Zariadenie na rozdelenie peny na kvapalnú a plynnú časť

Číslo patentu: E 2632

Dátum: 20.08.2004

Autor: Emde Frank

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ROZDELENIE PENY NA KVAPALNÚ A PLYNNÚ ČASŤ0001 vynález sa týka zariadenia na rozdelenie peny na kvapalnú a p|ynnú časť s v puzdre uloženým rotorom, ktorý má prostredníctvom radiálnych krídel na náboji podopretý, na jednej čelnej strane puzdra na vtok peny a na protilahlej čelnej strane na odvod plynov napojený obežný valec, pričom puzdro tvorí obežný valec obklopujúci, špirálovitý odvod kvapaliny, v ktorého oblasti obežný valec obsahuje po obvode rozdelené priechodné otvory.0002 Aby sa umožnilo rozdelenie peny, vznikajúcej pri fermentácii octu, na kvapalnú a p|ynnú časť s porovnateľne veľmi malou spotrebou energie, je známe (EP 374 122 B 1) upraviť rotor vo forme obežného valca, ktorý je podopretý cez radiálne krídla na náboji, a v stenovej oblasti, naväzujúcej na krídla vždy proti smeru obehu. má radiálne priechodné otvory. Axiálne do obežného valca vstupujúca pena sa teda krídlami zachytáva a za pôsobenia účinnej odstredivej sily sa pohybuje proti vnútornej stene obežného valca, kde sa zahusťuje. Kvapalné a plynné časti, ktoré sa zhromažďujú vždy v smere otáčania v stenovej oblasti obežného valca naväzujúcej na krídlo, sa musia najskôr rozšíriť v smere otáčania pozdĺž vnútornej steny obežného valca až ku krídlu nasledujúcemu v smere otáčania, skôr než tieto kvapalné a plynné časti cez radiálne priechodné otvory v obežnom valci môžu dorazil do puzdra,obklopujúceho obežný valec. Tým predĺžené pôsobenie odstredivej sily podporuje vypudenie plynu. Zatiaľ čo vypudený plyn opúšťa obežný valec na čelnej strane ležiacej proti vtoku peny, odstreďuje sa kvapalná časť prípadneešte zaťažená zvyškamí peny, do puzdra obsahujúceho rotor, ktoré v axiálnom úseku priechodných otvorov obežného valca tvorí špirálovitý odvod kvapaliny,obklopujúci obežný valec. Aj keď sa toto známe zariadenie dobre osvedčilo na rozdelenie peny, vznikajúcej pri fermentácii octu, na kvapainú a plynnú časť,vznikajú ťažkosti vtedy, keď sa majú spracovávať peny, ktoré vznikajú napríklad pri výrobe piva, ktorých schopnosť odvodnenia v odstredivom a šmykovom poli rotora, a tým merná hmotnosť penového koncentrátu, vystupujúceho z rotora, je porovnateľne menšia, pretože v takomto prípade pri zodpovedajúcom vzniku peny existuje nebezpečie, že cez obežný valec prechádza časť peny bez rozdelenia na kvapainú a plynnú časť, takže sa táto časť peny dostáva do0003 Základom vynálezu je teda úloha vytvoriť zariadenie na rozdelenie peny na kvapainú a plynnú časť v úvodu spomenutého typu tak, že môžu byt spracované i peny s porovnateľne malou hustotou, bez toho aby sa bolo treba obávať výstupu peny na čelnej strane obežného valca, privrátenej odvodu0004 vynález rieši stanovenú úlohu tým, že obežný valec nesie v oblastiodvodu kvapaliny čerpacie krídla doňho vyčnievajúce.0005 Základom vynálezu je poznatok, že u pien s porovnateľne veľmi malou hustotou nestačí zrýchlenie podmienené odstredivou silou, aby bola zaistená nerušená ďalšia dodávka kvapalnej a penovej častí zvonka obežného valca. Prostredníctvom čerpacích krídel, usporiadaných podľa vynálezu voblasti odvodu kvapaliny na obvodovom plášti obežného valca, sa jednak nasáva kvapalina a zvyšky peny z obežného valca do špirálovitého odvodu kvapaliny a jednak sa vyvíjajú na nasiaty materiál tlakové sily v zmysle vynášania materiálu cez odvod kvapaliny, takže sa práve pri väčšom vzniku peny znemožňuje axiálny prechod peny pre odvod plynov. V obežnom valci naspracovávanú penu pôsobiace odstredivé sily a silové pôsobeniasamonasávacieho čerpadla, získaného prostrednictvom čerpacích krídel voblasti špirálovitého odvodu kvapaliny, sa vzájomne výhodne podporujú,takže i pri obtiažnych podmienkach odpeňovania sa zaisťuje rozsiahle rozdeľovanie peny na kvapalnú a plynnú časť.0006 Aby bolo možno vystaviť spracovávanú penu zodpovedajúcemu odstredivému pôsobeniu po dlhšej trase vo vnútri obežného valca, môže byť špirálovitý odvod kvapaliny usporiadaný v odvode plynov privrátenom axiálnemu koncovému úseku obežného valca.Prehľad obrázkov na výkresoch0007 Na výkrese je fom 1 ou príkladu znázornený predmet vynálezu. Ten ukazujeobr. 1 zariadenie na rozdelenie peny na kvapalnú a plynnú časť, podľa vynálezu. v schematickom axiálnom reze aobr. 2 toto zariadenie v reze podľa roviny Il-Il z obr. 1.0008 Zariadenie na rozdelenie peny na kvapalnú a plynnú časť má podľa znázorneného príkladu uskutočnenia valcovité puzdro 1, v ktorom je usporiadaný rotor 2. Tento rotor 2 pozostáva z obežného valca 3, ktorý je za pomoci radiálnych krídel 4 podopretý na náboji 5, ktorý je poháňaný pomocou elektromotora 6 v smere 7 obehu. Puzdro 1 tvori v oblasti jednej čelnej strany obežného valca 3 vtok 8 peny a na protiľahlej čelnej strane obežného valca 3 plynovú komoru 9, ktorá je napojená na odvod 10 plynov.0009 V koncovom úseku 11, privrátenom plynovej komore 9, je obežné puzdro 1 vybavené priechodnými otvormi 12, ktoré sú usporiadané v smere 7 obehu vždy bezprostredne pred krídlom 4, ako je to možné vidieť najmä na obr. 2. V oblasti axiálneho úseku 11 tvori puzdro 1 špirálovitý obežný valec 3obklopujúci odvod 13 kvapaliny, ktorý prechádza do odvádzacieho hrdla 14. V oblasti odvodu 13 kvapaliny nesie obežný valec 3 po obvode rozdelené čerpacie krídla 15, ktoré vyčnievajú do špirálovitého odvodu 13 kvapaliny a snim ako puzdrom tvoria samonasávacie čerpadlo.0010 Pena, vnikajúca cez vtok 8 peny do čelne otvoreného obežného valca 3, je strhávaná krídlami 4 rotora 2 a tlačená na základe odstredivej sily proti vnútornému pláštu obežného valca 3 a počas cesty k priechodným otvorom 12 v koncovom úseku delená na kvapalnú a plynnú časť. Zatiaľ čo plynná časť opúšťa obežný valec 3 v axiálnom smere a prúdí do plynovej komory 9 puzdra 1, odsáva sa kvapalinová časť spoločne s eventuálne ešte prítomnými zvyškami peny cez priechodné otvory 12 za pôsobenie čerpacích krídel 15 a vynáša sa cez odvod 13 kvapaliny a odvádzacie hrdlo 14, pričom v závislosti od konštrukčných parametrov čerpadla, tvoreného s pomocou čerpacích krídel 15, môže byť daný zodpovedajúci dopravný výkon. Tým sa darí, výhodne do kvapalinovej a plynnej časti rozdeľovať i penu s veľmi malou mernou hmotnosťou bez toho. aby vzniklo nebezpečie, že sa zvyšky penydostanú do odvodu 10 plynov.

MPK / Značky

MPK: B01D 19/02

Značky: část, rozdelenie, zariadenie, plynnú, kvapalnú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e2632-zariadenie-na-rozdelenie-peny-na-kvapalnu-a-plynnu-cast.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rozdelenie peny na kvapalnú a plynnú časť</a>

Podobne patenty