Zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spínača

Číslo patentu: U 361

Dátum: 09.03.1994

Autori: Krábek Bohumil, Šikula Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spinačaTechnické riešenie sa týka zariadenia pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spinača, prípadne iných pomocných mechanizmov, predovšetkým u výstrednikových lisov s meniteľným zdvihom barana, odvodeným od výstredníkového hriadeľa s výstredníkovým púzdrom.U výstrednikových lisov možno meniť veľkosť zdvihu barana natáčaním výstrednikového púzdra na výstredníkovom hriadeli. Zmena veľkosti zdvihu je daná zmenou výslednej excentricity e, ktorá je vektorovým súčtom excentricity el výstredníkového hriadeľa a excentricity ez výstredníkového púzdra. Pri prestavovani veľkosti zdvihu barana sa teda natáčanim výstredníkového púzdra zmení smer výslednej excentricity e oproti základnej polohe, danej polohou vektora e 1,a to o uhol 0( . Po prestavení zdvihu lisu sú všetky mechanizmy, priamo spriahnuté s výstredníkovým hriadeľom,fázovo posunutá o tento uhol as voči pohybu barana. Fázové posunutie je teda aj u programového spínača, ktorý riadi funkciu lisu a činnosť všetkých pomocných mechanizmov, ktorých pohyb je odvodený od výstredníkového hriadeľa. U tento uhol at sa posunie aj horná mŕtva poloha pohonného mechanizmu barana voči jeho základnej polohe. To má za následok, že napriklad podanie materiálu podávačom sa uskutoční o túto hodnotu skôr, pripadne neskôr a programový spínač bude dávať impulzy k riadeniu činnosti lisu fázovo posunuté o uhol oc . Výstredníkový lis sa nezastaví v hornej mŕtvej polohe, ale v polohe pootočenej o uhol d . Tento stav je nepripustný 2 hľadiska pracovného cyklu lisu a bezpečnosti práce.Preto je nutné pri každom prestavaní zdvihu výstredníkoveho lisukorigovať o tento uhol o natoćenie náhonu programového spínača alebo iných pomocných mechanizmov.Uskutočňuje sa to zaradením rôznych zariadení pre ručnú alebo automatickú korekciu do týchto náhonov.Sú známe zariadenia pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spinača, ktoré sú väzbovo spojené s výstredníkovým púzdrom, napojeným na náhon programového spínača, kde hnacie koleso náhonu je uložené vedľa výstredníkového púzdra otočne a súosovo s výstrednikovým hriadeľom a hnané koleso je spojené s programovým spínaćom. Nevýhodou riešenia je, že korekčný mechanizmus je umiestnený medzi výstredníkovým púzdrom a predným ložiskom umiestneným v stojane. Tým je zablokovaný priestor za predným ložiskom pre prípadneautomatizovanie pohonu prestavovacieho mechanizmu zdvihu barana lisu a nahradeníe ručného doteraz používanéfUvedený nedostatok odstraňuje zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spínače, pozostávajúca z kulisy otočne uloženej na čape, vytvorenom v čelnej ploche výstredníkového hriadeľa a zapadajúcej do drážky v hnacom kolese náhonu,pričom do drážky v kulise zapadá výstrednikové púzdro. Výhodou tohto usporiadania je umiestnenie korekčného mechanizmu zo zadnej strany ojnice, čím je uvoľnený priestor z prednej strany výstrednikového púzdra. Do tohto priestoru je možné zabudovať mechanizmuspre automatické prestavovanie zdvihu barana lisu.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje ubr.1 zariadenie podľa technického riešenia v nárysnom usporiadani pri pozdĺžnom reze výstrednikovým hriade ľom a výstredníkovým púzdrom.V stojane 1 neznázorneného lisu je v zadnom ložisku Qotočne uložený výstredníkový hriadeľ ktorý má na excentricite el vytvorený výstredníkový ćap, na ktorom je uložené výstred níkové púzdro 5,5 e×centricitou§ 2.Výstredníkové púzdro 4 nesie ojnicu 5 barana lisu. Na výstrední kovom hriadeli 3 je súosovo s jeho osou 6 otočne uložené ozubenéhnacie ko 1 eso 1. Poloha natočenia výstredníkového púzdra gje pevne viazaná 5 výstredníkovým hriedeľom 3 prostredníctvom zu bovej spojky§ a pomocou neznázorneného mechanizmu, umožňujúceho radiâlne pevné a axiálne posuvné spojenie predného ložiska 9 s výstredníkovým hríadeľom 3.véhohriadeľa 3 je pevne prichytený čap ll, na ktorom je otočneNa čelnej ploche lQvýstredníko uložená kulisa lg, zapadajúca do drážky lg v hnacom kolese 1 Výstredníkové púzdro 5 zapadá do drážky lg v kulise lg. Radialne natočenie výstredníkového púzdra A sa prevádza neznázorneným mechanizmom a ručným alebo motorickým prestavovaním zariadením cez nenaznaćený pastorok, zaberajúci do ozubeného venca lá, otačajúceho sa okolo pozdĺžnej osi láx Uzubené hnacíe koleso 1 zaberá do ozubeného hnaného kolesa l 1 náhonu programového spínače lg. Hriadeľom lg je kinematicky spriahnuté hnané koleso ll s kruhovou stupnicou gg určujúcou polohu výstredníkového mechanizmuPri práci listu so zvoleným nastaveným zdvihom, ktorý je daný vektorovým súčtom e×centricitye výstredníkového hriadeľa 2 a excentricity 52 výstredníkového púzdra jJ je natočenie výstredníkového púzdrag pevne viazané s výstredníkovým hriadeľom 3 pomocou zubovej spojky §a neznázorneného mechanizmu. Tentomechanizmus umožňuje radiálne pevné a axiálne posuvné spojeniePred prestavením zdvihu lisu sa pomocou neznázorneného prestavovacieho mechanizmu axiálne uvoľní zubová spojka§, tým sa dostane zo záberu predné ložisko 9 a výstredníkové púzdro ftPomocou neznázorneho pastorku, ktorý je v zábere s ozubeným vencom lž, sa prevedie radiálne natočenie výstrednikového púzdra gokolo pozdĺžnej osi lg. Týmto dochádza k zmene výslednej excentricity e a k zmene zdvihu barana lisu. Súčasne s radiálnym natočením výstrednikového púzdra 3 dochádza ku kyvnému pohybu kulisy lg okolo čapu ll v drážke lg a aj k radiálnemu otáčaniu hnacieho kolesa 1 unášaného kulisou l 3 o korigovaný uhol,zodpovedajúci uhlovemu rozdielu vektorového súčtu excentricitel a ez. Pootočenie hnacieho kolesa 1 sa prenáša na hnane koleso ll a na programový spínač lg. Veľkosť korigovaného uhla ocsa počas prestavovania veľkosti zdvihu mení a možno ju indikovať pomocou ukazovateľa El a kruhovej stupnice gg, kinematicky spriahnutej s hnaným kolesom l prostredníctvom hriadeĺa lg. Po prestavení veľkosti zdvihu je poloha vačiek v programovom spinači l§ o tento uhol automaticky korigovaná a nachádza sa opäť v základnej polohe, napríklad hornej mŕtvej polohe lisu.Po nastavení požadovaného zdvihu sa zubová spojka §opačným postupom zasunie do záberu s výstredníkovým púzdrom A a axiálne sa zovrie medzi toto púzdro a predné ložisko 2 a pevne sa spojí s neznázorneným prestavovacím mechanizmom. Týmto je lisPri pracovnej činnosti výstredníkového lisu otáča výstredníkový hriadeľ Q cez radiálne Zablokovaný korekčný mechanizmus hnacim kolesom 1 a tým aj hnaným kolesom ll a programovým spínačom 18.Zariadenie podľa technického riešenia možno uplatniť u lisov riadených reléovoutechnikou, u ktorých nie je možné elektricky korigovať uhol 9(

MPK / Značky

MPK: F16H 25/10

Značky: programového, spínača, uhlovú, zariadenie, korekciu, automatickú, náhonu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u361-zariadenie-pre-automaticku-uhlovu-korekciu-nahonu-programoveho-spinaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spínača</a>

Podobne patenty