Zapojenie obvodu ovládača polohovacích systémov

Číslo patentu: U 1536

Dátum: 09.07.1997

Autor: Gajdošech Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zapojenie obvodu ovládača polohovacich systémovTechnické riešenie sa týka zapojenia obvodu ovládača polohovacich systémov, určeného na prepínanie regulačných systémov V režime automatika-ruka, najmä V systémoch ústredného vykurovania, teplej úžitkovej vody, ventilačných alebo klimatizačných systémoch, na ovládanie trojcestnýchEfektívnosť vykurovacích prip. klimatizačných systémov a úspory energie pri ich prevádzke je možné dosiahnuť len kvalitným automatickým systémom riadenia polohovacich zariadeni.Doteraz používané polohovacie systémy sú pripájané priamo do regulačného systému a sú ovládané automaticky. V niektorých prípadoch je však potrebné vypnúť automatické riadenie, napr. pri požiadavke zmeny nastavených parametrov. V prípade poruchy automatického riadenia môže dôjsť k vyradeniu časti technologického systému. kedy by bol jednoduchý prechod na ručné riadenie veľmi výhodný. Mechanické nastavovanie polohovacich systémov je vo väčšine prípadov nevyhovujúce z dôvodov veľkej možnosti poškodenia prevodového ústrojenstva. Ručné riadeniepolohovacich systémov V súčasnosti úplne na trhu absentuje. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje zapojenie obvodu ovládača polohovacich systémov, tvoreného obvodom stabilizátora napätia,obvodom regulačného prvku a obvodom prepínacieho relé, ktorého podstata spočíva v tom, že obvod stabilizátora napätia spojený jedným vstupom so svorkou napájacieho napätia G, je výstupom referenčného napätia 10 V pripojený na obvod regulačného prvku. Obvod regulačného prvku je výstupom riadiaceho napätia pripojený na jeden vstup obvodu prepínacieho relé, ktorého jeden výstup jepripojený na svorku výstupného napätia UOUT a druhý výstup nasvorku výstupu pre spätné hlásenie E 1. Obvod stabilizátoranapätia je druhým vstupom pripojený na svorku nulového potenciálu napájacieho napätia G 0 a obvod prepínacieho relé je druhým vstupom pripojený na svorku napätového vstupu UIN automatického režimu.Výhodné je tiež to, ak obvod prepínacieho relé je spojený S obvodom prevodníka UI, ktorého výstup je vyvedený na svorku prúdového výstupu IOUT.Obvod ovládača polohovacích systémov sa vyznačuje veľkou variabilnostou zapojení pri jednoduchom prepínaní automatika- ruka a možnosti ručného riadenia v rozmedzí 0 až 100 . Zapojenie obvodu ovládača umožňuje samostatnú činnosť bez automatiky. Montáž je veľmi jednoduchá a spočíva v podstate vzaradení obvodu medzi riadiaci systém a polohovacie zariadenie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 blokovú schému obvodu ovládača polohovacích systémov. Na obr. 2 je znázornené prikladné zapojenie obvodu napäťového ovládača a na obr. 3 je znázornené prikladné zapojenie obvodu napätového ovládača s pripojením naObvod ovládača polohovacích systémov podľa obr. 1 pozostáva z obvodu l stabilizátora napätia, ktorý je jedným vstupom spojený so svorkou lg napájacieho napätia G a výstupom lá referenčného napätia 10 V pripojený na obvod g regulačného prvku. Obvod regulačného prvku 2 je výstupom lg riadiaceho napätia pripojenýna jeden vstup obvodu prepínacieho relé, ktorého jeden výstupje pripojený na svorku 1 výstupného napätia UOUT a druhý výstupna svorku lg výstupu pre spätné hlásenie E 1. Obvod 1 stabilizátora napätia je druhým vstupom pripojený na svorku ll nulového potenciálu napájacieho napätia GO a obvod Q prepínacieho relé je druhým vstupom pripojený na svorku lg napätového vstupu UIN automatického režimu.V prípade regulácie jednosmerným prúdom je ďalej obvod Qprepínacieho relé spojený s obvodom Q prevodnika U/I, ktorého3 výstup je vyvedený na svorku lg prúdového výstupu IOUT.Obvod napätového ovládača podľa obr. 2 je určený na ovládanie zariadeni s napäťovým vstupom 0 až 10 V a 2 až 10 V.Pohony polohovacich zariadení sú pripojené na riadiaci systém cez montážnu krabicu Štvoržilovým vodičom. Svorky G 0 a G tvoria napájacie napätie 24 V, 50 H 2. Na svorku UIN sa privádza riadiace napätie 0 až 10 V voči nulovému napájaciemu napätiu GO. Rovnako je napájanie realizované na obvode napätového ovládača obr. 2. Napájacie napätie zo svorky lg napájacieho napätia G a svorky ll nulového potenciálu napájacieho napätia G 0 prechádza priamo na výstupné svorky G a GO a súčasne napája obvod 1 stabilizátora napätia. Referenčné napätie 10 V na výstupe lg, vytvorené v stabilizátore napätia tvori základ riadiaceho napätia na výstupe lg, ktorým je ovládaný režim obvodu Q prepinacieho relé. V režime automatika prechádza napätie zo svorky lg napätového vstupu UIN cez obvod à prepinacieho relé na svorku ll napäťového výstupuUOUT. Signál na ručné riadenie vytvára obvod regulačného prvkuZ a riadiace napätie z výstupu lg sa cez obvod Qprepinacieho relé prenesie na svorku ll napäťovćho výstupu UOUT. Napätie na svorke ll napäťového výstupu UOUT môže mať hodnotu 0 až 10 V alebo 2 až 10 V voči svorke ll nulového potenciálu napájacieho napätia G 0. V ručnom režime sa na svorke lg výstupu pre spätné hlásenie E 1 nachádza nulový potenciál zo svorky 11 nulového potenciálu. Signál zo svorky 1 výstupu pre spätné hlásenie E 1 sa môže previesť do riadiaceho systému.Automatické riadiace systémy sú založené väčšinou na modulovom princípe. Moduly na prúdové riadenie sú zložitejšie a ekonomicky náročnejšie ako moduly napäťové. Avšak jedným typom modulov je možné ovládať viac typov výstupných zariadení.Obvod napätového ovládača so zaradeným prevodnikom U/I podľa obr. 3 je určený na prepínanie a ovládanie zariadeni s prúdovým vstupom O až 20 mA a 4 až 20 mA.ovládača (obr. 2) je možné ovládať tak zariadenia s napäťovýmivstupom ako aj riadiť zariadenia s prúdovým vstupom. V riadiacom systéme pre automatiku je možné použiť jednoduchší napäťovýZapojenie obvodu ovládača polohovaoich systémov je určené na riadenie polohovacich systémov hlavne V plynových kotolniach,výmennikových staniciach, na reguláciu dodávok tepelnej energie, reguláciu prietoku plynného alebo tekutého média a pod.

MPK / Značky

MPK: G05B 7/02, G05D 3/12

Značky: zapojenie, systémov, polohovacích, obvodů, ovládača

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1536-zapojenie-obvodu-ovladaca-polohovacich-systemov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obvodu ovládača polohovacích systémov</a>

Podobne patenty