Zariadenie pre odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu

Číslo patentu: E 3661

Dátum: 11.12.2004

Autor: Berghänel Dietmar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia pre odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu, na použitie v elektrických domácich prístrojoch a elektrickom náradí, ktorého pomocou sa najjednoduchším spôsobom vyrába para bez kvapiek.0002 Zo spisu DE 4309240 je známe dávkovať vodu, pre výrobu pary, pomocou čerpadla do zohrievanej plochej dózy, pričom čerpadlo privádza odparovanú tekutinu, v nastaviteľnom množstve, do teplotne regulovaného odparovača. Nevýhodné na tomto zapojení je, že výkon čerpadla sa meni pomocou predradeného odporu a uvedenie čerpadla do prevádzky sa uskutočňuje prídavným vypínačom manuálne, alebo pomocou bližšie neopísaných externých spínacích komponentov.0003 V spise EP 1 026 306 je opísaný pamý generátor s čerpadlem, určený pre žehličku. Uvádza sa tu veľká konštrukčná náročnosť, bez toho aby sa pojednávalo o elektrickom vzájomnom zapojení čerpadla a ohrevu.0004 Zo spisu EP 1 151 705 je známe regulovať teplotu, v pamom priestore na pečenie,prívodom vody k pamému generátoru, usporiadanému v priestore na pečenie. V ňom sa reguluje proces výroby pary pomocou náročného meracieho a vyhodnocovacieho systému. Toto náročné a na špeciálny prípad použitia obmedzené, usporiadanie nie je určené na zmysluplné použitie pre najjednoduchšie riešenie.0005 V strojoch na výrobu espresa, sa kontinuálne privádza voda do odparovača z hliníkovej zliatiny za účelom varu a odparovania. Nevýhodné na tomto spôsobe je, že čas ohrevu je dlhý a nie je k dispozícii vodná para bez kvapiek, keďže pre stroje na výrobu espresa sa to nepožaduje, a naviac majú odparovače z hliníka veľmi silný sklon k vytváraniu reziduí.0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie na odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu, s ktorým sa vyrobí vodná para bez kvapiek, najjednoduchším spôsobom a s minimom nákladovo priaznivých komponentov, pričom toto zariadenie je určené .na použitie v elektrických domácich prístrojoch a elektrickom náradí.0007 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená význakmi hlavného nároku. Uskutočnenia vynálezu sú predstavené v závislých nárokoch.0008 Výhoda vynálezu spočíva vtom, že sa najjednoduchším spôsobom s minimom komponentov vyrobí vodná para bez kvapiek a toto vynálezcovské zariadenie sa môže použitako samostatne pracujúci komponent. Ďalšou výhodou je, že v dôsledku konštrukcie odparo vača s malou hmotnosťou, sa rýchlo dosiahne pracovná teplota a v dôsledku krátkych mŕtvych časov sa pri zmene napájacieho napätia dosiahne aj okamžitá zmena pamého výkonu. 0009 Vynález je ďalej bližšie objasnený na základe jedného príkladu uskutočnenia.0010 Príslušné výkresy znázorňujú na0 br.1 principiálne vzájomné zapojenie jednotlivých konštrukčných dielov v bokoryse, obr.2 principiálne vzájomné zapojenie jednotlivých konštrukčných dielov V náryse.0011 Zariadenie sa zohrieva privedením napájacieho napätia 12 na vyhrievací prvok 4 na dne odparovača 2.0012 Pri dosiahnutí teploty, určenej pomocou regulačného kontaktu l, napríklad 160 °C, sa regulačný kontakt l otvorí a odpojí vyhrievací prvok 4 od napájacieho napätia 12. V dôsledku toho, na regulačný kontakt 1 je privedená veľká časť napájacieho napätia 12, a vodné čerpadlo 3 začína striekat cez nasávacíu hadicu 5 a cez spojovaciu hadicu 6 vodu do vodného hrdla 7 odparovača 2. Voda sa ihneď na zohriatom odparovači 2 odparí a bez kvapiek, ako vysokotlaková para, je k dispozícii na pamom hrdle 8. Pritom sa odparovač 2 ochladí a pri dosiahnutí teploty, taktiež určenej pomocou regulačného kontaktu 1, napríklad 120 °C, znova regulačný kontakt 1 zopne, na vodné čerpadlo sa už neprivádza napájacie napätie 12 a vyhrievací prvok 4 sa znova zohrieva. Tento postup sa priebežne opakuje.0013 Napájacie napätie l 2 je pri ohreve, celkom k dispozícii na vyhrievacom prvku 4 a pri čerpaní vody vodným čerpadlom 3, sa toto napätie na vyhrievacom prvku 4 o niečo zníži. Pretože však elektrický odpor čerpadla je oveľa väčší (približne stokrát), ako elektrický odpor vyhrievacieho prvku 4, pri čerpaní, podľa0014 pravidla rozdelenia napätia, je napriek tomu privedená veľká časť napájacieho napätia 12 na vodné čerpadlo 3.0015 Pre istotu je regulačný kontakt 1 zapojený s teplotnou poistkou 9 do série a obidve tieto súčasti sa nachádzajú vonku na prevádzkovo najteplejšom mieste, a to je na dne odparovača 2. Na toto miesto sa tiež vo vnútri odparovača 2 strieka odparovaná voda zvodného hrdla 7.0016 Výhodne, je puzdro odparovača 2 vyhotovené znerezového plechu, má preto malú hmotnosť a veľmi krátky čas ohrevu. Puzdro má objem približne 100 mililitrov a je vytvorené ako veľmi ploché. Priemer plochy podstavy je približne desaťkrát väčší ako výška. Tvarodparovača 2 nemusí byt valcový. Je to síce technologicky výhodné, sú však vhodné aj inégeometrie. V jednom výhodnom vyhotovení vynálezu je odparovač 2 usporiadaný šikmo v uhle 10 sklonu k horizontále. Tento uhol je napríklad 5 ° až 10 ° a sklon je vždy taký, aby voda tiekla po strane vodného hrdla 7, teda po prevádzkovo najteplejšom mieste.0017 V jednom ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sa vo vnútri odparovača 2 nachádza pred pamým hrdlom 8 odrazový plech 11. Tým sa zabráni tomu, aby z parného hrdla 8 vychádzala horúca voda.0018 Je tiež výhodné, aby sa množstvo pary vyrábalo najjednoduchším spôsobom len pomocou zmeny napáj acíeho napätia 12, pretože s elektrickým výkonom vyhrievacieho prvku4 sa tiež menia časy spínania regulačného kontaktu l a tým intervaly výroby pary.1. Zariadenie na odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu, obsahujúce odparovač,regulátor a vodné čerpadlo, pričom vodné čerpadlo (3) je zapojené paralelne s regulačným kontaktom (l) regulátora, wznačujúce sa tým, že na vodné čerpadlo je v dôsledku otvorenia regulačného kontaktu (l) privedené pri určitej teplote jeho napájacie napätie a cez saciu hadicu (5), ako aj spojovaciu hadicu (5) strieka voda do vodného hrdla (7) suchého zohriateho odparovača (2), takže na parnom hrdle (8) je kdispozicii vodná para bez kvapiek pod2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že na dne odparovača (2) sa nachádza3. Zariadenie podľa nárokov l a 2, vyznačujúce sa tým, že na dne odparovača (2) sa v prevádzkovo najteplejšej oblasti vyhrievacieho prvku (4) nachádza teplotná poistka (9) a regulačný kontakt (l).4. Zariadenie podľa nárokov l až 3, vyznačujúce sa tým, že vodné hrdlo (7) sa nachádza nadprevádzkovo najteplejšou oblasťou vyhrievacieho prvku (4).5. Zariadenie podľa nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že odparovač (2) je usporiadaný šikmo vuhle (10) sklonu medzi 5 ° a 10 ° tak, že voda vodparovači (2) steká po stranenapojenia vodného hrdla (7).6. Zariadenie podľa nárokov l až 5, vyznačujúce sa tým, že vo vnútornej oblasti odparovača(2) odrazový plech (1 l) bráni výstupu horúcej vody z pamého hrdla (8).7. Zariadenie podľa nárokov l až 6, vyznačujúce sa tým, že množstvo vyrobenej pary je nastaviteľné pomocou elektrického výkonu vyhrievacieho prvku (4) zmenou napájacieho

MPK / Značky

MPK: F22B 27/00, F22B 1/00

Značky: pomocou, odparovanie, elektrického, ohřevu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e3661-zariadenie-pre-odparovanie-vody-pomocou-elektrickeho-ohrevu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre odparovanie vody pomocou elektrického ohrevu</a>

Podobne patenty