Zapojenie obvodu na meranie teploty optickým jasovým pyrometrom

Číslo patentu: U 326

Dátum: 12.01.1994

Autori: Hečko Miloš, Sedlák Štefan, Martauzová Soňa, Novák Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zapojenie obvodu na meranie teploty optickým jasovýmTechnické riešenie sa týka zapojenia obvodu na bezdotykové meranie teploty optickým jasovým pyrometrom, najmä, ,. O v . ą . vysokych teplot v rozsahu 800 az l 800 C, s vyuzitim prin cípu porovnávacej metódy miznúceho vlákna.Doterajší stav technik é pyrometre sú osadené ručičkovým meracim p ístrojom, s ceprázskym systémom, ktorým je meaný prúd tečúci cez žiarovku pyrometra. stupnica prístroja je ciachovaná v OC. Nastavenie prúdu prechádzajúceho vláknom žiarovky sa vykonáva otočným reostatom. Každý prístroj je potrebné zvlášť justovať pomocou predradného odporu. Napájanie prístroja sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch 1,5 V nedobíjateľných monočlánkov.Prechodové odpory sa hlavnom spinači, na kontaktoch reostatu a kontaktoch puzdra monočlánkov nepriaznivo ovplyvňujúUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje zapojenie obvodu na meranie teploty optickým jasovým pyrometrom, najmä v rozsahu 800 až 1800 OC, tvorené mikroprocesorom,zdrojom prúdu, I/f prevodníkom, displejom a pamäťou podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom,že mikroprocesor je obojstrannou zbernicou spojený s pamäťoua zbernicou sériového kódu s displejom.Výstup mikroprocesora je pripojený cez zdroj prúdu na žiarovku pyrometra, ktorá je čalej pripojená na I/Í prevodník spojený s jedným vstupom mikroprocesora. Druhý vstup mikroprocesora je spojený s plus tlačidlom a jeho tretí vstup je spojený s mínus tlačidlom.Optický jasový pyrometer s číslicovým riadením a displejom je založený na využití porovnávacej metódy miznúceho vlákna. Vlastné meranie, ovládanie a vyhodnocovanie údaja o teplote sa uskutočňuje elektronicky. Číslicové riadenie umožňuje jednoduchú manipuláciu, pri súčasnom dosiahnutí väčšej presnosti merania a zabezpečení spoľahlivej opakovateľnosti.Nespornou výhodou je odstránenie deprézskeho systémus ručičkou a minimalizovanie vplyvu prechodových odporov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov. na ktorých znázorňuje obr.l blokovú schému zapojenia obvodu na meranie teploty optickým jasovým pyrometrom. obr. 2 schému hlavného programu a obr. 3 schému podprogramuna ošetrenie prerušenia od interného časovača.Zapojenie obvodu, podľa obr. 1 je tvorené jednočipovým mikroprocesorom l, zdrojom prúdu 3, I/f prevodníkom 3, štvormiestnym LCD displejom § a pevnou EEPROM pamäťou á. Jednočipový mikroprocesor l je obojstrannou zbernicou g spojený s pevnou pamäťou Ž a zbernicou lg sériového kódu je spojený so štvormiestnym LCD displejom E. Výstup jednočipového mikroprocesora l je pripojený cez zdroj g prúdu na žiarovku 5 pyrometra, ktorá je dalej pripojená na I/f prevodník Q spojený s jedným vstupom jednočipového mikroprocesora ł.Druhý vstup jednočipového mikroprocesora l je spojený s tlačidlom Z a jeho tretí vstup je spojený s - tlačidlom Q.Princíp porovnávacej metódy miznúceho vlákna je založený na vizuálnom porovnávaní monochromatického žiarenia jasu meraného telesa s jasom vlákna žiarovky pyrometra.Pri splynuti obidvoch jasov vlákno žiarovky zaniká vo farbe obrazu meraného telesa.Po stlačení hlavného vypínača sa na štvormiéstnom LCD displeji Q zobrazi údaj o poslednej nameranej hodnote. Cez vlákno žiarovky 3 pyrometra preteká prúd zodpovedajúci menovitej teplote. Tento prúd je dodávaný zdrojom 3 napojeným na šírkovo modulovaný signál vysielaný jednočipovým mikroprocesorom l. Prúd pretakajúci žiarovkou 3 pyrometra sa sníma I/f prevodníkom 3, pričom frekvencia f je závislá od intenzity prúdu. Počet impulzov je počítaný jednočipovým mikroprocesorom l, V ktorom sa súčasne matematicky vyhodnocuje. Údaj o teplote sa zobrazuje priamo na štvormiestnom LCD displeji Q. Plus tlačidlo 1 a minus tlačidlo Q slúžia na zvyšovanie, resp. znižovanie hodnoty prúdu pretekajúceho žiarovkou 5 pyrometra.Okrem zobrazenia nameranej hodnoty teploty v OC na štvormiestnom LCD displeji sa indikuje tiež stav akumulátorov s následným grafickým upozornením na stav ich vybitia. Akumulátory je možné dobíjať pomocou sieťového adaptéra. Pamäťovými obvodmi elektroniky je zabezpečené zapamätanie údaja o poslednej nameranej teplote.Súčasťou číslicového riadenia je programové vybavenie zabezpečujúce riadenie prúdu žiarovky, ošetrenie tlačítok a -, obsluhu displeja a výpočet nameranej teploty podľa charakteristiky žiarovky.Optický jasový pyrometer s elektronickým obvodom na meranie a vyhodnocovanie údajov teploty pokrýva potreby priemyselnej výroby v oblasti tavenia skloviny, zlievarenstva,hutníctva, v kaliarňach a tiež V oblasti výroby keramiky.Zapojenie obvoću na meranie teploty optickým jasovým- . v O pyrometrom, najma vysokých teplot v rozsahu 800 az 1800 C,pozostávajúce z mikroprocesora, zdroja prúdu, I/f prevodní ka, displeja a pamäte, v y z n a č u j ú c e s a tm že mikroprocesor (l) je obojstrannou zbernicou (9) spojenýs pamäťou (5) a zbernicou (10) sériového kódu je spojenýs displejom (6), pričom výstup mikroprocesora (1) je pripojený cez zdroj (2) prúdu na žiarovku (4) pyrometra, ktoré je čalej pripojená na I/f prevodník L 3) spojený s jedným vstupom mikroprocesora (1), ktorého druhý vstup je spojený s plus

MPK / Značky

MPK: G01K 11/00

Značky: zapojenie, pyrometrom, jasovým, meranie, teploty, optickým, obvodů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u326-zapojenie-obvodu-na-meranie-teploty-optickym-jasovym-pyrometrom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obvodu na meranie teploty optickým jasovým pyrometrom</a>

Podobne patenty