Filter pre zostavu zvlákňovacieho bloku

Číslo patentu: E 7368

Dátum: 02.09.2004

Autori: Versieck Johan, Verschaeve Frank

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka filtra zvlákňovacieho bloku, obsahujúceho pórovité teleso zo sintrovanýchPri zvlákňovaní polymérnych vlákien sa polymérna tavenina podrobuje filtrácii prostredníctvom filtra zvlákňovacieho bloku predtým, ako polymér prejde cez zvlákňovacie otvory zvlákňovacej dýzy. Cieľom filtra zvlákňovacieho bloku je zachytiť nečistoty a strihom pôsobiť na gély obsiahnuté v polyméri. V odbore sú známe filtre filtračného bloku, ktoré obsahujú piesok, avšak po určitom čase používania sa v piesku vytvoria preferenčné kanáliky a tým skončí strihový účinok. Filtre zvlákňovacieho bloku obsahujúce kov v prášku majú tú nevýhodu, že majú nízkuporozitu a teda vysokú tlakovú stratu.US 5 665 479 opisuje filter zvlákňovacieho bloku obsahujúci pás kovových vlákien. Kovové vlákna sú získané dĺžením vo zväzku. Pásy vyrobené z kovových vlákien, získaných spôsobomÚlohou predloženého vynálezu je poskytnúť filter zvlákňovacieho bloku, ktorý má vysokú pórovitosť a teda nízku tlakovú stratu. Inou úlohou vynálezu je poskytovať filter zvlákňovacieho bloku, ktorý má homogénne rozdelenie veľkosti pórov. Ďalšou úlohou je poskytovať filterzvlákňovacieho bloku, ktorý môže odolávať vysokým tlakom pôsobiacim v priebehu používania.Podľa prvej podoby predloženého vynálezu sa poskytuje filter zvlákňovacieho bloku, ktorý obsahuje pórovité teleso zo sintrovaných krátkych kovových vlákien. Krátke kovové vlákna podľa predloženého vynálezu majú polygonálny priečny prierez, ako je trojuholníkový alebo v podstate trojuholníkový priečny prierez, štvorcový alebo v podstate štvorcový priečny prierez alebo obdĺžnikový alebo v podstate obdĺžnikový priečny prierez. Krátke kovové vlákna majúVýhodný spôsob výroby krátkych kovových vlákien používaných vo filtri zvlákňovacieho blokupodľa predloženého vynálezu sa začína z trieskových vlákien.Trieskové vlákna sa vyrábajú trieskovým obrábaním okraja cievky z tenkej kovovej fólie.Z takto získaných trieskových vlákien sa dajú vytvárať krátke vlákna ktorýmkoľvek technologickým postupom známym V odbore. Krátke kovové vlákna sa môžu napriklad získavať tým, že sa mechanicky režú dlhé kovové vlákna na krátke vlákna alebo tým, že sa režú dlhé kovové vlákna na krátke vlákna chemickou metódou. Ako východiskový materiál na získavanie krátkychkovových vlákien sa dá tiež použiť kovová vlna, ako napr. oceľová vlna.Krátke kovové vlákna majú výhodne ekvivalentný priemer medzi 1 a 150 m, napríklad 2, 22,30, 35, 65 a 100 m. Termínom ekvivalentný priemer sa rozumie priemer imaginárneho kruhu, ktorý má rovnaký povrch ako je povrch vlákna, rozrezaného kolmo na hlavnú os vlákna.Na ciele tohto vynálezu, krátke kovové vlákna sú definované ako kovové vlákna, ktoré majúKrátke kovové vlákna môžu obsahovať vlákna ktoré majú stĺpovitý tvar alebo môžu obsahovať Zakrivené a/alebo do seba zapletené vlákna, ako sú vlákna opísané vo WO 02/057035.Zakrivené a/alebo zapletené vlákna môžu byť výhodne ako súbor zakrivených a/alebo do seba zapletených vlákien, pričom sa vytvárajú početné stykové body medzi vláknami, takže sa vláknadajú ľahko sintrovať bez toho, aby sa požadovali vysoké sily.Na výrobu krátkych kovových vlákien, použitých na výrobu filtra zvlákňovacieho bloku, sa môže použiť každý typ kovu alebo kovovej zliatiny.Krátke kovové vlákna sú napriklad vyrobené zocele, ako je nerezová oceľ. Výhodnýmí nerezovými oceľovými zlíatinami sú zliatiny zo série AISI 300 alebo AISI 400, ako je AISI 316 L alebo AISI 347 alebo zliatiny obsahujúce železo, hliník, chróm, nehrdzavejúcu ocel obsahujúcu chróm, hliník a/alebo nikel a 0,05 až 0,3 hmotn. ytria, céru, lantánu, hafnia alebo titánu (známe ako Fecralloy®).Krátke kovové vlákna sa môžu tiež vyrobiť z niklu, titánu, hliníka, medi alebo zliatiny jednéhoFilter zvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu má pórovitosť vyššiu ako 60, napríklad medzi 60 a 90, ako je 70, 80 alebo 85.Ked sa filter zvlákňovacieho bloku sintruje, vykazuje ñlter homogénnu distribúciu pórov.Veľkosť pórov je rovnaká v celom ñltri. Nevytvárajú sa žiadne preferenčné kanáliky.Ukázalo sa, že nepravidelné tvary a/alebo ostré hrany krátkych kovových vlákien sú mimoriadne účinné pri strihu polymérnych gélov, ako aj pri odstraňovaní nečistôt z polymérnej taveniny. To je výhodou oproti známym filtrom zvlákňovacieho bloku, ako sú filtre zvlákňovacieho bloku, ktoré obsahujú kovové vlákna ktoré majú kruhový priečny prierez.Filtre zvlákňovacieho bloku známe V odbore, ako sú filtre zvlákňovacieho bloku, obsahujúce kovový prášok, majú tendenciu zhutňovať sa počas používania za vysokých tlakov (až 120 a dokonca až 250 barov). Zhutňovanie môže meniť parametre filtra zvlákňovacieho bloku počasFilter zvlákňovacieho bloku podľa predloženého Vynálezu môže oclolávať zhutňovaniu a udržuje si svoju vysokú pórovitost v priebehu zvlákňovania. Filter zvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu sa preto môže používať na vysokorýchlostné zvlákňovanie a má dlhšiuživotnost ako zvlákňovacie filtre známe v odbore.Filter zvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu je navyše inertný k horúcim polymér nym taveninám.Podľa druhého aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje zostava na filtrovanie vo zvlákňo vacom bloku. Zostava obsahuje filter zvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu.Zostava môže ďalej obsahovat sito umiestnené na strane z hľadiska prúdenia za filtrom zvlák ňovacieho bloku. Toto sito môže obsahovat napriklad sieťovinu, ako je zváraná alebo tkaná sieťovina alebo môžeobsahovať netkané rúno obsahujúce kovové vlákna. Toto netkané rúno je výhodne sintrované.Podľa tretieho aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob výroby filtra zvlákňovaciehobloku. Tento spôsob obsahuje kroky,- poskytnutie sady krátkych kovových vlákien,- zavedenie tejto sady krátkych kovových vlákien do trojrozmernej tvarovanej formy,- sitrovanie tejto sady krátkych kovových vlákien, čím sa vytvára sintrovaný filter zvlákňova cieho bloku.Zavádzanie sady krátkych kovových vlákien do trojrozmernej tvarovanej formy zahŕňa napri klad, nalievanie sady krátkych kovových vlákien do tejto formy.Alternatívne sa krátke kovové vlákna prevádzajú do suspenzie s použitím vhodného činidla alebo zmesi vhodných činidiel a suspenzia sa privádza do formy. Kvapalina suspenzie sa môžeodstraňovať napríklad odparovaním alebo odsávaním. Sintrovacie podmienky závisia od zliatiny a vlastností požadovaných pri konečnom produkte.Pred sintrovaním sa môžu krátke kovové vlákna stlačiť dohromady, aby sa zlepšila koherentnosta/alebo aby sa zmenila hustota.Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob zvyšovania strihu polymérnych gélov V priebehu filtrovania polyméru. Spôsob spočíva V tom, že sa používa filter zvlákňovacieho bloku, ktorý obsahuje pórovitú štruktúru sintrovaných krátkych kovovýchvlákien ktoré majú polygonálny priečny prierez.Vynález bude teraz podrobnejšie opísaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorých- obrázok 1 znázorňuje zostavu na filtrovanie V zvlákňovacom bloku, ktorá obsahuje filterzvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu.Opis výhodných uskutočnení vynálezuNa obrázku 1 je znázornená zostava 10 na filtrovanie V zvlákňovacom bloku, ktorá obsahuje filter 12 zvlákňovacieho bloku podľa predloženého vynálezu. Roztavený viskózny polymér z Vláknotvorného materiálu sa zavádza do zostavy 10 pomocou prívodu 13. Roztavený viskózny polymérny materiál sa dodáva pod tlakom do filtra 12 zvlákňovacieho bloku a vytláča sa v podobe nekonečných vlákien cez zvlákňovacie otvory 14 zvlákňovaeej dýzy 15, umiestnené z hľadiska smeru toku za filtrom 12 zvlákňovacieho bloku. Filter 12 zvlákňovacieho bloku obsahuje napríklad krátke kovové vlákna ktoré majú ekvivalentný priemer 22 m. Pórovitosť filtra zvlákňovacieho bloku je napríklad 72.Filter zvlákňovacieho bloku môže mat akýkoľvek tvar. Vo výhodnom uskutočnení má filter 12 zvlákňovacieho bloku diskovitý alebo Valcovitý tvar, ktorý má priemer V rozsahu od 10 do 100 mm a Výšku V rozsahu od 5 do 100 mm. Výhodný filter 12 zvlákňovacieho bloku má napríkladpriemer 50 min a výšku 50 mm. Filter 12 zvlákňovacieho bloku môže tiež mat rúrkovitý tvar.Je možné, aby V smere toku na strane filtra zvlákňovacieho bloku, medzi filtrom 12 zvlákňo vacieho bloku a zvlákňovacou dýzou 15, bolo prítomné sito. Toto sito môže napríklad obsahovat

MPK / Značky

MPK: B22F 3/00, B01D 39/20

Značky: zostavu, bloků, zvlákňovacieho, filter

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e7368-filter-pre-zostavu-zvlaknovacieho-bloku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filter pre zostavu zvlákňovacieho bloku</a>

Podobne patenty