Holenný chránič

Číslo patentu: E 6722

Dátum: 17.07.2006

Autor: Scheffer Harald

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka holenného chrániča, predovšetkým pre futbalistu, pozostávajúceho z pevnej chrániacej časti, ktorá je umiestnená pred používateľovou holeňou, a zariadenia naupevnenie chrániacej časti na používateľove predkolenie, pričom- zariadenie na upevnenie vykazuje bandáž, ktorá aspoň čiastočne obklopuje používateľove predkolenie a- chrániaca časť má odnímateľné spojenie sbandážou prostredníctvom značnej časti jej vnútorného povrchu, ktorá je otočená k používateľovej holení tak, že sily pôsobiace na chrániacu časť sú rozložené tak, že statická trecía sila medzi bandážou a predkolením nie0002 Takýto holenný chránič je známy z DE 94 07 629 Ul.0003 Zariadenie na upevnenie obvyklého chrániča pre futbalistov obsahuje na zadnej strane predkolenia na koncoch navzájom spojiteľné jazyky, ktorých druhé konce sú spojené s chrániacou časťou na jeho okraji. Sily pôsobiace na chránič sú prenesené cez spojovacie miesta v plnom rozsahu na jazyky, čo má za následok, že jazyky a s nimi chrániaca časť sa počas športového diania ľahko posunú, čo je pre hráča veľmi nepríjemné.0004 Pri holennom chrániči podľa DE 94 07 629 Ul je nebezpečenstvo posunutia znížené,pretože bandáž je takmer celou časťou jej vnútorného povrchu, ktorý je otočený kpoužívateľovej holení, spojená s chrániacou časťou. Avšak spojovacia oblasť bandáže je vedená nad lýtkovým svalom používateľa. Toto ruší používateľa nielen pretože sa bráni činnosti lýtkového svalu. Plynutím času sa na základe činnosti lýtkového svalu posúva bandáž.0005 Predložený vynález si kladie za úlohu vytvorit nový holenný chránič vyššie uvedeného typu, ktorý zaistí stabilnú polohu chráníacej časti na holení.0006 Túto úlohu riešiaci holenný chránič podľa tohto vynálezu sa vyznačuje tým, že bandáž vykazuje otvor, ktorý necháva používateľove lýtko voľné tak, že spojovacie oblasti,ktoré ostávajú nad a pod otvorom, a ktoré aspoň čiastočne obklopujú používateľove predkolenie, sú umiestnené tak blízko ku kolennej jamke používateľa a k členku a vykazujú takú dĺžku, že nebránia činnosti používateľovho lýtkového svalu.0007 Pretože lýtkový sval používateľa ostáva podľa usporiadania podľa vynálezu tak voľný, že sa nebráni činnosti l kového svalu, ne ôsobí činnosť l kového svalu na s oovaciu P Joblasť. Tým nebude žiadnym spôsobom obmedzený pohyb nohy a nebezpečenstvo posunutia bude takmer vylúčené. Pritom bandáž siaha hore do blízkosti podkolennej jamky a dole do blízkosti členku. Tak bude celá dĺžka podkolenia využitá na dosiahnutie vytvorenia stabilného miesta bandáže a tým aj chrániacej časti.0008 Vo výhodnom prevedení je bandáž ovinutá okolo predkolenia iba raz, odnímateľné anavzájom sa prekrývajúce konce môžu byť navzájom spojené, predovšetkým pomocou suchého zipsu. Výhodne poskytuje suchý zips dostatok variability, aby pružnosť bandáže mohla byť nastavená podľa želania vhodnou voľbou miery prekrytia koncov jazykov.0009 Chrániacu časť je možné z bandáže odňať. Pre odnímateľné spojenie prichádza predovšetkým do úvahy suchý zips.0010 Vhodne pozostáva bandáž z elastického materiálu, predovšetkým textilného materiálu,ktorý poskytuje príjemný pocit z nosenia na koži. Výhodne sa dá prostredníctvom elasticity stabilne a reprodukovateľne nastaviť želaná pružnosť bandáže.0011 Výhodne chrániaca časť končí nad spodným koncom bandáže. Časť bandáže dolu nad koncom chrániacej časti vyčnievajúcej von sa stará o dostatočnú stabilitu umiestnenia bandáže na predkolení.0012 V ďalšom uskutočnení vynálezu môže bandáž vykazovať dolu sa rozprestierajúci výhodne okolo chodidla ovinuteľný jazyk na vytvorenie vypchanej ochrany členka.0013 Vynález je následne bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočneniaa pripojených obrázkov vzťahujúcich sa k týmto príkladom uskutočnenia. ZobrazujúObr. l holenný chránič podľa vynálezu z bočného pohľadu spojený s predkolením,Obr. 2 holenný chránič z Obr. 1 na predkolení s odobratou chrániacou časťou,Obr. 3 holenný chránič z Obr. l rozložený na jeho súčasti oddelený od predkolenia, aObr. 4 znázornenie časti holenného chrániča podľa druhého uskutočnenia vynálezu.0014 Holenný chránič pre futbalistu, ktorý sa nosí pod jeho podkolienkami, vykazuje na predkolení 1 pripojiteľnú bandáž 2, ktorá je suchým zipsom spojiteľná s pevnou chrániacou časťou 3 určenou na umiestnenie pred holeňou.0015 Bandáž 2 vyrobená zelastického textilného materiálu vykazuje otvor 5 rozsiahlo odkrývajúci lýtko 4. Nad a pod otvorom ostávajúce spojovacie oblasti 6 a 7 sa rozprestierajú vždy nad oblasťou predkolenia, v ktorej sú zmeny prierezu predkolenia v dôsledku činnosti0016 Ako je možné rozoznať z obrázku l, siaha bandáž 2 hore ku podkolennej jamke 8 a dolu k členku 9.0017 Podľa obrázku 3 a, ktorý zobrazuje bandáž 2 oddelenú od používateľovho členka rozprestrenú v rovine, obsahuje spojovacia časť 6 jazyky ll a 12 a spojovacia časť 7 jazyky 13 a 14. Na koncoch jazykov je vždy uzatváracia oblasť 10 na vytvorenie predpokladaného suchého zipsu 15 príp. 16.0018 Uzatváracia plocha 17 na bandáži 2 vytvára spolu s uzatváracou plochou 18, ktorá sa v zobrazenom príklade prevedenia rozkladá nad spoločnou vnútomou plochou 23 chrániacej časti 3, vyššie uvedený suchý zips.0019 Na obr. l až 3 zobrazený holenný chránič sa dá pohodlne nasadiť bez toho, aby sa museli vyzuť ñrtbalové topánky a podkolienky. Pri iba dolu zrolovaných podkolienkach je bandáž 2 priložená na predkolenie a suché zipsy 15 a 16 sa uzavrú. Nakoniec je nasadená chrániaca časť 3, ktorá príde nad spoločnou vnútomou plochou 23 rozprestierajúcej sa uzatváracej plochy 18 v zákroku s uzatváracou plochou 17 na bandáž 2.0020 Holenný chránič sa dá pohodlne nosiť. Vďaka otvoru 5 nie je postihnutá činnosť lýtkového svalu a tým ani celkovo pohyb nohy.0021 -Spojením medzi chrániacou časťou 3 a bandážou 2 rozprestierajúcim sa nad spoločnou vnútomou plochou 23 chrániacej časti 3 z jednej strany a s rozprestierajúcou sa veľkou plochou oproti bandáži 2 nasadenej na predkolení z druhej strany je zaistené, že chrániaca časť 3 ostáva v želanej polohe pred holeňou a neposúva sa postranne alebo vertikálne. Výhodne sa bandáž 2 môže prať s odňatou chrániacou časťou 3 ako kus oblečenia. Jedna a tá istá chrániaca časť 3 sa môže používať s rôznymi bandážami.0022 Ak napriek tomu dôjde kposunutiu chrániacej časti 3, dá sa dať pohodlne späť na želané miesto, pričom nad tým ležiaca podkolienka sa zroluje dole a suché zipsy 15 a 16 sa otvoria av napravenej pozícii chrániacej časti 3 sa opäť zavrú. Príp. sa dá bandáž 2 taktiež pootočiť bez otvárania suchého zipsu.0023 Na obr. 4 zobrazený príklad uskutočnenia holenného chrániča sa líši od predchádzajúcich príkladov uskutočnenia tým, že na spodnej upevňovacej časti 7 a je pripevnený jazyk 19, ktorý je v členkovej oblasti pri 20 vypchaný a vytvára ochranu členka. Koniec chodidlá 21 okolo ležiaceho jazyka sa dá pripevniť suchým zipsom pri 22 na bandáž1. Holenný chránič, predovšetkým pre futbalistu, pozostávajúci zpevnej chrániacej časti(3), ktorá je umiestnená pred používateľovou holeňou, a zariadenia na upevneniechrániacej časti na používateľove predkolenie (l), pričom- zariadenie na upevnenie vykazuje bandáž (2), ktorá aspoň čiastočne obklopuje používateľove predkolenie (1) a- chrániaca časť (3) má odnímateľné spojenie s bandážou (2) prostredníctvom značnej časti jej vnútorného povrchu (18), ktorá je otočená k používateľovej holení tak, že sily pôsobiace na chrániacu časť (3) sú rozložené tak, že statická trecia sila medzi bandážou (2) a predkolením (l) nie je prekročená, vyznačujúci sa tým, že- bandáž (2) vykazuje otvor (5), ktorý necháva používateľove lýtko (4) voľné tak, že spojovacie oblasti (6, 7), ktoré ostávajú nad a pod otvorom (5), a ktoré aspoň čiastočne obklopujú používateľove predkolenie (1), sú umiestnené tak blízko ku kolennej jamke používateľa a k členku a vykazujú takú dĺžku, že nebránia činnosti používateľovho2. Holenný chránič podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že protiľahlé konce (11, 13 12, 14) spojovacích oblastí (6, 7) sa môžu navzájom spojiť.3. Holenný chránič podľa nároku 2 vyznačujúci sa tým, že protiľahlé konce (11, 13 12, 14) spojovacích oblastí (6, 7) sa môžu navzájom spojiť pomocou suchého zipsu (10).4. Holenný chránič podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým,že chrániaca časť (3) je odnímateľné spojená s bandážou (2) pomocou suchého zípsu5. Holenný chránič podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že bandáž (2) je vyrobená z elastického materiálu, predovšetkým textilného materiálu.6. Holenný chránič podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že chrániaca časť (3) končí nad spodným koncom bandáže (2).

MPK / Značky

MPK: A41D 13/00, A41D 31/00, A63B 71/08, A41D 13/015

Značky: holenný, chránič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e6722-holenny-chranic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Holenný chránič</a>

Podobne patenty