Podávač maltových zmesí

Číslo patentu: U 332

Dátum: 02.02.1994

Autor: Dobiáš Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka podávača maltovch zme rktorý je určený najmä na vtláćanie maltovej zmesi, p iných plnív na báze tekutých a polotekutých látoľ do ťažkoprístupných miest. Riešenie patri do malej mechanizáciePri panelovej výstavbe, kde sa do vopred určenýchotvorov vkladajú plechové dvernć zárubne, zniká dutina, torá sa dodatočne nedá vyplniť betćncvou zmesou. V dôsledku existujúcej dutiny medzi zárobňou a panelom je moč 5 roztlačením zárubní otvoriť uzamknutá dvere bez pouči tento problém nebol riešený a v súčas 2 uje stavebníctvo vhodným zariadením naUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje podávač maltových zmesí, najmä na vtláčanie maltovej zmesi do ťažkoprístupných miest, podľa tohoto technického riešenie, ktorého podstatou je, že vo valci zakončenom na jednej strane kužeľovou tryskou a na druhej strane uzáverom je uložený pohyblivý piest pevne spojený 5 piestnou tyčou, na ktorú je nasunutá voľne posuvná vodiaca vložka otočne spojená s tlačnou tyčou. Piestna tyč je opatrená zárezmi pre hrot západky výkyvne uloženej na vodiacej vložke. Západka je podopretá pružným čknom, ktorý je druhým koncom opretý o vodiacu vložku. Tlačná tyč má jeden koniec voľný. Druhý koniec je prostredníctvom čapu spojený s pomocnou tyčou, ktorá je na svojom druhom konci otoč ne upevnená na plášti valca.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l zostavu podávača maltovej zmesi, obr. 2 detail vodiacej vložky so západkou a obr. 3 znázorňuje príkladné vyhotovenie spojenia tlačnejPodávač maltovej zmesi, podľa obr. l pozostáva z valca l zekončeného na jednej strane kužeľovou tryskou 1 e na druhej strane uzáverom §. vo valci l je uložený pohyblivý piest g pevne spojený s piestnou tyčou Q, opatrenou zárezmi pre hrot západky Ě, výkyvne uloženej na vodiacej vložke lg a podopretej lačnou pružinou 2 opretou svojim druhým koncom o vodiacu vložku lg, voľne nasunutú na piestnu tyč 3. Vodiace vložka lg je pohyblivo spojená 5 tlačnou tyč u Ě. Jeden koniec tlačnej tyče É je voľný, druhý je spoje prostredníctvom čápu s pomocnou tyčou g otočne upevneno o plášť valca l.Pripravenou maltovou zmesou sa po demontovaní kužeľovej trysky Z naplní komora valca l. Pri plnení je piest 3 V hornej vratnej polohe pri uzávere §. Po naplnení komory sa kužeľová tryska Z nasedí na valec l. Naplnený podávač sa nasunie kuželovou tryskou 1 do vopred pripraveného otvoru v zárubni. Tlakom na voľný koniec tlačnej tyče Ž se prostredníctvom západky Q opretej hrotom o kolmú stenu zárezu posúva piestna tyč Ä s piestom g ku kuželovej tryske Z, čím sa cez jej otvor vytláča maltová zmes do dutiny zárubne. Keč hrot západky § dospeje až k uzáveru §, pohyb piestnej tyče Q sa zastaví. Silovým pôsobením na voľný koniec tlačnej tyče Ž opačným smerom sa vodiaca vložkałg presúva k voľnćmu koncu piestnej tyče 3 a unáša so sebou západku Q, ktorá sa kĺže po šikmých stenách zárezov naV žiadanej polohe vodiacej vložky lg sa smer pôsobenia tlačnej sily opäť obráti, hrot západky É pritláčaný do zárezu piestnej tyče Š tlačnou pružinou g sa oprie 0 jeho kolmú stenu a uvedie piestnu tyč 3 as ňou piest g znova do pohybu, ktorým sa vytláča čalšia maltová zmes.Tento postup sa opakuje až do vyprázćnenia dutiny valce l.Zárubňu je možné preklepávať zćola nahor gumenýmćivom, aby maltová zmes dobre sadala. Po naplnení zá ní maltovou zmesou sa na otvory vytvorená na tento úV zárubni narazia krytky a zárubne sú po vytvrdnutí maltoe tsi dostatočne zabezpečené proti nežiadúcemu roz le Priemyselná využiteľnosťPodávač maltovej zmesi je možné využiť na vypĺňanie všetkých typov plechových zárubni V jestvujúcich objektoch. Jeho využitie je možné tiež V iných priemyselných odvetviach okrem stavebníctve, kde je potrebné vypĺňať ťažkoprístupné miesta s možnosťou využitia iných plniv na bázePodávač maltových zmesí, najmä na vtláčanie plnív na báze tekutých a polotekutých látok do ťažkoprístupných miest, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že vo valci(1) zakončenom na jednej strane kužeľovou tryskou (7) a na druhej strane uzáverom (8) je uložený pohyblivý piest(2) pevne spojený s piestnou tyčou (3 L opatrenou zárezmi korešpondujúcimi s hrotom západky (6),výkyvne uloženej na vodiacej vložke (10) a podopretej pružným členom (9), opretým svojim druhým koncom o vodiacu vložku (10), voľne nasunutú na piestnu tyč (3), pričom vodiaca vložka (10) je pohyblivo spojená s tlačnou tyčou (5), ktorá je na jednom konci prostredníctvom čapu spojená s pomocnou tyčou(4) otočne upevnenou na plášti valca (1).

MPK / Značky

MPK: E04G 23/02

Značky: zmesí, maltových, podávač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u332-podavac-maltovych-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podávač maltových zmesí</a>

Podobne patenty