Prvok strateného debnenia na strop

Číslo patentu: U 3480

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka prvku strateného debnenia pre strop, pozostávajúceho z kovového výstužného priehradového nosníka spojeného so stropnými tvarovkami a určeného na zaplnenie predovšetkým betónorn.V stavebníctve je v doterajšej praxi známe veľké množstvo prvkov strateného debnenia pre strop. Sú zhotovené z rôznych materiálov, ako je drevo, plasty, kovové materiály a podobne. Ich nevýhodou je pomerne veľká hmotnosť,horšia manipulovateľnosť, malá prispôsobivosť rôznym tvarom stien, zložité vzájomné spojovanie jednotlivých prvkov, nízka životnosť, nizka pevnosť.Tiež je známe doterajšie technické riešenie súčasného príhlasovateľa prvkov strateného debnenia, na ktoré je požadovaná ochrana vonkajšieho usporiadania pomocou priemyselného vzoru. Jeho nevýhodou je nižší tepelný odpor, malá hrúbka betónového jadra, vyžadujúca pri statických zaťaženiach konštrukcií dodatočné vystuženie a ďalej nižšia požiarna odolnosť.Zo stavu techník je známy rad konštrukcií, používajúcich rôzne sústavy priehradových nosníkov, umiestnených medzi stropnými tvarovkami, s ktorými sú po zaliati betónom spojené na princípe predpoj atej betónovej konštrukcie.Najbližšie riešenie predstavuje priehradový nosník podľa rakúskeho spisu AT 400 966 B, ktorý sa používa ako prvok strateného debnenia pre stavebné konštrukcie, predovšetkým stropné konštrukcie. Tento nosník je opatrený aspoň dvoma pozdĺžnymi prútmi v hornom páse a aspoň dvoma pozdĺžnymi prútmi v dolnom páse, pričom medzi pozdĺžnymi prútmi, usporiadanými nad sebou, prechádzajú bočné výstuže, ktoré sú tvorené oblúkmí, zbiehajúcimi sa nahor a predovšetkým drôtenými slučkami približne v tvare cik-cak, pričom priečna výstuž medzi pozdĺžnymi prútrni homého pásu je tvorené slučkamí, presahujúcimi cez príslušný pozdĺžny prút a tvoriacimi vrcholovú oblasť oblúkov aspoňjednej bočnej výstuže.Spoločnou nevýhodou týchto konštrukcií je ich zložitosť, v prípade konštrukcii na vyššie zaťaženie, ktoré musí byť navyše vybavené prídavnými výstužnými prvkami, ktoré pri výrobe výrazne zvyšujú prácnosť a teda aj výrobné náklady.Hore uvedene nedostatky sú z väčšej časti odsüánené prvkom strateného debnenia pre strop, pozostávajúceho z kovového výstužného priehradového nosníka spojeného so stropnými tvarovkami a určeného na zaplnenie predovšetkým betónom, podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že priehradový nosník pozostáva aspoň z dvoch spodných pozdlžnych prútov, tvorených drôtrni uzatvoreného profilu a aspoň z jedného homého pozdĺžneho proñlového dielu otvoreného profilu, usporiadaného vo, vertikálnom odstupe nad aspoň dvoma spodnými pozdlžnymi prútmi, pričom medzi aspoň dvoma spodnými pozdlžnymi prútmi a aspoň jedným horným pozdlžnym profilovým dielom je usporiadané bočná priebežné výstužná konštrukcia v tvare striedavo usporiadanej vlnovky, ktorej vrcholy sú striedavo pripevnené vždy k príslušnému spodnému pozdĺžnemu prútu a k príslušnému homému pozdlžnemu profílovému dielu, pričom výstužný priehradový nosník je ulo žený medzi dvoma stropnými tvarovkami tak, že jeho vonkajšie spodné pozdĺžne prúty sú uložené v priebežných vybraniach v spodnej časti stropných tvarovíek, pričom výstužzný priehradový nosník a stropné tvarovky tvoria po zaliatí, predovšetkým betónom, monolitickú stropnú konštrukciu.V tomto uskutočnení je bočná priebežná výstužná konštrukcia, v rovine priečneho prierezu výstužného priehradového nosníka, usporiadaná vertikálne medzi spodnými výstužnými pozdĺžnymi prútmi a hornými pozdĺžnymi proñlovými dielmi, pričom medzi spodnými výstužnými pozdlžnymi prútmi a hornými pozdĺžnymi proñlovými dielmi sú upevnené priečne horizontálne výstužné prvky.Výhodou prvku strateného debnenia pre strop podľa technického riešenia je predovšetkým jeho ľahká montáž,keď tvarovky a výstužné nosníky môžu byť vyrobene samostatne výrobnom závode a odtiaľjednotlivo prepravené na stavenisko, kde môžu byť ľahko zostavené do prvku strateného debnenia pre strop, ktorý tvorí po zaliatí betónom monolitickú stropnú konštrukciu. Výstužné nosníky sa tiež môžu vyrábať priamo na stavenisku, v usporiadaní a veľkostiach podľa použitých stropných tvaroviek. Výstužné nosníky sa vyrábajú z ocele, predovšetkým ťahanej ocele,stropné tvarovky z ľahčených plastov.Malá hmotnosť prvkov strateného debnenia umožňuje ľahkú manipuláciu, bez použitia nákladného zdvíhacieho zariadenia pri stavbe. Konštrukcia prvkov strateného debnenia ďalej prináša lepšie statické parametre umožňujúce vyššie zaťaženie konštrukcie steny, s možnosťou uskutočňovania silno statický narnáhaných konštrukcií, s vyššou požiarnou odolnosťou a bezpečnosťou konštrukcie, s vyšším zvukovým útlmom, s nižšími tepelnými snatami, danými značnou elimináciou tepelných mostov a vyšším tepelným odporom a priaznivou akumuláciou tepla. Konštrukcia prvkov strateného debnenia ďalej vykazuje nižšie emisie C 02.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomené v axonometrickom pohľade jedno uskutočnenie prvku strateného debnenia, kde výstužný priehradový nosník je umiestnený medzi dve stropné tvarovky, na obr. 2 je toto uskutočnenie znázomené v náryse, pričom na obr. ZA je vo zväčšenej mierke, ako DETAIL A, znázornená usporiadanie výstužného priehradového nosníka, pozostávajúceho zo štyroch pozdĺžnych prútov a z dvoch horných pozdlžnych proñlových dielov,na obr. 3 je v axonometrickom pohľade znázomený výstužný priehradový nosník podľa obr. l a 2 a na obr. 4 je tento výstužný priehradový nosník znázornený v náryse.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie bude ďalej podrobne opísané pomocou výkresu. Na obr. 1 je v axonometrickom a na obr. 2 je V náryse znázornená výhodné uskutočnenie prvku 1 strateného debnenia, kde výstužný priehradový nosník 2 je umiestnený medzi dvoma stropnými tvarovkami 3, pričom na obr. 2 A je vo zväčšenej mierke, ako DETAIL A znázornené usporiadanie výstužného priehradového nosníka 2,pozostávajúceho zo štyroch spodných pozdlžnych prútov 4 a z dvoch horných pozdĺžnych profilových dielov s. Na obr. 3 je v axonometrickom pohľade a na obr. 4 je v náryseznázornený Výstužný priehradový nosník 2 podľa obr. l a 2.Priehradový nosník 2 pozostáva aspoň z dvoch spodných pozdĺžnych prútov 4, tvorených drôtmi uzavretého profilu a aspoň z jedného horného pozdĺžneho protilového dielu 5 otvoreného profilu, usporiadaného vo vertikálnom odstupe nad aspoň dvoma spodnými pozdĺžnymi prútmi 4. V neznázomenom uskutočnení s dvoma spodnými pozdĺžnymi prútmi 4, tvorenými drôtmi uzavretého proñlu a s jedným horným pozdĺžnym protilovým dielom 5 otvoreného profilu, má priehradový nosník 2 vo svojom priečnom priereze trojuholníkový tvar. Bolo zistené, že je výhodné,ak Výstužný priehradový nosník 2 pozostáva zo štyroch pozdĺžnych prútov 4 a z dvoch horných pozdĺžnych profilových dielov 5. kde má priehradový nosník 2 obdĺžnikový tvar, ako je znázornenć predovšetkým na obr. ZA.Ako je znázornené predovšetkým na obr. 3 a 4, je medzi spodnými pozdĺžnymi prútmi 4 a homými pozdĺžnymi profilovýmí dielmi 5 usporiadaná bočná priebežné výstužná konštrukcia 6 V tvare striedavo usporiadanej vlnovky, ktorej vrcholy 7 sú striedavo pripevnené k príslušnému spodnému prútu 4 a k príslušnému homému pozdĺžnemu profilovému dielu 5, predovšetkým pomocou zvaru. V tomto uskutočnení je bočná priebežné výstužná konštrukcia 6, v rovine priečneho prierezu výstužného priehradového nosníka 2, usporiadaná vertikálne medzi spodnými výstužnými pozdĺžnymi prútmi 4 a homými pozdĺžnymi proñlovými dielmi 5, pričom medzi spodnými výstužnými pozdĺžnymi prútmi 4 a homými pozdĺžnymi proñlovými dielmi 5 sú upevnené priečne horizontálne výstužné prvky 8.Ako je znázomené na obr. 1 a 2, je Výstužný priehradový nosník 2 uložený medzi dvoma stropnými tvarovkarni 3 tak, že jeho vonkajšie spodné pozdĺžne prúty 4 sú uložené v priebežných vybraniach 9 v spodnej časti stropných tvaroviek 3 a následne sú zaliate betónom.Uvedené usporiadanie sa riadi podľa konštrukčných,montážnych a pevnostných požiadaviek. Stropné tvarovky 3 aj výstužne nosníky 2 môžu byť vyrobené samostatne vo výrobnom závode a odtiaľ jednotlivo prepravené na stavenisko, kde môžu byť ľahko zostavené do prvku l strateného debnenía na strop, tvoriaceho po zaliatí betónom monolitickú stropnú konštrukciu. Výstužné nosníky 2 sa môžu tiež vyrábať priamo na stavenisko, v usporiadaní a veľkostiach podľa použitých stropných tvaroviek 3. Materíálom na súčasti výstužných nosníkov 2 je zvyčajne oceľ, predovšetkým ťahana oceľ. Materiálom stropných tvaroviek 3 je ľahčený plast.l. Prvok strateného debnenía na strop, pozostávajúci z kovového výstužného priehradového nosníka spojeného so stropnými tvarovkami a na zaplnenie predovšetkým betónom, vyznačujúci sa tým, žepriehradový nosník (2) pozostáva aspoň z dvoch spodných pozdĺžnych prútov (4), tvorených drôtmi uzavretého profilu a aspoň z jedného horného pozdĺžneho proíilového dielu (5) otvoreného profilu, usporíadaného vo Vertikálnom oclstupe nad aspoň dvoma spodnými pozdĺžnymi prútmi (4), pričom medzi aspoň dvoma spodnými pozdĺžnymi prútmi 4 a aspoň s jedným homým pozdĺžnym proñlovým dielom (5) je usporiadaná bočná priebežné výstužná konštrukcia (6) v tvare striedavo usporiadanej vlnovky, ktorej vrcholy (7) sú striedavo pripevnené vždy k príslušnému spodnému pozdĺžnemu prútu (4) a k príslušnému homému pozdĺžnemu profilovému dielu (5), pričom Výstužný priehradový nosník(2) je uložený medzi dvoma stropnými tvarovkami (3) tak,že jeho vonkajšie spodné pozdĺžne prúty (4) sú uložené v priebežných vybraniach (9) v spodnej časti stropných tvaroviek (3), pričom Výstužný priehradový nosník (2) a stropné tvarovky (3) tvoria po zaliatí, predovšetkým betónom, monolitickú stropnú konštrukciu.2. Prvok strateného debnenía pre strop podľa nároku l,vyznačujúcí sa tým, že jeho Výstužný priehradový nosník (2) pozostáva zo štyroch spodných pozdĺžnych prútov (4) a z dvoch horných pozdĺžnych profilových dielov (5).3. Prvok strateného debnenía pre strop podľa nároku 2,vyznačujúci sa tým, že bočnápriebežná výstužná konštrukcia (6), je v rovine priečneho prierezu výstužného priehradového nosníka usporiadaná vertikálne medzi spodnými výstužnými pozdĺžnymi prútmi (4) a hornýrni pozdĺžnymi profilovými dielmi (5), pričom medzi spodnými výstužnými pozdĺžnymi prútmi (4) a homými pozdlžnyrni profrlovýmí dielmi (5) sú upevnené priečne horizontálne výstužné prvky (8).

MPK / Značky

MPK: E04C 5/065, E04C 5/06, E04B 5/19

Značky: prvok, strateného, debnenia, strop

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u3480-prvok-strateneho-debnenia-na-strop.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok strateného debnenia na strop</a>

Podobne patenty