Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Číslo patentu: U 2271

Dátum: 10.09.1999

Autor: Widl Johann

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na výrobu čerpateIných maltových hmôt na staveniskuVynález sa týka zariadenia na výrobu čerpatelných maltových hmôt naTakéto zariadenie je známe z DE 43 18 177 A 1. V tomto spise opísané zariadenie zahrňuje miešacie zariadenie, v ktorom sa zo suchého materiálu a vody vyrábajú maltové hmoty. Miešacie zariadenie obsahuje plniaci Iievik s prípojným hrdlom na prívod suchého materiálu. Prihlasovatelom dodávané zariadenie tohto typu má plniaci lievik doplnený smerom hore vedenou odvzdušñovacou rúrou.Predovšetkým v dôsledku nerovnomerného prívodu suchého materiálu vznikajú v plniacom lieviku nárazy vzduchu. Tieto transportujú predovšetkým práškovité častice a suchý materiál do odvzdušňovacej rúry tak, že z nej vychádzajú oblaky prachu a suchý materiál, čim dochádza k znečisťovaniu okolia.Úlohou vynálezu je zníženie tvorby prachu a úniku suchého materiálu vzariadení hore uvedeného typu. Podstata technického riešeniaTáto úloha je na základe vynálezu riešená tak, že v odvzdušňovacej rúre je umiestnená hadica, ktorej výtokový koniec je spojený s plášťom odvzdušňovacej rúry a vtokový koniec sa pri náhlom zvýšení rýchlosti prúdenia vzduchu v smere od plniaceho Iievika uzavrie.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že hadica zadržiava najmä práškovité častice a suchý materiál, ktoré sa dostávajú do odvzdušňovacej rúry V dôsledku vzduchových nárazov vznikajúcich pri nerovnomernom prívode suchého materiálu. Týmto sa podstatne zabráni úniku prachových oblakov a suchého.-2 smerom dolu voľne visiaci vtokový koniec, ktorý sa pri zvýšení rýchlostí prúdenia vzduchu uzavrie. Tento proces je reverzibílný, to znamená, že sa koniec hadice znovu otvorí len čo dočasný náraz vzduchu doznie. Keďže nezáleží na ohybnosti hadice, môže byt táto nahradená tiež napríklad tuhou rúrou s chlopňami pripevnenými na vtokovom konci. Pri zvýšení rýchlosti prúdenia vzduchu chlopne zakryjú otvor rúry a zadržia tak suchý materiál.Výhodný je vtokový koniec hadice, ktorý je v pozdĺžnom smere narezaný. Ak obsahuje najmenej dva zárezy, vzniknú na konci hadice viaceré chlopne alebo lamely, ktoré sa pôsobením nárazu vzduchu viac či menej položia na seba a zadržia tak suchý materiál, ktorý vnikol do odvzdušňovacej rúry v dôsledku nárazu vzduchu.Aby mala hadica čo najväčšiu možnú ohybnost kolmo na pozdĺžny smer,pozostáva prednostne z tkaniny.Výhodný je plášť hadice, ktorý je priepustný pre vzduch. Týmto môže byt odvádzaný prebytočný vzduch z vnútra zariadenia aj ked je koniec hadice uzavretý.V prednostnej forme uskutočnenia dĺžka hadice zaberá 50 až 70 dĺžky odvzdušňovacej rúry.Výhodné je, ak je výtokový koniec hadice upevnený na část rúry vsadenej do odvzdušñovacej rúry, ktorej druhý koniec je nasmerovaný smerom dolu. Zo smerom nadol nasmerovaného konca môže byt pripojená odbočka na nízkoprašné odvedenie suchého materiálu, ktorý nebol zadržaný hadicou.Aby bolo vo vnútri zariadenia transportovane v smere odvzdušňovacej rúry čo najmenšie množstvo suchého materiálu, je plniaci Iievik rozdelený priečnou stenou na prvý priestor, kde vyúsťuje hrdlo prívodu suchého materiálu, a na druhý priestor, z ktorého vychádza odvzdušňovacia rúra.Na uľahčenie čistenia zariadenia je priečna stena upevnená tak, že ju možnoPrehlad obrázkov na výkreseNa obrázku je príklad uskutočnenia podľa vynálezu znázornený zjednodušene3 Obr.1 predmetné zariadenie podľa tohto technického riešenia na výrobu čerpatelných maltových hmôt na stavenísku Obr.2 bodkočiarkovane zakrúžkovanú časť ll obrázku 1 vo zväčšenomznázornení koniec hadice je ale v porovnaní s obr. 1 uzavretý.Na výkrese znázornené zariadenie pozostáva z míešacieho zariadenia (1) s miešacím hriadelom (2) a zo závitovkového čerpadla (3) napojeného na miešacie zariadenie (1). Miešacie zariadenie (1) a závítovkové čerpadlo (3) sú zaradené súosovo za sebou pozdĺž klesajúcej osi v smere čerpania a sú poháňane hnacim agregátom (4). Závitovkové čerpadlo (3) čerpá v smere schematicky naznačeného hadicového vedenia (22). Zariadenie má len schematlcky naznačený podvozok (5). Do miešacieho zariadenia (1) je privádzaný suchý materiál cez plniaci lievik (15),ktorý prichádza cez hrdlo (14) zo zásobníka (13), napríklad zo sila. Plniaci lievik (15) je vybavený senzorom stavu naplnenia (9), ktorý aktivuje riadiace prostriedky (10),(11), v prípade potreby tiež pomocné zavzdušňovacie zariadenie (12) umiestnené na zásobníku (13). Míešacíe zariadenie (1) je vybavené prípojným hrdlom (6) vody,ktoré je napojené na privodné vodné potrubie (23). Prívodné vodné potrubie (23) zahrňuje dávkovacie zariadenie (7), ktoré je prostredníctvom ventilu (8) spojené s miestnou vodovodnou sieťou. Plniaci lievik (15) je rozdelený priečnou stenou (24) na priestory (16) a (17). Do priestoru (16) ústi hrdlo (14) na prívod suchého materiálu z priestoru (17) vyústuje odvzdušňovacia rúra (18), v ktorej je umiestnená hadica (19) z tkaniny prepúšťajúcej vzduch. Na obrázku 1 má táto hadica (19) v smere od plniaceho lievíka voľný, otvorený koniec opačný koniec hadice (19) je upevnený na ostrouhlom pripojovacom hrdle (20). ktoré je vsadené v odvzdušňovacej rúre (18). Jedno rameno ostrouhlého pripojovacieho hrdla (20) smeruje k zemi. Na tomto ramene je upevnený vývod (21), prostredníctvom ktorého je s nízkou prašnosťou odvádzaný materiál, ktorý nebol zadržaný hadicou (19).Ako je znázornené na obrázku 1, hadica (19) je na svojom voľnom konciviacnásobne narezaná, takže tento koniec pozostáva z jednotlivých chlopni alebo lamiel (25).-4 Obrázok 2 znázorňuje stav, ktorý vzniká na vtokovom konci napríklad pri náhlom zvýšení prívodu suchého materiálu. Krátkodobo zvýšené množstvo vzduchu vytláčané suchým materiálom z plniaceho lievika, presnejšie z jeho priestoru (16),prúdi medzi spodným okrajom priečnej steny (24) a miešacím hriadelom (2), pričom berie so sebou najmä práškovité častice suchého materiálu cez priestor (17)(porovnaj obrázok 1) do odvzdušňovacej rúry (18), kde dochádza k zvýšeniu rýchlosti prúdenia vzduchu, čo je znázornená šípkou na obrázku 2. Tento náraz vzduchu spôsobí, že sa chlopne (25) hadice (19) viac alebo menej položia na seba. Týmto sa značne zabráni prieniku prachu a suchého materiálu do vnútra hadice a jeho výstupu

MPK / Značky

MPK: B28C 7/12, E04G 21/04

Značky: výrobu, stavenisku, maltových, zariadenie, čerpateľných, hmot

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u2271-zariadenie-na-vyrobu-cerpatelnych-maltovych-hmot-na-stavenisku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku</a>

Podobne patenty