Usporiadanie retardéra na vozidle

Číslo patentu: U 1210

Dátum: 07.08.1996

Autor: Tichavský Mojmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka usporiadania retardéra na vozidle, ktorého podvozok má nosnú rúru chrbticovej koncepcie, V ktorej sú umiestnené spojovacie hriadele.Známe usporiadania retardérov na vozidlách majú väčšinou retardér umiestnený medzi prevodovkou a rozvodovkou tak, že na príslušnom spojovacom hriadeli medzi prevodovkou a rozvo dovkou je usporiadaný rotor retardéra. Stator retardéra je upevnený na podvozku vozidla, najčastejšie na ráme.Ďalšie známe riešenia majú retardér konštrukčne zakomponovaný priamo do niektorého agregátu vozidla, napr. prevodovky, kolesa, parkovacej brzdy, nápravy. Retardér potom tvori s príslušným agregátom jeden nedeliteľný celok.Prvé známe usporiadanie retardérov nie je možné bez technicky zložitých a značne nákladných konštrukčných úprav použit u vozidiel s nosnou rúrou chrbticovej koncepcie, V ktorej sú umiestnené spojovacie hriadele. Uvedené úpravy by totiž spočivali v zásahoch do nosnej rúry a do ústrojenstva prenosu hnacej sily, ktoré je v nosnej rúre umiestnené. To je hlavnepri dodatočnom vybavovaní uvedených vozidiel retardérmi prakticky neuskutoćniteľné.Druhé známe usporiadanie retardérov na vozidlách má hlavný nedostatok v tom, že pri dodatočnom vybavení vozidla retardérom je nutné nahradit celý agregát, do ktorého je retar dér zakomponovaný, resp. je jeho súčastou. U vozidiel s nos nou rúrou chrbticovej koncepcie je toto väčšinou nemožné,pretože ich zástavbový priestor v oblasti podvozku je v dôsledku ich koncepcie značne obmedzený a agregáty obsahujúce retardéry sú samozrejme priestorovo náročnejšie. Príslušný agregát so zakomponovaným retardérom je pomerne zložitý, výrobne náročný a tým veľmi nákladný. Nehľadiac na to, že pre jednotlivé typy vozidiel sa jedná o špeciálne navzájom odlišné konštrukcie. Takto usporiadané retardéry naviac vyžadujú vyššie chladiace výkony.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené u usporiadania retardéra na vozidle, ktorého podvozok má nosnú rúru chrbticovej koncepcie, ktorá obsahuje spolu spojené duté nosné telesá a skrine rozvodoviek náprav a V ktorej sú umiestnené spojovacie hriadele, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočiva v tom, že aspoň k jednému koncu nosnej rúry je pripojený retardér, a to tak, že jeho stator je pripevnený k nosnej rúre a jeho rotor je spojený so spojovacim hriadeľom. Na upevnenie statora retardéra k nosnej rúre je výhodné využít priečnik, ktorý je pevne spojený so skriňou rozvodovky poslednej nápravy vozidla. Na tento účel sú na priečniku vytvorené naliatky, ku ktorým je stator retardérapriskrutkovaný. K priečniku je pripevnené veko, v ktorom jeotočné uložený rotor retardéra, a to najvýhodnejšie prostred níctvom unášača, ktorý je s rotorom pevne spojený cez prsten cový medzikus a ktorý je pevne spojený so spojovacim hriadeľom.Usporiadanie retardéra na vozidle podľa technického riešenia vyžaduje len minimálne konštrukčné zásahy, ktoré spočivajú v podstate len v úprave konca spojovacieho hriadeľa,vrátane vytvorenia jeho uloženia za rozvodovkou, a v konštrukcii upevňovacich miest pre stator retardéra, na čo je mož né výhodne využit priečnik spojený so skriňou rozvodovky,ktorý slúži na uloženie rámu nadstavby vozidla. K retardéra usporiadanému na vozidle podľa technického riešenia má dobrý pristup vzduch prúdiaci pri jazde pod vozidlom, čim je zaistený určitý chladiaci účinok na retardér. To je zvlášt výraz né u retardéra pripojenému k prednému koncu nosnej rúry.grghľad obrázkov na výkresochPríklad usporiadania retardéra na vozidle podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje podvozok vozidla s retardérom v bočnom pohľade, obr. 2 to isté v pohľade zhora a obr. 3 pripojenieretardéra na nosnú rúru podvozku vozidla v pozdĺžnom reze.vozidlo, v príklade uskutočnenia tahač návesov, má podvozok, ktorý obsahuje nosnú rúru ll chrbticovej koncepcie, tvorenú spolu spojenými dutými nosnými telesami lg, skriňami lg rozvodoviek náprav, priečnikmi g a skriňou gl zostupnej prevodovky. Ku skrini gl zostupnej prevodovky je nad nosnou rúrou ll pripevnená základná prevodovka gg. Spojovacie hriadele vystupujúce zo zostupnej prevodovky a vedúce k rozvodovkám prednej a zadnej nápravy sú uložené v nosnej rúre ll, resp. V ich dutých nosných telesách lg. K zadnému koncu nosnej rúry ll je pripojený retardér gg tak, že je umiestnený za zadnou nápravou.Retardér gg je tvorený statorom l a rotorom g. stator l je pomocou skrutiek g upevnený na naliatkoch § priečniku 5 pevne spojeného so skriňou lg rozvodovky zadnej nápravy. K priečniku 5 je ďalej skrutkovým spojom lg, ll upevnené vekocez prstencový medzikus Q pevne spojený s rotorom g retardéra gg. Prostredníctvom drážkovania je v unášači 1 upevnený neotočne jeden koniec spojovacieho hriadeľa . Jeho druhý koniec je uložený v drážkovanom puzdre łg, ktoré prenáša hnaciu silu z hriadeľa, vedúceho od zostupnej prevodovky k diferenciálu, na neoznačené kužeľové súkolesia rozvodovky zadnej nápravy. Spojovací hriadeľ łg je axiálne pevne spojený s unášačom 1 pomocou centrálnej skrutky Lg a podložky łg uloženej v unášači 1. Axiálnu oporu pre unášač 1 pritom tvori krúžokłâ umiestnený V obvodovej drážke spojovacieho hriadeľa łg.Ak je počas jazdy vozidla uvedený do činnosti retardér 22, napr. elektromagneticky z kabiny vodiča, prenáša sa jeho brzdiaci účinok z rotora 2 spojovacim hriadeľom łg a ďalejcez drážkované puzdro łg, diferenciál zadnej nápravy a kuže ľové súkolesia v skrini łg rozvodovky zadnej nápravy na kolesá tejto nápravy. Ak je zapojený aj pohon prednej nápravy,prenáša sa brzdiaci účinok z drážkovaného puzdra lg cez ne znázornený hriadeľ obdobným spôsobom aj na kolesá prednej nápravy.Ak má vozidlo dve zadné hnané nápravy, je retardér g umiestnený rovnakým spôsobom vždy za poslednou z nich. Brzdiaci účinok je samozrejme prenášaný aj na kolesá druhej ná pravy.obdobným spôsobom môže byt v neznázornenom variante retardér gg tiež zároveň na prednom konci nosnej rúry il, teda pred prednou nápravou. To má zmysel len v prípade, keď je predná náprava poháňaná, resp. zaradený jej pohon. Je možnýaj variant len s jedným retardérom gg umiestneným na prednom konci nosnej rúry il.Pokiaľ nosná rúra il neobsahuje priećniky 3, je potom stator i retardéra gg pripojený ku skrini łg rozvodovky prostrednictvom napr. konzoly, držiaku.

MPK / Značky

MPK: B60K 26/00

Značky: usporiadanie, retardéra, vozidle

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1210-usporiadanie-retardera-na-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie retardéra na vozidle</a>

Podobne patenty