Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predstavený vynález sa týka splyňovacieho plynového kotla na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy a to na účely vykurovania a výroby tepla. Vynález sa vyznačuje optimálnym spaľovaním a odlučovaním popola. Tým sa ľahko dodržia predpísanémedzné hodnoty pre vypúšťané odpadové plyny.Princíp splyňovania paliva v kúrenisku a nasledovné spaľovanie v zvláštnom spaľovacom priestore má pre kusovité palivo podstatné výhody. Predovšetkým je to dôkladné a čisté spaľovanie, čo má za následok veľkú energetickú vyťaženosť a malé zaťaženie životného prostredia. Známe uskutočnenia pozostávajú z uzatvoreného plneného spaľovacieho priestoru s plniacimi dvierkami, z nižšie usporiadanej spaľovacej a splyňovacej zóny, spodného roštu a spaľovacej trysky s pod nej alebo za ňou usporiadaným spaľovacím priestorom, prívodov vzduchu, výmenníkov tepla a odlučovačov popola. Podobný kotol na spaľovanie tuhých látok je predstavený napr. v spise DE OS 34086052 a DE PS 37 18 022. Na zlepšenie spaľovania sú navrhnuté prívody vzduchu a spaľovacieho plynu. Podľa DE OS 3411822 má plniaca šachta tvar zdvojeného kužeľa s otvormi na odvod plynov a kruhovitý spaľovací kanál v rozšírení. Tak sa má zabezpečiť rovnomerné spaľovanie a zjednodušená konštrukcia.V spise DE PS 3617146 je predstavený špeciálny prívod vzduchu pri primárnomvzduchu, aby sa dosiahla vhodná zmes vzduchu a paliva. Na plhiace dvierka sa montuje výveva a tá privádza vonkajší vzduch do troch úrovniach do spaľovacej šachty. Riešenie z DE PS 3718022 obsahuje dve úrovne prívodu vzduchu do spaľovacej šachty a jednu do spaľovacieho priestoru. Pomocou spätného vedenia odpadových plynov sa má dosiahnuť obzvlášť dobré spaľovanie. Palivo vo forme balíkov slamy predstavuje ďalšie nároky. Je tu . problém rovnomemého splyňovania, ktorému sa zabraňuje zuhoľnatením vonkajších vrstiev. Vysoký obsah irespálených drobných častíc a nižší bod tavenia popola sa prejavujú nepriaznivo na hodnotách odpadového plynu a znečísťujú plochy na výmenu tepla (DE OS 41 34 754).Cieľom vynálezu je zabezpečiť čo najväčšie umožnenie spaľovania drobných častíc atakmer kompletne oddeliť zo spaľovacích plynov popol už pred výmenníkmi tepla.Táto úloha je vyriešená význakmi nároku 1.Podľa vynálezu má priestor na spaľovanie a splyňovanie paliva bočné vedľa stredovo usporiadaného roštu a spaľovacieho priestoru usporiadané prehĺbenie. Tu sa zhrornažďujú hrubé častice, zatiaľ čo jemné častice sa vedú so spaľovacím plynom do spaľovacej komory. Hrubé častice sa potom v prehlbeniach splyňujťt a nezaťažujú prúd spaľovacieho plynu. Po ukončení spaľovania sa tam môže zvyšný popol odobrať.Podľa ďalšieho význaku podľa vynálezu je na výstupe zo spaľovacej komory napojená ako dodatočná konštrukčná jednotka valcovo prevedená spaľovacia komora. Vďaka tejto susednej dodatočnej spaľovacej komore sa spaľovací čas podstatne predĺži, čím sa celkom spália jemné častice a čiastočne oxidované plyny. Tangenciálne vedenia spaľovacieho plynu pôsobia ako cyklón, takže sa na dne zhromažďuje ďalší popol. Tento možno potom odobrat cez poklop.Podľa tretieho význaku podľa vynálezu je na spaľovaciu komoru napojený na ako dodatočnú konštmkčnú jednotku valcovo prevedený odlučovač popola. V tomto sa odstránia zvyšné podiely popola z odpadového plynu. Následne usporiadaný a napojený výrnenník tepla potom už nie je zaťažovaný popolom.Spolu pôsobenie týchto troch význakov tak spôsobí úplné spaľovanie, zlepšené odlučovanie popola a tým aj minimálne zaťaženie od odpadových plynov. Nadto sa zlepší aj údržba a životnost výmenníkov tepla.Výhodné uskutočnenia možno potom prečítať zo závislých nárokov. Vynález ďalej priblížime pomocou výkresov, na ktorýchobr.1 prestavuje splyňovací kotol v schematickom reze v čelnom pohľade obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená pozdĺžna drážka, ktorá je prevedená po celej hĺbke. V tejto oblasti je usporiadaný rošt 2. Pod roštom z sa nachádzajú plynové trysky, ktoré ústia v spaľovacom priestore Q. Tento pozostáva z trúbkovitej častizo žiaruvzdorného betónu, ktorý je usporiadaný v oceľovej trubke.Priestor l pre spaľovanie paliva obsahuje paralelne na rošt za spaľovacieho priestoru 3 prehĺbenia L Tieto sú prevedené ako pol škrupinové. Stena je vkoncovej oblasti vždy opatrená dvierkami na odber popola.Priestor l na spaľovanie paliva a spaľovací priestor g sú prevedené ako jedna konštrukčné jednotka.Za nimi usporiadaná spaľovacia komora ž, odlučovač popola 6 a výmenník tepla sú upevnené na podpore lQ ako ďalšie konštrukčné jednotky.Spaľovacia komora j a odlučovač popola Q sú vytvorené ako kolmo usporiadané valcovité nádoby. Steny nádob sú izolované a zhora sú uzatvorené vypuklými poklopmi.V odlučovači popola je stredovo vhomej oblasti usporiadaná trubka a pod ňou kruhovitý odvodný plech 3 tak, aby na vonkajšiu stenu zostal zachovaný kmhovitý otvor pre spad popola.Nasledujúce výmenníky tepla sú usporiadané v kolmom odvode spaľovacích plynov.Spaľovacie plyny sú uvedené vďaka výveve v priestore l na spaľovanie paliva a splyňovanie do rotačného pohybu. Osamotené ťažké častice paliva sa zhromažďujú vo vonkajších bočných prehĺbeniach fl a tam celkom vyhoria. Ľahké poletujúce častice sa strhávajú prúdom spaľovacieho vzduchu aspália sa najneskôr V spaľovacej komore j. V odlučovači popola Q dôjde k viac násobnému oddeleniu popola. V prívode spaľovacieho vzduchu sa častice popola natláčajú na vnútornú stenu a spadnú na prepade odvodného plechu § dole. Odber popola sa vykonáva cez horné poklopy Z, 2 a dvierkami na dne odlučovačapopola Q. Takto vyčistený odpadový plyn sa vedie na výmenník tepla. Súpis vzťahových značiekl priestor na spaľovanie paliva a splyňovanie 2 roštl. Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny a spodným spaľovaním,pozostávajúci z pomocou plníacich dvier uzavierateľného priestoru (l) na spaľovanie paliva a splyňovanie s prívodmi vzduchu, dole usporiadaným roštom (2), spodným usporiadaným spaľovacím priestorom (3) a za nim s ním prúdovo spojeným odlučovačom popola (6) a vývevami, vyznačujúcí sa tým, že- má priestor (l) na spaľovanie a splyňovanie paliva a bočne, vedľa stredovo usporiadaného roštu (2), usporiadané prehĺbenie (4) na zber popola- na výstupe zo spaľovacej komory (3) je napojená ako na dodatočnú konštrukčnú jednotku valcovo prevedená spaľovacia komora (5)- a na spaľovaciu komoru (5) je napojený na ako dodatočnú konštrukčnú jednotku valcovoprevedený odlučovač popola (6), ktorý je napojený na známy výmenník tepla.2. Splyňovací kotol podľa nároku 1 vyznačujúcí sa tým, že spodné bočné prehĺbenie (4) priestoru (l) na spaľovanie a splyňovanie paliva sú vytvorené ako pol škrupinová a prebiehajú paralelne ku spaľovacej komore (5) a tieto prehĺbenia sú opatrené vždyjednými dvierkami na odber popola3. Splyňovací kotol podľa nároku 1 a 2 vyznačujúcí sa tým, že valcová spaľovacia komora(5) je dole spojená tangenciálne svýstupom zo spaľovacieho priestoru (3), takže spaľovaci plyn v nej postupuje nahor zviera, a že spaľovacia komora (5) je z zhora4. Splyňovací kotol podľa nároku l až 3 vyznačujúcí sa tým, že valcový odlučovač popola(6) je hore tangenciálne spojený svýstupom zo spaľovacej komory (5) a je vňomusporiadané stredovo odvodná trubka s otvorom asi v polovičnej výške.5. Splyňovací kotol podľa nároku 4 vyznačujúcí sa tým, že pod otvorom odvodnej trubky je usporiadaný kruhový odvodný plech (8) tak, že smerom na vonkajšiu stenu zostávakruhový otvor na spad popola, a že odlučovač popola (6) je zhora uzavierateľný poklopom

MPK / Značky

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: zvlášť, slámy, balíkov, tuhých, plyny, vypúšťané, splyňovací, optimálnymi, odpadové, kotol, hořlavých, spaľovanie, látok, hodnotami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e5499-splynovaci-kotol-na-spalovanie-tuhych-horlavych-latok-zvlast-balikov-slamy-s-optimalnymi-hodnotami-pre-vypustane-odpadove-plyny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny</a>

Podobne patenty