Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov

Číslo patentu: U 1230

Dátum: 04.09.1996

Autor: Dzurik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiéqovTechnické riešenie sa týka konštrukcie rolety protivnikaniu hmyzu do interiéru budov najmä po otvorení okien.Doteraz sa vnikaniu hmyzu do interiérov budov pri otvorených oknách zabrañovalo inštaláciou sieťky proti hmyzu. Táto sietka sa prichytávala bud priamo na okenný rám, alebo na pomocný rám, ktorý sa potom spojil s rámom okna. Toto riešnie je vzhladom na nepohodlnost a zdlhavost inštalácie používané ako trvalé riešenie do doby, kým sa siečka nepoškodí. Tým dochádza k trvalému zníženiu výhľadu cez okno, na ktorom je sieřka nainštalovaná. Naviac je okno pri doterajšom riešení vylúčené z používania pre činnost, pri ktorej je potrebný volný prechod cez otvorené okno, ako napr. pri prášení odevov a pod. Dalej sa k uvedenému účelu poživajú rolety so sieíkou proti hmyzu, pri ktorých je sieíka vedenáUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje predkladané riešenie na zabránenie vnikania hmyzu do interiérov budov pri otvorených oknách, ktorého podstata spočíva v tom,ze sieťka proti hmyzu je napnutá pred pomocný rám prostred nictvom natáčacieho mechanizmu, tvoreného pevnou častouPevná časť natáčacieho mechanizmu je upevnená nad otvo rom, pre ktorého ochranu má roleta slúžií a zároveň nesie a chráni pohyblivú časi natáčaoieho mechanizmu.Pohyblivú časť natáčacieho mechanizmu tvorí otočná tyč s najmenej jednou upevnenou a čiastočne navinutou napinacou šnúrkou, ktorá slúži na ovládanie rolety. Otoćná tyč je uložená pomocou najmenej dvoch voľne otočných čapov v pevnej častí natáčacieho mechanizmu.Pre správnu funkciu rolety je na okennom ráme upevnený pomocný rám, na ktorý dolieha sieíka proti hmyzu v rozvinutej polohe.Zariadenie podľa tohoto technického riešenie umožňuje rýchlu inštaláciu sieťky proti hmyzu do okenného otvoru na čas ochrany interiéru proti vnikaniu hmyzu a rýchle odstránenie sieřky na čas, kedy sieťka zavadzia, alebo nie je naochranu interiéru proti vnikaniu hmyzu potrebná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr.l je zariadenie znázornená V axonometrickom pohľade, na obr.2 je zviský rez zariadenia podľa technického riešenia so sieřkou napnutou cez pomocný rám. Na obr.3 je znázornená zariadenie podľa technického riešenia vo zvislomreze so sieíkou vo zvinutej polohe.Holeta proti vnikaniu hmyzu do interiérov podľa obr.i pozostáva z pevnej časti natáčacieho mechanizmu LL, ktorá je tvorená krytom 1 s bočnicami g a z pohyblivej časti natáčaoieho mechanizmu lg, tvorenej otočnou tyčou i, na čelách ktorej sú voľne otočné čapy Q. Na otočnej tyčí 5 je upevnená jedným svojim koncom sieíka proti hmyzu §. Zároveň je na otočnej tyčí 1 upevnená a čiastočne navinutá V opačnom zmys le napinacia šnúrka Q. Druhý koniec sieíky proti hmyzu Q jeukončený tyčou 1. pomocou ktorej sa sieťka proti hmyzu §zachytí 0 háčiky g. Napnutie .sieťky sa dosahuje napnutím a fixovaním napinacej šnúrky §.Obr. 2 znázorňuje roletu v rozvinutej polohe, kedy sieíka proti hmyzu § dolieha na pomocný rám § a bráni vnikaniu hmyzu do interiéru cez okno Lg.Na obr. 3 je roleta v zvinutej polohe, kedy je priestor okna 10 voľný a sieťka proti hmyzu § natočená na otoć nej tyči A a usohovaná v zakrytovanej pevnej časti natáča cieho mechanizmu LL.Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérovcez otvory, pozoetávajúca z najmenej jedného natáčacieho mechanizmu, najmenej jednej sieťky proti hmyzu a z najmenej jednéhohmyzu (6) je napnutá pred pomocný rám (8) prostedníctvomRoleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov cez otvorypodľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že otočná tyč (4) jemocou najmenej dvoch voľne otočných čapov (3).Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov cez otvoryze pohyblivá tvorená tyčou (4)Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov cez otvory(5) má najmenej tyč (4).jeden koniec pevne prichytený na otočnú

MPK / Značky

MPK: E06B 9/52, E06B 9/54, E06B 9/40

Značky: vnikaniu, roleta, interiérov, proti, hmyzu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1230-roleta-proti-vnikaniu-hmyzu-do-interierov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Roleta proti vnikaniu hmyzu do interiérov</a>

Podobne patenty