Predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsob na jeho prevádzkovanie

Číslo patentu: E 4773

Dátum: 04.07.2002

Autori: Necker Marika, Pietzcker Bertram

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PREDAJNÝ AUTOMAT NA MOBILNÉ TELEFÓNY A/ALEBO SIM KARTY A SPÓSOB NA JEHO PREVÁDZKOVANIE0001 vynález sa týka predajného automatu na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsobu na jeho prevádzkovanie podľa úvodnej časti nezávislých0002 Doteraz sa cez obchodnú siet prevádzkujú mobilné telefóny a SlM karty, najmä i takzvané predplatené karty. Tu sa zákazník radí pri výbere mobilného telefónu a pre neho vhodnej tarify (zmluva). To vyžaduje určité nároky na infraštruktúru a personál. Po výbere mobilného telefónu a podpise zmluvy sa väčšinou vyžaduje určitý čas na uvoľnenie SIM karty. To znamená často nechcené Čakanie pre zákazníka. Ďalšou nevýhodou sú obmedzenéotváracie doby predajných miest.0003 W 0 01/150996 A 1 uverejňuje predajný automat na mobilné telefóny,ktorý obsahuje zadávacie a vydávacie zariadenie na komunikáciu s užívateľom,zariadenie na vybavenie bezhotovostného styku, zásobník pre rôzne modely mobilných telefónov, zapisovacie a čitacie zariadenie na uvoľnenie vybraného mobilného telefónu, komunikačné zariadenie na komunikáciu s bankami akreditnými inštitúciami a vydávaciu šachtu na výdaj mobilného telefónu.0004 JP 09-245231 A uverejňuje predajný automat, pri ktorom prostredníctvom optického poznávacieho zariadenia a zistenia identifikačnéhopreukazu osoby sa uskutočňuje dôkaz veku.0005 DE 200 08 875 Ul uverejňuje automat na poskytnutie predajného výkonu, pri ktorom sa môžu najmä telefónne karty kupovať alebo nabíjat novou čiastkou. Predajný automat obsahuje tiež výdaj mobilných telefónov.0006 DE 200 20 269 U 1 obsahuje zariadenie na uvoľnenie užívateľských a oprávňovacích médií, najma uvoIňovanie takzvaných predplatených kariet cez0007 Úloha vynálezu spočíva vo vytvorení predajného miesta na mobilné telefóny a/alebo SlM karty, ktoré dovoľuje nezávisle od otváracej dobyobchodov a personálu zákazníkovi rýchle a nekomplikované získaniemobilného telefónu, ako i istú identifikáciu zákazníka a aktiváciu SIM karty.0008 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši prostredníctvom znakov0009 Podľa vynálezu je upravený predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty, ktorý má zadávacie a výstupné zariadenie, napr. klávesnicu a obrazovku alebo obrazovku s dotykovým displejom, na komunikáciu s užívateľom, ďalej zariadenie pre bezhotovostný platobný styk, rôzne modely mobilných telefónov, ako obsahuje ešte neuvoľnené SIM karty,zapisovacie/čítacie zariadenie na opisovanie a čítanie SIM kariet a komunikačné zariadenie na komunikáciu s prevádzkovateľom mobilnej siete a0010 Obsluha automatov sa uskutočňuje cez zadávacie a výstupné zariadenia. Cez ne určuje zákazník, ktorú zmluvu o využívaní mobilného telefónu a príp. ktorý mobilný telefón by rád uzavrel s prevádzkovateľom mobilnej siete a zadáva svoje osobné údaje, Cez menu je zákazník vedený programom, resp. zmluvou, ktorá má byt uzavretá. Zákazník určuje, ktorá tarifa a ktorý mobilný telefón pre neho prichádza do úvahy. Cez pomocné menu dostáva zákazník podporu pri výbere zmluvy a mobilného telefónu, ako i pri obsluhe predajného automatu. Údaje o zákazníkovi a zmluve sa cez komunikačné zariadenie online prenáša na prevádzkovateľa mobilnej siete. Platenie sa uskutočňuje bezhotovostne cez EC alebo kreditné karty rovnakocez online spojenie s bankou alebo s kreditnou inštitúciou.0011 Takéto automaty ponúkajú 24 hodinový servis pre zákazníkov a môžu sa rozostavovat všade, napr. nákupných domoch, poštových pobočkách, čerpacích staniciach, odpočívadlách, staniciach, letiskách, nákupných centrách, EP 1 274 048 32 G 16/Tatď. Nevyžaduje sa žiadna predajňa a predajný personál a zákazník môže rýchle a nekomplikovane získat mobilný telefón s alebo bez zmluvy ku karte. Zvlášť sa hodí tento predajný automat na predaj mobilných telefónov s tak zvanými predplatenýml kartami, tzn. SIM kartami, ktoré sa vyúćtovávajú cez0012 Ďalšou prednosťou takéhoto predajného automatu je, že sa zabraňuje chybným zadaniam alebo chybným zápisom v zmluve na mobilný telefón, pretože zákazníkom zadané údaje sa priamo overujú na správnost a hodnovernost. A navyše tieto automaty neponúkajú žiadny Stimul pre krádež,pretože automat neobsahuje ani aktivovateľné SIM karty, ani hotové peniaze,ani funkcie schopné mobilné telefóny. Aktivácia SIM kariet sa môže uskutočňovať výlučne online cez prevádzkovateľa siete. Rovnako sa dajú mobilné telefóny až k definitívnej aktivácii prevádzkovateľom siete blokovat,resp. ukradnuté mobilné telefóny pomocou svojho medzinárodného čísla mobilného prístroja (lMEl) identifikovať a blokovat.0013 V predajných automatoch sú usporiadané zariadenia na preskúmanie legitimácie, resp. preskúmanie identity užívateľa. Na to obsahuje automat výhodne skener na načítanie osobného preukazu užívateľa. Načítané údaje sa potom automatom, resp. i cez online spojenie preskúšajú prevádzkovateľom mobilnej siete. Ďalej sa môžu osobné údaje užívateľa aspoň čiastočne preberať z osobného preukazu, takže sa užívateľovi šetrí ručné0014 Ďalej je predajný automat vybavený kamerou na zaznamenaníe obrazu užívateľa. Obraz zaznamenaný kamerou sa môže porovnávať s obrazom osobného preukazu, získaným skenerom. Toto porovnanie sa môžeuskutočňovať pomocou známych biometrických spôsobov v automate.0015 Alternatívne sa môžu automatom získané obrazové údaje užívateľa cez online spojenie predávať na prevádzkovateľa mobilnej siete. Tam sa údaje preskúmajú školenými spolupracovníkmi a identita užívateľa sa akceptuje alebo odmieta. Ak sa nemôže Iegitimácia, resp. identita zákazníka jednoznačne zistiť, je tento požiadaný, aby sa obrátil na ďalšieho zmluvného predajcu.0016 Ako zadávacie a výstupné zariadenie na predajný automat sa hodí úplne obrazovka s dotykovým displejom, ako sa napr. už používa pri peňažnýchautomatoch, automatoch na lístky atď.0017 Obrázok 1 ukazuje prikladne možné usporiadanie predajného automatu 1 podľa vynálezu. Predajný automat 1 môže byt vytvorený ako stojanový prístroj alebo nástenný prístroj a obsahovat zadávacie a výstupné zariadenie 2, napr. vo forme obrazovky s dotykovým displejom, na komunikáciu s užívateľom, zariadenie 3 na vybavenie bezhotovostného platobného styku,zásobník 4 pre rôzne modely mobilných telefónov, ako i ešte neuvoľnené SIM karty, zapisovacie/čítacíe zariadenie 5 na opis a čítanie SIM kariet,komunikačné zariadenie 6 na komunikáciu s prevádzkovateľom mobilnej siete a bankami/kreditnými inštitúciami cez bezdrôtovú alebo drótovú komunikačnú sieta vydávaciu šachtu 10 na výdaj mobilných telefónov a/alebo SIM kariet.0018 Ďalej môžu byt usporiadané zariadenia 7 na preskúmanie legitimácie,resp. preskúmanie identity uživateľa. Na tento ciel sa môže použit skener 9 nanačítania osobného preukazu užívateľa. Na to sa môže integrovať kamera 8 na

MPK / Značky

MPK: G07F 7/00

Značky: karty, telefóny, automat, spôsob, prevádzkovanie, predajný, mobilné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e4773-predajny-automat-na-mobilne-telefony-a-alebo-sim-karty-a-sposob-na-jeho-prevadzkovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsob na jeho prevádzkovanie</a>

Podobne patenty