Zariadenie na zavesenie odevov pri ich preprave v osobných dopravných prostriedkoch

Číslo patentu: E 7823

Dátum: 14.12.2004

Autor: Vacity Jozsef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetom tohto vynálezu je zariadenie na vešanie odevov určené na prepravu odevov vdopravnom prostriedku, ktore možno umiestniť za operadlo predného sedadla tak, aby vodičovi nebránilo vo výhľade. Zariadenie na vešanie odevov pozostáva z kostry vešiaka,ktorá je prostredníctvom podpornej tyče vešiaka a zodpovedajúcej úchytky upevnená na operadlo sedadla alebo na podpery opierky hlavy a to tak, že danú podpomú tyč možno opakovane upevniť a odstrániť jediným pohybom. Preprava cestujúcich na zadnom sedadle je teda bezpečná. Úchytka je vždy umiestnená pod vertikálnou rovinou opierky hlavy tak, aby predmetná úchytka nespôsobila úraz, a to ani v prípade nárazu.0002 Je dobre známou skutočnosťou, že ak chceme v interiéri motorového vozidla prepravovat určite odevy (napr. saká, kabáty a pod.) tak, aby sa nepokrčili, väčšinou ich umiestnime na klasický vešiak a ten potom zavesíme na špeciálny háčik, ktorý sa nachádza nad bezpečnostnými držadlami alebo vedľa nich. Ked sa však vozidlo hýbe, ked brzdí alebo zrýchľuje, tieto odevy väčšinou spadnú na sedadlo alebo na podlahu vozidla, kde sa aj tak pokrčía. Ak napríklad sako zavesíme na tento háčik pomocou pútka, ktoré sa nachádza na zátylku saka, sako sa tiež pokrčí.0003 Vabstrakte japonského patentového dokumentu JP 05337024 sa opisuje podobná zostava, v rámci ktorej vešíakové zariadenie obsahuje základné uchycovacie segmenty. V týchto základných uchycovacích segmentoch sú otvory, do ktorých možno vložit podpery opierky hlavy nachádzajúcej sa na sedadle automobilu. Predmetné vešiakové zariadenie ďalej pozostáva z podpomých pilierov smerujúcich nahor od základných uchycovacích segmentov a z vešiaka, ktorý je upevnený v homej časti podpomých pilierov. Vešiak teda možno jednoducho upevniť za sedadlo a to tak, že vyberieme opierku hlavy von zo sedadla, podpery opierky hlavy vložíme do otvorov na základných uchycovacích segmentoch a potom opierku hlavy upevníme naspäť na sedadlo.0004 Známy stav techniky sa opisuje aj V špeciñkácii patentu US 6,260,750 B 1.Tento vynález sa týka vešiaka na odevy, ktorý je upravený na použitie V interiéri auta. Vešiak na odevy pozostáva zo sedadlového segmentu aopierkového segmentu, na ktorom sa nachádzajú dve uchycovacie tyče smerujúce nadol určené na uchytenie na sedadlovom segmente. Vešiak na odevy tvorí hlavná kostra apár spájacích dielcov. Hlavná kostra pozostáva z vrchnej tyče, ktorá je zahnutá smerom nahor, dvoch nižších tyčiek, ktoré sa nachádzajú pod vrchnou tyčou, advoch vertikálnych tyčiek. Vonkajší koniec jednotlivých nižších tyčiek je spojený s príslušným koncom vrchnej tyče. Vnútomý koniec jednotlivých nižších tyčiek smeruje kprotiľahlej nižšej tyčke. Vertikálne tyčky pozostávajú zhomćho a dolného segmentu, pričom ich homý segment je spojený s príslušným vnútomým koncom danej nižšej tyčky.0005 Nevýhodou oboch riešení je skutočnosť, že predmetné zariadenia možno používat len po vybratí opierky hlavy zo sedadla, pretože podpery opierky hlavy sa vkladajú do otvorov nachádzajúcich sa na základných uchycovacích segmentoch.Dokument s číslom medzinárodného zverejnenia WO 93/25411 opisuje vešiak na šatstvo,ktorý možno upevniť na sedadlo vo vozidle. Zo sedadla smerom nahor vystupuje jedna alebo viacero podpier, na ktorých je upevnená opierka hlavy. Vešiak na šatstvo pozostáva z konštrukcie určenej na podopieranie odevu v častí ramien a goliera, a z uchycovaccj konštrukcie, ktorá sa pripája na sedadlo vo vozidle napojením na podporu, resp. podpery vystupujúcc z homej časti opcradla daného sedadla, pričom dané podpery prcpájajú sedadlovo vozidle sopierkou hlavy, ktorá je upevncná nad operadlom sedadla. Uchycovacia konštrukcia dokáže konštrukcii určenej na podopieraníe odevu, ktorá je priľahlá kvrchnej časti operadla sedadla, poskytnúť dostatočnú oporu bez toho, aby bolo potrebné zasahovať do predného povrchu sedadla.0006 Nevýhoda predmetného riešenia spočíva v tom, že vešiak na šatstvo sa na sedadlo upevňuje prostredníctvom zložitej a finančne nákladnej kotvy avložky ložiska, ktorých inštalácia je možná len po odmontovaní podpier opierky hlavy. Kotva a vložka ložiska na sedadle ostávajú aj po odmontovaní vešiaka na šatstvo a môžu predstavovať nebezpečenstvo vzniku úrazu alebo nehody pre cestujúcich sediacich na zadnom sedadle.0007 Daný vynález slúži na prepravu pomeme veľkého množstva šatstva v motorových vozidlách a je určený predovšetkým pre obchodníkov. Predmetná konštrukcia je zložitá,finančne nákladná a funkčne nevhodná na to, aby ju používali súkromne osoby pri preprave jedného alebo dvoch kusov oblečenia vo svojich vozidlách.0008 Pri vytváraní predmetného vynálezu bolo naším cieľom zhotoviť zariadenie na vešaníe odevov, ktoré možno použiť v motorovom vozidle, a ktoré možno jednoducho umiestniť za operadlo predného sedadla tak, aby vodičovi neprekážalo v zomom poli. Ak sa vo vozidle prepravujú aj cestujúci, podpomú tyč vešiaka a kostru vešiaka možno kedykoľvek jednoducho odstrániť jediným pohybom. Keďže je úchytka, do ktorej sa vkladá spodná sekcia podpornej tyče vešiaka, umiestnená pod vertikálnou rovinou opierky hlavy, v pripade vybratia(odstránenia) podpomej tyče vešiaka a kostry vešiaka predmetná úchytka nepredstavuje nebezpečenstvo vzniku úrazu, ato ani ak dôjde k nárazu. Predmetné zariadenie neprekáža riadnemu fungovaniu dverí, jeho použitie je jednoduché a bezpečne z hľadiska vodiča i cestujúcich sediacich na zadnom sedadle.0009 Vynález vychádza z poznatku, že ak umiestnime zariadenie na vešaníe odevov určené na zavesenie a prepravu odevov za operadlo predného sedadla v motorovom vozidle, potom tento vešiak a na ňom zavesené odevy nebudú nijakým spôsobom rozrušovat vodiča, ani mu prekážat v zomom poli (do strán ani smerom dozadu), a zároveň, ak je kostra vešiaka pripojená na úchytku (tak, že ju možno opakovane upevniť a odstrániť), pričom je prostredníctvom podpomej tyče vešiaka upevnená na operadlo sedadla alebo na podpery opierky hlavy a to tak, aby ju bolo možné jednoducho odmontovat jediným pohybom, potom možno cestujúcich na zadnom sedadle prepravovat bezpečne bez nebezpečenstva vzniku úrazu, a ak sa úchytka, ktorá ostáva na operadle alebo na podperách opierky hlavy po odstránení kostry vešiaka, nachádza pod vertikálnou rovinou opierky hlavy, potom predmetnć zariadenie nepredstavuje nebezpečenstvo pre osobu sediacu na zadnom sedadle ani V prípade nárazu (zrážky), a teda predmetný vynález spĺňa stanovené ciele v každom ohľade.0010 Predmetom tohto vynálezu je zariadenie na vešaníe odevov používané najmä na pohodlne umiestnenie ošatenia v rámci interiéru osobného vozidla za opierku hlavy a operadlo sedadla. Predmetné zariadenie pozostáva z kostry vešiaka, ktorá je pripevnená na podpomú tyč vešiaka. Spodná sekcia podpornej tyče vešiaka je zapojená do zodpovedajúcej úchytky. Zodpovedajúea úchytka má rúrkovitý tvar s otvorom na vrchnom konci. Je ñxne zabudovaná priamo do operadlá v strede jeho vrchnej časti medzi dvoma podperami opierky hlavy. Spája obe podpery opierky hlavy avkladá sa do nej spodná sekcia podpornej tyče vešiaka tak, že dochádza k priamemu kontaktu.0011 V rámci iného prevedenia vešiaka podľa predmetného vynálezu má zodpovedajúca úchytka rúrkovitý tvar s obdlžnikovým prierezom. Vkladá sa do nej podporná tyč vešiaka,ktorá má rovnako obdlžnikový prierez.0012 Vrámci iného prevedenia vešiaka podľa predmetného vynálezu je k homej sekcii podpornej tyče vešiaka, ktorá presahuje kostru vešiaka, pripojený hák slúžiaci na zavesenie ďalších klasických vešíakov na oblečenie.0013 Možné prevedenia zariadenia na vešanie odevov podľa predmetného vynálezu sú opísane pomocou obrázkov, pričomObr. č. l znázorňuje bočný pohľad na zariadenie na vešanie odevov podľa predmetného vynálezu, Obr. č. 2 znázorňuje bočný pohľad na zariadenie na vešanie odevov podľa predmetného vynálezu s hákovitým útvarom.0014 Na obr. č. l je znázornená usporiadanie hlavných častí zariadenia na vešanie odevov. Na tomto nákrese možno vidieť kostru vešiaka (l), ktorá má klasický trojuholníkovitý tvar a tyč na zavesenie nohavíc, podpomú tyč vešiaka (2), ktorá je ku kostre vešiaka (l) pripojená približne v dvoch tretináeh svojej dĺžky, a zodpovedajúcu úchytku (4), v ktorej je upevnená spodná sekcia podpomej tyče vešiaka (2) a to tak, že v prípade, ak podpomá tyč vešiaka (2) nie je potrebná, možno ju odstrániť spoza opierky hlavy jediným pohybom.0015 Na nákrese je jasne znázomená konštrukcia zodpovedajúcej úchytky (4), ktorá je ñxne zabudovaná priamo do operadla v strede jeho vrchnej časti medzi dvoma podperami opierky hlavy a to tak, aby v prípade vybratia (odstránenia) podpomej tyče vešiaka (2) bola preprava cestujúceho na zadnom sedadle bezpečná, a aby mu nehrozilo nebezpečenstvo vzniku úrazu ani v prípade, ak dôjde k nárazu.0016 Na obr. č. 2 je znázornená úloha háku (5), ktorý sa nachádza na homej vodorovnej sekcií podpomej tyče vešiaka (2). Hák (5) je ñxne pripojený k podpomej tyči vešiaka (2). Na hák (5) možno zavesit viacero klasických vešíakov rovnobežne skostrou vešiaka (1). Rovnako ako V pripade kostry vešiaka (l), ani tieto klasické vešiaky zavesené uvedeným spôsobom neprekážajú V zomom poli vodiča.Obrázok predstavuje grafické znázornenie druhej konštrukcie zodpovedajúcej úehytky (4),ktorá je fixne inštalovaná do homej časti operadla sedadla. zodpovedajúca úchytka (4) má rúrkovitý tvar sobdĺžnikovým prierezom. Vkladá sa do nej spodná sekcia podpornej tyče vešiaka (2), ktorá má menší obdlžnikový prierez, a to tak, aby ju v prípade, keď už nie je potrebná, bolo možne odstrániť jediným pohybom. Zároveň je potrebné, aby zodpovedajúca úchytka (4), ktorá zostáva v hornej časti operadla, umožňovala bezpečnú prepravu cestujúceho na zadnom sedadle. Opísaná obdlžnikovitá konštrukcia bráni tomu, aby sa podpomá tyč vešiaka (2) otáčavým pohybom dostala do inej polohy ako je požadovaná venikálna poloha.0017 Možnosti používania zariadenia na vešanie odevov podľa predmetného vynálezu sme už uviedli v úvodnej časti tejto špecifikácie. Uviedli sme naše ciele týkajúce sa predmetného vynálezu, ktoré sa podarilo v plnej miere naplniť. Výhody vyplývajúce z riešenia podľa predmetného vynálezu sú nasledujúceZariadenie na vešaníe odevov, na ktoré možno zavesit prepravovanć kusy šatstva,sa umiestni v interiéri vozidla za opíerku hlavy predného sedadla tak, aby nebránilo vodičovi vo výhľade.Ak už predmetné zariadenie nie je potrebné, možno ho jednoducho odstránit jediným pohybom. Pre osoby sediace počas jazdy na zadných sedadlách teda nevzniká ohrozenie ich bezpečnosti.Spojka, resp. V druhom prevedení zodpovedajúca úchytka, ktorá zostáva v homej časti operadla predného sedadla, nemôže spôsobiť úraz ani v pripade nárazu,pretože je umiestnená pod zadnou vertikálnou rovinou opierky hlavy. Uprednostňuje sa, aby bolo zariadenie na vešanie odevov vyrobené z kovu alebo pružného plastu.kostra vešiaka podpomá tyč vešiaka zodpovedajúca úchytka

MPK / Značky

MPK: B60R 7/00

Značky: dopravných, přepravě, prostriedkoch, odevov, zavesenie, osobných, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e7823-zariadenie-na-zavesenie-odevov-pri-ich-preprave-v-osobnych-dopravnych-prostriedkoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zavesenie odevov pri ich preprave v osobných dopravných prostriedkoch</a>

Podobne patenty