Prevodovka motorového vozidla

Číslo patentu: E 7181

Dátum: 24.10.2007

Autori: Garabello Marco, Piazza Andrea, Pastorello Valter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka prevodovky motorového vozidla a presnejšie, usporiadania riadiacich vidlíc na príslušných stacionárnych tyčiach podľa predvýznaku nároku 1, ako je opísaný v EP-A-1 655 518. Japonská patentová prihláška JP 59108125 opisuje radiacu vidlicu uloženú na posuvnej tyči s usporiadaním medzi dvojicu puzdier s rôznym priemerom. Špirálovitá pružina je usporiadaná axiálne medzi dvomi puzdrami a pôsobí na ne pružnou silou stendenciou ich vzájomného odsunu od seba. Dve puzdrá sú udržiavané vo vonkajšom axiálnom smere prostredníctvom poistných krúžkov upevnených na tyči. Ovládanie radiacej vidlice pomocou posuvnej tyče tak vyvoláva relativny posun medzi dvomi komponentmi. ktorý je tlmený špirálovitou pružinou.EP- A 1- 655 518 opisuje prevodovku motorového vozidla obsahujúcu skriňu, stacionárnu tyč nesenú skriňou,puzdro pripevnené posuvne na stacionárnu tyč a radiacu vidlicu nesenú puzdrom. Keďže puzdro je namontované na stacionárnu tyč tak, aby bolo posuvné v oboch smeroch, nedeñnuje koniec posuvných pozícií radiacej vidlice. Namiesto toho sú tieto pozície definované drážkou vytvorenou v prevodovom kolese, do ktorej zapadá vodiaci člen radiacej vidlice.Nezverejnená európska patentová prihláška 064258254 v mene prihlasovateľa opisuje prevodovku motora obsahujúcu skriňu, stacionárnu tyč nesenú skriňou, dvojicu radiacich vidlíc upevnených posuvne na tyči a členy na vymedzenie konca pohybu usporiadané na tyčí tak, aby deñnovali krajné pozície pohybu radiacich vidlíc, pričom členy na vymedzenie konca pohybu obsahujú dvojicu puzdier, ktoré sú oddelené od tyče a každé má prvú axiálnu externú časť s väčším priemerom a druhú axiálnu internú čast s menším priemerom tak. aby deñnovali najmenej jednu axiálnej dorazovú plochu pre susednú radiacu vidlicu.Európska patentová prihláška EP-A-1 832786 vmene prihlasovateľa tiež opisuje radiacu vidlicu pre prevodovku motorového vozidla obsahujúcu teleso navrhnuté tak, aby podporovalo vidlicu posuvnú pozdĺž stacionárnej tyče prevodovky, dvojicu hrotov vyčnievajúcich z telesa a vytvárajúcich v ich distálnych koncoch zodpovedajúce ovládacie časti, ktoré dokážu riadiť spojovaciu objímku prevodovky, a ovládací výbežok upevnený na teleso tak, aby odovzdal vidlici posuvný pohyb pozdĺž tyče. Teleso, hroty a ovládací výbežok sú vyhotovené z časti kovového plechu, ktoré sú získané strihanlm a ohýbanlm a sú navzajom spojené zváranlm. Teleso vidlice zahrnuje centrálnu platňu a pár nosných platní, ktoré pokračujú v pravých uhloch z opačných koncřw centrálnej platne a majú zodpovedajúce koaxiálne priebežné otvory, ktoré umožňujú vedenie vidlice pozd ž tyče.Oba priebežné otvory v nosných platniach vidlice sú poskytnuté s príslušnými plastovými puzdrami, ktoré majú funkciu znížiť trenie a opotrebovanie. Puzdrá sa výhodne získajú prostriedkom na lisovanie plastov tak, aby sa predišlo ďalšiemu nutnému obrábaniu vidlice.Predmetom vynálezu je navrhnúť prevodovku motorového vozidla s takým usporiadaním radiacich vidlíc, aby sa minimalizovali náklady na výrobu prevodovky, pričom sa zároveň splnia potrebné požiadavky na trvácnost a výkon.Tento a ďalší predmet vynálezu sa úplne dajú dosiahnut podľa predmetného vynálezu pomocou prevodovky so znakmi deñnovanými v nezávislom nároku 1.Ďalšie výhodné znaky vynálezu sú špeciñkované v závislých nárokoch.Znaky a výhody vynálezu jasne vyplynú z nasledujúceho detailného opisu, ktorý poskytuje výlučne neobmedzujúce príklady s odkazom na priložené obrázky, kdeObrázok 1 znázorňuje axiálny rez, ktorý zobrazuje schematicky usporiadanie páru radiacich vidlíc na jednej stacionárnej tyčí prevodovky motorového vozidla podľa výhcdného uskutočnenia predloženého vynálezuObrázok 2 znázorňuje perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje usporiadanie radiacich vidlíc prevodovky podľa obrázka 1 aObrázok 3 znázorňuje perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje príklad neznásobeného usporiadania dvoch radiacich vidlíc v prevodovke motorového vozidla podľa jedného variantu predloženého vynálezu.V nasledujúcom opise výrazy ľavý a pravý v každom prípade súvisia so stanoviskom osoby pozerajúcej sa na daný obrázok a sú použité len na účely zjednodušenie pochopenia toho, čo je znázornené na obrázku. Preto sa nemajú chápať ako nejakým spôsobom obmedzujúce. Navyše, výrazy axiáIny a axiálne sa musia chápať ako výrazy týkajúce sa osi stacionárnej tyče prevodovky, na ktorú sú radiace vidlice posuvne namontované.Okrem toho nasledujúci opis vysvetli detailne len mechanizmus radenia prevodových stupňov alebo presnejšie, len časť mechanizmu radenia prevodových stupňov. ktorý obsahuje pár radiacich vidlíc a stacionárnu tyč, na ktorú je tento pár vidlíc upevnený, bez zobrazenia ďalších konštrukčných detailov prevodovky. Základnou myšlienkou vynálezu je v skutočnosti aplikovateľná na akúkoľvek prevodovku motorového vozidla, nezávisle od počtu vstupných alebo výstupných hriadeľov, alebo od počtu a usporiadania prevodov.S odkazom spočiatku na obrázky 1 a 2 prevodovka motorového vozidla podľa predloženého vynálezu obsahuje skriňu 10, výstupný hriadel 12 držaný skriňou 10 a nesúci množstvo vodiacich prevodových kolies (v príklade sú zobrazené tri prevodové kolesá 14, 16, 18). každé spojené s daným prevodom, pár spojovaclch objímok spojky 20, 22 - upevnených posuvne na výstupnom hriadeli 12, z ktorých prvá je usporiadané na rotačné spojenie s vodiacimi prevodovými kolesami 14, 16, a druhá z nich je usporiadaná na rotačné spojenie so zostávajúcim vodiacim prevodovým kolesom 18 s výstupným hriadeľom 12, stacionárnu tyč 24 nesenú skriňou 10 a paralelne pokračujúcu k a v určitej vzdialenosti od výstupného hriadeľa 12, a pár radiacich vidlíc 26. 28, z ktorých prvá je usporiadané na ovládanie spojovacej objimky 20, a druhá z nich je usporiadané na ovládanie spojovacej objimky 22.S odkazom najmä na obrázok 2 každá z dvoch radiacich vidlíc 26, 28 obsahuje teleso 30 usporiadané na podporu vidlice uloženej posuvne pozdĺž stacionárnej tyče 24, pár hrotov 32 upevnených ktelesu 30 a ovládací výbežok 34 upevnený k telesu 30. Teleso 30, hroty 32 a ovládací výbežok 34 sú výhodne vytvorené ako oddelené plechové časti, ktoré sa získajú strihaním a ohýbaním, a sú navzájom upevnené zváraním. Teleso 30 má vo všeobecnosti konfiguráciu v tvare U s centrálnou platňou 36 a s párom nosných platní 38,ktoré pokračujú z náprotivných pozdĺžnych koncov centrálnej platne 36 v pravých uhloch s ohľadom na neskôr uvedené a ležia v priečnej rovine (alebo vertikálnej rovine zo stanoviska osoby pozerajúcej sa na obrázok 1 a 2). Nosné platne 38 majú príslušné koaxiálne priebežné otvory 40, ktoré môžu viest vidlicu pozdĺž stacionárnej tyče 24. Dva hroty sú výhodne vytvorené zjednej častí z oceľového plechu privarenej kjednej alebo dvom nosným platniam 38 v oblasti situovanej pod vodiacim otvorom 40. Hroty 32 vyčnievajú v priečnej rovine, menovite v rovine paralelnej k rovine nosnej platne 38, ku ktorej sú pripevnené na rovnakej strane ako je časť, kde sú pripevnené k nosnej platni 38 vo vzťahu k posuvnej osi detinovanej dvomi vodiaoimi otvormi 40. Distálne konce hrotov 32 majú tvar prstov, aby mohli ovladat spojovacie objimky 20, 22 prevodovky a výhodne sú poskytnuté s poťahom 42 z plastu, výhodne vytvorené Iisovanim a ohýbanim s vlastnosťou zníženia opotrebovania. Ovládací výbežok 34 je privarený k telesu 30 na opačnej strane osi stacionárnej tyče 24 k dvom hrotom 32. Voľný koniec ovládacieho výbežku 34 je vytvorený v tvare prsta tak, aby zapadal dovnútra špeciálneho lôžka radiacej páky (nie je zobrazené) aje výhodne poskytnutý s potahom z plastu vytvarovaným Iisovanim s funkciou znížiť opotrebovania.Ako je môže všimnúť si najmä na obrázku 2, dve radiace vidlice 26, 28 majú rovnaké teleso 30 a hroty 32 a vzájomne sa líšia len v súvislosti s ovládacím výbežkom 34. Okrem toho teleso 30 dvoch radiacich vidlíc 26, 28 je vytvorené tak, aby umožňovalo čiastočné znásobené usporiadanie dvoch vidlíc vsmere posuvu pozdĺž stacionárnej tyče 24. Takéto usporiadanie je možné predovšetkým na základe toho. že centrálna platňa 36 je usporiadaná symetricky vzhľadom na rovinu symetrie dvoch hrotov 32 prechádzajúcich cez osi posuvu(osi priebezných otvorov 40), najmä na strane jedného z dvoch hrotov vo vzťahu k tejto rovine. Takéto čiastočne znásobené usporiadanie vidlíc umožňuje Iimitovat celkové axiálne rozmery usporiadania dvoch vidlíc, pričom sa zároveň zabezpečí vhodné namontovanie na stacionárnu tyč, najmä primeraná vzdialenosť medzi dvomi nosnými platňami.Stacionárna tyč 24 má na sebe upevnený pár posuvných koncových členov vytvorených ako puzdrá, výhodne vyrobených z plastu s nízkym trením, a každé vytvára najmenej jednu axiálnu dorazovú plochu na zastavenie príslušnej radiacej vidlice v určitej krajnej posuvnej pozícii. Presnejšie stacionárna tyč 24 udržiava na svojom ľavom konci prvý koniec posuvného puzdra 46, ktoré je schopné definovať pre každú z dvoch radiacich vidlíc 26, 28 namontovaných na tejto tyčí ľavú koncovú pozíciu záberu a na svojom pravom konci druhý koniec posuvného puzdra 48, ktoré môže definovať pre každú z dvoch radiacich vidiíc 26, 28 namontovaných na tejto tyčí pravú koncovú pozíciu záberu.Každé z dvoch koncových posuvných puzdier 46, 48 je výhodne vytvorené ako puzdro s dvomi rôznymi priemermi tak, aby bola vytvorená prvá axiálna dorazová plocha pre radiacu vidlicu a druhá axiálna dorazová plocha pre ďalšiu radiacu vidlicu. Presnejšie, prvé koncové posuvné puzdro 46 (ľavé) má prvú časť 50 s väčším priemerom a druhú časť 52 s menším priemerom orientované jednotlivo smerom k vonkajšej axiálnej strane a k axiálnej vnútornej strane stacionárnej tyče 24. Takýmto spôsobom puzdro 46 vytvára prvú axiálnu vonkajšiu dorazovú plochu 54, ktorá má spolupracovat s ľavou nosnou platňou 38 pn/ej radiacej vidlice 26 tak,aby sa definovala ľavá krajná pohyblivá pozícia tejto vidlice, a druhú axiálnu vnútornú dorazovú plochu 56,ktorá má spolupracovať s ľavou nosnou platňou 38 druhej radiacej vidlice 28 tak, aby sa definovala ľavá krajná pohyblivá pozícia tejto vidlice. Podobne druhé koncové posuvné puzdro 48 (pravé puzdro) má prvú časť 58 s väčším priemerom a druhú časť 60 s menším priemerom orientované jednotlivo smerom k vonkajšej axiálnej strane a k axiálnej vnútornej strane Stacionárne tyče 24. Týmto spôsobom puzdro 48 vytvára prvú axiálnu vonkajšiu dorazovú plochu 62 s cieľom spolupracovat s pravou nosnou platňou 38 druhej radiacej vidlice 28tak, aby sa deñnovala pravá krajna pohyblivá pozícia tejto vidlice, a druhú axiálnu vnútornú dorazovú plochu 64 s cieľom spolupracovať s pravou nosnou platňou 38 prvej radiacej vidlice 26 tak. aby sa deñnovala pravá krajná pohyblivá pozicia tejto vidlice. Dva konce pohyblivých puzdier 46, 48 su výhodne navzájom identické,čím sa zníži počet roznych komponentov v prevodovke.Podľa vynálezu je len jeden z dvoch koaxiálnych priebežných otvorov 40 každej z dvoch radiacich vidííc 26. 28 opalrený plastovým vodiacim puzdrom 66 na zníženie trenia výhodne vytvoreným lisovanie. Konkretnejšie, len priebežný otvor 40 nosnej platne 38 vedúci pozdĺž stacionárnej tyče 24, najma nosnej platne smerujúcej k axiálnej vnútornej strane tyče. je opatrený vodiacim puzdrom. Ďalší priebežný otvor 40 nemá ziadne vodiace puzdro, tento otvor je vedený na časť 52 alebo 60 s menším priemerom puzdra 46 alebo 48 na vymedzenie koncového pohybu, ktoré je vyrobene z plastu s nízkym trenlm. Týmto sposobom sa možno vyhnút potrebe vodiaceho puzdra pre každú radiacu vidlicu, v dôsledku čoho sa dosiahne zníženie nákladov.vynález je možné jednoducho aplikovat na prevodovku s neznásobeným usporiadaním radiacich vidlic, ako je v uskutočnení znázornená na obrázku 3, kde rovnaké vzťahové značky označujú časti a prvky, ktoré sú identické alebo korešpondujúce s časťami a prvkami na obrázkoch 1 a 2.S odkazom na obrázok 3, priebežný otvor 40 ľavej nosnej platne 38 radiacej vidlice 26 je vedený pozdĺž časti 52 s menším priemerom koncového posuvneho puzdra 46, a preto nemá žiadne vodiace puzdro, zatial čo priebežný otvor 40 pravej nosnej platne 38 rovnakej radiacej vidlice je vedený pozdĺž stacionárnej tyče 24,a preto je opatrený vodiacim puzdrom 66, vyrobeným z plastu s nízkym trenim. Podobne priebežný otvor 40 pravej nosnej platne 38 radiacej vidlice 28 je vedený pozdĺž oblasti 60 s menším priemerom koncového posuvneho puzdra 48, a preto nemá žiadne vodiace puzdro. zatial čo priebežný otvor 40 ľavej nosnej platne 38 rovnakej radiacej vidlice je vedený pozdĺž stacionárnej tyče 24, a preto je opatrený vodiacim puzdrom 66 vyrobeným z plastu s nízkym trením.Princíp vynálezu zrejme zostáva nezmenený, realizácia a konštrukčné detaily sa môže značne menit v súvislosti s tými. ktoré sú opísané a znázornené výhradne spôsobom neobmedzujúceho príkladu.1. Prevodovka motorového vozidla zahrnujúca skriňu (10), slacionárnu tyč (24) nesenú skriňou (10), radiacu vidlicu (26, 28) upevnenú posuvné na stacionárnu tyč (24), kde radiaca vidlica (26, 28) zahrnuje pár nosných platni (38), z ktorých má každá príslušný vodiaci priebežný otvor (40), vyznačujú sa tým, že ďalej zahrnuje koncové posuvné puzdro (46, 48) upevnené na stacionárnu tyč (24) tak, aby sa poskytla axiálna dorazová plocha (54, 62) pre radiacu vidlicu (26, 28), kde iba jeden z vodiacich priebežných otvorov (40) radiacej vidlice(26. 28) je opatrený vodiacim puzdrom (66) aje vedený pozdĺž stacionárnej tyče (24) a ďalší z uvedených vodiacich priebežných otvorov (40) radiacej vidlice (26, 28) je vedený pozdĺž časti (52, 60) koncového posuvného puzdra (46, 48).2. Prevodovka podľa nároku 1, kde koncové posuvné puzdro (46, 48) je vyrobené z plastu s nízkym trenim. 3. Prevodovka podľa nároku 1 alebo 2. kde vodiace puzdro (66) je vyrobené z plastu s nízkym trením. 4. Prevodovka podľa nároku 3, kde vodiace puzdro (66) je nalisované na radiacu vidlicu (26, 28).5. Prevodovka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, kde koncové posuvné puzdro (46, 48) obsahuje prvú vnútomú čast (52, 60) a druhú axiainu vonkajšiu čast (50, 58), uvedená druhá čast (50, 58) má väčší priemer ako uvedena prvá čast (52, 60) a vodiacl priebežný otvor (40) radiacej vidlice (26. 28) je vedenýpozdĺž uvedenej prvej časti (52, so).6. Prevodovka podľa nároku 5, kde uvedená druhá čast (50, 58) koncového posuvného puzdra (46, 48) vytvára axiáinu dorazovnú plochu (S 4. 82) vymedzujúcu konoovú pozíciu pohybu radiacej vidlice (26, 28).7. Prevodovka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde radiaca vidlica (26, 28) zahrnuje teleso(30) z plechu, vytvárajúce neoddeliteľne dve nosné platne (38).8. Prevodovka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, zahrnujúca prvú a druhú radiacu vidlicu (26. 28). t. j. pravú a ľavú radiacu vidlicu namontované na stacionárnu tyč (24), a prvé a druhé koncové posuvné puzdro (46, 48), t. j. ľavé a pravé puzdro namontované na konce stacionárnej tyče (24) a spojené jednotlivo s prvou a druhou radiacou vidlicou (26. 28), kde iba priebežné vodiace otvory (40) radiacich vidllc (26, 28) orientovaných axiálne dovnútra sú opatrené vodiacom puzdrom (66) a sú vedené pozdĺž stacionárnej tyče(24), a priebežné vodiace otvory (40) radiacich vidllc (26, 28) orientovaných axiálne smerom von sú vedené pozdĺž časti (52. 60) pridruženého koncového posuvného puzdra (46, 48).9. Prevodovka podľa nároku 8, kde prva a druhá radiaca vidlica (26, 28) majú identické teleso (30).10. Prevodovka podľa nároku 9, kde nosná platňa (38) prvej radiacej vidlice (26) orientovaná axiálne dovnútra je usporiadané medzi dvomi nosnými piatňami (38) druhej radiacej vidlice (28).

MPK / Značky

MPK: F16H 63/30

Značky: motorového, vozidla, převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e7181-prevodovka-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka motorového vozidla</a>

Podobne patenty