Diel suchého zipsu

Číslo patentu: E 5576

Dátum: 03.03.2005

Autor: Poulakis Konstantinos

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka dielu suchého zipsu s nosným pásom s na jeho strane usporiadanými háčikovými prvkami, ako aj s najmenej jedným zvislým pásom, ktorý vytvára najmenej jednu bočnú okrajovú oblasť, ktorá pokračuje za priraditeíný pozdĺžny okraj nosného pásu, pričom príslušná volná bočná okrajová oblasť príslušného krycieho pásu sa dá vsmere ohybu prebiehajúcej v pozdĺžnom smere pozdĺž nosného pásu preložiť tak, že koncový okraj príslušnej voľnej bočnej okrajovej oblasti krycieho pásu sa privráti kpriraditeľnému pozdĺžnemu okraju nosného pásu,pričom na strane dielu suchého zipsu odvrátenej od háčikových prvkov sa predpokladá spojovací prostriedok pre vytvarovanú penu.0002 Diely suchého zipsu tohto druhu, pri ktorých sa na strane háčikovania alebo prednej strane nosného pásu nachádza množstvo zjedného kusu vytvorených háčikových prvkov vo forme stopiek, ktoré majú zhrubnutia, sa dodávajú komerčne. Výrobný postup na výrobu nosného pásu takéhoto dielu suchého zipsu je opísaný v DE 198 28 856 C 1. Pri takomto postupe sa privádza výhodne termoplast, najmä polyolefín alebo polyamid vplastickom alebo kvapalnom stave do medzery medzi tlačný nástroj atvarovací nástroj, pričom ako tvarovací prvok na tvarovacom nástroji sa používa sito, ktoré má duté priestory a háčikové prvky sa vytvárajú tak, že termoplast sa v dutých priestoroch sita prinajmenšom čiastočne vytvrdí. Týmto spôsobom sa vytvára tzv. suchý mikrozips s 200 až 400 háčikovými prvkami na cmz. Namiesto tu vytvarovaných hríbovitých háčikových prvkov možno predpokladal aj nosný pás vo forme textilného materiálu, pri ktorom napríklad háčikové prvky vytvárajú stextilným nosným pásom slučkový materiál vjednom kuse. Namiesto slučkového materiálu sa môže však použit aj flauš alebo hríbová štruktúra.0003 Takéto diely suchého zipsu sa používajú mnohostranne, napríklad v automobilovej technike,technike podlahovín, na obkladanie každého druhu a pre špeciálne aplikácie v strojárenstve. Diely suchého zipsu sa vtýchto oblastiach osvedčili ako uvoľnitelná afunkčne bezpečná technika spojovania a uzatvárania. Pokým takéto diely suchého zipsu sa použijú pre sedadlá lietadiel alebo vozidiel, slúžia okrem iného na to, aby sa pripevnili poťahy sedadiel na penové časti telies pozostávajúce z tvarovej peny, pričom sa pevne zošije diel suchého zipsu, ktorý sa napenil do penového materiálu čalúnenia pri výrobe príslušného sedadla s dielom suchého zipsu so zodpovedajúcimi háčikovými prvkami pripevneným na potahovom materiáli čalúnenia. Pri výrobe penových častí telies sa vkladajú diely suchého zipsu do tzv. upínaclch píšťal napeňovacej formy a nanesením penového materiálu do volných prierezov napeňovacej formy, výhodne polyuretánové(PU) peny, sa diely suchého zipsu pri naplňovanl upevnia na časti penových telies. Vložené diely spravidla predstavujú iné steny vnapeňovacej forme atakto neskôr vytvoria včasti penového telesa prehlbeniny rýh, do ktorých potom zapadne poťahová látka čalúnenia s iným zodpovedajúcimdielom suchého zipsu. Týmto spôsobom sa podľa návrhu dajú vytvoriť geometrie šva a tvaru na príslušnom sedadle.0004 Z DE-A-100 39 940 je známy diel suchého zipsu rovnakého druhu s nosným pásom v na ňom usporiadanými háčikovými prvkami, ako aj s krycím pásom prekrývajúcim nosný pás na strane odvrátenej od háčikových prvkov, ktorý je širší ako nosný pás tak, že volné bočné okrajové oblasti krycieho pásu na obidvoch stranách pokračujú za priradené pozdĺžne okraje nosného pásu. Tým,že pri známom riešení obidve volné bočné okrajové oblasti krycieho pásu sú cez seba preložené tak, že koncové okraje volných bočných okrajových oblastí, pozdĺžnych okrajov nosného pásu sú obrátené, vytvára krycí pás na obidvoch stranách druh tesniacej chlopne, ktorá vždy pokračuje pozdĺž oblasti, ktorá má háčikové prvky adosadá na stenové časti napeňovacej formy, ktoré obopínajú tvarovacie úžľabie, v ktorom sú uchytené háčikové prvky počas napeňovania. Pomocou penového materiálu vneseného do napeňovacej formy, sa táto tesniaca chlopňa pritlači o privrátené časti stien formy, pričom tesniaca chlopňa sa zdôvodu určitej ohybnosti voblasti línie ohybu pritláča na oblasti stien tvoriacich tesniace plochy tak, že sa dosiahne požadované vylepšenie tesniaceho účinku penovej bariéry.0005 Okrem toho pri známom riešení má nosný pás najmenej jeden tuhý výstužný prvok, ktorý výhodne pokračuje ako ohybový drôt pozdĺž nosného pásu. Takto vznikajú v penových formách lepšie vlastnosti vkladania dielov suchého zipsu a kvôli ohybovej pevnosti výstužného prvku si diely suchého zipsu vložené do príslušnej napeňovacej formy uchovávajú svoju tamojšiu polohu.0006 Ďalej sa pri známom riešení vytvára krycí pás z plastovej plsti, aby sa takto umožnilo dobré poprepájanie s polyuretánovou formovacou penou na vytvorenie častí čalúnenia pri sedadlách vozidiel. Avšak sa ukázalo, že hlavne pri neskoršom vysokom namáhaní pri každodennom používaní sedadla takáto väzba často nestačí a nie je vylúčené uvoľnenie dielu suchého zipsu-2 0007 Aby sa to ošetrilo, v doterajšom stave techniky už bolo navrhnuté (US 4,693,921) pripevnit na zadnú stranu nosného pásu s háčikovými prvkami kotviace prvky predpruženými kotviacimi časťami, aby sa takto zlepšila väzba s tvarovanou penou. Avšak v praxi sa ukázalo, že napriek týmto kotvíacim prvkom nenastalo zlepšené priľnutie peny na diel suchého zipsu naopak, často sú kotviace prvky príčinou, že počas napeňovania penového materiálu kotviace prvky bránia voľnému tečeniu s následkom, že v oblasti kotviacich prvkov dochádza k miestam s bublinami, taktiež k dutinám, ktoré ďalej nechcene uľahčujú oddelenie dielu suchého zipsu a tvarovej peny.0008 vychádzajúc ztohto doterajšieho stavu techniky úlohou vynálezu je preto ďalej zlepšit známe riešenia tak, že pomocou terajšej bočnej okrajovej oblasti krycieho pásu sa zabezpečí bezpečne fungujúca bariéra peny a že okrem toho nastane optimálne priľnutie tvarovacej peny na díel suchého zipsu. Takúto úlohu rieši díel suchého zipsu so znakmi nároku 1 v jeho úplnosti.0009 Tým, že sa podľa význakovej časti nároku 1 vytvára spojovací prostriedok zmnožstva vystupujúcich samostatných tyčiek, ktoré bez dodatočných výčnelkov vytvárajú priľnutie tvarovej peny, nahrádzajú sa kotviace pn/ky so svojimi predpatými kotviacimi časťami čapovitýmí jednotlivými tyčkami s hladkým povrchom, ktoré sú takto vytvarované bez predpätia. Pre priemerného odborníka v oblasti technológie suchých zipsov je prekvapujúce, že pri malom použití materiálu tu vytvarovaného samostatnými tyčinkami dochádza k lepším výsledkom priľnutia ako pri známych kotviacich prvkoch, alebo so známym plsteným materiálom krycieho pásu.0010 Jednotlivé tyčinky na strane dielu suchého zipsu odvrátenej od hačikových prvkov tvoria pre vtekanie tvarovacej peny len malý odpor tak, že penový materiál prúdi nerušene kjednotlivým tyčkàm a tieto môže celoplošne obopnúť bez toho, aby tu nastali miesta s bublinami alebo ostatné duté miesta. Pomocou úplného obopnutia jednotlivých tyčiek tvarovacou penou, sa na veľkej ploche uskutoční priľnutie, pričom jednotlivé tyčky možno vytvarovať mikroskopicky malé a napriek tomu sa dosiahne bezpečná väzba voči kotvíacim prvkom, ktoré často majú minimálne veľkost háčikových prvkov na protiležiacej strane, alebo sú vytvarované ešte väčšie, aby sa mohlo čo najhlbšie zabrať do materiálu tvarovacej peny. Potialto je riešenie podľa vynálezu uskutočnené s úsporou miesta. 0011 Okrem toho kvôli preloženým bočným okrajovým oblastiam sa dosiahne bezpečné utesnenie v napeňovacej forme (plšťale) a háčikové prvky nevyhnutné pre neskoršiu funkciu dielu suchého zipsu nie sú kvoli tvarovacej pene nepoužiteľné.0012 Pri výhodnom uskutočnení dielu suchého zisku podľa vynálezu má každá jednotlivá tyčka valcovú strednú časť, ktorá prechádza na strane hlavičky do konvexne vytvarovanej hlavičky a na strane pätky konkávne vytvarovanou pätkou ústi do pásovej nosnej časti aje s ňou spojená vjednom kuse. Zmenou z konvexného tvarovania do konkávneho pri zohľadnení valcovej strednej časti sa dosiahne ideálna geometria väzby, čo ukázali praktické pokusy. Pásová nosná časť sa môže vzmysle tzv. riešenia back-to-back vytvarovat aj ako samotný nosný pás dielu suchého zipsu, pričom príslušný krycí pás dosadá svojimi bočnými okrajovými oblasťami pozdĺž pozdĺžnych okrajov nosného pásu.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú predmetom ostatných nárokov.0014 Vďalšom sa bližšie vysvetlí uskutočnenie dielu suchého zipsu podľa vynálezu na základe výkresu. Pritom principiálne a nie podľa zobrazenia s mierkou zobrazujeObrázok 1 úsek upínacej píšťaly pre napeňovaciu formu, pričom do tvarovacej úžlabiny upínacej píštaly je vložený diel suchého zipsu (reprodukovaný čiastočne vreze čiastočne v náhlade)Obrázok 2 pohľad zhora na diel suchého zipsu pri pohľade v smere jeho prednej strany, ktorá má háčikové prvkyObrázok 3 pohľad zboku na jednotlivú samostatnú tyčku, ako časť spojovacieho prostriedkuObrázok 4 ďalší pohľad zvrchu na diel suchého zisku hľadiac vsmere na jeho zadnú stranu odvrátenú od háčikových prvkov.0015 Diel suchého zipsu podľa vynálezu má nosný pás 10. Na jednej strane nosného pásu 10 sú vrade vedľa seba aza sebou usporiadané háčikové prvky 12, pričom háčikové prvky 12 podľa zobrazenia na obrázku 2 pri pohľade v pozdĺžnom smere nosného pásu 10 sú usporiadané v šikmo prebiehajúcich pozdĺžnych a príečnych radách 14. Napriklad, môže sa pri diele suchého zipsu jednať o tzv. suchý mikrozips, pri ktorom sa predpokladá viac ako 200 až 400 háčikových prvkov na cmz na nosnom páse 10 s hrúbkou 0,1 až 0,3 mm. Spôsob výroby nosného pásu takéhoto suchého3 mikrozipsu je zrejmý zDE 1982885601. Pri tomto známom spôsobe sa výhodne privádza termoplast do medzery medzi pritlačným nástrojom a tvarovacim nástrojom, pričom sa ako tvarovaci prvok používa sito, ktoré má priebežné duté priestory apri ktorom sa háčikové prvky vytvárajú z umelej hmoty prinajmenšom čiastočne vytvrdenej v dutých priestoroch sita.0016 Nosný pás 10 má tuhý výstužný profil, ktorý pokračuje pozdĺž celej dĺžky nosného pásu 10. Tento výstužný profil pri zobrazenom príklade vyhotovenia pozostáva z drôtu 16, hlavne vo forme kovového drôtu. Drôt 16 je ako celok pevne spojený pomocou lepidla označeného ako 18 s nosným pásom 10 na jeho zadnej strane odvrátenej od háčikových prvkov 12. Lepidlo môže napríklad pozostávať z vlhkosťou sietovaného polyuretánu. Lepidlo 18 úplne pokrýva jednu stranu nosného pásu 10 a je s ňou pevne spojené. Pomery vzhľadom na priemer sa pritom zvolia tak, že hrúbka lepidla 18 zodpovedá hrúbke drôtu 16. Avšak bolo by tiež mysliteľné, že lepidlo 18 svojou hrúbkou upína drôt 16 s vopred daným priemerom len čiastočne.0017 Lepidlo 18 má na svojej strane odvrátenej od nosného pásu 10 krycí pás 20, výhodne vo forme textilnej alebo plastovej plsti. Krycl pás 20 presahuje po bokoch pozdĺž pozdĺžnych okrajov 33 nosného pásu 10 ovopred zadatelný odstup, t.j. na oboch stranách nosného pásu 10 vždy s krycím pásom 20 vytvára voľnú bočnú okrajovú oblasť 21, pričom táto voľná bočná okrajová oblast 21 je určená na to, aby dosadla na stenovú časť 22 na vrchnej strane upínacej píšťaly 24,ktorá je súčasťou napeňovacej formy, ktorá je reprodukovaná na obrázku 1. Upínacia píšťala 24 má tvarovacie úžíabie vo forme vybranía 28, pričom jeho volný prierez je prispôsobený nosnému pásu 10 dielu suchého zipsu so svojimi háčikovými prvkami 12 vo forme háčikových hríbov kladených do tohto tvarovacieho úžíabia. Háčikové prvky 12 pritom spravidla dosadajú čelnou stranou na dno vybranía 28.0018 Volné bočné okrajové oblasti 21 krycieho pásu 20. ako je zrejmé z obrázku 1, sú samé preložené smerom k prednej strane, ktorá má háčikové prvky 12, t.j. k strane privrátenej k upínacej pišťale 24, pričom línia 29 preloženia vždy pokračuje v pozdĺžnom smere krycieho pásu 10 a pri zobrazenom príklade vyhotovenia lícuje bočnými stenami 35 upínacej píšťaly 24. Pri diele suchého zipsu priloženom na upínaciu pišťalu 24, ako je zobrazené na obrázku 1, pritom prilíeha krycí pás 20 na časti steny 22, ktorá zboku vymedzuje tvarovacie úžíabíe alebo vybranie 28 s dvojitou vrstvou materiálu. Táto dvojitá vrstva preloženého krycieho pásu 20 pri napeňovani, t.j. pri napĺňaní penového materiálu do napeňovacej formy, pôsobí ako tesniaca chlopňa, ktorá bráni vnikaniu penového materiálu do vybranía 28, čomu sa ešte dodatočne pomáha plstenou úpravou tak, že háčikové prvky 12 nosného pásu 10, ktoré sú uchytené vo vybraní 28, sú chránené pred nebezpečenstvom, že sa zlepia vnikajúcim penovým materiálom a takto sa stanú nepoužiteínými. 0019 Pozdĺž stenovej časti 22 upínacej píšťaly 24 sú usporiadané permanentné magnetické lišty 30 alebo rad jednotlivých permanentných magnetov, ktoré spolu sferomagnetickou vlastnosťou krycieho pásu 20 vytvárajú magnetické upínacie zariadenie, ktoré zaisťuje preložené bočné okrajové oblasti 21 krycieho pásu 20 a tým diel suchého zipsu na upínacej píšťale 24. Hlavne krycí pás 20, ktorý je výhodne vytvarovaný z plstí, získava svoju feromagnetickú vlastnosť vložením feromagnetických časti do materiálu krycieho pásu 20. Použitie plsti ako krycieho materiálu 20 umožňuje dobré utesneníe polyuretánovej tvarovacej peny, ktorá sa privádza pri výrobe čalúnených časti pre sedadlá vozidiel, vrátane sedadiel lietadiel, do napeňovacej formy tak, že je zaručené, že sa diely suchého zipsu napenením bezpečne ukotvia o časť čalúnenia pre neskoršie použitie a spojenie s poťahovým materiálom sedadla.0020 Na strane dielu suchého zipsu odvrátenej od háčikových prvkov 12 sa predpokladá spojovací prostriedok 36 pre tvarovaciu penu. Pásový spojovací prostriedok 36 pozostáva z množstva vyčnievajúcich jednotlivých tyčiek 38, z ktorých je na obrázku 3 reprodukovaná jedna zväčšená. Takéto jednotlivé tyčky 38 umožňujú bez predpnutia, taktiež bez existujúcich kotviacich prvkov, priínutie tvarovacej peny na samotný diel suchého zipsu. Jednotlivé tyčky 38 sa dajú vyrobit porovnateíne so sieťovou technológiou opísanou v DE 198 28 856 C 2 na výrobu háčikových prvkov 12, pričom však príslušný tvarovaci dutý priestor sita sa nevyplní úplne plastovým materiálom tak,že pred dosiahnutím dna formy už nastáva natvrdnutie alebo vytvrdnutíe plastového materiálu tak,že jednotlivé tyčky 38 na svojom voľnom konci nedostanú tvar hlavičky ako je charakteristické pre háčikové prvky 12, ako hríbový diel suchého zipsu. Svojím vonkajším tvarom sa jednotlivé tyčky 38 taktiež podobajú na strednú časť stopiek háčikových prvkov 12, na ktorých voľné konce sa pripàjajú hlavičky. Ďalej sú jednotlivé tyčky 38 jednodielnou súčasťou pásového spojovacieho prostriedku 36 z plastového materiálu. Na výrobu spojenia medzi spojovacím prostriedkom 36 azadnou stranou krycieho pásu 20 znovu slúži vhodné lepidlo.0021 Spojovací prostriedok 36 oproti zobrazeniu na obrázku 1 až 4 nemusi pokračovat po celej šírke krycieho pásu 20 prípadne stači aj len čiastočné predĺženie (nie je zobrazené). Vdalšom-4 možno aj vzmysle konštrukcie back-to-back jednotlivé tyčky 38 usporiadať na zadnej strane nosného pásu 20 spolu s háčikovými prvkami 12, pričom krycie oblasti (príslušná voľná bočná okrajová oblast 21) by boli pozdĺž pozdĺžnych okrajov 33 nosného pásu 10 vylúčené (nie sú zobrazené).0022 Ako je na obrázku 3 zobrazené vo zväčšenom zobrazeni, každá jednotlivé tyčka 38 má valcovú strednú ćast 40, ktorá na strane hlavy prechádza do konvexne vytvarovanej hlavy 42 a na strane pätky ústi cez konkávne vytvarovanú pätku do pásovej nosnej časti 46 ako súčasť spojovacieho prostriedku 36. Ako ďalej vyplýva z obrázku 4, jednotlivé tyčky 38 sú usporiadané vpozdĺžnych radoch 48 apriečnych radoch 50. Takto vzniká určitý druh vzoru dosky ana spojovacích miestach medzi pozdĺžnymi radmi 48 apriečnymí radmi 50 je vždy usporiadaná jednotlivá tyčka 38. Potial obrázok 4 zdôrazňuje, že rozstupy medzi susediacimi jednotlivými tyčkami 38 pozdĺžneho radu 48 a priradeného priečneho radu 50 sú v podstate rovnaké. Rozstupy susedne proti sebe ležiacich jednotlivých tyčiek pritom sú 400 až 700 m, výhodne približne 600 m. Priemer strednej časti 40 je približne 200 m, pričom sa zdórazňujú Veľkostné pomery s mierkou X, ktorá na obrázku 3 vlavo hore uvádza dlžkový pomer približne 200 m. Výška každej jednotlivej tyčky 38 je približne 400 m a celková výška nosnej časti 46 so vztýćenými jednotlivými tyčkami 38 činl približne 600 m.0023 Aby sa mohla dosiahnut ešte lepšia väzba jednotlivých tyčiek 38 s tvarovou penou, možno predpokladať, že jednotlivé tyčky 38 sú prinajmenšom čiastočne opatrené povlakom, ktorý vylepšuje priľnutie alebo adhéziu peny. Takýto povlak môže mat takto gradientný účinok tak, že tvarová pena sa pritiahne kjednotlivým tyčkám 38 atam sa bezprostredne vytvrdi. Pomocou vhodných metód možno zvýšiť povrchovú energiu plastového materiálu, napriklad pomocou plazmy, koróny, ako aj plynovou fluorizáciou.

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: suchého, zipsu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e5576-diel-sucheho-zipsu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Diel suchého zipsu</a>

Podobne patenty