Žiaruvzdorná jednotka pre posuvný uzáver na výlevke nádrže na kovovú taveninu

Číslo patentu: E 20474

Dátum: 13.10.2010

Autori: Keller Werner, Steiner Benno

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Žiaruvzdorná jednotka pre posuvný uzáver na výlevke nádrže0001 Vynález sa týka žiaruvzdornej jednotky pre posuvný uzáver na výlevke nádrže obsahujúcej kovovú taveninu, so žiaruvzdornou adaptérovou tvarovkou vsaditeľnou do výlevky nádrže, s nadväzujúcou žiaruvzdornou dnovou doskou, na ktorú je napojiteľná posuvná žiaruvzdorná doska posuvného uzáveru,ktorá umožňuje otváranie respektíve zatváranie posuvného uzáveru, pričom vedľa prvej dnovej dosky, nadväzujúcej na adaptérovú tvarovku, nadväzuje druhá dnová doska, ktorá je na výmenu prvej dnovej dosky zasunuteľná pod adaptérovútvarovku, 0002 Posuvné uzávery na výlevke nádrži na kovovú taveninu sú známe vnajrôznejších uskutočneniach. Posuvný uzáver, ktorý je používaný najmä na otváranie a zatváranie výlevkového otvoru konvertora, je napríklad opísaný v EPO 819488 B 1. Obsahuje puzdrový rám, v ktorom je uložená stacionárna žiaruvzdorná uzáverová doska (takzvaná dnová doska), ako aj vzhľadom na ňu posuvná žiaruvzdorná posúvacia doska, držaná v jednotke posúvača. Posúvacia doska je svojou hornou klznou plochou tesne pritlačená na dolnú klznú plochu dnovej dosky. Puzdrový rám je upevnený vyberateľne na základnú dosku, pevne spojenú s nádržou, pričom dnová doska je cez jej hornú klznú plochu upínateľná so žiaruvzdornou hlavovou časťou výlevky vsadenou do základnej dosky. Pri iiatí sú žiaruvzdorné časti vystavené silnému opotrebeniu. Je preto potrebné ich relatívne často vymieňať. Vdôsledku toho musi byt vždy zo základnej dosky vybratý puzdrový rám.0003 Posuvný uzáver podľa dokumentu WO-A-2009/127333 je vybavený puzdrovým rámom, upevniteľným na výlevku nádrže, ktorý obsahuje žiaruvzdornú dnovú dosku, ako aj jednotku posúvača s posúvacou doskou EP 2 490 846 B 1 E-439/16-TšpritIačitelnou na dnovú dosku a so žiaruvzdornou výlevkovou objlmkou nadväzujúcou na ňu. Kazeta je vybavená druhou dnovou doskou uloženou vedľa uvedenej dnovej dosky a môže byt presunutá v ráme puzdra priečne k smeru pohybu jednotky posúvača z východiskového postavenia, v ktorom sa dnová doska nachádza v prevádzkovej polohe, do koncového postavenia, v ktorom druhá dnová doska zaujíma prevádzkovú polohu. Týmto je možné, najmä pri konvertoroch, dnovú dosku, ktorá sa rýchlo opotrebováva, rýchlo a pohodlne nahradit novou dnovou doskou, bez toho, aby sa prerušil proces odlievania.0004 Tento vynález si kladie za úloha vytvorit žiaruvzdornú jednotku pre posuvný uzáver na výlevke nádrže na kovovú taveninu, najmä konvertora, pri ktorej by mohla byt spoľahlivo a rýchlo uskutočnená výmena žiaruvzdorných dnových dosiek tejto jednotky.0005 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená uzáverovou doskou soznakmi nároku 1, ako aj posuvným uzáverom so znakmi nároku 7.0006 Ďalšie výhodné uskutočnenia uzáverovej dosky podľa vynálezutvoria predmet závislých nárokov.0007 So žiaruvzdornou jednotkou podľa vynálezu môže byt výmena dnových dosiek bez problémov uskutočnená pri namontovanom posuvnom0008 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresu. Na výkrese znázorňujúobr.1 posuvný uzáver v priečnom reze, s kazetou obsahujúcou dve dnové dosky a nachádzajúci sa vo východiskovom postavení aobr.2 posuvný uzáver podľa obr.5 v priečnom reze, s kazetou v koncovej polohe.0009 Posuvný uzáver podľa obr.1 je výhodne uložený na výlevke konvertora,z ktorej je vidieť iba základnú dosku 32 nesúcu posuvný uzáver 1 a v ktorej je osadená žiaruvzdorná adaptérová tvarovka 21. Posuvný uzáver 1 má puzdrový rám 30 s kazetou 40, do ktorej je vložená žiaruvzdorná dnová doska 10 a taktiež žiaruvzdorná druhá dnová doska 12. V puzdrovom ráme 30 je ďalej uložená jednotka 20 posúvača so žiaruvzdornou posúvacou doskou 18 a s na túto doskunadväzujúcou žiaruvzdornou výlevkovou objímkou 19.0010 Na otváranie alebo zatváranie posuvného uzáveru 1 je jednotkou 20 posúvača spolu s posúvacou doskou 18 a pod ňou ležiacou výlevkovou objímkou19 pohybované kolmo na rovinu obrázku, čo nie je bližšie znázornená.0011 Pri posuvnom uzávere 1 môže byt dnová doska 10 odsunutá posunutím kazety 40 z prevádzkovej polohy pomocou pohonu 34, vytvoreného napríklad ako valcová jednotka, a nahradená druhou doskou 12 uzáveru, bez toho, aby puzdrový rám 30 musel byt demontovaný.0012 Obr.2 znázorňuje žiaruvzdornú jednotku 5 pre posuvný uzáver 1, ktorá je vybavená žiaruvzdornou adaptérovou tvarovkou 21, vsaditeInou do výlevky nádrže. Na ňu nadväzuje žiaruvzdorná dnová doska 10, na ktorú je napojená žiaruvzdorná posúvacia doska 18 a výlevková objlmka 19. Vedľa prvej dnovej dosky 10 nadväzujúcej na adaptérovú tvarovku 21 susedí druhá dnová doska 12. Obidve dnové dosky 10, 12 sú výhodne vytvorené ako totožné pokiaľ ide o ich rozmery, pričom prvá dnová doska 1 je jej otvorom súosá s otvorom adaptérovej tvarovky 21.0013 Podľa vynálezu má adaptérová tvarovka 21 smerom kdruhej dnovej doske 12 takú dĺžku, že je svojou dolnou klznou plochou 21 v klznom dotyku stouto druhou dnovou doskou 12. Účelne je adaptérová tvarovka 21 aspoň dĺžkou niekoľkých milimetrov v klznom dotyku s touto druhou dnovou doskou 12.0014 Adaptérová tvarovka 21 má kruhový vonkajší tvar a prilieha zodpovedajúcim spôsobom k hornej klznej ploche 12 druhej dnovej dosky 12. Na svojej spodnej klznej ploche 21 aspoň v oblasti, ktorá je v styku s touto druhou dnovou doskou 12, má zošikmenie 29. Výhodne je tiež na opačnej strane vytvorené takéto zošikmenie 29, pre prípad, že by bola dnová doska 10 zasúvaná0015 Žiaruvzdorné časti tejto žiaruvzdornej jednotky 5 pozostávajú vždy z najmenej jednej vložky na báze zirkónia apod. a zo žiaruvzdornej hmoty, ktorá ju obklopuje. Okrem toho sú použité kovové kazety tvoriace vonkajší obvod. Dnová doska, respektive posuvná doska, sú pritom vždy opatrené okolo dosky prebiehajúcimi odstupňovaniami 10, 12, 18, ktoré umožňujú jej vloženie vpodstate bez vôle do puzdrového rámu 30, respektíve do jednotky 20 posúvača.

MPK / Značky

MPK: B22D 41/24

Značky: uzáver, kovovú, nádrže, žiaruvzdorná, posuvný, výlevke, taveninu, jednotka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e20474-ziaruvzdorna-jednotka-pre-posuvny-uzaver-na-vylevke-nadrze-na-kovovu-taveninu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žiaruvzdorná jednotka pre posuvný uzáver na výlevke nádrže na kovovú taveninu</a>

Podobne patenty