Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody na podlahové kúrenie

Číslo patentu: U 1775

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kovács Silvester

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody pre podlahové kúrenieTechnické riešenie sa týka rozdeľovača a zberača vykurovacej vody V systémoch ústredného kúrenia a spadá do oblasti prenosu a využitia tepelnej energie za účelomV súčasnosti je známych viacero spôsobov vykurovania najmä a hospodárskych priestorov. Medzivertikálnej polohe steny spravidla pod oknom vovykurovanej miestnosti. výmenníky tepla obecne nazývanésú tvaru rebrového alebo liatinové alebonepriaznivo pôsobí najmä naprípadoch, radiátory obmedzujú ideálne rozmiestnenie nábytku. Anapokon, radiátory a najmä ich pripojenie na rozvodnú sústavu súzdrojom porúch plynúcich z netesných spojov. Napokon dochádza kpresakovaniu vykurovacej vody. Pri zanedbaní údržby tietopriesaky vyúsťujú do havárie vykurovacieho systému a dochádza kModernejšie spôsoby vykurovania sa preto uberalismerom, že boli konštruované nové výmenníky tepla v tvare hadiceAvšak postupom času sa ukázalo, že optimálnejšim materiálom naich vytvorenie je plast. Tedavykurovacej vody, u ktorých je hlavné teleso vyhotovené zplastickej hmoty a niektoré ich časti sú zplastickej hmoty na kovovéčasti rozdeľovača alebo zberača vykurovacej vody dochádzalo kustyku vykurovacej vody so železom, čo je nežiadúce. Nežiadúceje to z toho dôvodu, že vykurovacia voda má agresívne účinky naželezo a jednak preto, že pri rozhraní kov - plast je rozdielV rozťažnosti medzi spájanými prvkami až niekoľko rádov. Tentonedostatok sa prejavuje najmä pri podkritických teplotáchvykurovacej vody, t.j. pod 10 °C a pri nadkritických teplotách vykurovacej vody, t.j. nad 60 °C. Na takomto rozhraní kov - plastVyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje rozdeľovač a zberač vykurovacej vody pre podlahové kúrenie podľa technického riešenia a ktorého podstata spočíva V tom, že V jeho armatúre z plastickej hmoty je zalisovaný prvý kovový trubkový dielec s prírubou na pripojenie vykurovacích okruhov. Vnútorná časť prvého kovového trubkového dielca a čelná časť príruby je opatrená plastovou vrstvou, pričom na prvom trubkovom dielci je voľne uložená sťahovacia matica zapadajúca do závitu na druhom kovovom trubkovom dielci univerzálnej spojky. Pritom aj vnútorná časť druhého kovového trubkového dielca je opatrená plastovou vrstvou vyčnievajúcou až pred čelnú časť druhého kovového trubkového dielca.Napokon podstatným technickým znakom riešenia je aj závit,ktorým je opatrený zalisovaný koniec prvého kovového trubkovéhoVýhody rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahové kúrenie podľa technického riešenia spočívajú v tom, že v rozvodnom a zbernom systéme vykurovacej vody nedochádza k styku vykurovacej vody so železom, takže vykurovacia voda nemá na rozvádzací a zberný systém žiadne agresívne účinky. Vzhľadom na to, že všetky komponenty rozvádzacieho a zberného systému sú z plastu, nedochádza ani k rozdielu v rozťažnosti medzi jednotlivými spájanými prvkami, teda ani nevznikajú štrbiny a nedochádza tak k úniku vykurovacej vody z obehu. Tieto priame výhody novej konštrukcie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahové kúrenie má aj svoje nepriame výhody spočívajúce v tom, že sa znižujú náklady na údržbu a vylučuje sa možnosťvytopenia bytu pri havárií vykurovacieho systému.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde obr. 1 zobrazuje pozdĺžny rez rozdeľovača a zberačavykurovacej vody pre podlahové kúrenie. Obr. 2 zobrazuje priečnyrez rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahovékúrenie. Obr. 3 zobrazuje pozdĺžny rez univerzálnou spojkou.Príklady uskutočnenia Príklad 1Konštrukčné riešenie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahové kúrenie podľa technického riešenia je zobrazené na obr. 1. Jeho armatúra l je vyrobená z plastickej hmoty. Podľa potreby môže byť týchto armatúr l radených do jedného bloku za sebou aj viac. Armatúra má v mieste pripojenia vykurovacích okruhov zalisovaný prvý kovový trubkový dielec g s prírubou Q. Vnútorná časť prvého kovového trubkového dielca g a čelná časť príruby Q je opatrená plastovou vrstvou Na prvom kovovom trubkovom dielci g je voľne uložená sťahovacia matica Q. Táto sťahovacia matica 4 svojim vnútorným závitom zapadá dovonkajšieho závitu na druhom kovovom trubkovom dielci Q5 univerzálnej spojky 1, tak ako je to zobrazené na obr. 3. Aj vnútorná časť druhého.kovového trubkového dielca Q univerzálnej spojky 1 je opatrená plastovou vrstvou, ktorá vyčnieva až pred prednú časť druhého kovového trubkového dielca Q univerzálnej spojky 1. Čelná plocha plastovej vrstvy druhého kovového trubkového dielca Q univerzálnej spojky 1 presne dosadá na čelnú plochu plastovej vrstvy príruby Q prvého kovového trubkového dielca g armatúry L. Pevnosť spoja je dosiahnutá sťahovacou maticou 3, ktorá zapadá do závitu Q na druhom kovovom trubkovom dielci Q univerzálnej spojky 1. Presné dosadnutie oboch čelných plôch a rovnaký materiál, z ktorého sú obe čelné plochy vyhotovené, zabraňuje vytváraniu štrbín a tým úniku vykurovacejPríklad 2 Iný variant rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahovékúrenie je zobrazené na obr. 2. Rozdiel spočíva len v tom, žezalisovaný koniec prvého kovového trubkového dielca g má zápich.Priem se 1 ná užiteľnosť Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody pre podlahové kúreniepodľa technického riešenia nachádza uplatnenie aj vo vykurovacích systémoch nielen bytových ale aj nebytových.Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody pre podlahové kúrenie vyznačujüci sa tým, že v jeho armatúre (1) z plastickej hmoty je zalisovaný prvý kovový trubkový dielec (2) s prírubou (3) na pripojenie vykurovacích okruhov, kdevnútorná časť prvého kovového trubkovéhočasť príruby opatrená plastovou vrstvou, pričom naprvom trubkovom dielci (2) je voľne uložená sťahovacia matica (4) zapadajúca do závitu (5) na druhom kovovom trubkovom dielci (6) univerzálnej spojky (7), kde aj vnútorná časť druhého kovového trubkového dielca (6) jeopatrená plastovou vrstvou vyčnievajúcou až pred čelnú časťdruhého kovového trubkového dielca (6).Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody pre podlahové kúrenietým. prvého kovového trubkového dielca (2) má závit alebo zápich.podľa nároku 1, vyznačujüci sa že zalisovaný koniec

MPK / Značky

MPK: F24D 3/12

Značky: vykurovacej, rozdělovač, kúrenie, podlahové, zberač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1775-rozdelovac-a-zberac-vykurovacej-vody-na-podlahove-kurenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody na podlahové kúrenie</a>

Podobne patenty