Veža veternej elektrárne

Číslo patentu: E 20132

Dátum: 07.06.2012

Autori: Mertens Rene, Brenner Albrecht, Papadopoulos Panos, Kersten Roy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Predložený vynález sa týka veže vetemej elektrárne.0002 Veže vetemých elektrámí sú typicky skonštruované zo segmentov veže, pričom segmenty veže typicky predstavujú prefabrikované dielce. Segmenty sú charakteristicky vytvarované kónicky alebo cylindricky. Segmenty veže môžu byť vyrobené buď z ocele, alebo betónu. Čím vyššia má byť veža veternej elektrárne, tým väčšia je základňa spodných segmentov veže. Rozmery spodných segmentov veže sú však obmedzené možnosťami0003 Dokument EP 1 606 514 B 1 ukazuje vežu veternej elektrárne s nejakým počtom cylindrických alebo kónických úsekov veže, prípadne segmentov veže. Úseky veže, prípadne segmenty veže môžu mať na vrchnom aspodnom konci zakaždým horizontálnu prírubu. Doplňujúco k tomu môžu byť plánované vertikálne príruby, takže segment veže sa dá rozdeliť V pozdĺžnom smere. Vertikálne príruby sú pripevnené na vnútomej strane plochy plášťa úsekov veže, takže sa plochy plášťa úsekov veže dotýkajú na svojich spojovacích miestach. Vertikálne príruby sú navarené na vnútomú stranu plochy plášťa a vzhľadom na konce plôch plášťa sú posunuté o vzdialenosť, takže medzi susednými vertikálnymi prírubami môžu byť plánované0004 Dokument DE 60 2005 002 760 T 2 ukazuje vežu veternej elektrárne. Veža sa skladáz prefabrikovaných kovových stenových dielcov, ktoré majú zakaždým dve pozdĺžne príruby.0005 Dokument DE 10152 018 A 1 ukazuje vežu veternej elektrárne skladajúcu sa zviacerých segmentov, pričom segmenty majú zakaždým minimálne jednu horizontálne0006 Dokument W 0 2010/134029 Al ukazuje vežu veternej elektrárne, ktorá má viaceré segmenty, pričom segmenty majú zakaždým minimálne dve pozdĺžne príruby. Dokument US 7,770,343 B 2 ukazuje vežu veternej elektrárne, ktorá môže byť skonštruované z viacerýchsegmentov, pričom segmenty majú zakaždým pozdĺžne príruby.0007 Úlohou predloženého vynálezu je naplánovať vežu veternej elektrárne, ktorá aj priveľmi vysokých vežiach má vylepšenú statiku. 0008 Táto úloha je riešená vežou veternej elektráme podľa nároku l.0009 Tým je plánovaná veža vetemej elektrárne, ktorá je skonštruovaná z väčšieho počtu segmentov veže, ktoré majú zakaždým vrchnú a spodnú horízontálnu prírubu. Minimálne jeden zo segmentov má minimálne dve pozdĺžne príruby (ktoré sú orientované vertikálne). Každá z pozdĺžnych prírub má prvú dosadaciu plochu, ktorá je v kontakte s dosadacou plochou inej pozdĺžnej príruby. Plochy plášťa segmentov veže sú navarené na druhú dosadaciu plochu pozdĺžnych prírub, ktorá je protiľahlá kprvej. Tým sa konce plôch plášťa segmentov veže nedotýkajú, ale sú navzájom spriahnuté prostredníctvom pozdĺžnych, prípadne vertikálnych0010 Toto je výhodné, pretože pozdĺžne príruby môžu byť vyrobené s veľmi veľkou presnosťou oddelene od plôch plášťa, takže dve pozdĺžne príruby môžu byť k sebe navzájom pripevnené s veľmi dobrou presnosťou lícovania. Toto je opäť výhodné vzhľadom na statiku celej veže. Podľa vynálezu nie sú pozdĺžne príruby a plochy plášťa segmentov veže zhotovované jednodielne, ale od seba oddelene. Až následne môžu byť plochy plášťa privarenek druhým dosadacím plochám pozdĺžnych prírub. 0011 Podľa aspektu vynálezu majú pozdĺžne príruby tretiu stranu, ktorá je viditeľná zvonka.0012 Podľa aspektu je v jednej zpozdĺžnych pxírub plánovaná drážka. Pozdlžne prírubymôžu byť k sebe pripevnené, napríklad, prostredníctvom skrutiek. 0013 Podľa aspektu vynálezu plocha plášť a V podstate lícuje s treťou stranou. 0014 Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0015 Výhody a príklady uskutočnenia vynálezu sú v nasledujúcom texte bližšie vysvetlenéObrázok 1 znázorňuje pohľad v reze segmentom veže veže veternej elektrárne podľa prvéhopríkladu uskutočnenia, obrázok 2 znázorňuje schematický príečny rez segmentom veže V oblasti pozdĺžnych prirubpodľa prvého príkladu uskutočnenia, obrázok 3 znázorňuje schematický pohľad V reze na Výrez segmentu veže podľa prvéhopríkladu uskutočnenia, obrázok 4 znázorňuje schematický pohľad V reze na výrez segmentu veže podľa druhéhoobrázok 5 znázorňuje schematický pohľad vreze na vežu podľa tretieho príkladu0016 Obrázok 1 znázorňuje pohľad V reze na segment veže veže veternej elektrárne podľa prvého príkladu uskutočnenia. Veža sa môže skladať z väčšieho počtu segmentov 100 veže,ktoré sú navzájom na sebe nastohované, prípadne usporiadané. Segment 100 veže má spodnú horízontálnu prírubu 110, vrchnú horizontálnu prírubu 120, dve pozdĺžne príruby 130, ako aj plochu 140 plášťa, ktorá sa rozprestiera medzi vrchnou a spodnou prírubou 120, 110 a obidvoma pozdĺžnymi prírubami 130. Segment veže môže teda pozostávať z dvoch polovíc,ktoré majú zakaždým pozdĺžne príruby 130. Prostredníctvom pozdĺžnych prírub 130 môže byť jedna polovica segmentu 100 veže pripevnená k druhej polovici segmentu veže so zodpovedajúcirni pozdĺžnymi prírubarni 130. Vrchná aspodná príruba 120, 110 slúžia na pripevnenie ďalších segmentov veže, aby bola veža veternej elektrárne vybudovaná. Segmentveže môže byť rozdelený tiež na viac než dve časti. 0017 Podľa Vynálezu sú pozdĺžne príruby 130 vzhľadom na plochu 140 vyrábané samostatne.0018 Obrázok 2 znázorňuje schematický priečny rez segmentom veže V oblasti pozdĺžnych prírub podľa prvého príkladu uskutočnenia. Na obrázku 2 sú ukázané dve pozdĺžne príruby 130. Pozdĺžne príruby majú prvú (vnútornú) stranu (prvú dosadaciu stranu) 131, druhú (vonkajšiu) stranu (druhú dosadaciu stranu ležiacu protiľahlo k prvej strane) 132, tretiu (von smerovanú) stranu 133 a štvrtú (dovnútra smerovanú) stranu 134. Dve pozdĺžne príruby 130 ležia zakaždým svojimi prvými stranami 131 navzájom na sebe, prípadne pri sebe a môžu byť, napríklad, spolu zoskrutkované. Plochy 140 plášťa sú svojím prvým koncom 141 pripevnená (napríklad privarené) k druhej dosadacej strane 132 príruby. Tým sú prvé dosadacie strany 131 pozdĺžnych prírub 130 navzájom V kontakte, zatiaľ čo plochy 140 plášťa sú svojimi prvými koncami 141 pripevnené k druhej dosadacej strane 132 pozdĺžnych prírub 130, napríklad privarené. Toto (t. j. separátna výroba pozdĺžnych prírub 130 aplôch plášťa) je obzvlášť výhodné, lebo pozdĺžnepríruby ako priamy konštrukčný dielec môžu byť otáčané, prípadne vyrobené veľmi exaktne.Tým môžu byť plánované veľmi exaktné dosadacie plochy (prvá strana 131), takže pozdĺžnepríruby môžu byť svojimi prvými stranami veľmi dobre pripevnené navzájom k sebe.0019 Obrázok 3 znázorňuje schematický pohľad v reze na Výrez segmentu veže podľa prvého príkladu uskutočnenia. Každá pozdĺžna príruba 130 má prvú stranu 131, druhú stranu 132,tretiu stranu 133 aštvrtú stranu 134. Prvé strany 131 môžu byť zhotovené veľmi exaktne. K druhým stranám 132 (protiľahlo k prvej strane) môžu byť plochy plášťov pripevnené k prírube 130 (napríklad privarené). Príruby môžu byť, napríklad, pripevnené navzájom k sebe0020 Keď sú dva úseky pozdĺžne deleného segmentu veže pripevnené navzájom k sebe prostredníctvom pozdĺžnych prírub 130, potom môžu byť obidve pozdĺžne príruby 130, ako aj miesta zvarenia s plochami 140 plášťa videné zvonka, pretože príruby 130 sa rozprestierajú až0021 Obrázok 4 znázorňuje schematický pohľad vreze na Výrez segmentu veže podľa druhého príkladu uskutočnenia, ktorý sa môže zakladať na prvom príklade uskutočnenia. Jedna zoboch prírub 130 môže mat na svojej prvej strane 131 drážku 135. Ďalej môžu byť na obidvoch pozdĺžnych prírubách 130 plánované príechodné otvory 136, aby príruby mohli byť pripevnené ksebe prostredníctvom skrutkových spojov. Drážka 135 môže mať, napr 1 klad,hĺbku od 1 do 10 mm. Výhodne je hĺbka, šírka avýška drážky vytvarovaná tak, aby boladosiahnutá rovnováha medzi silou vytvorenou skrutkovými spojmi a silou vyrobenou vetrom.0022 Obrázok 5 znázorňuje schematický pohľad v reze na vežu podľa tretieho príkladu uskutočnenia, ktorý sa môže opierať o prvý alebo druhý príklad uskutočnenia. Na obrázku 5 je znázornený príečny rez segmentorn veže s dvoma úsekmi veže zakaždým s plochou 140 plášťa a dvoma pozdĺžnymi prírubami 130, pričom nielen tretie strany 133 pozdĺžnych prírub, ale ajzvarové švy medzi pozdĺžnou prirubou 130 a plášťovou plochou 140 sú viditeľné zvonka.0023 Veža podľa vynálezu je voliteľne vyrobená z ocele, t. j. segmenty veže sa skladajú

MPK / Značky

MPK: F03D 11/04, E04H 12/08, E04H 12/00, E04H 12/34, F03D 13/00

Značky: veža, veternej, elektrárne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e20132-veza-veternej-elektrarne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Veža veternej elektrárne</a>

Podobne patenty