Textilný polotovar, spôsob výroby takého textilného polotovaru a odevná súčasť obsahujúca textilný polotovar

Číslo patentu: E 3764

Dátum: 29.08.2003

Autori: Page Nigel, Regenstein Markus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Textilný polotovar, spôsob výroby takého textilného polotovaru aodevná súčasť0001 Vynález sa týka súčasti odevu tvorenej textilným polotovarom, ktorý zahmuje prvú nit pozostávajúcu z polyamidu, polyesteru alebo zmesi jedného z týchto materiálov s bavlnou a niťou, ktorá je tepelne spojená k uvedenej prvej niti. Tento vynález je zvlášť využiteľný pri0002 Odevné súčasti a korzetový tovar ako sú podväzkové pásy, spodné nohavičky, body,plavky, podprsenky a podobné sú obvykle vyrábané z textilného polotovaru, ktorý je buď pletený, osnovne pletený alebo tkaný znapr. syntetickej priadze, ako je nylonová alebo polyesterová priadza, zpriadze z regenerovaných vláken ako je hodváb, acetátová alebo meďnatá syntetická priadza, priadza z prírodných vláken ako je bavlna, hodváb, ľan alebo vlna. Zo stavu techniky je známe menit silu príadze a používať rôzne druhy priadzí na dosiahnutie požadovaných vlastností textilného polotovam tak, že odlišné oblasti odevných súčastí môžu byť definované odlišnými vlastnosťami. Aj ked pletená štruktúra vždy činí súčasť odevu pružne elastickú, horizontálne i vertikálne, môže sa zvoliť vloženie elastickej priadze za účelom optimalizovat vlastnosti textilného polotovaru vzhľadom na zamýšľanúodevnú súčasť. Normálne sa používa polyuretán ako základný materiál pre elastické priadze. 0003 Príklady pletených textílií sú opísané v EP l 233 091 a v US 4 818 316.0004 Textilný polotovar môže potom byt strihaný pozdĺž ohrysu požadovanej odevnej súčasti a prednostné je vystrihovanie uskutočňované vystrihovacím strojom (tlak, click out) alebo v šijacom stroji, ktorý tiež súčasné šije ozdobné a/alebo elastické páskovanie pozdĺžorezaných okrajov, aby sa vytvoril finálny okraj odevnej súčasti.0005 Strih odevnej súčasti sa usporiada na textilnom polotovare tak, že pozdĺžne okraje odevu sú V zákryte s okrajmi textilného polotovaru. Toto sa týka napríklad okraja podprsenkypod podprsenkovými košičkami alebo stehnové lemy nohavičiek.0006 Niekedy sa požaduje, aby sa nositeľovo pohodlie a zlepšenie vzhľadu odevu zaistilo zakrivenými lemami. To však nie je možné jednoducho rezom týchto kriviek, pretože lemy sútvorené krajom polotovaru, ktorý by sa mohol rozstrapkať, pokaľ by sa rezal.0007 Vtejto súvislosti je známa podprsenka, kde je textílie privrstvená k ďalšej vrstve,napríklad lepením tak, že je vytvorený kompozit, ktorý môže byť rezaný bez rozstrapenia.Avšak optický vzhľad a nositeľovo pohodlie sa zhorši.0008 Spis US 4133191 opisuje spájanie základnej priadze a spájacej priadze, pričom teplota topenia spájacej priadze je pod teplotou topenia základnej priadze, takže spájacia priadza môže byť tavením spojená so základnou priadzou. Uvádzajú sa rôzne príklady základných príadzí, ktoré môžu byť zprírodných alebo syntetických materiálov alebo ichzmesi zatiaľ čo spájacie priadze sú zo syntetického organického termoplastického materiálu.Prednostne sú spájacie priadze polypropylénové strižové priadze.0009 Cieľom vynálezu je vytvoriť odev obsahujúci textilný polotovar, ktorý poskytujemožnosť zaistenia zakrivených úsekov práve V okrajoch polotovaru bez rizika, že sa rez0010 Tento cieľ je riešený textilným polotovarom odevnej súčasti ako je definovaný0011 Pri textilnom polotovare odevnej súčasti podľa vynálezu je druhá priadza obsiahnutá aspoň v časti uvedeného textilného polotovaru, uvedená druhá priadza je na báze polyéteru a je tepelne spojená s prvou priadzou. Táto prídavná druhá priadza môže byť Spandex vyrobený tavným zvlákňovaním, ktorý má výhodné vlastnosti, ktoré ho činia vhodným pre odevné súčasti, ako je mierna naťahovacia sila, dostatočná odolnosť proti alkáliám, dobrá schopnosť usadenia a výborná spojovacia schopnosť. Tepelným tavením druhej priadze na prvú priadzuje možné sa vyhnúť zapleteniu, zvinutíu a prekĺznutiu.0012 Taktiež je možné elastickú priadzu umiestniť aspoň do časti uvedeného textilnéhopolotovaru a to môže byť tak, že časť obsahujúca elastickú priadzu a časť obsahujúca tepelnespojenú priadzu sú odlišné jedna od druhej alebo sa navzájom prekrývajú.0013 Odevnà súčasť obsahujúca textilný polotovar ako je definovaný vyššie sa ďalejvyznačuje tým, že aspoň jedna časť textilného polotovaru obsahujúca uvedenú tepelnespojenú priadzu je v oblasti vystavenej rezaniu počas výroby uvedenej odevnej súčasti.0014 Uvedenou odevnou súčasťou môže byť podprsenka a uvedená časť obsahujúcauvedenú tepelne spojenú priadzu sa rozkladá pod podprsenkovým košíčkom.0015 Uvedenou odevnou súčasťou môžu byť taktiež nohavičky, body alebo plavky auvedená časť obsahujúca tepelne spojenú priadzu sa rozkladá v časti nohavičkového okraja.0016 Vyššie uvedene a ďalšie ciele, znaky a výhody vynálezu budú zrejmejšiez nasledujúceho opisu, keď sú braté v spojení s pridruženými obrázkami, na ktorýchObr. 1 je schematické znázomenie očiek na vysvetlenie podmienok, pri ktorých sa tepelnespájacia priadza umiestňuje na základné očkáObr. 2 je schematické znázornenie predstavujúce podmienky, pri ktorých sú nite tepelne spojené s inými, pričom časť textílie je odrezanáObr. 3 je znázornenie podobne tomu z obr. 1, zahmujúce prídavne elastickú priadzuObr. 4. je znázornenie podobné tomu z obr. 2, zahmujúce elastickú priadzu aObr. 5 je schematicke znázomenie časti textilného polotovaru na výrobu podprseniek aObr. 6. je schematické znázornenie časti textilného polotovaru na výrobu podväzkových0017 Na obrázku l, vzťahová značka 10 označuje očká neelastickej priadze pletenej základnými očkami. Neelastická priadza môže byt polyamid alebo polyester. Druhá priadza 12 prechádza každým jednoduchým očkom tak, že po tcpelnom spojení k neelastickej priadzi10, je usporiadanie očiek stabilizovanć.0018 Obrázok 2 znázorňuje situáciu, kedy časť textílie je odrezaná, ale vytvorenie základných očiek je ñxované tepelným spojením miest v neelastickej priadzi 10 a tepelnespoj iteľnej priadzi 12.0019 Obrázok 3 je podobné usporiadanie z obrázka 1, kde prídavná elastická priadza 14 jevložená na dodanie pevnosti a elasticity textílie.0020 Obrázok 4, ktorý je podobný obrázku 2, znázorňuje že, keď časť textílie je odrezanáje textília stále ñxovaná spájacími miestami neelastickej priadze 10 a tepelne spojiteľnej priadze0021 Ukázalo sa, že pokial je polyester alebo polyamid vybraný ako materiál preneelastickú priadzu 10, tepelne spojiteľná priadza musí byt na báze polyéteru.0022 Obrázok 5 znázorňuje ako sa môže vyrábať podprsenka použítím textilného polotovaru podľa vynálezu. Predpokladá sa, že podprsenkové košíčky 20 sú pletene základnými očkami obsahujúcimi neelastickú priadzu alebo neelastickú a elastickú priadzu,zosilnený úsek 22 pod podprsenkovými košičkami obsahuje textíliu, ktorá prídavne zahrnuje elastickú priadzu, napríklad polyuretánovú priadzu a tretí úsek 24 obsahuje očká podobné tým na obrázku 3, najmä zahrnujúce neelastickú priadzu, elastickú priadzu a tepelne spojiteľnú priadzu. Po tepelnom roztavení je teraz možné rezat pozdĺž línie 26 na dosiahnutiezakrivených okrajov bez rizika, že sa tieto okraje rozstrapia.0023 Obrázok 6 znázorňuje ako sa môže vyrábať podväzkový pás alebo nohavičky použitím textilného polotovaru podľa vynálezu. Hlavná časť 30 je pletená základnými očkami obsahujúcimi neelastickú priadzu alebo neelastickú a elastickú priadzu, Voliteľne v zmesi sbavlnou. Hlavná časť 30 je vybavená nohavičkovou oblasťou 32 deñnujúcou výrezy pre nohy líniami 34 výrezov. Úsek 36, označený šrafovaním, je najprv integrálny snohavičkovými oblasťami 32. Tie obsahujú očká podobné tým na obrázku 1, najmä obsahujúce neelastickú priadzu a teplom spojiteľnú priadzu, alebo podobne tým na obrázku 3,zahrnujúce neelastickú priadzu, elastickú priadzu a tepelne spojiteľnú priadzu. Po tepelnomroztavení sa uskutoční rez podľa linie 34 a úsek 36 sa vyradí.môžu samostatne alebo v ich kombinácii byť podkladmi na realizovanie vynálezu v jeho

MPK / Značky

MPK: D04B 1/06, D04B 21/00

Značky: textilného, polotovarů, odevná, spôsob, výroby, takého, súčasť, polotovar, textilný, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e3764-textilny-polotovar-sposob-vyroby-takeho-textilneho-polotovaru-a-odevna-sucast-obsahujuca-textilny-polotovar.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Textilný polotovar, spôsob výroby takého textilného polotovaru a odevná súčasť obsahujúca textilný polotovar</a>

Podobne patenty