Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uvádzaný vynález sa vzťahuje na čiernu metalurgiu, hlavne na technológiu na výrobu vysoko akostnej nízko uhlíkovej ocele. 0002 Bežný a predovšetkým dôležitý postup používaný vo výrobe vysoko akostných oceli je postup dezoxidácie alebo odstránenia nadbytku kyslíka z taveniny pripravenej na odobranie, ako je postup opísaný v US 48 63 684.0003 Vysoký alebo nezodpovedajúci obsah kyslíka pevného kovu predurčuje pokračovanie postupu zostatkovej oxidácie uhlíka sprevádzaný plynným oxidom uhličitým, pokiaľ kryštalizácia ingotu nie je dokončená. Ďalej, dokončený výrobok vykazuje plynnatú poreznosť, ktorá ovplyvňuje jeho kvalitu a hustotu. 0004 Najrozšírenejším deoxidačným spôsobom pri výrobe ocele je zrážanie. Tento spôsob spočíva vo vyvedení kyslíka z roztoku,kde je prítomný ako oxid železnatý, do nekovových zlúčenín 5 prvkami, ktoré vykazujú väčšiu afinitu ku kyslíku ako je afinita železa a menšiu ako je afinita oxidu železnatého a sú rozpustné V kove. Takto vytvorené oxidačné produkty unikajú z kovu do stružky V pevnom alebo tekutom stave.0005 V praxi výroby špeciálnych oceli sa uskutočňuje dezoxidácia zrážaním v panve alebo priamo V spracovateľskej dielni mimo pec. Niekedy sa ako deoxidačné činidlá a modifikátory pri výrobe ocele používajú kremík, mangán, horčík,bárium, zložité zliatiny vápnika, okrem hliníka.0006 Najbežnejší spôsob na pridávanie hliníka je jeho pridávanie do panvy vo forme hrudiek alebo sumeriteľných tyčiniek. Ked je pridávaný deoxidačný materiál použitím tohto spôsobu, je stupeň prijatia jeho užitočného prvku taveninou na extrémne nízkej úrovni (napríklad 5-20 pre hliník) a je vysoko nestály. Navyše má spôsob významný obsah manuálnej práce. 0007 Na účel zníženia strát deoxidačných činidiel sú použite rôzne spôsoby na pridávanie hrudkovitých alebo qranulovanýchoxidačných činidiel do panvy.0008 Spôsob dezoxidácie ocele V panve zahrňujúci pridávanie granulovaneho alebo hrudkovitého deoxidačného činidla, ktoreho hustota je menšia ako hustota taveniny, do uvedenej taveniny počas jej odlievania z výrobnej jednotky do panvy je braný ako prototyp. (Yu.F. Vyatkin, V.A. Vikhrevchuk, V.F. Polyakov a kol. A resource-saving technology of deoxidizing steel with aluminum in a ladle (Technologie deoxidace oceli hliníkom V panve, ktorá šetrí zdroje), Chermetinformatsya Journal, č. 6,1990, str. 53-55).0009 Ale známy spôsob má nasledujúce nevýhody rozdrobené deoxidaćné činidlo je počas odlievania zanesené do povrchu taveniny alebo povrchu prúdu kovu, V dôsledku čoho je jeho hlavná časť spálená vzdušným kyslíkom a nemôže sa rozpustiť V kove. To má za následok stratu deoxidačného činidla a získanie kovu zlej akosti.0010 Cieľom vynálezu je zabezpečiť spôsob dezoxidácie umožňujúci zlepšenie akosti kovu a zníženie strát deoxidačneho činidla a uskutočnenie spôsobom 2 patentového nároku 1.0011 Očakávaný technický efekt je zníženie straty deoxidačneho činidla, zlepšená stabilita jeho prijatia, vyššia akosť kovu. 0012 Uvedený technický efekt môže byt dosiahnutý V dôsledku toho, že pri známom spôsobe dezoxidácie ocele v panve,zahrňujúci pridávanie granulovaného alebo hrudkovitého deoxidačného činidla, ktorého hustota je nižšia ako hustota taveniny v panve, je zavedené deoxidačne činidlo podľa vynálezu do prúdu taveniny pomocou koncentrovaneho vysokorýchlostného toku, ktorého hybná sila zabezpečuje preniknutiu uvedenéhodeoxidačneho činidla priamo do taveniny.0013 Sú možné aj ine uskutočnenia objaveného deoxidačnehospôsobu, v prípade ak zabezpečujú nasledujúce~ deoxidačne činidlo je zavedené priamo do prúdu taveniny,ktorá je vyliata z výrobnej jednotky do panvy, s použitím- ako deoxidačné činidlo je použitý granulovaný alebo hrudkovitý hliník, granule alebo hrudky majú rozmer 0,5 až 12 mm, a môžu. byť zavedené do prúdu taveniny odlievanej2 výrobnej jednotky do panvy dýzovacím strojom- miesto zavedenia hliníkového toku do uvedeného prúdu je vybrané V závislosti na jeho zlomkovitej skladbe, kde v menšine sú granule blízko miesta zavedenia toku do povrchutaveniny V panve, ktorá má byť napĺňaná.0014 Na účel zavedenia granúl priamo dovnútra taveniny požadovanou rýchlosťou toku by mali byť takéto granule alebo hrudky podávané rýchlosťou, ktorá zabezpečuje pre danú granulu stav rovnováhy medzi vysokorýchlostným dynamickým tlakom astatickým tlakom vo vnútri kovu.w - rýchlosť toku chemického činidlapl a pz - hustota toku chemického činidla a hustota toku tekutej ocele1 - hĺbka penetrácie chemického činidla do taveniny.0015 Výpočet ukazuje, že aby sa zaistili podmienky pre penetráciu granulovaného hliníka, ktorý má rozmer 0,5-12 mm priamo do prúdu vylievanej ocele z výrobnej jednotky do panvy,malo by byť uvedené deoxidaćné činidlo podávané pohybovou energiou (silovým nárazom) od 40 do 318,6 N (kde N znamená Newton zodpovedajúci 0,102 kgf).0016 Vyššie uvedené dáta nepokrývajú všetky možné hodnotypohybovej energie toku a sú definované len pre hliník. Dýzovacistroj je zariadenie umožňujúce dosiahnuť penetráciu deoxidačného činidla do taveniny, ako do prúdu, tak pod povrch kovu V panve. Takéto stroje sú obvykle vybavené meracím zariadením a umožňujú podávanie deoxidačného činidla v dávkach 50 až 200 kg.0017 Ďalším znakom tohto vynálezu je skutočnosť, že miesto na zavádzanie hliníka do prúdu kovu je určené na základe jeho zlomkovej skladby, menšia je veľkosť zŕn bližšie k povrchu taveniny v panve, ktorá je plnená v mieste zavádzania. Granule,ktoré majú veľkosť menšiu ako 0,5 mm, sú roztavené v momente kontaktu s prúdom kovu, čo vedie k významnej oxidácii deoxidačného činidla vzdušným kyslíkom. Keď je podávané deoxidačné činidlo, ktoré má rozmery nad 12 mm, nastanú určité problémy pri činnosti dýzovacieho stroja, pretože bránia penetrácii deoxidačného činidla do taveniny a podporuje zhorenie deoxidačného činidla vo vzduchu. Keď tavenina tečie z výstupného okraja alebo okraja koryta, kov sa rozlomí a zachyti, zatiaľ čo sa pohybuje, vzdušný kyslík, čo vedie k jeho strate vyhorením. Sila miešania prúdu je tak vysoká, pretože, ak je dodávané deoxidačné činidlo malých rozmerov do okraja koryta, nemôže prakticky vstupovať do panvy a následne keď je chemické činidlo dodávané do prúdu, miesto zavádzania chemického činidla jestanovené, aby v ňom strata deoxidačného činidla bola minimálna.0018 Objavený spôsob bol zavedený na výrobu ocele 20 V oblúkovej peci. Kov bol dezoxidovaný mangánom a kremíkom. Pri odlievaní kovu do panvy boli hliníkové palety, ktoré majú veľkosť 6 mm, zavedené V dávkach 100 kg s použitím dýzovacieho stroja s produktivitou 400 kg/minútu. Tlak vzduchu na trase bol 5 barov. Prepravná trasa bola vyrobená z kovovej rúrky zaisťujúcej zavedenie toku hliníka do prúdu taveniny vo

MPK / Značky

MPK: C21C 7/00, C21C 7/06

Značky: deoxidácie, pánve, spôsob, ocele

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e9922-sposob-deoxidacie-ocele-v-panve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob deoxidácie ocele v panve</a>

Podobne patenty