Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

spojka stĺpikov stavebnicových konštrukciiTechnické riešenie sa týka spojky stĺpikov stavebnicovćhoNa spájanie stĺpikov zväčša z rúrok je vyriešený celý rad rôznych druhov spojok, prevažne na báze zverných.spojov, ktoré obopínajú stĺpiky a zvierajú ich pomocou skrutiek, alebo sú riešené ako čapy, na ktoré sa rúrky nasúvajú, alebo majú tvar objimok, do ktorých sa rúrky vsúvajú.Uvedené druhy spojok sú jednoúčelové na spájanie stĺpikov daného vnútorného, alebo vonkajšieho rozmeru a pevnosť spojanajmä v ťahu nedosahuje hodnoty spojov so zavřtanými skrut kami.Uvedené nedostatky odstraňuje spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcii. V každom zo spájaných stĺpikov je zavŕtaná skrutka, ktorej driek a hlava sú zovreté vybraniami medzi dvomi dielmi svorky, alebo jej driek prechádza otvorom v strede dielu svorky. Diely svorky sú k sebe pritlačené samosvornými strmeňmi, z ktorých každý má dve zošikmené ramená narazenéna zošikmené časti dielov svorky, alebo sú stlačené skrutkami.V Čaľšej variante spojky sú drieky skrutiek, alebo diely svorky zovreté samosvornými vekami vsunutými do seba, z ktorých každé má na svojej valcovitej časti šikmé vybrania, nasunuté na drieky skrutiek. Dielysvorky zovretím driekov skrutiek fí§Ějg 4 poÍohu 7 spájaných stĺpikovo-Zovretie dielov je jednoduché, rýchle a zabezpečí pevné spo jenie stĺpikov danej konštrukcie.Prehľad obrázkov na vžkresochPríklady uskutočnenia spojky stĺpikov stavebnicových konštruk cii sú znázornené na výkresoch, kde na obr.1 je znázornenýpriečny rez spojkou, na obr.2 je horizontálny rez stredom spojky, na obr.3 je rez spojkou so samosvornhni strmeňmi, na obr.h je bočný pohľad na svorku spojky, na obr.5 je pohľad zvrchu na svorku spojky, na obr.6 je priečny rez spojkouso samosvornými vekami, na obr.7 je horizontály rez spojkouso samosvornými vekami, na obr.8 je vrchná časť samosvornéhoveka, na obr.9 je spodná časť samosvorného veka, na obr.10je spojka so samosvornými vekami bez svorky, na obr.11 je spojka so samosvornými vekami v horizontálnom reze, na obr.12 je pohľad na uzavreté veká, na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným samosvorným vekom 6, ktoré sú sikmými vybraniami 51 a 61 na svojich valcových častiach nasuuuté na drieky skrutiek 3. Samosvornosť s)oa zabez ečuú šikmé vybrania 51 a 61 ktoré J J 1 zovrú drieky skrutiek 3 vzájomnfm pootočoním viek 5 a 6. Podľa obrázku 10 a 11 sa spojka skladá zo samosvorných viek 5 a 6, ktoré sú vsunuté do seba a na drieky skrutiek 3. Podľa obrázku 12 sú veká a 6 vzáomne oootočené omocou 2 J 1 P montážnoh otvorov 2 a 62 a šikmé vrbrania 1 a 61 zvieraú 2.Podľa obrázku 1 sú diely svorky 1 zovreté skrutkami Z.Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií sa použije na spájanie tyčí z dreva a umelých hmôt aj nekruhových prierezova rôznych rozmerov, pričom sa použijú normalizované skrutkydo dreva so štvorcovou alebo šesthrannou hlavou.Pri spájani tyči z kovu sa použijú normalizované skrutkys metrickým alebo whitworthovým závitom so štvorcovou alebo šesťhrannou hlavou. Pri spájani rúr sa tieto zaslepia zátkami s dierou a závitom uprostred.Pomocou týchto spojok sa môžu stĺpiky pospájať aj do priehradových konštrukcii a použiť pri stavbách ľahkých skla dových objektov, garáži, chát a domkov.1. Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcii, vyznačujúca sa tým, že v každom zo spájaných prvkov (4) je zavřtaná skrutka (3), ktorej driek a hlava sú zovreté vybraniami medzi dielmi svorky (1), alebo driek skrutky (3) prechádzacez otvor (12) v strede jednotlivých dielov svorky (1).2. Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcii podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že diely svorky (1) sú zovreté samosvornými strmeňmi (2), z ktorých každý má dve zošikme né ramená, narazené na zošikmené časti (11) dielov svorky(1) 3. Spojka stĺpikov stavcbnicových konštrukcii podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že drieky skrutiek (3), alebo diely svorky (1) sú zovreté vrchným samosvorným vekom (5) a do neho vsunutým spodným samosvorným vekom (6), ktoré sú šikmými vybraniami (51 a 61) na svojich valcových čas tiach nasunuté na drieky skrutiek (3). h. Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcii podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že diely svorky (1) sú zovreté

MPK / Značky

MPK: F16S 3/08

Značky: stĺpikov, konštrukcií, spojka, stavebnicových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1569-spojka-stlpikov-stavebnicovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií</a>

Podobne patenty