie boli od renomovaných firiem(F luka, Aldrich, Merck), pričom išlo o komerčne dostupné vysokočisté chemikálie, označované čistoty p.aDo laboratómeho homogenizátora sa navážilo 68,5 g oxidu kremičiteho (kremičitého piesku) 12,1 g uhličitanu draselného, 17,6 g uhličitanu sodného (sóda ťažká) 16,4 g vápenca 2,0 g oxidu zinočnatého 0,05 g oxidu hlinitého a 2,0 g oxidu zirkoničitého.Po dôkladnej homogenizácii sa celý obsah dal do taviaceho platinovćho (Pr) kelimka (s obsahom 20 hmom. Rh) a pri laboratómej teplote sa vložil do pece. Obsah téglika sa v peci postupne vyhnal na teplotu 1200 - 1350 °C,kedy došlo k premiešaniu obsahu téglika. Pec sa ďalej vyhriala až na teplotu tavenia (1500 - 1600 °C). Číra tavenina sa po ukončení tavenia vyliala na kovovú platňu a temperovala v muflovej peci pri teplote (550 - 600 °C) od l do 3 hodín. Vo vypnutej peci sa sklo nechalo schladit až na laboratómu teplotu.Získané krištáľové sklo sa analyzovalo obvyklýmí chemickými metódami. Obsah oxidov kovov v ňom bol nasledovný (v hmom.) 10,24 Na 2 O 8,30 K 2 O 8,74 CaO 1,98 ZnO 1,91 Zr 02 0,09 A 120 a 68,74 Si 02.Ďalej sa stanovili index lomu pri teplote 20 °C, nn l,5287 hustota pri 20 °C p 2542,8 kg.m 3 suma obsahu oxidov ZnO PbO BaO (20 10,28 hmotn. hydrolytická trieda III stredná relatívna molekulová hmotnost M(r) 62,74 g.moll mólová refrakcia R(m) 7,6 l cmĺmoľl transformačná teplota T 2 540 °C lineámy koeficient teplotnej rozťažnosti skla v teplotnom intervale 350 až 450 °C oi(g) 1,1 105 °Cl lineámy koeficient teplotnej rozťažnosti metastabilnej taveniny v teplotnom intervale 560 až 600 °C oi(l) 3,85 105 °C body viskozítnej krivky pri T 102 dPa.s je 1 1417 °C pri n 103 dPas je t 1185 °C pri n 104 dPa.sje t 1029 °C pri n 105 dPa.s je 1 916 °C pri n 10 ° dPa.s je t 832 °C pri n 107 dPasje t 766 °C pri n 10 B dPa.sje t 713 °C pri r. 109 dPasje 1 670 °C pri n io° dPasjet 633 °C pri t 10 dPa.s je t 603 °C pri n 10 dPas je t 576 °C pri n 1013 dPasje t 554 °C a pri n 10 dPasje t 534 °C.Z výsledkov sú zrejmé nielen vysoký index lomu a vysoká hustota krištáľového skla, ale aj dobrá chemická odolnosť (hydrolytická trieda 111 - sklo vhodne aj do umývač ky).Príklad 2 (porovnávaci, podľa známeho stavu techniky)Pri príprave kríštáľového skla sa použili komponenty a množstvá podľa krištáľových skiel, citovaných aj v známom stave techniky opisu tejto prihlášky.Tak multikomponentné krištáľové bezolovnaté sklo pozostávajúce (v hmotn.) zo 71,0 Si 02, 11,0 K 2 O,15,5 N 820, 2,0 CaO, 0,001 Al 2 O 3, 0,00 T 102,0,01 ZnO, 0,5 MgO, 0,0 l B 203, 0,01 Lí 2 O,0,001 513203, 0,001 SrO, 0,008 fluorídov (F) a 0,0008 siranov (S 03) malo síce vysokú transparentnosť, tvrdost i pevnosť, ale hodnotu indexu lomu len 1,5073.Podobne sklo, len s tou výnimkou, že namiesto 0,001 hmotn. Sb 2 O 3 obsahovalo 0,001 hmotn. As 2 O 3, malo index lomu len l,5075.Podobne to bolo aj s ďalším multikomponentným krištáľovým sklom, pripraveným s chráneným zastúpením komponentov a to (v hmotn.) 72,0 S 102, 10,0 K 20,16,0 Na 20,2,0 CaO, 0,05 Al 2 O 3,0,00 l T 102,0,05 ZnO, 0,05 ZrO 2,0,05 Sb 2 O 3, 0,001 Hf 02,0,005 P 6203, 0,001 siranov (sof) a chloridov (C 1).Toto sklo, napriek cenným fyzikálne-mechanickým i estetickým vlastnostiam, malo hodnotu indexu lomu len 1,5053.Napriek tomu, že krištáľové skla obsahovali 14 resp. 13 definovaných oxidov kovov, v koncentráciách chránených patentmi, index lomu np ani jedného nedosahoval deklarovanú a požadovanú hodnotu 1,52.Na rozdiel od multikomponentných krištáľových skiel podľa príkladu 2 toto bezolovnaté sklo malo nižší počet komponentov. Kvôli nerešpektovaniu ich vzájomných vplyvov ñnálne krištáľove sklo nespĺňalo požadované (ale inak deklarované) fyzikálne vlastnosti. Tak napr. krišláľové sklo v rozsahu chránených hraníc koncentrácii a počtu komponentov, obsahujúce 74,3 hmotn. SiO 2,l 0,0 hmotn. K 2 O,12,0 hmotn. Na 20, 3,0 hmotn. CaO,0,4 hmotn. Al 2 O 3, 0,3 hmotn. Ti 02, dosiahlo hodnotu indexu lomu len 1,5092.Je zrejme, že ani toto krištáľové sklo nedosahuje dekla- Príklady 4 až 8 (z vysokočistých surovín)rovaný a požadovaný index lomu 1,52. Z toho vyplýva, že Postupovalo sa podobne ako v príklade 1, teda pripraniektoré hranice deklarovane V dokumentoch v stave tech- vilo sa krištáľové sklo z vysokočistých (p.a.) východiskoniky nie sú reálne a neumožňujú získať sklo so stanovený- vých surovín.Niektoré dosiahnuté fyzikálne-chemické parametre reprezentatívnych krištáľových skiel sú v tabuľke 2. Všetky krištáľové sklá pripravené z vysokočistých (p.a.) východiskových surovín majú podobne, ako sklo pripravené podľa prikladu 1, vysoký index lomu, hustotu i chemickú odolnost.ĺĺĺ 7 Suma obsahu oxidov Zn, 10,77 K, hmotn. 5555 í 75557 ĺĺ 555 ľ 5 5 í 55 ° 755 ww-wivc-w W 1 ĺ 555 5575 75 °C 75 555 575 w 830 910 892 871 898 766 828 807 798 816 755 755 75 ° 755 555 775 ĽK 555 57 ° 633Po 24 hodinách temperovanía vzoriek v teplotnom rozpätí (880 - 1050 °C) neboli pozorované žiadne kryštáliky. Z toho možno usudzovať, že kryštalizačná rýchlosť uvedených vzoriek je nízka.

MPK / Značky

MPK: C03C 3/076, C03B 1/00

Značky: baria, zlúčenín, niobu, krištáľové, olova

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u4392-kristalove-sklo-bez-olova-baria-niobu-a-ich-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín</a>

Podobne patenty