Multifunkčná elektrolytická čistiareň vôd

Číslo patentu: U 1768

Dátum: 04.03.1998

Autori: Puškáš František, Šebo Dušan, Gardoš Miroslav, Kluch Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Multifunkčná elektrolytická Čistička vôd.Multifunkčná elektrolytická Čistička vôd spadá do oblasti strojov azariadeni na ochranu životného prostredia.Doteraz uživane Čističky odpadových vôd sú založené na mechanickom filtrovani, chemickom čistení prídávanim chemikálií za účelom chemického odstránenia nečistôt a tiež ožarovanim za účelom eliminácie biologickýchZnáme sú tiež Čističky vôd, kde sa využíva schopnosť určitých látok vymeniť ióny vlastných molekúl za ióny roztoku, zvaných lonexy, ktoré sú nerozpustné, vysokomolekulové látky, obsahujúce ionizovateľné funkčnéPre špecifické potreby filtrácie tekutín sa používa dialýza, zariadenie ktorej pozostáva-z polopriepustnej membrány cez ktorú sú schopné prechádzať molekuly menšie ako sú póry membrány. Týmto spôsobom je možné separovať soli alebo odstraňovať organické látky. Rovnako používajú polopriepustnú membrány Čističky na odstraňovanie rozpúšťadiel z roztokov pri rôznom tlakuElektrokoagulačné Čističky tekutín sú založené na princípe elektrolýzy,kde sa vhodnou kombináciou elektród vprúdovom poli vytvára pohyb koagulantov, obsahujúcich nežiadúce látky, ktoré sa po sedimentáciiElektroflotačné Čističky využívajú bubliny plynov na vynášanie pevných látok z roztoku na hladinu. Pri elektrochemickej separácií sa využíva čistený roztok ako elektrolyt do ktorého sa pridávajú chemické činidlá, ktoré menia chemické aj fyzikálne vlastnosti čisteného roztoku pričom sa nečistotyHlavnou nevýhodou týchto zariadeníje ich velkosť, nizka účinnosť hlavne pri znečistenl organickýml látkami a tiež vysoké prevádzkové náklady na prevádzku a prídavné chemikálie. Ďalšou nevýhodou je ich účelové zameraniespravidla na jednu funkciu.Podstata technického riešenia multifunkčnej elektrolytickej Čističky vôd je použitie vhodných elektród s vysokým oxidačno-redukčným efektom, hlavne železa Fe a hliníka Al, tiež vanádu V a titanu Tl ich kombinácii a pod., ktoré pri elektrolytickom procese vykazujú koagulačný efekt u všetkých druhov vo vode rozpustených organických zlúčenín, tiež nežiadúcich solí, kyselín a lúhov a flotačný efekt. Flotačný efekt vzniká na plynových bublinkách pri elektrolýze vody.Konštrukčná časť čističky pozostáva z koagulačnej nádoby so zabezpečením prívodu čistenej vody a odvodu vyčistenej vody, ako aj kalu a peny.Elektrická časť čističky pozostáva zo sústavy elektród, napájaciehoVýhodou oproti doterajším riešeniam je to, že zariadenie pracuje na kombinovanom princípe elektrokoagulácie, iónovej oxidačno-redukčnej elektrolýzy ako aj na flotačnom efekte, čim sa dosiahne multifunkčný charakterNavrhované zariadenie je s výhodami vhodné použit tam, kde je vysoký obsah znečistenia vody kovmi, soľami, kyselinami, Iúhmi, ropnými aNa obr.1 je znázornená multifunkčná čistíčka vôd v priečnom reze, zktorého je vidieť usporiadanie jednotlivých komponentov, z ktorých saNa obr.2 je znázornené krížové usporiadanie elektród, kde sú sústavyNa obr.3 je znázornené zapojenie najmenej jednej štvorice elektród,ktoré sú tvorené vonkajšími a vnútornými elektródami pričom vždy jedna vonkajšia je galvanicky prepojená so vzdialenejšou elektródou a pri spájanl dobaterilje vhodné mat jednu vonkajšiu elektródu spoločnú.Multifunkčná elektrolytická čistíčka vôd podľa obr.1 pozostáva z koagulačnej nádoby 1 s privodom čistenej vody 2 a odvodom vyčistenej vody 3. zberačom peny 4 a kalovým otvorom 5, a je osadená najmenej dvoma vonkajšími elektródami 8 a dvoma vnútornými elektródami 9 napájané zdrojomPri naplnení koagulačnej nádoby J odpadovou vodou s obsahom nečístout a po zapojení elektrického prúdu na vonkajšie elektródy 8 a vnútorné elektródy 9 nastane elektrolytický proces, pri ktorom sa uvoľňuje koagulant,ktorý zachytáva nežiadúce častice, vytvorí sa pena, ktorá sa v zberači peny A odstraňuje. Vzniknutý kal sa cez kalový otvor 5 vypúšťa a cely proces je riadenýMultifunkčná elektrolytická čistička vôd, vyznačujúca satym, že je tvorená koagulačnou nádobou s privodom čistenejvody a odvodom vyčistenej vody , zberačom peny a kalovým otvorom , a je osadená najmenej dvoma vonkajšími elektródami a dvoma vnútornými elektródami pripojenými na zdrojMultifunkčná elektrolytická čistička vôd podľa nároku 1. vyznačujúca sa tým, že vnútorné elektródy v párovej konfigurácii sú tvorené prevažne 2 hliníkového materiálu a vonkaj šie elektródy sú tvorené prevažne zo železného materiálu.Multifunkčná elektrolytická čistička vôd podľa nároku 1. vyznačujúca sa tým, že sústavy vonkajších elektród a vnútor ných elektród sú usporiadané nad sebou vzájomne pootočené.Multifunkčná elektrolytická čistička vôd podľa nároku 1. vyznačujúca sa tým, že vždy jedna vonkajšia elektróda jegalvanicky prepojené so vzdialenejšou vnútornou elektródou.Multifunkčná elektrolytická čistička vôd podľa nároku 4. vyznačujúca sa tým, že v zapojení sústav elektród do bateriíje jedna vonkajšia elektróda spoločná.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/461

Značky: elektrolytická, multifunkčná, čistiareň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1768-multifunkcna-elektrolyticka-cistiaren-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multifunkčná elektrolytická čistiareň vôd</a>

Podobne patenty