Viackomorový stavebný panel plnený plynom

Číslo patentu: E 19215

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hajdinjak Rudy, Kralj Ales

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Viackomorový stavebný panel plnený plynomTento vynález sa vzťahuje na technické riešenia v oblasti priehľadnej alebo priesvitnej tepelnej izolácie na báze princípu viackomorového panelu plneného plynom (GFP), ktorý slúži na všeobecné použitie najmä v civilnom inžinierstve a konkrétnejšie nachádza uplatnenie vo sfére prefabrikovaných plášťov budov - V integrovaných fasádach.Týmto vynálezom sa rieši technický problém spôsobený výrazným zvrašťovaním v smere dnu alebo von na vonkajšom alebo vnútornom krycom paneli počas kontrakcie alebo expanzie (ďalej sa oba procesy budú označovať spoločným pojmom dynamika) izolačného plynu používaného v plynom plnených voliteľne priehľadných alebo priesvitných paneloch budov za súčasného riešenia problému nedostatočného utesnenia izolačného plynu.Riešený problém spočíva v nedostatočnom vyrovnávaní tlaku vzduchu. Pri objemovej expanzii vzduchu pod účinkom tepelných prírastkov alebo strát súčasné riešenia nedisponujú mechanizmom na kompenzáciu tepelnej kontrakcie a expanzie, čo môže spôsobovať zmeny tvaru (zvrašťovanie).S postupným poklesom dostupnosti fosílnych palív, ktoré sú najpriaznivejšie z hladiska komfortu využitia, je naša civilizácia nútená nachádzať nové spôsoby využívania zostávajúcich energetických zdrojov. Jedným z možných riešení je zníženie spotreby energie na vykurovanie, chladenie a výstavbu budov. Tepelná izolácia budov je významná z hľadiska znižovania spotreby energie. Potreba efektívnej tepelnej izolácie pritom korešponduje s potrebou existencie izolačných systémov s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto systémy využívajú kompozitné panely, ktoré tiež využívajú (na svoje izolačné jadro) plynom plnené panely (GFP). Hrubé plynom plnené panely môžu pri extrémnych teplotách, ktoré môžu spôsobovať problémy z hladiska mechanických alebo estetických funkcií panelu, vyvolávať zvrašťovanie krycích panelov v smere dovnútra alebo dovonka.Do doterajšieho stavu techniky patrí naša vlastná prihláška WO 2011031242 riešiaca problém dynamiky izolačného plynu vo viackomorových paneloch plnených plynom expanznou vzduchovou komorou, pričom spomínaná komora vzniká medzi panelom a plynotesnou fóliou, ktorá je počas výroby umiestnená v konkávnej polohe. Fólie neprepúšťajúce plyn, bohužiaľ, zvyčajne bývajú kovové, a tým pádom nepriehľadné. Problém dynamiky plynu sa dá iným spôsobom riešiť umožnením zvrašťovania platní vonkajších panelov alebo inštaláciou niekoľkých drobných plynom plnených vreciek (vankúšov), ktoré sa lokálne zaoblujú obkolesené vzduchom, pričom vzduch dáva naplnenému plynu možnosť dynamického prejavu. Druhé riešenie nie je vhodné v prípade priesvitných panelov, keďže tenké polymérové fólie nedokážu zadržať plyn počas dlhých časových období.FR-A-2 741377 zverejňuje panel, ktorý je tvorený dvomi sklenenými doskami s voľným priestorom medzi nimi. Vzduch prúdi v tomto priestore, nasáva sa dnu zvonka, ohrieva sa a privádza sa do vnútra budovy. Výduchy v spodnej časti rámu umožňujú vzduchu prechádzať do miestnosti.Viackomorový stavebný panel plnený plynom rieši vyššie charakterizovaný technický problém konštrukciou stavebného panelu, ktorý obsahuje vo svojej podstate rovné paralelné vnútorné (1) a vonkajšie (2) platne (obr. 1), ktoré bývajúObr. 1, ktorý lepšie znázorňuje samotný vynález a predstavuje súčasť tejto aplikácie, znázorňuje vnútornú platňu (1), vonkajšiu platňu (2), izolačným plynom plnenú komoru (3), polymérovú fóliu (4), vzduchom plnenú komoru (5), otvor (6),rozdelovací člen (7) a rozperu (8).Platne prednostne zo skla (1) a (2) bývajú zvyčajne 6 až 8 mm hrubé monolitické alebo hrubšie, kým sklo je bud leptané sklo, alebo kompozitne leptané či plne priehľadné sklo. Na účely tejto aplikácie pojem kompozitné sklo označuje laminované bezpečnostné sklo, ohňovzdorné alebo izolačné sklo (IGU), prípadne nejaké iné riešenie, o ktorom je v rámci stavu súčasných koncepcii známe, že plní rovnaký alebo podobný účel. Medzi prednostne sklenenými platňami (1) a (2) sa nachádza aspoň jedna plynotesná komora (3) naplnená izolačným plynom alebo zmesou izolačného plynu, pričom spomínané susedné komory (v prípade, ak ich je viac) sú medzi sebou rozdelené rozdeľovacími členmi (4) zvyčajne vyrobenými z priehladných polymérových fólií alebo tenkého skla. Tieto polymérové fólie môžu predstavovať komerčne dostupné polyesterové fólie, pričom však najlepšie výsledky boli dosiahnuté s použitím približne 0,1 mm hrubých fólií. Týmto sa však tento vynález v žiadnom ohľade nelimituje ide výlučne len o príklad. Polymérové fólie alebo tenké sklo (4) môže mať jednostranný alebo obojstranný nízkoemisný povlak. Stavebný panel podľa tohto vynálezu okrem toho zahŕňa aspoň jednu vzduchom plnenú komoru (5), ktorá je spojená s okolitým vzduchom prostredníctvom otvoru (6) alebo niekoľkých otvorov na vyrovnávanie tlaku vzduchu za účelom umožnenia priebehu vnútornej objemovej expanzie a kontrakcie izolačného plynu podľa znázornenia na obr. 1. Vzduchom plnená komora má na jednej alebo oboch stranách rozdeľovací člen neprepúšťajúci plyn (7). Spomínaný rozdeľovací člen neprepúšťajúci plyn (7) zvyčajne pozostáva z prednostne 2 až 6 mm hrubého plaveného skla, ideálne s hrúbkou okolo 4 mm a s integrovaným tvrdením. Vzduchom a plynom plnené komory sú vzájomne oddelené a spojené prostredníctvom rozpier (8), ktorými môžu byť štandardné rozpery známe z prostredia technológie izolačných skiel. Rozdeľovací člen neprepúšťajúci plyn (7) môže obsahovat aj nízkoemisný povlak. Rozdeľovacie členy neprepúšťajúce plyn (7) sú v prevedení vynálezu približne o 50 tenšie ako vnútorná (1) a vonkajšia (2) platňa, aby bola zabezpečená expanzia alebo kontrakcia plynom plnenej komory (5) účinkom expanzie alebo kontrakcie izolačného plynu v komorách (3) podľa znázornenia na obr. 1. Platne (1) a (2) môžu preto zostať približne ploché počas leta aj zimy, čo je účelom tohto vynálezu. Medzi rozperami, fóliami a sklami sa nachádzajú príslušné tmely a lepidlá, pričom okolo celého panelu sa nachádza tesniaco-lepivá hmota, ktorá je v tomto prevedení koncipovaná na polysulfidovej báze. Pokial ide o lepidlá a tmely, použiť je možné ľubovoľné z materiálov, ktoré sazvyknú používať pri výrobe a montáži izolačných skiel alebo okien. Do tesniacolepivej hmoty sa vyvŕta aj jeden alebo niekolko otvorov (6). Spomínaný otvor alebo otvory (6) môžu byť dodatočne spojené s okolitým vzduchom prostredníctvom príslušných trubíc. Vzduchom naplnená komora má mať objem aspoň pribl. 10 z celkového objemu plynom plnených komôr (3). izolačný plyn v komorách (3) môže byť bežný izolačný plyn alebo zmes používaná v technologickej oblasti izolačných skiel (IGU), ako je napr. argón, kryptón, dioxid karbónu a pod.Panel s rozmermi 2620 mm na výšku a 1080 mm na šírku (obr. 1) pozostáva z vonkajšej platne (2) s 8 mm hrubým tvrdeným sklom. Tri fólie (4) s označením HM 88 pochádzajú od výrobcu Southwall Technologies. Päť rozpier (8) Chromatech Plus z nehrdzavejúcej ocele s nominálnou šírkou 20 mm vyrába spoločnosť Rolltech. Rozdeľovací člen (7) pozostáva zo 4 mm hrubého tvrdeného plaveného skla s nízkoemisným povlakom. Medzi rozperami a rozdeľovacími členmi sa nachádza butylová tmelová hmota, ktorá sa bežne používa na utesňovanie skla a okien. Na vnútornej strane sa nachádza platňa (1), ktorá pozostáva z izolačného skla s prechodnými 16 mm rozperami, 4 mm tvrdeného skla otočeného smerom do vnútra panelu a 8 mm tvrdeného skla otočeného smerom k exteriéru budovy. Všetky sklá vyrobila spoločnosť Reflex. Naprieč rozdeľovacími členmi a vnútornými sklami sa nachádza 4 mm štandardná polysultidová hmota, pričom spomínaná hmota sa bežne používa v rámci technológií izolačných skiel a okien.

MPK / Značky

MPK: E06B 7/02, E06B 3/663, E04B 1/80

Značky: plynom, panel, viackomorový, plnený, stavebný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e19215-viackomorovy-stavebny-panel-plneny-plynom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viackomorový stavebný panel plnený plynom</a>

Podobne patenty