Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu vRiešenie sa týka nastavovacieho zariadenia magnetického odporuPri magneticky ovládanom regulačnom ventile tlaku známom z DE 42 11 913 A 1 má nastavovacie zariadenie tohto typu vo vnútri púzdra cievky posuvnú magnetickú kotvu, ktorá na odvrátenej strane od telesa ventilu má otvorený tvar korčeka, pričom do vnútra púzdra cievky vyčnieva v zásade valcový nastavovaci prvok. Tento nastavovací prvok je vo vnútornom závite dutého valcového pólu axiálne nastavovatelný, pričom aj tento pól je svojím vonkajším závitom v telese uzáveru magnetického jarma zachytávajúceho magnetický obvod budiacej cievky axiálne nastavovateIný.Na nastavenie maximálneho alebo minimálneho tlaku prostrednictvom magnetického pohonu ovládaného regulátora tlaku plynu sú z EP 0 039 000 A 1, EP O 490 356 A 1 a EP O 522 188 A 1 známe rozličné, zvonku prístupné nastavovacie zariadenia. Modulačná charakteristika takéhoto regulátora tlaku je schematicky znázornená na obrázku 1, kde je nanesený východiskový tlak regulátora tlaku P nad budiacim prúdom I prostredníctvom cievky magnetického pohonu. Pritom označené krivka znázorňuje žiadúcu nominálnu charakteristiku alebo nominálnu krivku NOM a čiarkovaná línia TOL z obidvoch strán vymedzuje rozsah rozptylu podmienený v prvom rade výrobnou toleranciou.Žiadúce však je, a to je aj cielom tohoto technického riešenia, aby sa všetky regulatory tlaku jednej série jednoduchými prostriedkami prispôsobiliUvedený ciel sa uskutoční pomocou nastavovacieho zariadenia magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile, ktoré obsahuje budiacu cievku namotanú na nosiči V tvare dutého valca, magnetické jarmo spätného uzáveru držiace nosič a magnetickú kotvu, ktorá je posuvné uložená v nosiči a riadi teleso uzáveru magnetického ventilu pričom medzi magnetickou kotvou a susednou časťou jarma spätného uzáveru je umiestnený axiálne nastavovateľný pólový diel, tvorený prvou objímkou slúžiaci na zmenu magnetického odporu, ktorého podstatou je, že obsahuje magnetickú kotvu posuvné uloženú v nemagnetickom puzdre kotvy osadenom v nosiči, pričom medzi puzdrom kotvy a nosičom je vytvorená prstencová štrbina a pólový diel je vytvorený ako prvá objímka z magnetického materiálu obopinajúca puzdro kotvy v prstencovej štrbine medzi puzdrom kotvy a nosičom je nadväzujúc na pNú objímku vsadená druhá objímka z nemagnetického materiálu, ako aj tretia objímka z magnetického materiálu, pričom tretia objímka prečnieva cez protilahlú časť susednej časti, do jarma spätného uzáveru.Podľa technického riešenia sa mení magnetický odpor magnetického obvodu v oblasti medzi kotvou a spätným jarmom tak, že kompenzuje výrobnoutoleranciou spôsobené odchýlky na ľubovolnej časti magnetického pohonu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornená charakteristika ventilu a na obrázku 2 jeznázornený prierez zariadením podľa technického riešenia.Technické riešenie je následne vysvetlené na základe obrázkov 1 a 2, kde je znázornený príklad uskutočnenia.Mechanická konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho pohonu, ktorý zároveň vytvára spínací pohon pre spinaci ventil,ktorýje predradený tlakovému regulátoru.Na obrázku 2 je na teleso 1 ventilu nasadený magnetický pohon pozostávajúci najmä z magnetického jarma v tvare U, budiacej cievky g ako aj do neho zásunuteľnej magnetickej kotvy g. Napravo od stredovej osi je kotva g znázornená v pracovnej polohe ventilu a naľavo v pokoji. To isté plati aj pre tyč § ventilu a teleso § uzáveru a teleso Z ventilu.Kotva g spodnou časťou, ktorá má priehlbinu, prilieha na hornú časť tyče § ventilu, ktorá na svojom dolnom konci nesie teleso Q uzáveru spinacieho ventilu a v hornej časti teleso Z ventilu, výfukového ventilu na moduláciu výstupného tlaku. Vedenie § vedie do hnacej komory servoventilu a vedenie g je napojené na výpust servoventilom ovládaného plynového regulátora. Vedenie 9 i prichádza od vstupu.Medzi hornou časťou 10 a dolnou časťou 11 jadra magnetického jarma2 je uložený nemagnetický nosič g pre budiacu cievku 3. Takisto- zdvihový priestor kotvy g a je v spodnej rozšírenej časti 15 na tesno upnuté vtelese 1 ventilu. V širokej prstencovej štrbine medzi nosičom 12 a puzdrom 14 magnetickej kotvy je za sebou vsadených niekoľko objímok, ato tretia objímka 15, druhá objímka 17 a prvá objímka 18. Z nich tretia objímka É a prva objímka 13 pozostávajú z magnetizovateľného materiálu, no druhá objímka 17 je nemagnetická a pozostáva napriklad z plastu. Spodná prvá objímka lg vytvára pólový diel medzi dolnou časťou Q jadra magnetického jarma g a spodnou časťou kotvy g. Podľa polohy tohto pólového dielu, ktorým je objímka É v medzere medzi dolnou časťou u magnetickým jarmom g a kotvou g sa mení magnetický odpor tejto medzery. Prostrednícvom axiálneho nastavenia prvej objimky 18, ktorá vytvára pólový diel sa môže magnetický odpor v priestore medzi dolnou časťou Ľ magnetického jarma a kotvou g menit do pokojovej polohy, prípadne do pracovnej polohy. Prostredictvom toho sa dážiadúcim spôsobom prispôsobiť magnetický pohon, takže výstupná4 charakteristika vytvoreného tlaku plynu sa nastaví na nominálnu hodnotu. Uskutočni sa to pomocou toho, že sa zhora viac či menej smerom dole zatlačí tretia objímka 1 E 5, druhá objímka Ľ a prvá objímka 18.V inej forme uskutočnenia sa môže stanoviť na nastavenie prvej objimky É a tretej objimky l 6 závit a protizávit v hornej časti Q magnetického jarma g. Ďalej sa môže nastavenie magnetického odporu magnetického obvodu uskutočniť nielen v spodnej, ale aj v hornej oblasti prekrytia medzi magnetickou kotvou g a hornou časťou 19 magnetického jarma g. Potom sa široká tretia objímka 1 § nachádza v dolnej časti a pól tvorený prvou objimkou 1 § v hornej a môže sa viac či menej hlbšie zasunúť, pripadne zaskrutkovat, do medzery medzi hornou časťou 1 C) magnetického jarma g a puzdrom 14 magnetickej kotvy. Osobitnou výhodou pri všetkých týchto riešeniach je, že kompenzácia magnetického pohonu po jeho montáži môže prebiehať zvonku a nie je potrebný nijaký zásah do utesneného vnútorného priestoru magnetickéhopohonu alebo telesa ventilu.

MPK / Značky

MPK: F16K 31/06, G05D 16/20

Značky: zariadenie, odporu, ventile, obvodů, magnetickom, nastavovacie, magnetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1731-nastavovacie-zariadenie-magnetickeho-odporu-magnetickeho-obvodu-v-magnetickom-ventile.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile</a>

Podobne patenty