Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov

Číslo patentu: U 1986

Dátum: 07.10.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov.Riešenie sa týka virtuálnej klávesnice, určenej na ovládanie špeciálnych programov.Doteraz známe klasické klávesnice plnia funkciu písacieho stroja, pričom okrem klávesov s alfanumerickými znakmi obsahujú aj klávesy so špeciálnymi funkciami.V literatúre je popísaných viacero klávesníc klasického typu. Medzi klasické klávesnice patri aj klávesnica popísaná v DE 43 04 470 a DE 43 38 733, ktorá je však medzi klávesami 5 TGB a 6 ZHN diagonálne rozdelená na pravú a ľavú oblasť. Medzi ľavou a pravou oblasťouje usporiadaný numerický blok.V DE 44 08 330 sa popisuje delená klávesnica, ktorá pozostáva z najmenej dvoch oddelených polovic, ktoré sú pomocou kĺbov spojené a sú vzájomne Výkyvné a sklopné.Popri klasických klávesniciach existujú v súčasnosti aj klávesnice so špeciálnym zameraním.Klasická klávesnica je v US pat. 5,058,046 nahradená virtuálným typom klávesnice na počítačovej obrazovke. Výber tlačidiel pre selekeciu sa robí myšou alebo pohybom kurzoru na príslušnú klávesu. Takto dochádza k výberu vzoru prístupného z počítača, ako sú alfanumerické znaky alebo počítačové príkazy, čo je obzlášt výhodné u počítačov podporujúcich graficke systémy. Uživatel môže nahradit spojitý pohyb myši pomocou prepínača kláves. Zariadenie nahrádza klasickú klávesnicu pri umožnení plnej práce s počítačom bud s myšou alebo jej ekvivalentom. Niektoré znaky vynálezu umožňujú pohodlnejšie a rýchlejšie operácie, ako sú zmena klávesnicových polí, zmeny módov počítačových operácií a umiestnenie častejšie používaných tlačidiel na klávesnicových poliach minimalizovanými pohybmi myši.Nevýhodou takejto klávesnice je, že ovládanie programu, t.j. otvorenie funčných klávesov je sprevádzané používaním myši.Nevýhodou je i tá skutočnosť, že je umiestnená na obrazovke, na ktorej užívateľ pozoruje priebeh vlastnej aplikácie a teda zaberá určitú časť plochy obrazovky a užívateľ jeUvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje virtuálna klávesnica podľa technického riešenia, určená na ovládanie špeciálnych programov, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z dotykovej štruktúry s kapacitnými, odporovými alebo piezoelektrickými senzormi, ktore sú vedené na okraj dotykovej štruktúry, plochého zobrazovača a oddeľujúcej podložky, ktorá zamedzuje prenosu deformačných síl na povrch zobrazovača. Uvedené časti virtuálnej klavesnice sú sendvíčovo usporiadané, navzájom sú spojené mechanicky alebo sú stmelené, pričom dotyková štruktúra a plochý zobrazovač sú samostatne vedené do interface. Medzi dotykovou štruktúrou a plochým zobrazovačom je uložená oddeľujúca podložka.Zobrazovač môže obsahovat presvetľovacie zariadenie.Dotyková štruktúra, oddeľujúca podložka, zobrazovač a presvetľujúce zariadenie sú v uvedenom poradí usporiadania tak, aby sa jednotlivé prvky dotykovej štruktúry zhodovali so znakmi, ktoré sa vytvárajú na zobrazovači. Fixacia tohto usporiadania môže byt zaistená mechanickým zariadením, ktoré vymedzuje vzájomnú polohu a spôsobuje zodpovedajúci prítlak, alebo je usporiadanie fixované pomocou celoplošných vrstiev priehľadného lepidla alebo tmelu. Kontaktné polia na vonkajšom okraji dotykovej štruktúry a zobrazovača sú usporiadané tak, aby umožňovali elektrické prepojenie na zodpovedajúce vstupy a výstupy interface. Dotyková štruktúra, zobrazovač resp. presvetľujúce zariadenie sú po elektrickej stránke autonomné prvky, ktoré sú spojené len s interface t.j. sú bez vzájomného elektrického prepojenia.Zobrazovač môže byt typu TFT (Thin Film Tenzístor) alebo LCD (Liquid crystalsÁispluY ), Na povrchu zobrazovača je umiestnená dotyková štruktúra s kapacitnými alebo odporovými senzormi. Štruktúra zobrazených znakov ako sú alfanumerické znaky, prípadne signál pre znaky podľa druhu aplikácie je prekrytá zodpovedajúcou štruktúrou dotykovýchsenzorov, ktoré sú umiestnené na priehľadnej fólii.V prípade, že v počítačovej zostave je zapojená i štandardná klávesnica, potom virtuálna klávesnica môže pracovat nezávisle na štandardnej klávesnici, prípadne môžu obeVýhodou virtuálnej klávesnice je, že dotyková štruktúra nie je na obrazovke, na ktorej užívateľ pozoruje priebeh vlastnej aplikácie, nezaberá plochu obrazovky, vlastná plocha obrazovky môže byt celá využitá na zobrazenie aplikácie a užívateľ nie je s obrazovkou v bezprostrednom kontakte. Táto nezávislost virtuálnej klávesnice na hlavnej obrazovke aplikácie umožňuje ovládanie aplikácie viacerými účastníkmi, ktorí particupujú s vlastnými klávesnicami na spoločnej aplikácii (napr. počítačové hry pre viacerých hráčov). Pritom samotná aplikácia a jej priebeh taktiež riadi prioritu použitia klávesníc. V prípade, že virtuálna klávesniva je tvorená farebným zobrazovačom, poskytuje možnost aplikovat význam farieb pre priebeh riadenej aplikácie (napr. použitie červenej farby pre nebezpečnýPrehľad obrázkov na výkresochVirtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov podľa technického riešenia je znázomená na obr. 1 v bočnom pohľade. Na obr. 2 je znázomená virtuálnaklávesnica zapojená do počítačovej sústavy.Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov, znázomená na obr. l pozostáva z dotykovej štruktúry l s kapacitnými, odporovými alebo piezoelektrickými senzormi, plochého zobrazovača 2 a oddeľujúcej podložky Q. Oddeľujúca podložka 3zamedzuje prenosu deforrnačných síl na povrch zobrazovača 2. Zobrazovač 2 obsahujePo zapnutí počítačovej zostavy sa vyšle signál cez jej vstupno-výstupné zariadenie Q na interface j a na zobrazovači 2 sa zobrazí základný zobrazovači mód. Po dotyku senzoru dotykovej štruktúry l sa vyšle signál cez interface Q na vstupno-výstupné zariadenie 6počítačovej zostavy. Príslušný program aktivuje cez vstupno-výstupné zariadenie4 počítačovej zostavy a interface á špeciály mód na zobrazovači 2, ktorý umožňuje pracovat vVirtuálnu klávesnicu, určenú na ovládanie špeciálnych programov možno využít v programových aplikáciach so zložitou obsluhou ako sú disajnerské programy, programy naprojektovanie v strojárstve, architektúre ale aj pre počítačové hry.

MPK / Značky

MPK: G06F 3/023

Značky: programov, virtuálna, špeciálnych, určená, klávesnica, ovládanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1986-virtualna-klavesnica-urcena-na-ovladanie-specialnych-programov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov</a>

Podobne patenty