Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc

Číslo patentu: U 1786

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kačica Emil, Hundáková Adriana, Mikšík Milan, Mach Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc. Oblast teghnjkyTechnické riešenie sa týka zrnitostneho zloženia materiálu do podkladných vrstiev podvalového podložiaV súčasnosti sú často materiály produkovane stavebnou činnosťou zaradené realizátorom stavby k odpadom preto. že ich realizátor stavby sám nevyužije. Tieto materiály sa potom väčšinou vyvážajú na skládky odpadu alebo zostávajú na mieste svojho vzniku, alebo pri ňom ako divoké skládky. Nevýhody, ktoré vyplývajú z toho. že väčšina materiálovprodukovaných stavebnou činnosťou sa zaraďuje k odpadom. súzrejme. Je to najmä narastanie objemu skládok. zvyšovanie nákladov na odvoz a uskladnenie materiálov, ktoré sa zaraďujú k odpadom, zatažovanie životného prostrediaMateriály, produkované stavebnou činnosťou, sú také materiály vznikajúce na stavbe. ktoré sú súčasťou samotnej stavby alebo jej okolia dovtedy. kým sú na tejto stavbe realizované stavebne práce. Samotná stavebná činnost je teda realizovaná v objekte stavby alebo v jeho okolí. Stavehuou činnosťou sú aj práce spojene s údržbou. opravou, obnovouMateriál vyüažený z telesa železničných trati a staníc(ďalej len výzisk) vzniká pri údržbe, oprave. obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc. 2 dñvndunevyhovujúceho zrnitostného zloženia sa tento výzisk bezúpravy nemôže použit do koľajoveho lôžka železničnej trate alebo do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc. Výzisk sa preto často odváža na skládky odpadu alebo je uložený na svahy železničnéhoVýzisk. vznikajúci pri údržbe, oprave. obnove alebo rekonštrukcii železničných tratí a staníc. ktorý sa určitými svojimi vlastnosťami stáva nepoužiteľný na zabudovanie do koľajového lôžka alebo do podkladných vrstiev podvalového podložia. Z ktorých bol vyťažený. sa teda stáva odpadom. Dôvodom je hlavne nezáujem realizátora stavby využiť výzísk na stavbe na ktorej tento výzisk vznikol alebo na inejZrnitostné zloženie doteraz používaného materiálu do podkladných vrstiev podvaloveho podložia železničných tratí a staníc je charakteristické nepriaznivým zastúpením jednotlivých frakcií a veľmi nízkym číslom nerovnozrnnosti CU. Z toho vyplývajú nepriaznivé vlastností používaného materiálu, najmä nadmerné presakovanie zrážkovej vody do konštrukcie podvalového podložia. nežiadúci prestupovanie jemných častí zeminy zemnej pláne do podkladnej vrstvy podvaloveho podložia. Nevýhodou je aj nevyhovujúca filtračná stabilita podkladnej vrstvy podvalového podložia ako aj ohtiažne hutnenie materiálu podkladnej vrstvy podvalového podložia.Ďalšou nevýhodou je veľmi nízke číslo nerovnozrnnosti CU.Uvedená nedostatky do značnej miery odstraňuje navrhované technické riešenie. materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložiafrakcie veľkosti zŕn 0.125 mm až 63 mm, zároveň obsahfrakcie veľkosti zŕn 0.25 mm až 63 mm je 72 Ž až 90 hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 0.5 mm až 63 mm je 51 Ž až 84 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 1 mm až 63 mm je 40 Ž až 74 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 2 mm až 63 mm je 31 Ž až 64 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 4 mm až 63 mm je 24 Ž až 55 Ž hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 8 mm až 63 mm je 18 Ž až 44 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 11 mm až 63 mm je 13 Ž až 38 Ž hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 16 mm až 63 mm je 10 Ž až 31 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 22 mm až 63 mm je 4 Ž až 22 Ž hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 63 mm je 0 Ž až 13 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 45 mm až 63 mm je O Ž až 7 Ž hmotnosti. Pritom musí byt splnená podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väčšie ako 63 mm. Pritom podiel odplaviteľných častíc je 0 Ž až 10 Ž hmotnosti. Zároveňčíslo nerovnozrnnosti Eu musí byt rovné 6 alebo väčšie.Číslo nerovnozrnnosti Cu je vyjadrené ako podiel veľkosti zrna s prepadom 60 Ž hmotnosti materiálu a veľkostiVlastnosti navrhovaného materiálu do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc umožňujú jeho použitie do podkladných vrstiev všetkých typov podvalového podložia železničných tratí a staníc. ktoré majúPoužitie materiálu do podkladných vrstiev podvalovéhopodložia železničných tratí a staníc podľa navrhovanéhotechnického riešenia má hlavne tieto výhody nízka priepustnost podkladných vrstiev podvalového podložia. dostatočné únosnost podkladných vrstiev podvalového podložia. nenamŕzavosť materiálu podkladných vrstievpodkladných vrstiev podvalového podložia. rovnomerné zastúpenie frakcií v materiále podkladných vrstiev podvalového podložia ako aj kvalitné zhutnenie materiálupodkladných vrstiev podvalového podložia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnická riešenie je bližšie objasnene na výkrese kde obr.1 znázorňuje hraničné krivky zrnitosti. ktoré vymedzujú oblasť zrnitosti materiálu do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc. Ak leží krivka zrnitosti materiálu do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc v oblasti ohraničenej hraničnými krivkami zrnitosti, zrnitostné zloženie materiálu do podkladných vrstiev podvalovéhopodložia železničných tratí a staníc je vyhovujúce.Príklad uskutočnenia uvedený nižšie popisuje zrnitostné zloženie materiálu do podkladných vrstiev podvalovéhopodložia železničných tratí a staníc.Tento materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložia železničných tratí a staníc sa s výhodou vyrobíregeneráciou výzisku vznikajúceho pri údržbe. ňprave, obnovealebo rekonštrukcii železničných tratí a stanic. Možno ho vyrobit aj miešaním. pričom jeho komponentami môžu byt štrkopiesok, preosievky z lomu. materiál získanýregeneráciou výzisku alebo vysokopecná troska. Zmes musíobsahovať minimálne dva komponenty.Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc má zrnitostne zloženie definované takto prepad Zŕn sitom 63 mm je 100 Ž hmotnosti.prepad zŕn sitom 45 mm je 93 až 100 X hmotnosti. prepad

MPK / Značky

MPK: E01B 1/00

Značky: vrstiev, železničných, tratí, materiál, stanic, podložia, podvalového, podkladných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1786-material-do-podkladnych-vrstiev-podvaloveho-podlozia-zeleznicnych-trati-a-stanic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc</a>

Podobne patenty