Zariadenie na zabránenie rozstreku

Číslo patentu: E 6180

Dátum: 04.04.2005

Autor: Downes John Anthony

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zariadenia na zabránenie vzniku rozstreku z kolies vozidiel idúcich po cestách v mokrom počasí.0002 Keď vozidlá (hlavne veľké vozidlá ako sú nákladné autá) idú po ceste v mokrom počasí,kolesá vytvárajú rozstrek alebo hmlu, ktoré môžu vážne zhoršit videnie vodičov vozidiel za nimi. Je to veľmi nebezpečné a môže to viest k nehodám.0003 Rozstrek vzniká, pretože vodu na ceste naberajú otáčajúce sa pneumatiky a odhadzujú ju na výkroj v blatniku. Keď narazí voda na výkroj v blatniku, voda sa rozbije na malé kvapôčky a rozpráši sa vo vzduchu, aby vytvorila jemný rozstrek alebo hmlu. Tento rozstrek sa potom vyháňa zwkroja v blatniku na bok. Vextrémnych podmienkach nemusí byt možné cez tento rozstrek vidieť.0004 Je známe, že sa pokúšalo redukovat takýto rozstrek obložením zadnej časti výkroja v blatniku zásterkou s povrchovými štetinami alebo pletivom, čo pomáha miernit alebo redukovat odrážanie vody, ked sa dostáva zkolesa. Toto pomáha reclukovat rozbijanie sa vody na malé častice. Avšak neseparuje to vodu od vzduchu.0005 Opis UK patentu 2229689, uvádzajúci predvýznak nároku 1, opisuje kryt kolesa brániaci rozstreku. Tento kryt kolesa je zakrivený tak, aby tvoril zadnú polovicu výkroja vblatníku apozostáva zradu pozdĺžnych žliabkov medzi medzistenami, aby odvádzali vodu zpriestoru výkroja vblatníku anasmerovali ju späť na cestu. Zistilo sa, že toto usporiadanie nefunguje,pretože, ked vozidlo ide rýchlo, vzduch je vháňaný do horného priestoru žliabkov, pričom vžliabkoch sa pohybovaním dole kapsami vytvára spätný tlak, čo bráni, aby rozstrek vnikal dožliabkov. 0006 Tento vynález sa pokúša poskytnúť riešenie tohto problému separovaním vody od vzduchuv rozstreku skôr než pokúšanim sa zabrániť jeho vytvoreniu.0007 Podľa tohto vynálezu sa poskytuje zariadenie na zabránenie vzniku rozstreku zkolesa vozidla, pričom zariadenie pozostáva z panelu, tvoreného z množstva medzistien vedla seba sa prekrývajúcich, na definovanie najmeną jedného kanálika medzi sebou, ktorý vedie z prvej strany panelu, ktorá prijíma vodu uvoľňovanú otáčajúcim sa kolesom, do zadnej druhej strany panelu,pričom najmenej časť kanálika alebo každý kanálik je iný než kolmý na rovinu panelu a má jednu alebo viac zmien smeru z prvej strany k druhej strane panelu, a najmenej jednej kapsy zberajúcej vodu, poskytnutej po boku každého kanálika, vyznačujúce sa tým, že panel je v podstate plochý pre montáž v podstate vertikálne za koleso vozidla s medzistenami v podstate vertikálnymi a že medzisteny sú vyrobené ,pretláčaním a medzi medzistenami sú poskytnuté dištancie, pričom dištancie sú nesené predlženými tyčkami, ktoré sú pri použití horizontálne, pričom pri použití uvedená zmena alebo viac zmien smeru spôsobujú, že vzduch avoda, ktoré vnikajú do každého kanálika, sa separujú tak, že vzduch prechádza cez kanálik alebo každý kanálik amieša sa sokolitým vzduchom na druhej strane panelu avoda sa zbiera vkapse alebo v každej kapse zbierajúcej vodu a vypadáva z dna panelu.0008 Výhodne sú medzisteny v podstate tvarovo totožné. Vo výhodných uskutočneniach kanálik alebo každý kanálik je zakrivený ataktiež kapsy na zbieranie vody sú umiestnené za každou zmenou smeru v kanáliku alebo v každom kanáliku.0009 Výhodne kapsa alebo každá kapsa je žliabok prebiehajúci v podstate vertikálne pozdĺž svojej príslušnej medzisteny tak, že pri používaní voda odteká z medzistien na povrch, po ktorom ide koleso.0010 Ďalej je výhodnou vlastnosťou, že kanálik alebo každý kanálik má dve zmeny smeru.0011 Žliabok alebo každý žliabok môže byt v podstate tvaru U.0012 Teraz opišeme jedno uskutočnenie vynálezu s odkazom na pripojené výkresy, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje perspektívny pohľad na výkroj v blatniku cestného vozidla s pripevneným zariadenímObrázok 2 zobrazuje zväčšený pohlad obrázku 1Obrázok 3 zobrazuje rez obrázkom 1 zobrazujúci schematickú formu prietoku vzduchua rozstreku a Obrázok 4 zobrazuje perspektívny pohľad na alternatívnu konfiguráciu zariadenia.0013 S odkazom na obrázok 1 je tam zobrazené vozidlo 1 s výkrojom 2 v blatniku nad kolesom 3. Pod výkrojom v blatniku a medzi kolesom 3 a výkrojom 2 v blatniku je vo všeobecnosti namontovaný plochý panel 4, tvorený množstvom totožných medzistien 5 s kanálikmi 6, ktoré vedú2 z prvej strany panelu priečne k druhej strane panelu, ako je jasnejšie zobrazené na obrázku 2. Každá medzistena má na boku kanálika 6 tri kapsy na Zbieranie vody vo forme vertikálnych žliabkov 7 A, 7 B a 7 C tvaru U. Pn používaní (ako je úplnejšie opísané nižšie) na mokrých povrchoch ciest je voda 8 odhadzovaná kolesom na prvú stranu panelu 4 a prechádza spolu so vzduchom cez kanálik 6, avšak podstatné množstvo vody sa separuje od vzduchu pomocou zotn/ačných síl a zberajú ju žliabky 7 A, 7 B a 7 C a ako tok vody 9 odpadáva z dna panelu.0014 Odkazujúc teraz na obrázky 2 a 3 budeme vidiet, že medzisteny 5 sa navzájom prekrývajú tak, že vo všeobecnosti kanálik sleduje cez panel 4 zakrivenú dráhu, t.j. kanálik nie je kolmý na rovinu panelu a v paneli nieje príamkový.0015 Obrázok 3 zobrazuje dráhu vody a vzduchu odhodených na dve medzisteny. Ako vidno, ľavá časť dráhy odhadzuje vodu avzduch do prvého žliabku 7 A, kde sa voda zozbiera. Dráha potom meni smer prvý raz, ako je to zobrazené vked sleduje kanálik 6. Ako meni smer, pretože voda je ťažšia než vzduch, častice vody majú tendenciu sledovať priamu dráhu a opustia prietok vzduchu v jej dotyčnici do kapsy 7 B, umiestnenej v dotyčnicí zmeny smeru kanálika. Dráha potom mení smer druhý raz, ako je zobrazené v B, ked opúšťa kanálik 6 a väčšina vody nezozbieraná kapsou 7 B opustí prietok vzduchu v dotyčnici do kapsy 7 C, umiestnenej v dotyčnici k druhej zmene smeru kanálika 6. Vzduch sveImi zníženým obsahom vody, vychádzajúoi z kanálika 6 sa uvoľní, aby sa zmiešal s okolitým vzduchom.0016 Zistilo sa, že sa dá dosiahnuť dobrá separácia vody od vzduchu.0017 Alternatívne usporiadanie medzistien je zobrazené na obrázku 4. Žliabky 7 A, 7 B a 7 G tvaru U majú zaoblený profil.0018 Ked voda a vzduch vstupujú do kanálika 6, menia smer. Voda tým že je ťažšie zložka, má tendenciu vchádzat do žliabku 7 A, kým vzduch prúdi ďalej. Akákoľvek voda, ktorá zostáva v toku,sa zachytí ďalej žliabkami 7 B a 7 C, ked je tok nútený znovu menit smer.0019 Predpokladá sa, že panel môže nadobudnúť tvar odlišný od tvaru špecificky opisaného vyššie. Napríklad kanálik cez panel môže meniť smer len raz, alebo viac ako dvakrát. Kapsy môžu byť iné než žliabky tvaru U.0020 Predpokladá sa, že takýto panel sa vytvaruje pretláčaním medzistien a spojením medzistien vedľa seba s pomocou predĺžených horizontálnych tyčiek, nesúcich dištancie medzi medzistenami. 0021 Ďalšie modifikácie budú zrejmé tým, ktorí sú skúsení v technike bez odchýlenia sa od1. Zariadenie na zabránenie rozstreku vychádzajúceho z kolesa vozidla, pričom zariadenie pozostáva z panelu (4), tvoreného z množstva medzistien (5) prekrývajúcich sa vedľa seba, na definovanie najmenej jedného kanálika (6) medzi sebou, ktorý vedie z pNej strany panelu, ktorá prijíma vodu uvoľňovanú otáčajúcim sa kolesom, k zadnej druhej strane panelu, pričom najmenej čast kanálika alebo každý kanálik (6) je iný než kolmý na rovinu panelu a májednu alebo viac zmien smeru z pNej strany k druhej strane panelu, a najmenej jednej kapsy (7 A až 7 C) na zbieranie vody poskytnutej po boku každého kanálika, vyznačujúce sa tým, že panel (4) je V podstate plochý pre montáž v podstate vertikálne za koleso vozidla s medzistenami (5) v podstate vertikálnymi atým, že medzisteny (5) sú vyrobené pretláčaním a že medzi medzistenami sú poskytnuté dištancie, pričom dištancie sú držané pozdĺžnymi tyčkami, ktoré sú pri používaní horizontálne, pričom uvedená zmena alebo viac zmien smeru pri používaní spôsobujú, že vzduch a voda vstupujúce do kanálika alebo každého kanálika sa separujú tak, že vzduch prechádza kanálikorn alebo každým kanálikom amieša sa sokolitým vzduchom na druhej strane panelu avoda sa zbiera vkapse alebo vkaždej kapse na zbieranie vody a odpadáva z dna panelu.2. Zariadenie podľa nároku 1, kde medzisteny (5) majú v podstate totožný tvar.3. Zariadenie podľa nároku 1 alebo nároku 2, kde každý kanálik (6) je zakrivený.4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde kapsy (7 A až 7 C) na zbieranie vody súumiestnené za každou zmenou smeru v každom kanáliku (6).5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, kde v kanáliku alebo v každom kanáliku (6) sú6. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde každá kapsa (7 A až 7 C) ježliabok vpodstate prebiehajúci vertikálne pozdĺž svojej príslušnej medzisteny (5) tak, že pri používaní voda odteká z medzistien na povrch, po ktorom ide koleso.7. Zariadenie podľa nároku 6, kde každý žliabok (7 A až 7 C) je v podstate tvaru U.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/16

Značky: rozstreku, zabránenie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e6180-zariadenie-na-zabranenie-rozstreku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zabránenie rozstreku</a>

Podobne patenty