List rotora s vyhrievacím zariadením pre veternú elektráreň

Číslo patentu: E 18895

Dátum: 31.10.2011

Autor: Lenschow Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

LIST ROTORA s VYHRIEVACÍM ZARIADENÍM PRE VETERNÚ ELEKTRÁREŇOpis 0001 Vynález sa týka listu rotora veternej elektrárne.0002 Pretože vetemé elektrárne sú postavené na mnohých odlišných lokalitách, môže dochádzať k tomu, že podmienky okolia, a predovšetkým okolitá teplota je taká nízka, že na veternej elektrární, aobzvlášť na listoch rotora, dochádza ktvorbe námrazy. Táto tvorba námrazy je nevýhodná, lebo uvoľnenim ľadu môže dôjsť k ohrozeniu osôb V okolí vetemej elektrárne. Ďalej môže namŕzanie listov rotora viesť knevyváženosti vrotore veternejelektrárne, ako aj redukcii výnosov.0003 Preto úlohou predloženého vynálezu je naplánovať list rotora veternej elektráme, prípadne veternú elektráreň, ktorá umožní odstránenie námrazy listu rotora. 0004 Táto úloha je riešená listom rotora veternej elektráme podľa nároku l.0005 Tým je plánovaný list rotora vetemej elektráme sminimálne jednou elektricky vyhrievateľnou výhrevnou rohožou, ktorá je upevnená vo vnútomej časti listu rotora, ako0006 Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu predstavujú vyhrievateľné výhrevné rohože silikónové rohože s vyhrievacím článkom. Silikónové rohože sú upevnené silikónom vovnútomej časti alebo v dutine listu rotora.0007 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu sú výhrevné rohože vytvarované akovýhrevné rohože zo silikónového gélu a majú elektrický vyhríevací článok.0008 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je plánovaná vetemá elektráreň s listom0009 Vynález sa týka myšlienky naplánovať list rotora veternej elektrárne sminimálne jednou výhrevnou rohožou (pripevnenou vo vnútomej časti listu rotora, prípadne na vnútornej kontúre listu rotora), ktorá môže umožniť elektrické nahrievanie, prípadne vyhrievanie listurotora veternej elektráme, aby bolo zabránené námraze.0010 Výhrevne rohože môžu byť použité predovšetkým pri listoch rotora, ktoré sa skladajú z viacerých dielcov. Ďalej montáž výhrevných rohoží obzvlášť pri listoch rotora s oceľovýmsegmentom nie je možná bez ťažkostí.0011 Podľa vynálezu sú výhrevné rohože upevnené vo vnútornej oblasti listov rotora. Upevnenie výhrevných rohoží sa môže uskutočniť, napríklad, prostredníctvom procesu lepenia. Lepidlo na nalepenie výhrevných rohoží môže byť nanesené, napríklad, v procese striekania,čím môže byť zlepšená kvalita povrchu vrstvy lepidla. Alternatívne môže byť lepidlo nanášané0012 Alternatívne ktomu môžu byť výhrevné rohože vo vnútomej časti listu rotorapripevnené pomocou adhezívnej tesniacej pásky alebo adhezívnej fólie.0013 Plánovanie výhrevných rohoží vo vnútomej časti listu rotora je výhodné, lebo je to ľahko realizovateľné, toto riešenie sa dá ľahko postupne rozšíriť, hmotnosti sú malé, výhrevné rohože majú vysokú životnosť, pripevnenie výhrevných rohoží je vhodné pre masovú výrobu,má nízke náklady, je jednoducho udržiavateľné, je robustné a dá sa použiť nielen pri oceľových listoch rotora, pri sklolaminátových listoch rotora, ale aj pri listoch rotora z plastu zosilnenéhouhlíkovými vláknami. 0014 Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0015 Prednosti a príklady uskutočnenia vynálezu sú v nasledujúcom texte bližšie vysvetlenéso zreteľom na výkresy.Obrázok l znázorňuje priečny rez listom rotora vetemej elektráme podľa prvého príkladuuskutočnenia, obrázok 2 znázorňuje ďalší priečny rez listom rotora listu rotora veternej elektrárne podľaobrázok 3 ukazuje schematické znázornenie veternej elektráme podľa druhého príkladu0016 Obrázokl znázorňuje priečny rez listom rotora veternej elektrárne podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu. List 100 rotora má vo vnútomej časti otvor alebo dutinu(prípadne vnútornú kontúru) 200, ktorá sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžneho smeru listu rotora. Poobvode otvoru 200 je plánovaná minimálne jedna, výhodne viaceré elektrické výhrevné rohože 400. Väzba medzi vnútornou stenou otvoru 200 a výhrevnými rohožami 400 má výhodne dobrútepelnú vodivosť. Voliteľne môže mať spojenie elektricky izolačné vlastnosti.0017 Obrázok 2 znázorňuje ďalší priečny rez listom 100 rotora podľa vynálezu. Vnútri listu rotora, prípadne vnútri otvoru 200 môže byť plánovaný väčší počet elektricky prevádzkovateľných výhrevných rohoží 400. Výhrevne rohože 400 majú minimálne jeden elektrický prípoj 410, cez ktorý môže byť privádzaný potrebný elektrický výkon. Privádzaním elektrického výkonu sú výhrevné rohože 400, napríklad, elektricky ohrievané amôžu svoje teplo odovzdať na list rotora, takže list rotora je taktiež zahrievaný. Vnútri výhrevnej rohože 400 môžu byť plánované elektrické vyhrievacie drôty, ktoré sú elektricky spojené s prípojmi 410.0018 Výhrevne rohože podľa vynálezu môžu byť vytvarované ako silikónové výhrevné rohože. Tieto silikónové výhrevné rohože môžu byť na vnútornej strane listu rotora pripevnené pomocou nastreknutia sílikónu, prípadne postriekania silikónom. Pritom je potrebné dbať nato,aby pri prilepovaní nevznikli vzduchové bubliny. Tieto vtrúseniny vzduchu by mali za následok, že na týchto miestach by mohlo dochádzať k nežiaducemu zvýšenému ohrievaniu výhrevných rohoží, pretože teplo na týchto miestach nemôže byť odvádzané na list rotora. Prilepenie výhrevných rohoží silikónom je však nevýhodné, pretože rohože sú prilepené pevnea rohože sa teda nedajú bez ťažkostí vymeniť.0019 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu môžu byť výhrevné rohože nalepené pomocou silikónového gélu, prípadne Výhrevne rohože môžu byť už vytvarované ako nalepovacie rohože zo silikónového gélu. Použitie gélových nalepovacích rohoží ako výhrevných rohoží je výhodné, pretože rohož môže byť vymenená bez zničenia. Gélové nalepovacie rohože sú ďalej rovnako výhodné pri výrobe, pretože pritom nemôžu vzniknúť nežiaduce aerosóly. Použitie gélových nalepovacích rohoží je ďalej výhodné, lebo tým môže byť pri prilepovaní zamedzené vzduchovým bublinám a hrúbky vrstvy lepidla môžu byť rýchlo0020 Výhrevne rohože môžu mať, napríklad, elektricky vodivé vlákna, ktoré sú ohrievané, keď je do výhrevných rohoží privádzaná elektrická energia.0021 Podľa vynálezu môžu byť výhrevné rohože použité nielen V oblasti v blízkosti koreňa listu rotora, ale aj v oblasti hrotu listu rotora alebo V stredovej oblasti listu rotora, aby bol listrotora zahriaty a aby bolo zabránené namŕzaniu.0022 Podľa aspektu predloženého vynálezu môžu byť výhrevné rohože vytvarované ako silikónové rohože stkaninou, ktorá sa vnich nachádza. Doplňujúco ktomu je plánovanévyhrievacie vlákno. Vyhrievacie vlákno môže byť tiež vytvarované ako tkanina.0023 Obrázok 3 ukazuje schematické znázomenie veternej elektrárne podľa druhého príkladu uskutočnenia. Vetemá elektráreň má vežu 200, na veži gondolu 300, ako aj väčší počet listov 100 rotora. Výhodne má vetemá elektráreň tri listy 100 rotora. Listy rotora podľa druhéhopríkladu uskutočnenia môžu byť založené na listoch rotora podľa prvého príkladu uskutočnenia.

MPK / Značky

MPK: F03D 11/00

Značky: vyhrievacím, veternú, rotora, elektráren, zariadením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e18895-list-rotora-s-vyhrievacim-zariadenim-pre-veternu-elektraren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">List rotora s vyhrievacím zariadením pre veternú elektráreň</a>

Podobne patenty