Zariadenie na pridržiavanie stierky

Číslo patentu: E 3095

Dátum: 04.05.2006

Autori: Knopp Joachim, Mau Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na pridržiavanie stíerky, so základnou doskou a krycou doskou, pričom základná doska a krycia doska sú spolu natočiteľne spojené pomocou naklápacieho ložiska, a pričom na upevnenie stíerky na krycej doske sú usporiadané0002 Škrabacíe zariadenia, ktoré sa tiež označujú ako stíerky, majú za úlohu čistiť povrch valca, respektíve cylindra. V prípade papierenského stroja spôsobí takáto stierka, že pás papiera, vedený cez príslušný valec papierenského stroja, sa v prípade trhliny v páse nenavinie na valec, ale valec na vopred danom mieste opustí, aby sa napríklad dostal do záchytnej šachty. Túto úlohu musí stierka zaistiť so 100 -nou účinnosťou, pretože inak môže pri výrobe papiera dôjsť k značným poruchám, a podľa okolností dokonca k poškodeniu papierenského stroja. Stierka má okrem toho za úlohu čistiť povrch valca, takže sa pás papiera neznačkuje. Z tohto dôvodu musí stierka vo svojom prídržnom zariadení pokial možno čo najviac rovnomeme priliehať po celej svojej dĺžke k valcu. Na pritláčanie stíerky na povrch valca je prídržné zariadenie skonštruované spravidla dvojdielne a má základnú dosku, ktorá je spravidla pevne upevnená na ráme stroja. Na tejto základnej doske je natočiteľne upevnená krycia doska, takžeStierka môže byt od povrchu valca nadvihnutá, respektíve naň posadená a pritlačená.0003 Ukázalo sa, že hlavne vo vlhkej časti papierenského stroja sa prídržné zariadenia relatívne silno znečisťujú, takže musia byť často čistené. Na to musí byt krycia doska od základnej dosky oddialená, takže prídržné zariadenie môže byť otvorené. Zo spisu WO 2004/042 143 A 1 je známe prídržné zariadenie s čepeľou stierača, v ktorom má základná doska ložiskovú rúrku, okolo ktorej je natočiteľne uložená krycia doska. Na otvorenie tohto prídržného zariadenia sa krycia doska v smere osi ložiskovej rúrky stiahne, takže sa vnútomý priestor stane prístupným. Pri valcoch, ktoré môžu mat dĺžku 8 m, musí mať prídržné zariadenie pre stíerku tiež túto dĺžku, a ukázalo sa, že pri takejto dlžke sú trecie sily pozdĺž ložiskovej rúrky relatívne veľké, takže krycia doska môže byt stiahnuté, respektíve nasunutá,len ťažko. Okrem toho sa musí vedľa valca nachádzať voľný priestor aspoň dĺžky valca, takžekrycia doska môže byť stiahnutá bez skrútenia.0004 Úlohou vynálezu je poskytnúť zariadenie na pridržíavanie stíerky, ktoré môže byť0005 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši zariadením vyššie uvedeného druhu tak, ženaklápacím ložiskom je čapový záves, a má viac držiakov ložísk a príslušné držiaky čapov.0006 Vyhotovenie naklápacieho ložiska ako čapového závesu má tú podstatnú výhodu, že celá os otáčania je tvorená viac voči sebe súosovými čapmi, ktoré sú voči sebe usporiadané s odstupom. Tieto čapy vyčnievajú z držiakov čapov a zaberajú do držiakov ložísk. Na otváranie prídržného zariadenia musí byť krycia doska voči základnej doske posunutá o hodnotu, ktorá zodpovedá dĺžke čapu. Potom sú čapy z držiakov čapov vysunuté a krycia doska môže byt nadvihnutá. Po prve to má tú výhodu, že vedľa valca na papier už nie je potrebného toľko miesta, aby krycia doska mohla byť po celej svojej dĺžke vysunutá. Okrem toho sú posúvaciesily podstatne menšie, pretože posunutie musí byť realizované len ešte cez krátku dĺžku čapu.0007 V príklade uskutočnenia sú držiaky ložísk upevnené na základnej doske a držiaky čapov na krycej doske. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek, môže to však byť aj lepiace alebo nitovacie spojenie. V inom príklade uskutočnenia sa držiaky ložísk nachádzajú na krycej doskea držiaky čapov na základnej doske.0008 Je však tiež mysliteľné, aby boli na krycej doske usporiadané ako držiaky ložísk, tak aj držiaky čapov. Usporiadania držiakov ložísk a držiakov čapov môžu vytvárať určitý kód, takže krycia doska určitého prídržného zariadenia môže byť upevnená len na základnej doske tohtoprídržného zariadenia. Zámeny sú tým vylúčené.0009 V jednom výhodnom ďalšom uskutočnení sa predpokladá, že držiak ložiska má priechodový otvor. Síce môže byť držiak ložiska vybavený slepým otvorom, avšak priechodovćmu otvoru sa dáva prednosť, pretože tento sa nemôže upchať nečistotou. Okremtoho je čistenie priechodového otvoru podstatne jednoduchšie.0010 Aby sa uľahčila montáž krycej dosky na základnej doske, tak sa prijímací otvor držiaka ložiska v okrajovej oblasti kónicky rozširuje. Tým môže byť čap zasunutý do držiaka čapu podstatne jednoduchšie, respektíve čap nájde prijímací otvor jednoduchšie. Doplnkovo aleboaltematívne môže mať čap držiaka čapu kónicky sa zužujúcu špičku.0011 Podľa vynálezu je umiestnený aspoň jeden držiak ložiska, v ktorom sa čap držiaka čapu zablokuje. To má tú podstatnú výhodu, že po pripojení krycej dosky k základnej doske už nie sú potrebné žiadne zaisťovacie prostriedky, aby sa krycia doska na základnej doske zaistila, respektíve, aby sa zabránilo uvoľneniu krycej dosky od základnej dosky.0012 Podľa vynálezu má držiak ložiska guľôčkovú západku a čap obvodovú drážku. Potom ako bol čap zasunutý do držiaka ložiska, zaberá guľôčková západka do obvodovej drážky čapu a tento pevne prídŕža. Čap môže byť z držiaku ložiska stiahnutý len vtedy, ak odťahová sila je tak vysoká, že sa guľôčková západka z obvodovej drážky vytlačí.0013 V inom príklade uskutočnenia sa čap v držiaku ložiska ñxuje pomocou spojenia stvarovým stykom, napríklad červíkom alebo obdobným spôsobom.0014 Malé natáčacie sily môžu byt dosiahnuté tým, že držiak ložiska a čap tvoria párovanie kov - umelá hmota. Pritom môže byť umelá hmota doplnkovo vybavená mazivom, takže treciesily sa ešte ďalej znížia.0015 Ďalšie výhody, znaky a detaily vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov, ako aj nasledujúceho opisu, v ktorom sa prihliada na výhodný príklad uskutočnenia. Pritom môžu byť znaky, znázomené na výkrese, ako aj uvedené v opise a v nárokoch, z hľadiska vynálezupodstatné vždy jednotlivo samé o sebe alebo v akejkoľvek kombinácii.obr. 1 bočný pohľad na prídržné zariadenie podľa vynálezu obr. 2 pôdorysný pohľad na vnútornú stranu krycej doskyobr. 3 pôdorysný pohľad na vnútomú stranu základnej dosky aobr. 4 bočný pohľad na pridržne zariadenie.0017 Obr. 1 ukazuje pridržné zariadenie, označené ako celok vzťahovou značkou 10, so základnou doskou 12 a krycou doskou 14. Na krycej doske 14 sú usporiadané pridržiavacie palce 16, pomocou ktorých je pridržiavaná stierka 18 a pritlačovaná na povrch 20 valca 22. Medzipriestor 24 medzi základnou doskou 12 a krycou doskou 24 je na prednej strane,privrátenej k valcu 20, utesnený pomocou tesnenia 26, a na protiľahlej zadnej strane pomocou ďalšieho perového plechu 28. Tesnenie 26 môže byť vytvorené ako perový plech, lišta z umelej hmoty alebo ako mäkký elastornérový prúžok. Vo vnútri medzipriestoru 24 sa nachádza aspoň jedna nafúknuteľná tlaková hadica 30, pomocou ktorej je možné na kryciu dosku 14 pôsobiť tlakom, takže Stierka 18 sa pritláča na povrch 20 tým, že sa krycia doska 14 natáča vzhľadomna základnú dosku 12 okolo osi 32. Vracanie späť sa vyvoláva ďalšou tlakovou hadicou 54, lištou z mechovej gumy alebo pružnými elementmi.0018 Na obr. 1 je zjavné, že na vnútomej strane 42 základnej dosky 12, privrátenej k medzipriestoru 24, je upevnený držiak 34 ložiska, a na vnútornej strane 38 krycej dosky 14, privrátenej k medzipriestoru 24, držiak 36 čapu.0019 Obr. 2 ukazuje pôdorysný pohľad na vnútornú stranu 38 krycej dosky 14, na ktorej sú upevnené pridržiavacie palce 16 a držiaky 36 čapov. Z každého držiaka 36 čapu vyčnieva čap40 s kónickou špičkou 44 v smere osi 36, pričom krycia doska 14 je osadená množinou0020 Obr. 3 ukazuje pôdorysný pohľad na vnútomú stranu 42 základnej dosky 12 a sú viditeľne dva držiaky 34 ložísk. Tieto držiaky 34 ložísk majú prijímacie otvory 46 na prijatie čapov 40. Tieto prijímacie otvory 46 môžu byť tiež vytvorené ako priechodové otvory a voblasti zasúvania sa kónicky rozširujú.0021 Na obr. 4 je ukázaná montážna poloha, v ktorej sa krycia doska 14 upevní na základnej doske 12 tým, že sa čap 40 každého držiaka 36 čapu zasunie do príslušného držiaka 34 ložiska.Z dôvodu prehľadnosti nie je tlaková hadica 30 znázornená.0022 Okrem toho je pri držiaku 34 ložiska vyznačená guľôčková západka 48, pri ktorej zaberá guľôčka 52 do obvodovej drážky 50 čapu 40, ak je čap 40 zasunutý do prijímacieho otvoru 46.

MPK / Značky

MPK: D21G 3/00

Značky: pridržiavanie, zariadenie, stierky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e3095-zariadenie-na-pridrziavanie-stierky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pridržiavanie stierky</a>

Podobne patenty