Zastrašovacie zariadenie na vtákov

Číslo patentu: U 3642

Dátum: 07.10.2003

Autor: Gregušová Erika

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zastrašovacieho zariadenia na vtákov inštalovaného do vinohradov a ovocných sadov za účelom zastrašovania a plašenia vtáctva v obdobi dozrievania ovocia. Technické riešenie patrí z hľadiska výroby do oblasti remeselnej výroby a z hľadiska použitia patrí do oblasti drobných úžitkových potrieb pre záhradkárov a vinohradnikov.Obdobie dozrievania ovocia a vínnej révyje úzko spojené so snahou vinohradnikov a záhradkárov ochrániť dozrievajúce ovocie a hrozno pred vtákmi, ktoré požierajú dozrievajúce ovocie alebo ho ničia. Tým sa znižujú výnosy a zároveň aj pôžitky záhradníkov a vinohradnikov.V súčasnosti sa na plašeníe, odháňanie a zastrašovanie vtáctva najmä v obdobi dozrievania ovocia a hrozna používajú vizuálne ale aj akustické mstrašovacie zariadenia a prostriedky aplikované v blízkosti chránených stromov a vínnej révy. Z vizuálnych prostriedkov sú známe napríklad staniolovć lesklé pásky vyvazovanć priamo na chránené stromy alebo vínnu révu alebo vyväzované na horizontálne ponaťahované motúzy. Potom sú taktiež známe statické tzv. strašiaky na vtáctvo, kde na palicu je nastoknutý starý kus odevu s klobúkom. Nevýhodou týchto statických zastrašovacích prostriedkov je fakt, že na ich neškodnosť si časom vtáctvo privykne a tak sa stávajú neúčinné. Nevýhodou lesklých pásikovje opäť návyk vtáctva na ich prítomnosť a aj fakt, že nijakým spôsobom nepripominajú prirodzeného nepriateľa.Existuje druhá skupina zložitejších zastrašovacích zariadení na vtáctvo. Sú to napríklad zastrašovacie zariadenia so samostrelmi, kde mechanickým výletom projektilov sa dosiahne požadovaného účinku. Sú to taktiež napríklad zastrašovacie zariadenia s vyvodzovaním opakujúcich sa výbuchov. Oba tieto systémy majú však obmedzenia najmä v ich použití, pretože sú vhodné len na rozsiahle chránené plochy bez častej prítomnosti ľudí. Použitím napriklad v intravilánových záhradách by mohli spôsobovať poranenia okoloídúcich ľudl, alebo by akustický rušili pokoj obyvateľstva. Pre ich všeobecnú známosť nieje nutné aníjedno z uvedených zariadení bližšie ozrejmovať.Keďže účinné systémy na zastrašovanie vtáctva aj na použitia do intravilánov nie sú známe, preto vznikla požiadavka na vytvorenie takého zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo, ktoré by zabezpečilo podstatne zvýšený zastrašovaci účinok a bolo by použiteľné aj na intravilány. Pritom by mala byť zachovaná požiadavka bezpečnosti obyvatelstva. Výsledkom tohto úsiliaje ďalej opisované zastrašovacie zariadenie na vtáctvo v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené zastrašovacím zariadením na vtáctvo podľa tohto technického riešenia, ktorého podstataje založená na tom, že pozostáva z aspoň jednodielnej priestorovej imitácie dravého vtáka zavesenej aspoň troma lankami nad úrovňou terénu. Účinok tohto zariadenia je založený na strachu z prirodzeného nepriateľa drobného vtáctva, ktorým je dravý vták. Postačuje už len silueta dravého vtáka nachádzajúca sa v chránenom priestore a priestor je chránený.Účinky .zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo sú znásobené, ak priestorová imitácia dravého vtáka má aspoň dva stupne voľnosti pohybu, t. j. v osiach x, y horizontálnej roviny. Vhodným zavesením na troch alebo štyroch lankách sa dá dosiahnuť aj tretí stupeň voľnosti pohybu atrapy, ktorá sa pohybuje po obmedzenej guľoploche, čím zaujima aj pohyb vo vertikálnej osi z.Tým sa dá simulovať prirodzený let dravého vtáka aspoň v obmedzenom priestore.Z výrobného hľadiska je výhodné, ak priestorová imitácia dravého vtáka je viacdielna a pozostáva z trupu ukončeného hlavou a chvostom, kde v strede trupu sú priečne prichytené krídla. Vo variantnom vyhotovení priestorová imitácia dravého vtáka môže byť jednodielnym výliskom. Taktiež zaujímavým riešením zastrašovacieho zariadenia na vtákov podľa predmetného úžitkového vzoru je vyhotovenie, kde trup priestorovej imitácie dravého vtáka je z plastovej fľaše napríklad je to obal z octu alebo minerálnej vody.Hľadisko, ktore by sa pri výrobe zastrašovacieho zariadenia na vtákov malo zohľadňovať, je hmotnosť tohto zariadenia. Preto by priestorová imitácia dravého vtáka mala byť vyrobená z polystyrénu alebo dreva alebo iného ľahkého a trvácneho materiálu.Z hľadiska účinkov zastrašovacieho zariadenia na vtákov sú rozhodujúce aj samotné rozmery trupu priestorovej imitácie dravého vtáka, ktorého dĺžka by mala byť z intervalu 40 až 60 cm a rozpätie krídiel by malo mať 85 až 100 cm. Ideálne rozmery nie sú predmetom tohto úžitkového vzoru ale predstavujú know-how majiteľa tohto priemyselného práva.Na dosiahnutie účinkov zastrašovacieho zariadenia na vtákov podľa tohto úžitkového vzoru je rozhodujúca aj výška nad úrovňou terénu, v ktorej by malo byť zariadenie umiestnené. Všeobecne platí, že imitácia dravého vtáka je zavesená napríklad štyrmi lankami na šibenici v minimálnej výške 50 cm nad chráneným porastom.Výhody zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo podľa technického riešenia sú zjavné zjeho účinkov, lnorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najma v tom, že svojim dosahom ochrany cca 30 až 50 m 2 dokonale zastrašuje prilietajúce alebo prelietajúce vtáctvo najmä v obdobi dozrievania ovocia alebo hrozna, čoje rozhodujúce na ochranu dozrievajúcich alebo ZľCiýCh plodov najmä drobného ovocia. Dokonalé zastrašovanie spočívajednak v napodobenine dravého vtáka, ktorý rotujúcim a kymácajúcim pohybom už v slabom vánku napodobuje let dravého vtáka.Z hľadiska konštrukcie je to veľmi jednoduché zariadenie,ktoré po skončení sezóny možno sňať a na zimné obdobie odložiť.Prehľad obrázkov na výkresochZastrašovacie zariadenie na vtákov podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje v axonometrickom pohľade usporiadanie atrapy a jej vyvesenie. Obr. 2 znázorňuje v bočnom pohľade vyvesenie imitácie dravého vtáka na šibenici. Na obr. 3 je znázornená imitácia dravého vtáka vyrobená z jedného kusa z polystyrénu. Na obr. 4 je znázornený opäť bočný pohľad na usporiadanie so šibenicou na odliatok imitácie dravého vtáka vyrobený z jedného kusa. Napokon na obr. 5 je znázomené viacdielne usporiadanie imitácie dravého vtáka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k Špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto maky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešeniaje opísané základné konštrukčné usporiadanie zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo ako je to znázomené na obr. 4 a 3. Pozostáva zjednodielnej priestorovej imitácie l dravého vtáka zavesenej štyrmi lankami 2 nad úrovňou terénu. Je to odliatok, výlisok z polystyrénu s povrchovou farebnou úpravou. Účinok tohto zariadenia je založený na strachu z prirodzeného nepriateľa drobného vtáctva, ktorýmje dravý vták. Postačuje už len silueta dravého vtáka nachádzajúca sa v chránenom priestore a priestor je tým dokonale chránený.Účinky zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo sú násobené tým, že priestorová imitácia l dravého vtáka má tri stupne voľnosti pohybu, t. j. v osiach x, y horizontálnej roviny a vo vertikálnej osi z. Tak sa atrapa pohybuje po obmedzenej guloploche. Tým sa dá simulovať prirodzený let dravého vtáka aspoň v obmedzenom priestore. Priestorová imitácia l dravého vtáka pozostáva z trupu 3 ukončeného hlavou 4 a chvostom 5, kde v strede trupu 3 sú priečne situované krídla 6.Z hľadiska účinkov zastrašovacieho zariadenia na vtákov sú rozhodujúce aj samotné rozmery trupu 3 priestorovej imitácie l dravého vtáka s dĺžkou 60 cm a rozpätim krídiel 90 cm. Rozhodujúcaje aj výška nad úrovňou terénu, v ktorej je zariadenie umiestnené. imitácia 1 dravého vtákaje zavesená napríklad štyrmi lankami 2 na šibenici 7 nad úrovňou terénu.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisaná analogická konštrukcia zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo ako je to znázomené na obr. 5, kde sa jedná o dvojdielnu priestorovú imitáciu 1 dravého vtáka. Trup 3 ukončený hlavou 4 a chvostom 5 predstavuje jeden diel a krídla 6 predstavujú druhý diel. Pritom imitácia l dravého vtáka je vyrobená z dreva taktiež s povrchovou úpravou v tmavej farbe. Ostatné znaky sú zhodné z predchádzajúceho príkladu.Vo variantnom uskutočnení predmetu úžitkového vzoru je možné priestorovú imitáciu 1 dravého vtáka vyrobiť z plastu. Lanká 2 na vyvesenie môžu byť silonové a úchytky môžu byť kovové.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisaná ďalšia analogická konštrukcia zastrašovacieho zariadenia na vtáctvo ako je to znázornené na obr. l a 2. Jedná sa o víacdielnu priestorovú imitáciu 1 dravého vtáka. Trup 3 je z plastovej Vaše, napríklad od octu. Cez plastovú fľašu je prestrčená drevená palička na jednej strane ukončená hlavou 4 a na druhej strane u končená chvostom 5. Ďalším dielom sú krídla 6 z polystyrénu prilepené na priečnej výstuhe. Pritom imitácia 1 dravého vtáka je s povrchovou úpravou v šedej farbe. Na Vyvesenie sa opäť použije šibenica 7, ktoráje vyrobená napríklad z kovovej rúrky a vertikálne osadená do terénu.Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa technického riešenia nachádza uplatnenie vo všeobecnosti vo vinohradnictve a záhradkárstve.l. Zastrašovacie zariadenie na vtákov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z aspoň jednodielnej priestorovej imitácie (1) dravého vtáka zavesenej aspoň troma lankami (2) nad úrovňou terénu.2. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l,vyznačuj úce sa tým, žepriestorováimitácia (l) dravého vtáka má aspoň dva stupne voľnosti pohybu.3. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l a 2, vyznačujúce sa tým, žepriestorováimitácia (l) dravého vtáka je viacdielna a pozostáva z trupu(3) ukončeného hlavou (4) a chvostom (5) a priečne prichytených krídiel (6).4. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l a 2, vyznačujúce sa tým, žepriestorováimitácia (l) dravého vtákaje jednodielny výlisok.5. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l až 3, vyznačujúce sa tým. že trup (3) priestorovej imitácie (l) dravého vtákaje z plastovej fľaše.6. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l až 4, vyznačuj úce sa tým, žepriestorová imitácia (l) dravého vtákaje z polystyrénu alebo dreva.7. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l ažó, vyznačujúce sa tým, že trup (3) priestorovej imitácie (l) dravého vtáka má dĺžku 40 až 60 cm a rozpätie krídiel od 85 do i 00 cm.8. Zastrašovacie zariadenie na vtákov podľa nároku l a 2, vyznačujúce sa tým, že imitácia (l) dravého vtáka je zavesená štyrmi lankami (2) na šibenici(7) vo výške minimálne 50 cm nad chráneným porastom.

MPK / Značky

MPK: A01M 29/00

Značky: zastrašovacie, zariadenie, vtákov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u3642-zastrasovacie-zariadenie-na-vtakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zastrašovacie zariadenie na vtákov</a>

Podobne patenty