Hydraulický tenzometrický snímač

Číslo patentu: U 336

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rengevič Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Hydraulický tenzometrický snímač podľa úžitkového vzoru sa môže výhodne využiť pri meraní zaťažení od bremena, ktoré na snímač pôsobí.Doteraz sú známe hydraulické snímače tlaku, ktoré pracujú na princípe vlnovcov, naplnených kvapalinou, alebo hydraulických valcov, naplnených olejom. Nevýhodou uvedených snímačov je, že po dlhšom čase olej začne presakovať cez tesnenia a tým sa skresľujú výsledky meraní.Hydraulický tenzometrický snímač tvorí nedovretá krabica z oceľového plechu s tuhou plošinou vo forme veka krabice. Vnútorný priestor nedovretej krabice presného geometrického tvaru je vyplnený gumovým kvádrom presného geometrického tvaru, naplneného kvapalinou s presne definovanou zaťažovacou plochou. Tlak kvapaliny v gumovom kvádri stúpa vždy lineárne s priťažovaním vážiacej plošiny. Tiaž bremena na vážiacu plošinu je prenášaná centricky na stred vážiacej plošiny cez úložné ložisko.Odozva zmeny tlaku v gumovom kvádri je snímaná tenzometrickým snímačom, pevne spojeným cez ventil na gumový kváder. Elektrický signál zosnímaný z tenzometrického snímača je prenesený elektrickým káblom do vyhodnocovacej jednotky a následne spracovaný na požadovan tvar výstupnej hodnoty.Hydraulický tenzometrický snímač je zaťažovaný priamo, t.j. bez pákových prevodov, čo.zabezpečuje jeho vysokú presnosť. Zaťaženie od bremena sa prenáša na relatívne veľkú hornú plochu gumového kvádra, čím vyvolá v gumovom kvádri relatívne malú zmenu tlaku, ktoré je priamo úmerná zaťaženiu a nepriamo úmerná ploche gumového kvádra. Táto skutočnosť je veľmi výhodná pre meranie veľkých zaťažení - rádovo v desiatkach ton. Pôdorysné rozmery gumového kvádra sú prispôsobené pre požadované maximálne zaťaženie.Zvislá deformácie hydraulického tenzometrického snímača ajpri neximálnom zaťažení je len niekoľko desatín mm, je priamo úmerná len stlačiteľnosti steny gumového kvádra, ktorý vyplňuje celý priestor nedovretej krabice snímača a je vyplnený nestlačiteľnou nemrznúcou kvapalínou, ktorá nemá možnosť z uzavretého priestoru gumového kvádra unikať.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese č. l je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v spodnej časti /alternatívne pri pootočení o 1800 V hornej časti/ pôdorysnej plochy gumového kváára, príklad 1.Na priloženom výkrese č. 2 je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v bočnej stene gumového kvádra,príklad 2.Hydraulický tenzometrický snímač je tvorený nedovretou oceľovou krabicou vo forme veka krabice 1. Vnútorný priestor nedo vretej krabice je celý vyplnený gumovým kvádrom 2, ktorý je od vzdušnený a celkom zaplnený nemrznúcou kvapalinou Ž. Na ventil gumového kvádra 3, v spodnej časti pôdorysnej plochy gumového kvádra je pripojený elektrický tlakový snímač 5, z ktorého je nasnímaný elektrický signál vedený spojovacím káblom 8 do vyhod nocovacej jednotky Q. Spodnú časť nedovretej oceľovej krabice tvorí základňa hydraulického tenzometrického snímača 6. Zosní mané silové účinky sú cez úložné ložisko 7 vedené presne na stredhornej plošiny vo forme veka krabice 1 a takto prenesené na geo metrický stred pôdorysu gumového kvádra Q.Hydraulický tenzometrický snímač je tvorený nedovretou oceľovou krabicou vo forme veka krabice l. Vnútorný priestor nedo~ vretej krabice je celý vyplnený gumovým kvádrom g, ktorý je odvzdušnený a celkom zaplnený nemrznúcou kvapalinou 2. Na ventil gu mového kvádra 5, ktorý je umiestnený v bočnej-stene gumového kvádra je pripojený elektrický tlakový snímač Ž, z ktorého je nasnímaný elektrický signál vedený spojovacim káblom § do vyhodnocovaoej jednotky Q. Spodnú časť nedovretej oceľovej krabice tvorí základna hydraulického tenzometrického snímača 6. Zosnímané si lové účinky sú cez úložné ložisko 1 vedené presne na stred hor nej plošiny vo forme veka krabice l a takto prenesené na geometrický stred pôdorysu gumového kvádra 5.Úžitkový vzor je možné využiť v rámci merania hmotnosti bre mien a rôznych tlakových účinkov. Pre svoju malú konštrukčnú výšku je vhodný pre zabudovanie do mostových, paletových, nápravavých, dávkovacích a iných druhov váh.Hydraulický tenzometrický snímač v y z n a č u j ú c i s at ý m, že je vytvorený nedovretou krabicou s hornou plošinou vo forme veka krabice /1/ s úložným ložiskom /7/, v ktorej je umiestnený gumový kváder /2/ presného geometrického tvaru, ktorý je doplna naplnený nemrznúcou kvapalinou /3/, pričom ventil z gumového kvádra /4/ je spojený s elektrickým tlakovým snímačom /5/, ktorý prostredníctvom spojovacieho kábla /8/ je napojený na vyhodnocovaçiu jednotku /9/.

MPK / Značky

MPK: G01L 7/10

Značky: tenzometrický, hydraulický, snímač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u336-hydraulicky-tenzometricky-snimac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický tenzometrický snímač</a>

Podobne patenty